Overslaan en naar de inhoud gaan

Versie 17/05/2024

Het Agentschap Wegen en Verkeer respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

Agentschap Wegen en Verkeer

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II-laan 20 bus 4

1000 Brussel

tel: 02 553 79 01  

https://wegenenverkeer.be/contact

Privacy

 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Het Agentschap Wegen en Verkeer verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord ‘we’ om te verwijzen naar het Agentschap Wegen en Verkeer. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om  de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van het Agentschap Wegen en Verkeer door te mailen naar dpo.privacy@wegenenverkeer.be of  kunt u ook terecht op de webpagina https://meldpuntwegen.be. In het Engels is dat de data protection officer (DPO). U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt, als u contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen of als u gebruik maakt van een verkeersinformatie-dienstverlener die uw gegevens met ons deelt. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

Het is ook mogelijk dat een decreet of de regering een regeling uitwerkt waarbij we u een voor- of nadeel  toekennen zonder dat u daarvoor zelf actie onderneemt. We moeten uw persoonsgegevens dan verwerken om na te gaan of u voor dat voordeel in aanmerking komt, of dat we u een nadeel, zoals een boete, moeten opleggen.

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen.

Bij de verwerkingen vindt u telkens een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 13 is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via dpo.privacy@wegenenverkeer.be, dan verwijderen wij deze informatie op aanvraag van de ouder of voogd.

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken verschillende manieren om uw persoonsgegevens te verkrijgen.

We kunnen gegevens rechtstreeks bij u opvragen in een formulier (ook contactformulieren  op diverse websites) of in documenten die u bij een formulier moet voegen. 

Daarnaast vragen we gegevens op bij andere overheidsdiensten die er al over beschikken. We leven daarbij altijd de bepalingen na over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau vastgelegd zijn. Zo hebben we een aantal machtigingen gekregen om gegevens bij andere overheidsdiensten op te vragen.

Daarnaast verzamelen we voor verschillende van volgende verwerkingen uw gegevens ook d.m.v. camera’s, of d.m.v. vragenlijsten en gegevensuitwisseling met verkeersinformatie-dienstverleners. Deze gegevensuitwisselingen worden hieronder verder toegelicht.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt of voor de vervulling van een taak ons opgelegd door federale of Vlaamse regelgeving.

Volgende verwerkingen hebben betrekking op publieke diensten. 

(Interne verwerkingen m.b.t. gegevens van personeelsleden of opdrachtnemers worden hier niet opgenomen.)

1. Digitalisering van (inkomende) analoge post

Publicatiedatum: 27/10/2023

Laatste aanpassing: / 

Vanaf 30 oktober 2023 zal het facilitair bedrijf een gemeenschappelijke dienstverlening aanbieden  voor alle entiteiten van de Vlaamse Overheid. Toegestuurde analoge poststukken worden centraal ingescand en digitaal aan het Agentschap Wegen en Verkeer bezorgd. Er wordt hierbij voor alle entiteiten gewerkt met eenzelfde centraal postadres: Hendrik Consciencegebouw - Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. 

Poststukken met de vermelding ‘vertrouwelijk’ of ‘geheim’ of ‘persoonlijk’ worden niet ingescand, maar ongeopend aan de geadresseerde binnen het Agentschap Wegen en Verkeer bezorgd.

Meer informatie over Digipost kan u vinden op https://www.vlaanderen.be/informatiemanagement/informatie-digitaliseren/digitalisering-inkomende-post#1-centraal-postadres

Verwerkte gegevens:

 • identificatiegegevens (naam, adres)
 • contactgegevens
 • juridische en gerechtelijke gegevens zoals bv. klachten, incidenten en ongevallen, verslagen van de rechtbank ivm schadedossier, 
 • financiële en fiscale gegevens zoals grond, eigendommen en andere bezittingen, aanvragen vergunningen, … .
 • aanmaningen laattijdige betaling facturen
 • woningkenmerken
 • rijksregisternummer 
 • medische gegevens

Bewaartermijn: 

 • De poststukken worden uit DigiPost gehaald door een manuele actie (download). De poststukken komen daarna terecht in het dossier waartoe ze behoren. Deze worden bewaard volgens de bewaartermijnen zoals bepaald in het serieregister. 
 • De scan van een aanvaard poststuk wordt 14 dagen bewaard in de digipostsoftware 

Categorieën ontvangers:

 • Het Facilitair Bedrijf
 • Microsoft
 • BringMe
 • Cronos Public Services 

2. Registratie en behandeling van klachten en meldingen via de website www.meldpuntwegen.be

Publicatiedatum: 28/04/2009

Laatste aanpassing: 01/02/2023

Verwerkte gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, e-mail ...)

