Overslaan en naar de inhoud gaan

Doortrekking N171 in Rumst tussen N177 en Eikenstraat

Doortrekking N171 in Rumst tussen N177 en Eikenstraat

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Antwerpen

Plaats

De Vlaamse overheid wil de Rupelregio beter toegang geven op het hogere weggennet, de industrieterreinen vlotter ontsluiten en het sluipverkeer uit de dorpskernen van Rumst, Aartselaar en Boom weren. Dit gebeurt gefaseerd.

Het project in een notendop

Inleiding

De eerste twee fasen zijn afgerond:

 • Fase 1: aanleg van de rotonde N171 boven de A12.
 • Fase 2: ‘De Banaan’ tussen het industrieterrein van Niel en de N177.

Om het sluipverkeer uit de woonwijken te houden en de doortochten van Rumst en Aartselaar te ontlasten van doorgaand sluipverkeer en zwaar verkeer in het bijzonder, wil het Agentschap Wegen en Verkeer werk maken van de derde en laatste fase:

 • Fase 3: de doortrekking van de N171 tussen de rotonde boven de A12 (ter hoogte van het AZ Heilige Familie) tot aan de Eikenstraat op de grens met Kontich en Rumst.

Wat is het doel?

De derde fase van de N171 moet vooral de Pierstraat in Aartselaar ontlasten van de hoge verkeersdruk en de verkeersveiligheid en leefbaarheid van deze woonstraat bevorderen.

Daarnaast verbindt de weg het stedelijk gebied rond Boom (Rumst, Niel, Aartselaar, Schelle) met het hoofdwegennet in oostelijke richting. De Rupelstreek is namelijk in westelijke en in zuidelijke richting moeilijk ontsluitbaar.

Veiligheid voor de zwakke weggebruikers vormt een belangrijk aandachtspunt. Door een vlotte verbinding voor auto- en vrachtverkeer aan te leggen, verbetert op lokale wegen de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en de doorstroming voor openbaar vervoer. Rond de verbindingsweg wordt een voldoende fijnmazig fiets- en voetgangersnetwerk aangelegd om de kernen met elkaar te verbinden, maar ook om de verbinding te maken met het ziekenhuis, de scholen en lokale recreatiedomeinen.

Het is niet de bedoeling om de N171 te laten functioneren als verbindingsweg tussen de A12 en de E19 op het niveau van de hoofdwegen. Daarvoor dienen de ring van Antwerpen (R1) en de ring van Brussel (R0). Daarom wordt er geen op- en afrit voorzien van de N171 en de N177 naar/van de A12 ter hoogte van de rotondebruggen.

Studiewerk en inspraak

De afgelopen jaren is er al studiewerk verricht en werd een eerste ontwerp opgesteld. Dit ontwerp wordt in 2019-2020 verder onderworpen aan een milieueffectenrapport (project-MER). Hierbij worden de effecten van de nieuwe verbindingsweg op mens en milieu grondig bestudeerd. Dat laat toe om het ontwerp zo goed mogelijk in de omgeving in te passen en de effecten op de omgeving te beperken.

Om een goed zicht te krijgen op de effecten van de weg op de omgeving betrekt de Vlaamse overheid alle belanghebbenden (bewoners, verenigingen, bedrijvenzones, buurt- en actiegroepen…) en geïnteresseerden uit de ruime omgeving nauw bij de opmaak van deze studie. In 2019 en 2020 krijgt iedereen de kans om mee na te denken over het project tijdens verschillende inspraakmomenten.

Het inspraaktraject startte met luisterdagen eind maart en begin april. Daarop konden de eigenaars en gebruikers van het projectgebied en de georganiseerde stakeholders (bewonersgroepen, jeugdverenigingen, scholen, brandweer, ziekenhuizen, sectororganisaties, enz.) hun bezorgdheden en aandachtspunten formuleren. Met deze gesprekken werden de belangrijkste thema’s duidelijk.


 

Eerste Expresdag - 8 mei 2019

Tijdens de eerste Expresdag van 8 mei ging het brede publiek met deze thema’s aan de slag. In verschillende werksessies werden thema's besproken zoals flankerende verkeersmaatregelen, bufferende maatregelen voor bijvoorbeeld geluid, water en licht, het profiel van de weg, de aansluiting met het bestaande wegennet, fietsen langs en door het projectgebied, enzovoort.

