Doortrekking N171 in Rumst tussen N177 en Eikenstraat

Update 30-01-2020: De scopingnota is op 29/1/2020 ingediend bij de dienst MER en kan alvast ingekeken worden bij de gemeenten Rumst en Aartselaar of via de link onderaan deze webpagina. Vanaf maandag 3 februari zal hij ook officieel ter inzage liggen via de dienst MER (www.mervlaanderen.be). Vanaf 3 februari start dan ook de officiële inspraakperiode. Deze loopt tot en met 3 maart 2020.

Hoe kan ik reageren?

De scopingnota kan je raadplegen onderaan deze pagina of via de website van MER Vlaanderen. De nota ligt ook ter inzage op de gemeentehuizen van Rumst en Aartselaar.

Voor alle duidelijkheid lijsten we hieronder nog eens de verschillende manieren op waarop je een inspraakreactie kan indienen.

 1. Via digitaal formulier op website AWV
  Met dit digitaal formulier kan je een inspraakreactie indienen. Wij bezorgen alle reacties na afloop van de inspraakperiode aan het Team MER.
   
 2. Op papier via de gemeenten Rumst en Aartselaar
  Op de gemeentehuizen van Rumst en Aartselaar zijn papieren inspraakformulieren beschikbaar om te reageren. Het ingevulde formulier deponeer je vervolgens in de voorziene inspraakbox.
   
 3. Per brief of via e-mail aan MER Vlaanderen
  Reageren kan ook per brief aan Team MER, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via mail naar: mer@vlaanderen.be.
   

Wie tijdens de infomarkt van 15 januari in SBSO Groenlaar een inspraakreactie in de inspraakbox deponeerde, hoeft dit nu niet opnieuw te doen, tenzij er andere klemtonen of aanvullingen zijn.

 


Inleiding

De Vlaamse overheid wil de Rupelregio beter toegang geven op het hogere weggennet, de industrieterreinen vlotter ontsluiten en het sluipverkeer uit de dorpskernen van Rumst, Aartselaar en Boom weren. Dit gebeurt gefaseerd.

De eerste twee fasen zijn afgerond:

 • Fase 1: aanleg van de rotonde N171 boven de A12.
 • Fase 2: ‘De Banaan’ tussen het industrieterrein van Niel en de N177.

Om het sluipverkeer uit de woonwijken te houden en de doortochten van Mortsel en Borsbeek te ontlasten van doorgaand sluipverkeer en zwaar verkeer in het bijzonder, wil het Agentschap Wegen en Verkeer werk maken van de derde en laatste fase:

 • Fase 3: de doortrekking van de N171 tussen de rotonde boven de A12 (ter hoogte van het AZ Heilige Familie) tot aan de Eikenstraat op de grens met Kontich en Rumst.

Doel?

De derde fase van de N171 moet vooral de Pierstraat in Aartselaar ontlasten van de hoge verkeersdruk en de verkeersveiligheid en leefbaarheid van deze woonstraat bevorderen.

Daarnaast verbindt de weg het stedelijk gebied rond Boom (Rumst, Niel, Aartselaar, Schelle) met het hoofdwegennet in oostelijke richting. De Rupelstreek is namelijk in westelijke en in zuidelijke richting moeilijk ontsluitbaar.

Veiligheid voor de zwakke weggebruikers vormt een belangrijk aandachtspunt. Door een vlotte verbinding voor auto- en vrachtverkeer aan te leggen, verbetert op lokale wegen de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en de doorstroming voor openbaar vervoer. Rond de verbindingsweg wordt een voldoende fijnmazig fiets- en voetgangersnetwerk aangelegd om de kernen met elkaar te verbinden, maar ook om de verbinding te maken met het ziekenhuis, de scholen en lokale recreatiedomeinen.

Het is niet de bedoeling om de N171 te laten functioneren als verbindingsweg tussen de A12 en de E19 op het niveau van de hoofdwegen. Daarvoor dienen de ring van Antwerpen (R1) en de ring van Brussel (R0). Daarom wordt er geen op- en afrit voorzien van de N171 en de N177 naar/van de A12 ter hoogte van de rotondebruggen.