Bewaartermijn: 10 jaar

Categorieën ontvangers:

 • Gemeenten
 • De Lijn, de Vlaamse Waterweg ...
 • Nutsbedrijven
 • Gerecht en politiediensten
 • De geregistreerde persoon zelf

Agentschap Wegen en Verkeer verwerkt de gevraagde persoonsgegevens uit het online formulier om uw melding zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Indien het Agentschap zelf niet bevoegd is voor de problematiek, zullen uw gegevens doorgegeven worden aan de bevoegde ontvangers. Het behandelen van klachten en de verwerking van de desbetreffende gegevens worden verwerkt conform hoofdstuk 5 Klachten, meldingen en voorstellen van het Bestuursdecreet van 7/12/2018.

3. Mobilidata - verkeersinformatiediensten: gegevensuitwisseling met weggebruikers

Eerste publicatiedatum: 01/02/2023

Laatste aanpassing: 19/04/2024

In het kader van het programma Mobilidata verkrijgt AWV persoonsgegevens via aangesloten verkeersinformatie-dienstverleners.

Meer informatie met betrekking tot de innovatieve diensten ontwikkeld en uitgerold in het kader van het Mobilidata programma, vindt u op https://mobilidata.be.

Een eenvoudige uitleg aan de hand van enkele vragen en antwoorden vindt u in het document “Lees hier hoe Mobilidata omgaat met jouw gegevens en privacy

Over onze verwerkingen voor evaluatie van de diensten leest u meer in “Lees hier hoe jouw mobiliteitsgegevens worden ingezet voor een betere dienstverlening van Mobilidata”.

AWV verwerkt uw gegevens voor volgende doeleinden op basis van de rechtsgrond “taak van algemeen belang”:

1. het leveren van verkeersinformatiediensten, onder andere het uitsturen van waarschuwingen voor incidenten, traag rijdende of stilstaande voertuigen, spookrijders, prioritaire voertuigen en dienst- of werkvoertuigen;

2. het monitoren, beheren en verbeteren van de diensten van doel (1);

3. het evalueren van de diensten van doel (1 en 6 en 7) met behulp van gedragsanalyse;

4. het evalueren van gegeven advies voor maatschappelijk verantwoorde routes; 

5. het aggregeren en archiveren van verkeersinformatie en feedback van weggebruikers voor verder onderzoek en voor evaluatie van het beleid en de uitvoering ervan.

AWV verwerkt uw gegevens voor volgende doeleinden op basis van de rechtsgrond “specifieke, geïnformeerde toestemming”. Zonder uw toestemming zal AWV uw gegevens hiervoor dus niet verwerken:

6. het verbeteren van verkeersinformatiediensten (verkeersregels, waarschuwingen incidenten, files, parkeergelegenheid) a.h.v. feedback van weggebruikers;

7. het optimaliseren van verkeersregelingen op kruispunten en het verlenen van prioriteit aan gerechtigde weggebruikers (bv. hulpdiensten en openbaar vervoer);

8. het monitoren, beheren en verbeteren van de diensten van doelen (6 en 7);

9. het evalueren van de diensten met behulp van gebruikersbevragingen; 

10. het aggregeren en archiveren van verkeersinformatie, afgeleide gegevens van verplaatsingsgegevens en feedback van weggebruikers voor verder onderzoek en voor evaluatie van het beleid en de uitvoering ervan.AWV verwerkt de volgende gegevens voor de opgegeven doeleinden op basis van de rechtsgrond “taak van algemeen belang”:

1. Realtime verplaatsingsgegevens (tijd, positie, snelheid, richting), incident-types en voertuigtypes van betrokken geconnecteerde voertuigen tijdens incidenten of interventies. De evaluatie of een voertuig traag rijdt of stilstaat, of in interventie is, gebeurt indien mogelijk in het voertuig;

2. Idem als 1 en de feedback-gegevens verkregen volgens 6;

3. Verplaatsingsgegevens, snelheids- of richtingsveranderingen ten gevolge van waarschuwingen, stop-bewegingen op kruispunten, afgeleide wachttijden en verliestijden, gegevens m.b.t. prioriteitsaanvragen, operating system van telefoon (Android/iOS);

4. Gemaakte keuze om navigatie al dan niet in te stellen volgens ontvangen routeadvies;

5. Alle bovenstaande gegevens, voor zover bij aggregatie en archivering alle persoonsgegevens verwijderd worden en eventuele (her)identificatie verhinderd wordt. 