Met de input van meer dan 200 deelnemers gingen de onderzoekers verder aan de slag. Binnen de contouren van de reservatiestrook gingen ze na wat de verschillende varianten en inrichtingsmogelijkheden zijn waarin het brede publiek zich eventueel kan vinden en lijstten ze op welke milieueffecten onderzocht moeten worden. Deze informatie werd vervolgens gebundeld in een aanmelding (scopingnota).


 

Tweede Expresdag - 15 januari 2020

Op 15 januari organiseerden we een tweede Expresdag om de inhoud van de scopingsnota voor te stellen aan alle inwoners van Rumst, Aartselaar en omstreken. In deze nota tekende het studiebureau op basis van de inspraakreacties een aantal mogelijke varianten van de weg uit en lijstten ze op hoe ze het onderzoek naar de effecten van de nieuwe weg op mens en milieu willen voeren. 

Concreet werkten de onderzoekers drie varianten (*) uit. De voorgestelde varianten zijn echter niet te nemen of te laten. Onder meer op de tweede Expresdag (maar ook nadien nog tijdens de publieke raadpleging voor de start van het MER-onderzoek) kon iedereen zelf nog alternatieve voorstellen indienen of onderzoeksvoorstellen aanbrengen. Met de gepresenteerde varianten willen we alvast een aantal logische mogelijkheden opperen. Door de varianten voor te stellen voor het neerleggen van de ‘scopingsnota’ wil AWV eventueel andere waardevolle ideeën oppikken om te verwerken in de nota. 

Een woordje uitleg bij de verschillende varianten:
 1. De basisvariant is gebaseerd op de eerste projectnota met een brug over de Predikherenhoevestraat en een rotonde aan de Eikenstraat.
   
 2. In de doorstromingsvariant zetten we maximaal in op een vlotte doorstroming van het verkeer en beperken we de aansluiting van lokale wegen. Dit betekent meer ongelijkgrondse kruisingen en een deels verdiepte ligging. Dit resulteert in een onderdoorgang aan de Eikenstraat en een brug aan de Predikherenhoevestraat met verderop een gedeeltelijke overkapping ter hoogte van Het Boske waar dan de nieuwe fietspaden ongehinderd over doorlopen.
   
 3.  In de ontsluitingsvariant staat de ontsluiting van de lokale wijk en wegen centraal. Hierbij krijgt de nieuwe weg een meer lokaal karakter met klassieke kruispunten en een ligging op maaiveldniveau. 

(*) Er is ook een vierde variant: de zogenaamde nul-variant.
In dit scenario komt de weg er niet, maar worden er eventueel wel andere beheersmaatregelen genomen.

Publieke raadpleging

Op 29 januari 2020 werd de aanmeldingsnota overgemaakt aan het Team-MER. Aansluitend startte een periode van 30 dagen waar iedereen nog eens de tijd kreeg om eventueel aanvullende reacties en klemtonen zelf aan het Team MER over te maken.

Na deze publieke raadpleging is het eigenlijke milieueffectenonderzoek van de weerhouden varianten gestart. Hierbij kijken de onderzoekers niet alleen naar de effecten van een nieuwe weg maar maken ze ook de vergelijking gemaakt met de zogenaamde nul-variant, waarbij de weg er niet komt maar er eventueel wel andere beheersmaatregelen genomen worden.

Scopingsadvies

Na afloop van de officiële inspraakperiode ging het Team MER aan de slag met alle inspraakreacties. Op basis daarvan formuleerde het Team MER een scopingadvies.

Dat scopingsadvies bevestigt de voorgestelde aanpak maar geeft ook nog een aantal belangrijke bijkomende richtlijnen en onderzoekspistes mee.

De belangrijkste elementen uit het advies zijn:

 • Voldoende aandacht voor het nulalternatief: Zoals reeds was voorzien in de aanmelding legt het Team MER de nadruk op de noodzaak om het nulalternatief grondig te onderzoeken en rekening te houden met geplande aanpassingen aan de A12 en N177.
 • Capaciteit van de N171: Het MER zal nagaan of de gekozen optie  - 2*1 rijstrook - voldoende is om de verwachte verkeersstroom op te vangen.
 • Fietsnetwerk: Het toekomstige fietsnetwerk moet grondig onderzocht worden. Bijkomend wordt ook de optimalisatie van de verbinding naar het oosten (richting Kontich) mee onderzocht. In functie van de vastgestelde milieueffecten wordt ook een verschuiving ten opzichte van de geplande weg bekeken. Ook de kruisingen met het bestaande wegennet worden verder verfijnd.
 • Het onderzoek moet ook aangeven in hoeverre een volledige intunneling of een bijkomende overkapping tot de mogelijkheden behoort.
 • Voor het kruispunt Eikenstraat wordt onderzocht of - in het doorstromingsalternatief - een rotonde een betere oplossing is dan het kruispunt met lichten dat nu is voorzien.

