Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy

Versie 06/03/2023

Het Agentschap Wegen en Verkeer respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

Agentschap Wegen en Verkeer
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 4
1000 Brussel
tel: 02 553 79 01  
https://wegenenverkeer.be/contact

 

Privacy

 • Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
 • Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?
 • Welke gegevens verwerken we over u?
 • Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?
 • Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?
 • Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
 • Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
 • Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?
 • Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?
 • Wat zijn uw rechten?
 • Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
 • Nieuwsbrief
 • Algemene informatie en wijzigingen

 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Het Agentschap Wegen en Verkeer verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord ‘we’ om te verwijzen naar het Agentschap Wegen en Verkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om  de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van het Agentschap Wegen en Verkeer door te mailen naar dpo.privacy@wegenenverkeer.be of  kunt u ook terecht op de webpagina https://wegenenverkeer.be/contact/contactformulier. In het Engels is dat de data protection officer (DPO). U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt, als u contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen of als u gebruik maakt van een verkeersinformatie-dienstverlener die uw gegevens met ons deelt. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

Het is ook mogelijk dat een decreet of de regering een regeling uitwerkt waarbij we u een voor- of nadeel  toekennen zonder dat u daarvoor zelf actie onderneemt. We moeten uw persoonsgegevens dan verwerken om na te gaan of u voor dat voordeel in aanmerking komt, of dat we u een nadeel, zoals een boete, moeten opleggen.

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen.

Bij de verwerkingen vindt u telkens een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dpo.privacy@wegenenverkeer.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken verschillende manieren om uw persoonsgegevens te verkrijgen.

We kunnen gegevens rechtstreeks bij u opvragen in een formulier (ook contactformulieren  op diverse websites) of in documenten die u bij een formulier moet voegen. 

Daarnaast vragen we gegevens op bij andere overheidsdiensten die er al over beschikken. We leven daarbij altijd de bepalingen na over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau vastgelegd zijn. Zo hebben we een aantal machtigingen gekregen om gegevens bij andere overheidsdiensten op te vragen.

Daarnaast verzamelen we voor verschillende van volgende verwerkingen uw gegevens ook d.m.v. camera’s, of d.m.v. vragenlijsten en gegevensuitwisseling met verkeersinformatie-dienstverleners. Deze gegevensuitwisselingen worden hieronder verder toegelicht.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt.
Volgende verwerkingen hebben betrekking op publieke diensten. 

(Interne verwerkingen m.b.t. gegevens van personeelsleden of opdrachtnemers worden hier niet opgenomen.)

1. Registratie en behandeling van klachten en meldingen via de website www.meldpuntwegen.be

Publicatiedatum: 28/04/2009
Laatste aanpassing: 01/02/2023

Verwerkte gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, e-mail ...)

Bewaartermijn: 10 jaar

Categorieën ontvangers:

 • Gemeenten
 • De Lijn, de Vlaamse Waterweg ...
 • Nutsbedrijven
 • Gerecht en politiediensten
 • De geregistreerde persoon zelf

Agentschap Wegen en Verkeer verwerkt de gevraagde persoonsgegevens uit het online formulier om uw melding zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Indien het Agentschap zelf niet bevoegd is voor de problematiek, zullen uw gegevens doorgegeven worden aan de bevoegde ontvangers. Het behandelen van klachten en de verwerking van de desbetreffende gegevens worden verwerkt conform hoofdstuk 5 Klachten, meldingen en voorstellen van het Bestuursdecreet van 7/12/2018.

2. Mobilidata - verkeersinformatiediensten: gegevensuitwisseling met weggebruikers

Publicatiedatum: 01/02/2023

In het kader van het programma Mobilidata verkrijgt AWV persoonsgegevens via aangesloten verkeersinformatie-dienstverleners.

Meer informatie met betrekking tot de innovatieve diensten ontwikkeld en uitgerold in het kader van het Mobilidata programma, vindt u op de website mobilidata.be.