AWV verwerkt volgende gegevens voor de opgegeven doeleinden op basis van de rechtsgrond “specifieke, geïnformeerde toestemming”.

6. Gebruikersfeedback en tijdstip en puntlocatie van de weggebruiker;

7. Realtime verplaatsingsgegevens, type weggebruiker, eventuele richtingskeuzes en prioriteitsaanvragen in de buurt van geconnecteerde, intelligente verkeerslichten voor: met deze informatie kunnen de verkeersregelingen beter rekening houden met het werkelijk aanwezige verkeer en waar nodig prioriteit verlenen;

8. Idem als 6 en 7;

9. Resultaten van gebruikersbevragingen (ervaring m.b.t. diensten, beoordeling, aanvaardbaarheid, acceptatie, attitude en gedragsaanpassing), profiel (leeftijdsgroep, rij-ervaring, gender, antwoordtijd), e-mailadressen (indien opgegeven) en resultaten van focus-testen;

10. Alle bovenstaande gegevens, voor zover bij aggregatie en archivering alle persoonsgegevens verwijderd worden en eventuele (her)identificatie verhinderd wordt.

AWV verwerkt verplaatsingsgegevens en prioriteitsaanvragen van openbaar vervoer (idem als 7) op basis van de wettelijke verplichting uit het decreet Basisbereikbaarheid om vlotte doorstroming voor openbaar vervoer te garanderen.

Van wie verwerkt AWV persoonsgegevens?

 • Geconnecteerde weggebruikers, die gebruik maken van een applicatie van een aangesloten verkeersinformatie-dienstverlener;
 • Voor doelen (6 t.e.m. 10) beperkt tot gebruikers die toestemming hebben gegeven;
 • Waar? in Vlaanderen en grensgebieden, en wat betreft (7) enkel in de nabijheid van geplande of geconnecteerde, intelligente verkeerslichten (kaart)
 • AWV volgt geen voertuigen over lange afstanden en staat geen her-identificatie toe (met uitzondering van onderzoek om her-identificatie zo moeilijk mogelijk te maken).

Wanneer of hoe lang verwerkt AWV persoonsgegevens?

 • Alle verwerkingen gebeuren permanent en continu, behalve:
 • de evaluatie-verwerkingen van doel (9) voorziet in bevragingen in de periode net voor en na het opstarten van nieuwe diensten. Dit startte in  februari 2023 en loopt tot eind 2024.
 • de ruwe planning van de nieuwe diensten wordt weergegeven op https://www.mobilidata.be/nl/waar-komen-intelligente-verkeerslichten
 • de evaluatie-verwerkingen van doel (3 en 4) voorziet in gedragsanalyse in de 4 weken na het opstarten van nieuwe diensten. Deze verwerking startte in juni 2023 en loopt tot eind 2024.

Maximale bewaartermijnen:

 • 6 maanden voor (1 en 6);
 • voor de duur van uw aanwezigheid voor (7);
 • zo kort als noodzakelijk per dienst, uiterlijk tot einde evaluatieperiode voor (3, 4, en 9): (momenteel voorzien: eind 2024);
 • zo kort als noodzakelijk om relevante geaggregeerde informatie te bekomen (in onderzoek) voor (2, 5, 8 en 10).
 • 18 maanden voor de gegevens m.b.t. doorstroming van het openbaar vervoer;

Deze bewaartermijnen worden verder geëvalueerd en indien mogelijk verkort, indien noodzakelijk verhoogd.

Categorieën ontvangers:

4. Adviezen en Vergunningen

Publicatiedatum: 01/03/2023

Laatste aanpassing: /

Vanaf 13/03/2023 worden aanvragen verwerkt via het webportaal

Verwerkte gegevens:

Adviezen en Vergunningen verwerkt persoonsgegevens in het kader van het afleveren van vergunningen of advies en dit in verband met een tijdelijke of permanente inname van het openbaar domein langs gewest- en autosnelwegen, de aanvraag van een omgevingsvergunning, advies met betrekking tot de haalbaarheid van geplande (ver)bouwwerken of verkavelingen, enz. . 