Studiewerk en inspraak

De afgelopen jaren is er al studiewerk verricht en werd een eerste ontwerp opgesteld. Dit ontwerp wordt in 2019-2020 verder onderworpen aan een milieueffectenrapport (project-MER). Hierbij worden de effecten van de nieuwe verbindingsweg op mens en milieu grondig bestudeerd. Dat laat toe om het ontwerp zo goed mogelijk in de omgeving in te passen en de effecten op de omgeving te beperken.

Om een goed zicht te krijgen op de effecten van de weg op de omgeving betrekt de Vlaamse overheid alle belanghebbenden (bewoners, verenigingen, bedrijvenzones, buurt- en actiegroepen…) en geïnteresseerden uit de ruime omgeving nauw bij de opmaak van deze studie. In 2019 en 2020 krijgt iedereen de kans om mee na te denken over het project tijdens verschillende inspraakmomenten.

Het inspraaktraject startte met luisterdagen eind maart en begin april. Daarop konden de eigenaars en gebruikers van het projectgebied en de georganiseerde stakeholders (bewonersgroepen, jeugdverenigingen, scholen, brandweer, ziekenhuizen, sectororganisaties, enz.) hun bezorgdheden en aandachtspunten formuleren. Met deze gesprekken werden de belangrijkste thema’s duidelijk.

Eerste Expresdag - 8 mei 2019

Tijdens de eerste Expresdag van 8 mei ging het brede publiek met deze thema’s aan de slag. In verschillende werksessies werden thema's besproken zoals flankerende verkeersmaatregelen, bufferende maatregelen voor bijvoorbeeld geluid, water en licht, het profiel van de weg, de aansluiting met het bestaande wegennet, fietsen langs en door het projectgebied, enzovoort.

Met de input van meer dan 200 deelnemers gingen de onderzoekers verder aan de slag. Binnen de contouren van de reservatiestrook gingen ze na wat de verschillende varianten en inrichtingsmogelijkheden zijn waarin het brede publiek zich eventueel kan vinden en lijstten ze op welke milieueffecten onderzocht moeten worden. Deze informatie werd vervolgens gebundeld in een aanmelding (scopingnota).


Tweede Expresdag - 15 januari 2020

Op 15 januari organiseerden we een tweede Expresdag om de inhoud van de scopingsnota voor te stellen aan alle inwoners van Rumst, Aartselaar en omstreken. In deze nota tekende het studiebureau op basis van de inspraakreacties een aantal mogelijke varianten van de weg uit en lijstten ze op hoe ze het onderzoek naar de effecten van de nieuwe weg op mens en milieu willen voeren. 

Concreet werkten de onderzoekers drie varianten (*) uit. De voorgestelde varianten zijn echter niet te nemen of te laten. Onder meer op de tweede Expresdag (maar ook nadien nog tijdens de publieke raadpleging voor de start van het MER-onderzoek) kon iedereen zelf nog alternatieve voorstellen indienen of onderzoeksvoorstellen aanbrengen. Met de gepresenteerde varianten willen we alvast een aantal logische mogelijkheden opperen. Door de varianten voor te stellen voor het neerleggen van de ‘scopingsnota’ wil AWV eventueel andere waardevolle ideeën oppikken om te verwerken in de nota. 

Een woordje uitleg bij de verschillende varianten:

 • 1) De basisvariant is gebaseerd op de eerste projectnota met een brug over de Predikherenhoevestraat en een rotonde aan de Eikenstraat.
   
 • 2) In de doorstromingsvariant zetten we maximaal in op een vlotte doorstroming van het verkeer en beperken we de aansluiting van lokale wegen. Dit betekent meer ongelijkgrondse kruisingen en een deels verdiepte ligging. Dit resulteert in een onderdoorgang aan de Eikenstraat en een brug aan de Predikherenhoevestraat met verderop een gedeeltelijke overkapping ter hoogte van Het Boske waar dan de nieuwe fietspaden ongehinderd over doorlopen.
   
 • 3) In de ontsluitingsvariant staat de ontsluiting van de lokale wijk en wegen centraal. Hierbij krijgt de nieuwe weg een meer lokaal karakter met klassieke kruispunten en een ligging op maaiveldniveau. 

(*) Er is ook een vierde variant: de zogenaamde nul-variant. In dit scenario komt de weg er niet, maar worden er eventueel wel andere beheersmaatregelen genomen.