AWV verwerkt uw gegevens voor volgende doeleinden:

 1. het verbeteren van verkeersinformatiediensten (verkeersregels, waarschuwingen incidenten, files, parkeergelegenheid) a.h.v. feedback van weggebruikers
 2. het leveren van verkeersinformatiediensten, onder andere het uitsturen van incidenten, waarschuwingen voor traag rijdende of stilstaande voertuigen, spookrijders, prioritaire voertuigen en dienst- of werkvoertuigen
 3. het optimaliseren van verkeersregelingen op kruispunten.
 4. het optimaliseren van verkeersregelingen op kruispunten voor actieve weggebruikers (o.a. voetgangers en fietsers)
 5. prioriteit te verlenen aan gerechtigde weggebruikers
 6. het monitoren, beheren en verbeteren van de diensten
 7. het evalueren van de diensten met behulp van gebruikersbevragingen 
 8. het aggregeren en archiveren van verkeersinformatie en feedback voor verder onderzoek en voor evaluatie van het beleid en de uitvoering ervan

Verwerkte gegevens:

 • Gebruikersfeedback en tijdstip en puntlocatie weggebruiker voor doel (1)
 • Realtime verplaatsingsgegevens (tijd, positie, snelheid, richting), incident-types en voertuigtypes van betrokken geconnecteerde voertuigen tijdens incidenten of interventies voor (2). De evaluatie of een voertuig traag rijdt of stilstaat, of in interventie is, gebeurt indien mogelijk in het voertuig.
 • Realtime verplaatsingsgegevens, type weggebruiker, eventuele richtingskeuzes en prioriteitsaanvragen in de buurt van geconnecteerde, intelligente verkeerslichten voor (3), (4) en (5): met deze informatie kunnen de verkeersregelingen beter rekening houden met het werkelijk aanwezige verkeer.
 • Geschiedenis van oversteek-bewegingen op kruispunten om beter te voorspellen op welk verkeerslicht voor voetgangers of fietsers groen moet worden gegeven voor de geconnecteerde gebruiker voor (4).
 • Verplaatsingsgegevens, verkeersinformatiegegevens, prioriteitsgegevens en gebruikersfeedback voor (6).
 • Resultaten van gebruikersbevragingen (ervaring m.b.t. diensten, beoordeling, aanvaardbaarheid, acceptatie, attitude en gedragaanpassing), profiel (leeftijdsgroep, rij-ervaring, gender), e-mailadressen (indien opgegeven) en resultaten van focus-testen voor (7)
 • Alle bovenstaande gegevens, voor zover bij aggregatie en archivering alle persoonsgegevens verwijderd worden en eventuele (her)identificatie verhinderd wordt voor (8)

Rechtsgrond:

 • Specifieke toestemming van weggebruiker voor ontvangen feedback voor doel (1)
 • Taak van algemeen belang voor doel (2)
 • Specifieke toestemming van weggebruiker voor de doelen (3), (4) en (5)
 • Specifieke toestemming van weggebruiker voor de doelen (6) en (7)
 • Taak van algemeen belang of toestemming voor doel (8), naargelang bovenstaande.

Van wie verwerkt AWV persoonsgegevens?

 • Geconnecteerde weggebruikers, die gebruik maken van een applicatie van een aangesloten verkeersinformatie-dienstverlener
 • Voor doelen (1) en  (3 t.e.m. 7) beperkt tot gebruikers die toestemming hebben gegeven
 • Waar? in Vlaanderen en grensgebieden, en wat betreft (3, 4, 5) enkel in de nabijheid van geconnecteerde, intelligente verkeerslichten (kaart)

Maximale bewaartermijnen:

 • 6 maanden voor (1,2,4,5,6)
 • voor de duur van uw aanwezigheid voor (3)
 • zo kort als noodzakelijk per dienst, uiterlijk tot einde evaluatieperiode voor (7): (momenteel voorzien: eind 2024)
 • zo kort als noodzakelijk om relevante geaggregeerde informatie te bekomen (in onderzoek) voor (8)

Deze bewaartermijnen worden verder geëvalueerd en indien mogelijk verkort, indien noodzakelijk verhoogd.

Categorieën ontvangers:

 • Aangesloten verkeersinformatie-dienstverleners of afnemers van verkeersinformatiediensten
  lijst op 01/02/2023:
 • Gebruikers van bovenstaande applicaties die de waarschuwingen ontvangen
 • Lokale wegbeheerders (steden en gemeenten, Lantis, de Werkvennootschap)
 • Wegbeheerders van aangrenzende regio’s of landen
 • Gerecht en politiediensten, voor zover AWV hiertoe wettelijk verplicht is
 • Individuen of organisaties in directe relatie met de verantwoordelijke (opdrachtnemers en partners voor het leveren van de diensten)

3. Adviezen en Vergunningen

Publicatiedatum: 01/03/2023
Laatste aanpassing: /

Vanaf 13/03/2023 worden aanvragen verwerkt via het webportaal.