Wanneer u contact met ons opneemt via het onlineformulier op deze website, verzamelen we volgende persoonsgegevens: 

 • de locatie waarop uw vraag betrekking heeft
 • uw contactgegevens 
  • aanvrager is natuurlijk persoon: voornaam, naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer
  • aanvrager is een rechtspersoon: voornaam, naam, e-mail en telefoon van de contactpersoon van de onderneming.  
  • aanvrager is een overheid of een onderneming werkende voor de overheid: voornaam, naam, e-mail en telefoon van de contactpersoon van de onderneming of overheid 
 • uw rijksregisternummer
 • adresgegevens van de inname
 • start- en einddatum inname
 • de door u beschreven aanvraag 
 • de door u toegevoegde bestanden (bv. schetsen i.k.v. bouwaanvragen)

Categorieën ontvangers:

 • Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze AWV medewerkers in de applicatie Adviezen en Vergunningen. In deze applicatie wordt de retributie berekend. 

 • Indien de vergunning kan afgeleverd worden, dan worden uw identificatiegegevens en uw rijksregisternummer (in het kader van unieke identificatie) verwerkt in het boekhoudpakket Orafin van het Departement Begroting en Financiën om de gestructureerde mededeling en de factuur aan te maken.  Het departement Begroting en Financiën is gemachtigd om het Rijksregisternummer te verwerken. 

 • Een kopie van de vergunning wordt aan het gemeentebestuur bezorgd. 

 • Bij het niet respecteren van de verleende vergunning kan politieondersteuning gevraagd worden. 

Rechtsgrond: 

AWV verwerkt de gegevens in het kader van: 

5. VT005020792: Vrachtwagensluizen - installatie ter ontraden van zwaar vervoer uit dorpskernen - beheer en onderhoud met oog op verbalisatie

Eerste publicatiedatum: 08/11/2010

Laatste aanpassing: /

Verwerkte gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)
 • Elektronische lokalisatiegegevens ( GSM, GPS,,,,)
 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 1 maand

Categorieën ontvangers:

 • Gerecht en politiediensten

6. Telcampagnes om het transport van gevaarlijke goederen (ADR) in kaart te brengen

Publicatiedatum: 07/02/2011

Laatste aanpassing: 15/05/2023

AWV voert 2 soorten tijdelijke ADR telcampagnes in het kader van gevaarlijke stoffen uit: 

 • doorsnedetellingen met als doel kwantitatieve risicoanalyses ter verhoging van de veiligheid op de diverse wegsegmenten (bv. tunnels) uit te voeren
 • herkomst-en bestemmings telcampagnes met als doel te achterhalen welke routes ADR transporten gebruiken op ons wegennetwerk. Hiervoor dienen op verschillende locaties simultane ADR dwarsdoorsnedetellingen te gebeuren om zo aangewezen routes en tijdsvensters  voor vrachtverkeer met ADR lading te kunnen opstellen. 

Alle kortlopende opdrachten met behulp van camera’s in het kader van ADR vervoer worden aangekondigd op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer.  

De tellingen vinden gedurende 1 à 2 weken plaats. 

Een aantal autosnelwegtunnels zijn uitgerust met een permanent systeem om ADR transporten te tellen (bv. de Beverentunnel en binnenkort de Tijsmanstunnel)  

Het Verkeerscentrum Technische Controlezaal heeft een real-time dashboard ter beschikking van de gevaarlijke stoffen die zich in de tunnel bevinden, om zo de brandweer op de hoogte te kunnen brengen van de aanwezige gevaarlijke stoffen in geval van een incident. 

Verwerkte gegevens:

 • Beeldopnamen
 • Individuele voertuigen krijgen een versleuteling van hun nummerplaat tot een unieke ID. 

Bewaartermijn: 60 dagen na definitieve oplevering van een dienstbevel 

Categorieën ontvangers:

 • de opdrachtnemer voor het leveren van de dienst
 • het Verkeerscentrum Technische Controlezaal

7. VT005028824: Tussenafstandscontrole installatie ter controle van verkeersinbreuken door zwaar vervoer beheer en onderhoud met oog op verbalisatie

Publicatiedatum: 07/02/2011

Laatste aanpassing: /

Verwerkte gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)
 • Elektronische lokalisatiegegevens ( GSM, GPS,,,,)
 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 1 maand

Categorieën ontvangers:

 • Gerecht en politiediensten

8. Camera’s in tunnels: Bewaking in het kader van de Europese tunnelrichtlijn

Publicatiedatum: 04/12/2015

Laatste aanpassing: /

Verwerkte gegevens:

 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 6 jaar

De beelden afkomstig van de camera’s worden lokaal op een recorder opgeslagen voor een periode van 5 dagen. In het geval van een incident kan een operator een beeld archiveren. Deze beelden worden voor een periode van maximum 6 jaar bijgehouden en worden gebruikt voor analysedoeleinden. Een periode van 6 jaar werd gekozen aangezien de tunnelrichtlijn stelt dat de termijn tussen twee achtereenvolgende inspecties ten hoogste 6 jaar bedraagt. Beelden kunnen ook opgeslagen worden om de verkeerssituatie te analyseren bij werken in een tunnel. In dit geval zullen de opgenomen beelden niet langer bewaard worden dan de periode die nodig is om een verkeerskundige studie uit te voeren (Ook hier wordt een maximale bewaartermijn van 6 jaar ingesteld).

Categorieën ontvangers:

 • Overheidsdiensten
 • Gerecht en politiediensten

9. Beheren van beeldopnamen verkregen door lucht- of andere fotografie van het patrimonium van AWV

Publicatiedatum: 21/12/2015

Laatste aanpassing: / 

Verwerkte gegevens:

 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 25 jaar

Categorieën ontvangers:

 • Enkel beeldopnamen zonder persoonsgegevens worden verspreid

10. Inspecteren van de toestand van het wegennet aan de hand van meettoestellen.

Publicatiedatum: 07/07/2016

Laatste aanpassing: 26/05/2023

De afdeling Wegenbouwkunde meet met de  Automatic Road Analyzer (ARAN) jaarlijks de toestand op van het autosnelwegen- en gewestwegennet. 

De ARAN is een multifunctioneel meettoestel (o.a. een HD-camera) dat met een zeer hoge nauwkeurigheid verschillende parameters opmeet die de toestand van de weg uitdrukken. Het meettoestel is gemonteerd op een voertuig van het Agentschap dat de metingen uitvoert op het baanvak waar het voertuig zich bevindt en daarbij opnamen maakt van het gemeten weggedeelte.

Op basis van de metingen wordt jaarlijks het rapport ‘Toestand van de wegen’ opgemaakt en gepubliceerd op de website van AWV.  

Verwerkte gegevens:

 • Beeldopnamen 
 • Locatiegegevens

Bewaartermijn: maximaal 3 jaar.

11. VT005070957: Weigh In Motion: Installatie voor detectie van overladen voertuigen op basis van weging in beweging en nummerplaatherkenning

Publicatiedatum: 08/07/2016

Laatste aanpassing: /

Verwerkte gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)
 • Elektronische lokalisatiegegevens ( GSM, GPS,,,,)
 • Beeldopnamen

Bewaartermijn:

 • Beeldopnamen: 1 dag
 • Elektronische lokalisatiegegevens ( GSM, GPS,,,,): 3 maanden
 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...): 3 maanden

Categorieën ontvangers:

 • Gerecht en politiediensten
 • Overheidsdiensten

12. Verzekeren dienstverlening van de Verkeerscentrum Technische Controlezaal

Publicatiedatum: 21/10/2016

Laatste aanpassing: 01/02/2023

Verwerkte gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)
 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 2 jaren

Categorieën ontvangers (enkel de identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)):

 • Gerecht en politiediensten
 • Overheidsdiensten
 • Individuen of organisaties in directe relatie met de verantwoordelijke
 • Andere diensten of nevenondernemingen van de verantwoordelijke
 • De geregistreerde persoon zelf

13. Behandelen van noodoproepen in de tunnels in Vlaanderen

Publicatiedatum: 21/10/2016

Laatste aanpassing: /

Verwerkte gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)
 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 2 jaren

Categorieën ontvangers (enkel de identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)):

 • Gerecht en politiediensten
 • Overheidsdiensten
 • Individuen of organisaties in directe relatie met de verantwoordelijke
 • De geregistreerde persoon zelf
 • Nooddiensten

14. Verwerken van videobeelden in het kader van MIA-project

Publicatiedatum: 01/10/2021

Laatste aanpassing: 27/10/2023

Op 28 mei werd het MIA-besluit goedgekeurd door de Vlaamse Regering, waarbij het mogelijk wordt om in het Vlaams gewest af te wijken van de bestaande regelgeving voor kleine infrastructuurwerken om gevaarlijke punten op gewestwegen aan te pakken en om het gebruik van de fiets te bevorderen.