Publieke raadpleging

Begin 2020 wordt de aanmeldingsnota overgemaakt aan het Team-MER. Dan start een periode van 30 dagen waar iedereen nog eens de tijd krijgt om eventueel aanvullende reacties en klemtonen zelf aan het Team MER over te maken.

Het brede publiek kan reageren:

 • op de voorgestelde varianten en zelf bijkomende varianten indienen die eveneens onderzocht moeten worden.
 • nagaan of de voorgestelde scope van het milieueffectenonderzoek voldoende breed is en suggesties doen voor bijkomend onderzoek naar mogelijke effecten.
 • Het is bij deze raadpleging niet mogelijk om formele bezwaarschriften in te dienen tegen het project. Dat kan later tijdens het openbaar onderzoek van de omgevingsvergunningsaanvraag.

Na deze publieke raadpleging start het eigenlijke milieueffectenonderzoek van de weerhouden varianten. Hierbij kijken de onderzoekers niet alleen naar de effecten van een nieuwe weg maar maken ze ook de vergelijking gemaakt met de zogenaamde nul-variant, waarbij de weg er niet komt maar er eventueel wel andere beheersmaatregelen genomen worden.

Meer informatie over de verschillende varianten, de inspraakmogelijkheden en de verdere stappen kan u terugvinden in de documenten met de presentatie en de infopanelen van de 2e Expresdag. U vindt deze documenten onderaan op deze webpagina. Ook de plannen van de ontwerpvarianten kan u hieronder terugvinden. 


Derde Expresdag - voorjaar 2020

Voor de zomer van 2020 worden de onderzoeksresultaten voorgesteld aan de bevolking tijdens een derde Expresdag. In verschillende werksessies wordt dan nagegaan welke ontwerpen de voorkeur genieten en wat nog bijgestuurd moet worden.

Pas daarna maakt de Vlaamse overheid een definitieve keuze.

Schop in de grond

Eens de keuze gemaakt is, worden de plannen in detail uitgetekend. Met dit ontwerp wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Parallel lopen de grondverwervingen verder. De werken op het terrein starten zodra de omgevingsvergunning en de onteigeningen rond zijn. Dit is ten vroegste in 2021.

Op de hoogte blijven?

Op deze website vind je de steeds de laatste informatie en de presentaties en verslagen van publieke overlegmomenten (Expresdagen).

Met onze digitale nieuwsbrief houden we abonnees op de hoogte van het laatste nieuws. Geïnteresseerd? Schrijf u dan hier in op de nieuwsbrief

Bij het indienen van de omgevingsvergunning zullen we iedereen verder informeren over de plannen voor de nieuwe weg, het ontwerp, de impact, de milderende maatregelen en de timing van het project. Voor de start van de werken communiceren we nog uitgebreid over de aanpak van de werken en welke hinder deze met zich mee kan brengen. 

Documenten

Presentaties

Presentatie 1e Expresdag Rumst - 8 mei 2019

Presentatie 2e Expresdag Rumst - 15 januari 2020

Infopanelen 2e Expresdag Rumst - 15 januari 2020

Verslagen & nota's

Verslag 1e Expresdag Rumst - 8 mei 2019

Overzicht inspraakreacties 2e Expresdag Rumst - 15 januari 2020

Scopingnota 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 7 februari 2020

Nieuwsbrief 29 januari 2020

Nieuwsbrief 17 december 2019

Nieuwsbrief 30 oktober 2019

Beelden

Hieronder vindt u enkele ontwerpvisualisaties. Opgelet: deze beelden tonen louter concepten in de ontwerpfase en zijn niet bindend.

Uitsnede Predikherenhoevestraat 'basisvariant'

Uitsnede Predikherenhoevestraat 'doorstromingsvariant'

Uitsnede Predikherenhoevestraat 'ontsluitingsvariant'

Uitsnede Eikenstraat 'basisvariant'

Uitsnede Eikenstraat 'doorstromingsvariant'

Uitsnede Eikenstraat 'ontsluitingsvariant'

Plannen

Hieronder vindt u de plannen van de verschillende varianten. Opgelet, de bestanden van de doorstromings- en ontsluitingsvariant zijn redelijk zwaar, het laden kan enige tijd duren. 

Plan basisvariant

Plan doorstromingsvariant

Plan ontsluitingsvariant