Verwerkte gegevens:
Adviezen en Vergunningen verwerkt persoonsgegevens in het kader van het afleveren van vergunningen of advies en dit in verband met een tijdelijke of permanente inname van openbaar domein langs gewest- en autosnelwegen, de aanvraag van een omgevingsvergunning, advies met betrekking tot de haalbaarheid van geplande (ver)bouwwerken of verkavelingen, enz. 

Wanneer u contact met ons opneemt via het online formulier op deze website, verzamelen we volgende persoonsgegevens:

 • De locatie waarop uw vraag betrekking heeft
 • Uw contactgegevens
  • Aanvrager is natuurlijk persoon: voornaam, naam, adres, e-mail en telefoonnummer.
  • Aanvrager is een rechtspersoon: voornaam, naam, e-mail en telefoon van de contactpersoon van de onderneming.
  • Aanvrager is een overheid of een onderneming werkende voor de overheid: voornaam, naam, e-mail en telefoon van de contactpersoon van de onderneming of overheid.
 • Uw rijksregisternummer
 • Adresgegevens van de inname
 • Start- en einddatum inname
 • De door u beschreven aanvraag
 • De door u toegevoegde bestanden (bv. schetsen i.k.v. bouwaanvragen)

Categorieën ontvangers:

 • Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze AWV medewerkers in de applicatie Adviezen en Vergunningen. In deze applicatie wordt de retributie berekend.
 • Indien de vergunning kan afgeleverd worden, dan worden uw identificatiegegevens en uw rijksregisternummer (in het kader van unieke identificatie) verwerkt in het boekhoudpakket Orafin van het Departement Begroting en Financiën om de gestructureerde mededeling en de factuur aan te maken. Het departement Begroting en Financiën is gemachtigd om het rijksregisternummer te verwerken.
 • Een kopie van de vergunning wordt aan het gemeentebestuur bezorgd.
 • Bij het niet respecteren van de verleende vergunning kan politieondersteuning gevraagd worden.

Rechtsgrond:
AWV verwerkt de gegevens in het kader van:

4. VT005020792: Vrachtwagensluizen - installatie ter ontraden van zwaar vervoer uit dorpskernen - beheer en onderhoud met oog op verbalisatie

Publicatiedatum: 08/11/2010
Laatste aanpassing: /

Verwerkte gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)
 • Elektronische lokalisatiegegevens ( GSM, GPS,,,,)
 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 1 maand

Categorieën ontvangers:

 • Gerecht en politiediensten

5. VT005028223: Analyse van ADR-verkeer door tunnels met behulp van ADR-camera's

Publicatiedatum: 07/02/2011
Laatste aanpassing: 01/02/2023

Op basis van tijdelijke tellingen met behulp van camera’s (1 week) vinden kwantitatieve risico-analyses plaats ter verhoging van de tunnelveiligheid. 

De tijdelijke tellingen met behulp van camera’s worden aangekondigd in deze privacyverklaring. 

Enkel in de Beverentunnel vindt een permanente telling plaats om de brandweer op de hoogte te brengen van de aanwezige gevaarlijke stoffen in geval van een incident. 

Verwerkte gegevens:

 • Beeldopnamen
 • Gepseudonimiseerde nummerplaat van vrachtwagens met ADR lading. 

Bewaartermijn: 2 weken na gevalideerde resultaten 

Categorieën ontvangers:

 • Geen

6. VT005028824: Tussenafstandscontrole installatie ter controle van verkeersinbreuken door zwaar vervoer beheer en onderhoud met oog op verbalisatie

Publicatiedatum: 07/02/2011
Laatste aanpassing: /

Verwerkte gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)
 • Elektronische lokalisatiegegevens ( GSM, GPS,,,,)
 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 1 maand

Categorieën ontvangers:

 • Gerecht en politiediensten

7. Camera’s in tunnels: Bewaking in het kader van de Europese tunnelrichtlijn

Publicatiedatum: 04/12/2015
Laatste aanpassing: /

Verwerkte gegevens:

 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 6 jaar

De beelden afkomstig van de camera’s worden lokaal op een recorder opgeslagen voor een periode van 5 dagen. In het geval van een incident kan een operator een beeld archiveren. Deze beelden worden voor een periode van maximum 6 jaar bijgehouden en worden gebruikt voor analysedoeleinden. Een periode van 6 jaar werd gekozen aangezien de tunnelrichtlijn stelt dat de termijn tussen twee achtereenvolgende inspecties ten hoogste 6 jaar bedraagt. Beelden kunnen ook opgeslagen worden om de verkeerssituatie te analyseren bij werken in een tunnel. In dit geval zullen de opgenomen beelden niet langer bewaard worden dan de periode die nodig is om een verkeerskundige studie uit te voeren (Ook hier wordt een maximale bewaartermijn van 6 jaar ingesteld).

