Diverging Diamond Interchange of 'De Vlecht' voor complex E17-N382 in Waregem

Op de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) werden op 13 november 2017 de plannen goedgekeurd voor de herinrichting van het op- en afrittencomplex E17-N382 in Waregem. Er werd gekozen voor het Diverging Diamond Interchange scenario, een in Vlaanderen nog onbekend type van verkeersafwikkeling. 

Op zoek naar oplossing voor huidige verkeersknelpunten
Het huidige op- en afrittencomplex van de E17 met de N382 in Waregem kent een moeilijke doorstroming door de hoge verzadigingsgraad. Op piekmomenten ontstaan er files met een terugslag tot op de E17. De vele opeenvolgende kruispunten op de N382 ondervinden ook meer en meer een moeilijke doorstroming.
AWV wil zowel de doorstroming verbeteren alsook de omliggende bedrijventerreinen vlotter en veiliger bereikbaar maken. Daarnaast moet ook de veiligheid en toegankelijkheid voor zwakke weggebruikers verbeterd worden. Tenslotte wil AWV ook een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer stimuleren. In opdracht van AWV werd daarom een verkeerstudie besteld die uitgevoerd wordt door Sweco.
 
Er werden 4 verschillende scenario’s onderzocht:

  1. de optimalisatie van het huidige op- en afrittencomplex, waarvoor drie varianten werden onderzocht :
    a)  de aanpassing van de lichtenregeling en de opstelstroken
    b) de aanleg van twee rotondes waar nu op- en afritten aansluiten op de N382
    c) de aanleg van een ovonde in plaats van 2 rotondes
  2. de opwaardering van het complex tot een half klaverblad
  3. de aanpassing van het complex  waarbij de categorisering van de wegen gevolgd wordt: de E17 ontsluit naar de noordelijke tak van de N382 (primaire weg) die op haar beurt ontsluit naar de zuidelijke tak van de N382 (secundaire tak)
  4. de aanleg van een Diverging Diamond Interchange

Na doorrekeningen met behulp van microsimulaties blijkt dat er heel wat tijdswinst te halen is qua doorstroming bij scenario 1a. De scenario’s 2 en 3 scoren slecht. Het beste resultaat wordt echter gehaald bij het scenario 4: de Diverging Diamond Interchange.
 
Diverging Diamond Interchange
In dit scenario kunnen conflicten op het op- en afrittencomplex tot een minimum herleid worden, en dit via een in Vlaanderen bijna ongekende oplossing: ‘Diverging Diamond Interchange’ (DDI). Het concept wordt voornamelijk in de Verenigde Staten toegepast (en dit nog maar sinds 2009 op een 90-tal plaatsen), maar ook in Europa komen DDI’s voor. In Frankrijk zijn reeds in de jaren ’70 3 DDI’s aangelegd. De constructie in Waregem kreeg de naam 'De Vlecht' omdat de nieuwe situatie eigenlijk een gevlochten versie is van een Hollands Complex (een in ruimte beperkt verkeerscomplex). De naam verwijst tegelijk ook naar de paardenvlecht met een knipoog naar de 'paardenstad' Waregem. 
In dit concept wordt het verkeer op de N382 ter hoogte van het op- en afrittencomplex zelf naar de andere weghelft geleid. Dit reduceert het aantal passages langs verkeerslichten voor het linksafslaande verkeer naar de E17 tot één in plaats van twee. De verkeerslichten worden voorzien ter hoogte van de kruisingen van de lichtblauwe en donkerblauwe stroom op het schema hieronder. Het aantal conflicten op het op- en afrittencomplex vermindert aanzienlijk, wat leidt tot een hoger afwikkelingsniveau. De DDI is bij uitstek geschikt voor situaties waar heel veel linksafslaande bewegingen de doorstroming bemoeilijken. De linksafslaande bewegingen kunnen immers steeds in bypass worden verwerkt. De DDI vereist een minimum aan onteigeningen en is inpasbaar in de huidige situatie.
AWV kiest er hier wel bewust voor om fietsers weg te halen van het complex waardoor de doorstroming, maar vooral de veiligheid nog meer verbetert. 