Het Team MER vraagt ook expliciet om een deskundige Mens-Gezondheid mee op te nemen in het onderzoeksteam. Deze deskundige vertaalt de resultaten van de andere deskundigen naar mogelijke effecten op de gezondheid van de omwonenden.

Wat nu?

Aan de hand van het advies van het Team MER zal de aanpak van het milieu-effectenonderzoek uitgevoerd worden. De ontwerpers gaan nu aan de slag om de gevraagde aanpassingen (zoals bijvoorbeeld kruisingen van fietswegen met bestaande wegen beter uitwerken, de rotonde in een doorstromingsalternatief uitwerken) uit te tekenen. Nadien brengen de MER-deskundigen de effecten in beeld.

Timing en vooruitzicht

Stand van zaken 7 mei 2020:

Er wordt momenteel - ondanks de coronacrisis - verder gewerkt om het ontwerp en het MER af te werken. Door de coronamaatregelen is het momenteel echter niet mogelijk om op het terrein de nodige metingen te doen. Zo waren de geluidsmetingen reeds gestart, maar moet gewacht worden op een herneming van het normale verkeer om verder te meten. 

Daardoor zal de studie vertraging oplopen en zal het MER later dan eerst gepland ingediend worden. We mikken op het indienen van het MER in de loop van het najaar. In dat geval zal de omgevingsvergunningsaanvraag waarschijnlijk pas in het voorjaar van 2021 kunnen aangevraagd worden. 


 

Derde Expresdag - uitgesteld

Oorspronkelijk planden de projectpartners voor de zomer van 2020 een derde Expresdag waarbij de onderzoeksresultaten worden voorgesteld aan de bevolking. Doordat de timing opschuift zal de derde Expresdag verplaatst moeten worden. Zodra een datum bekend is, zal Wegen en Verkeer hierover uitgebreid communiceren. In verschillende werksessies wordt dan nagegaan welke ontwerpen de voorkeur genieten en wat nog bijgestuurd moet worden. Pas daarna maakt de Vlaamse overheid een definitieve keuze.

Meer informatie over de verschillende varianten, de inspraakmogelijkheden en de verdere stappen kan u terugvinden in de documenten met de presentatie en de infopanelen van de 2de Expresdag. U vindt deze documenten onderaan op deze webpagina. Ook de plannen van de ontwerpvarianten kan u hieronder terugvinden. 

De volgende stappen

Eens de keuze voor een bepaalde variant gemaakt is, worden de plannen in detail uitgetekend. Met dit ontwerp wordt een omgevingsvergunning aangevraagd, ten vroegste in het voorjaar van 2021. Parallel lopen de grondverwervingen verder. De werken op het terrein starten zodra de omgevingsvergunning en de onteigeningen rond zijn. 

Meer informatie

Blijf op de hoogte

Op deze website vind je de steeds de laatste informatie en de presentaties en verslagen van publieke overlegmomenten (Expresdagen).
Met onze digitale nieuwsbrief houden we abonnees op de hoogte van het laatste nieuws. Geïnteresseerd? 

Schrijf in op de digitale nieuwsbrief

Bij het indienen van de omgevingsvergunning zullen we iedereen verder informeren over de plannen voor de nieuwe weg, het ontwerp, de impact, de milderende maatregelen en de timing van het project. Voor de start van de werken communiceren we nog uitgebreid over de aanpak van de werken en welke hinder deze met zich mee kan brengen. 

Documenten

Presentaties
Verslagen en nota's
Plannen

Hieronder vindt u de plannen van de verschillende varianten. Opgelet, de bestanden van de doorstromings- en ontsluitingsvariant zijn redelijk zwaar, het laden kan enige tijd duren. 

Beelden

Hieronder vindt u enkele ontwerpvisualisaties. Opgelet: deze beelden tonen louter concepten in de ontwerpfase en zijn niet bindend.

Uitsnede Predikherenhoevestraat basis-, doorstromings- en ontsluitingsvariant

Uitsnede Eikenstraat basis-, doorstromings- en ontsluitingsvariant