Categorieën ontvangers:

 • Overheidsdiensten
 • Gerecht en politiediensten

8. Beheren van beeldopnamen verkregen door lucht- of andere fotografie van het patrimonium van AWV

Publicatiedatum: 21/12/2015
Laatste aanpassing: / 

Verwerkte gegevens:

 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 25 jaar

Categorieën ontvangers:

 • Enkel beeldopnamen zonder persoonsgegevens worden verspreid

9. VT005070715: Gebruik van dashcams voor het inventariseren en inspecteren van wegaanhorigheden

Publicatiedatum: 07/07/2016
Laatste aanpassing: / 

Verwerkte gegevens:

 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 6 maanden

Categorieën ontvangers:

 • Overheidsdiensten

10. VT005070957: Weigh In Motion: Installatie voor detectie van overladen voertuigen op basis van weging in beweging en nummerplaatherkenning

Publicatiedatum: 08/07/2016
Laatste aanpassing: /

Verwerkte gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)
 • Elektronische lokalisatiegegevens ( GSM, GPS,,,,)
 • Beeldopnamen

Bewaartermijn:

 • Beeldopnamen: 1 dag
 • Elektronische lokalisatiegegevens ( GSM, GPS,,,,): 3 maanden
 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...): 3 maanden

Categorieën ontvangers:

 • Gerecht en politiediensten
 • Overheidsdiensten

11. Verzekeren dienstverlening van de Verkeerscentrum Technische Controlezaal

Publicatiedatum: 21/10/2016
Laatste aanpassing: 01/02/2023

Verwerkte gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)
 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 2 jaren

Categorieën ontvangers (enkel de identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)):

 • Gerecht en politiediensten
 • Overheidsdiensten
 • Individuen of organisaties in directe relatie met de verantwoordelijke
 • Andere diensten of nevenondernemingen van de verantwoordelijke
 • De geregistreerde persoon zelf

12. Behandelen van noodoproepen in de tunnels in Vlaanderen

Publicatiedatum: 21/10/2016
Laatste aanpassing: /

Verwerkte gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)
 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 2 jaren

Categorieën ontvangers (enkel de identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)):

 • Gerecht en politiediensten
 • Overheidsdiensten
 • Individuen of organisaties in directe relatie met de verantwoordelijke
 • De geregistreerde persoon zelf
 • Nooddiensten

13. Verwerken van videobeelden in het kader van MIA-project. 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Laatste aanpassing: 01/02/2023

In het kader van het project Mobiliteit Innovatief Aanpakken (MIA) worden MIA-proeftuinen opgestart.  

Voor de MIA-proeftuin West-Vlaanderen is het Agentschap Wegen en Verkeer de verwerkingsverantwoordelijke en het departement Mobiliteit en Openbare Werken verwerker.  In het kader van deze opdracht wordt het  volgende kruispunt uitgerust met één tijdelijke camera: 

 • Torhout: het kruispunt Oostendestraat (N33) en de Zomerstraat

Soort gegevens: camerabeelden van passanten (voertuigen, fietsers en voetgangers)

Doel van de verwerking: het Agentschap Wegen en Verkeer staat in voor het verzenden van de videobeelden.  Hierbij worden voornamelijk verkeerspatronen op het kruispunt in kaart gebracht. Deze worden nadien verwerkt door het departement Mobiliteit en Openbare Werken ter proactieve detectie van verkeersonveilige punten. De hieruit voortvloeiende rapportage zal aangewend worden om  verkeersonveilige punten aan te pakken. 

Opnametijd: 4 weken 

Opslag: de camerabeelden worden bewaard door het departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

14. Digitaal uitwisselingsplatform onteigeningen

Publicatiedatum: 19/12/2022
Laatste aanpassing: /

Conform het Vlaams onteigeningsdecreet van 24/02/2017 en het bijhorend uitvoeringsbesluit van 27/10/2017  zal het digitaal uitwisselingsplatform voor onteigeningen het volledige digitale dossier, met inbegrip van alle stukken en proceduregegevens, die conform het Vlaams Onteigeningsdecreet worden opgestart, elektronisch raadpleegbaar zijn en uitgewisseld worden.