Aangezien deze methode ongekend is in Vlaanderen zal een goede bebakening essentieel zijn..
AWV is er van overtuigd dat de weggebruiker snel vertrouwd zal geraken met dit concept.
 
Aanpassing kruispunten N382
De oplossing voor het op- en afrittencomplex kan niet los gezien worden van de nabij gelegen kruispunten op de N382.

Uit de verkeersstudie blijkt dat de rotonde N382-Vredestraat-Bieststraat verzadigd is en dus een knelpunt vormt voor de doorstroming op de N382. Deze rotonde zal in 2018 plaats ruimen voor verkeerslichten (die afgestemd worden op de verkeerslichten t.h.v. de Verbindingsweg) met extra afslagstroken op de N382.
Het kruispunt F. Rooseveltlaan-Blauwpoort blijft lichtengeregeld.
Indien het bedrijventerrein Blauwpoort ontwikkeld wordt, zal de Blauwpoortstraat heraangelegd worden als een ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein met extra afslagstroken op de N382.
De stad Waregem zal de Eugène Bekaertlaan doortrekken tot aan de N382 en de Flanders Fieldweg om zo het bedrijventerrein Vijverdam te ontsluiten. Op dit kruispunt komen verkeerslichten met extra afslagstroken.
Het huidige voorrangsgeregelde kruispunt met de Industrielaan zal omgevormd worden tot een lichtengeregeld kruispunt met extra afslagstroken op de N382.

 
Fietsers weg van op- en afrittencomplex E17-N382
Om de veiligheid van fietsers én om de doorstroming van het gemotoriseerde verkeer te verbeteren geeft AWV de voorkeur om fietsers weg te houden van het verkeerscomplex.
Er werden alternatieven voor de fietsers onderzocht. Via een alternatieve route ten oosten van de N382 kan het bestaande en geplande bedrijventerrein vlot per fiets bereikt worden en wordt een goede fietsverbinding tussen Waregem en Anzegem op korte termijn gerealiseerd. Doordat de E17 dieper ligt dan het maaiveld kan een comfortabele fietsbrug over de E17 aangelegd worden tussen de Kalkhoevestraat en de Keizerstraat, waarbij fietsers niet teveel moeten klimmen. Deze fietsroute kan ook aantakken op de Maalbeekroute.

Op langere termijn wordt de optie voorzien, indien de site Blauwpoort zou ontwikkeld worden, om nog een ongelijkgrondse fietsoversteekplaats in te richten ten westen van het bestaande verkeerscomplex. Deze ongelijkgrondse fietsoversteekplaats zou dan twee regionale bedrijventerreinen verbinden.

Reeds uitgevoerde maatregelen

Het kruispunt van de Expresweg N382 met de Vredestraat en de Bieststraat werd in 2018 heringericht tot kruispunt met verkeerslichten en voorsorteerstroken in plaats van de kleine rotonde.
Het kruispunt van de Flanders Fieldsweg met de expresweg N382 werd uitgebreid met de tak naar de Eugène Bekaertlaan en met een slimmere lichtenregeling voor het rechtsafslaand verkeer komende van de Flanders Fieldsweg richting E17 en Waregem (suggestie van het bedrijventerrein).

Verdere stappen
Eerst moet de fietsbrug over de E17 aangelegd worden vooraleer de omvorming van het aansluitingscomplex met de E17 kan heringericht worden. De stabiliteitsstudie van deze nieuwe fietsbrug en van de fietsverbinding voorbij de brug zal in 2020 gebeuren.
In de loop van 2020 zal eveneens een studiebureau aangeduid worden voor de opmaak van de plannen en de opdrachtdocumenten voor de heraanleg van het aansluitingscomplex volgens het concept 'Diverging Diamond Interchange'. AWV kreeg naar aanleiding van haar vorige oproep een aantal suggesties voor een volksere naam. Er werd finaal gekozen voor "de Vlecht", waardoor er ook een link is met Waregem, de stad van het paard. 
 
Educatieve filmpjes
Op Youtube vind je een aantal interessante filmpjes die uitleggen hoe een DDI werkt:
https://www.youtube.com/watch?v=5gLxlXamhgY
https://www.youtube.com/watch?v=HD-0QnUlLOQ