De burger kan zijn dossierstukken raadplegen via ‘Mijn burgerprofiel’.  

Verwerkte gegevens: 

 • innemingsnummer: om aan betrokkene te duiden welk kadastraal perceel en inneming bij de onteigening betrokken is
 • een gepseudonimiseerd rijksregisternummer eigenaar en houder van zakelijke rechten: om een eigenaar en een houder van zakelijke rechten te linken aan een onteigeningsdossier
 • gegevens zelfrealisatie: om een eigenaar of een houder van zakelijke recht toe te laten om tijdens het openbaar onderzoek de onteigende overheid te vragen om het onteigeningsdoel zelf te realiseren. De gegevens worden opgeslagen op het uitwisselingsplatform tot de vraag tot zelfrealisatie afgeleverd is bij het desbetreffende dossierbeheersysteem.
 • gegevens bezwaarschrift: om een eigenaar, een houder van zakelijke recht of een houder van een persoonlijk recht toe te laten bezwaar te maken in een onteigeningsdossier. De gegevens worden opgeslagen op het uitwisselingsplatform tot het bezwaarschrift afgeleverd is bij het desbetreffende dossierbeheersysteem.
 • identificatienummers van documenten die volgens de onteigeningsprocedure aan de betrokkene beschikbaar worden gesteld

De gegevens worden verwerkt in het kader van Artikel 21 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

Bewaartermijn: 

 • uw gepseudonimiseerd rijksregisternummer wordt tijdelijk in het werkgeheugen bewaard om uw dossier in de databank te kunnen opzoeken. 
 • het formulier tot indienen van bezwaar en verzoek tot zelfrealisatie worden eveneens even opgeslagen in het werkgeheugen tot deze afgeleverd zijn bij het dossierbeheersysteem van de onteigenende instantie. 

Actoren: 

 • Onteigenende instantie

De instanties die bevoegd zijn om te onteigenen zoals bepaald in art. 6 van het Vlaams onteigeningsdecreet.  

 • De eigenaars van het te onteigenen onroerend goed of zakelijk recht en de houders van zakelijke rechten op het te onteigenen goed of zakelijk recht.
 • De houders van persoonlijke rechten

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor onze taken van algemeen belang die zijn opgenomen in de taak van openbaar belang van het Agentschap Wegen en Verkeer die haar is opgelegd door de Vlaamse Regering, de Federale regelgeving, Europese Richtlijnen of Verordeningen. Als overheidsdienst mogen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken in het algemeen belang zoals die in die regelgeving is omschreven.

In sommige gevallen legt de regelgeving de verwerking van persoonsgegevens rechtstreeks op.

Voor enkele verwerkingen gebeurt de verwerking enkel op basis van uw toestemming. Indien dit het geval is, werd dit in de lijst van verwerkingen opgegeven.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten.

In de lijst verwerkingen worden de bewaartermijnen verder gespecificeerd. 

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit.

Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een machtiging beschikken. Een overzicht van de gevallen waarin andere overheidsdiensten bij ons persoonsgegevens kunnen opvragen kan u bij ons opvragen.

In de lijst verwerkingen worden de categorieën ontvangers opgegeven.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving. Om te weten welke acties we daarvoor ondernemen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG/DPO) via het mailadres dpo.privacy@wegenenverkeer.be.

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Ook als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via het mailadres dpo.privacy@wegenenverkeer.be. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

U kunt ook terecht op de webpagina https://wegenenverkeer.be/contact/contactformulier voor vragen of de uitoefening van uw rechten. 

Daarnaast hebt u het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit nl. de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC), of de Gegevensbeschermingsautoriteit, indien u meent dat uw rechten geschaad zijn en u zich ook na vraagstelling bij de bevoegde diensten van het Agentschap Wegen en Verkeer of de door het Agentschap Wegen en Verkeer aangestelde Functionaris voor gegevensbescherming (FG) niet voldoende in uw rechten erkend weet.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Het Agentschap Wegen en Verkeer zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Enkel medewerkers die de gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of de behandeling van uw dossier kunnen uw gegevens raadplegen.

Nieuwsbrief

U kan op elk moment de inschrijving opzeggen door op de uitschrijflink te klikken, onderaan elke email. U kan daarbij ook uw e-mailvoorkeuren zelf aanpassen.

Algemene informatie en wijzigingen

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website en desgevallend via uw dienstverlener.