In het kader van het project Mobiliteit Innovatief Aanpakken (MIA) werden in 2021 MIA-proeftuinen opgestart.  In december 2022 werd beslist om de huidige proeftuinomgeving van het DataLab van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken in beheer te nemen onder de regie van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). 

In dit project worden camerabeelden omgezet naar trajecten en zo tot een proactieve detectie van verkeersonveilige situaties te komen, en zo aanpassingen aan de verkeersinfrastructuur te identificeren en zo beter ongevallen te voorkomen. De actieve weggebruiker staat hier, net zoals in het volledige verkeersveiligheidsbeleid, centraal. 

Vanaf medio november zullen een drie locaties in Vlaanderen uitgerust worden met een camera op grote hoogte om identificatie van burgers praktisch onmogelijk te maken. Het betreft volgende locaties:

 • Deurne F. Craeybecklaan x N12
 • Sint-Niklaas R42 x Raapstraat
 • Leuven N19 x Marie Thumas Durieuxbrug

Soort gegevens: camerabeelden van passanten (voertuigen, fietsers en voetgangers)

Doel van de verwerking:  via videobeelden worden voornamelijk verkeerspatronen op het kruispunt in kaart gebracht. Deze worden nadien verwerkt ter proactieve detectie van verkeersonveilige punten. De hieruit voortvloeiende rapportage zal aangewend worden om  verkeersonveilige punten aan te pakken. 

Opnametijd: 4 weken 

Opslag: de camerabeelden worden maximaal 3 dagen bewaard om de videobeelden tot trajecten te verwerken, daarna worden ze vernietigd. 

Categorieën ontvangers: 

 • Connection Systems
 • DXC-Cegeka
 • Microsoft

15. Digitaal uitwisselingsplatform onteigeningen

Publicatiedatum: 19/12/2022

Laatste aanpassing: /

Conform het Vlaams onteigeningsdecreet van 24/02/2017 en het bijhorend uitvoeringsbesluit van 27/10/2017  zal het digitaal uitwisselingsplatform voor onteigeningen het volledige digitale dossier, met inbegrip van alle stukken en proceduregegevens, die conform het Vlaams Onteigeningsdecreet worden opgestart, elektronisch raadpleegbaar zijn en uitgewisseld worden.

De burger kan zijn dossierstukken raadplegen via ‘Mijn burgerprofiel’.  

Verwerkte gegevens: 

 • het dossiernummer in combinatie met het innemingsnummer: om aan betrokkene te duiden welk kadastraal perceel en inneming bij de onteigening betrokken is
 • een gepseudonimiseerd rijksregisternummer eigenaar en houder van zakelijke rechten: om een eigenaar en een houder van zakelijke rechten te linken aan een onteigeningsdossier
 • gegevens zelfrealisatie: om een eigenaar of een houder van zakelijke recht toe te laten om tijdens het openbaar onderzoek de onteigende overheid te vragen om het onteigeningsdoel zelf te realiseren. De gegevens worden opgeslagen op het uitwisselingsplatform tot de vraag tot zelfrealisatie afgeleverd is bij het desbetreffende dossierbeheersysteem. Het verzoek tot zelfrealisatie wordt opgeladen via PDF en tijdelijk op het uitwisselingsplatform opgeslagen.
 • gegevens bezwaarschrift: om een eigenaar, een houder van zakelijke recht of een houder van een persoonlijk recht toe te laten bezwaar te maken in een onteigeningsdossier. De gegevens worden opgeslagen op het uitwisselingsplatform tot het bezwaarschrift afgeleverd is bij het desbetreffende dossierbeheersysteem. Het bezwaarschrift wordt opgeladen via PDF en tijdelijk op het uitwisselingsplatform opgeslagen. Uw rijksregisternummer wordt dan eveneens gepseudonimiseerd opgeslagen.
 • identificatienummers van documenten die volgens de onteigeningsprocedure aan de betrokkene beschikbaar worden gesteld

De gegevens worden verwerkt in het kader van Artikel 21 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

Bewaartermijn: 

 • uw gepseudonimiseerd rijksregisternummer wordt tijdelijk in het werkgeheugen bewaard om uw dossier in de databank te kunnen opzoeken. 
 • het formulier tot indienen van bezwaar en verzoek tot zelfrealisatie worden eveneens even opgeslagen in het werkgeheugen tot deze afgeleverd zijn bij het dossierbeheersysteem van de onteigenende instantie. 

Actoren: 

 • Onteigenende instantie

De instanties die bevoegd zijn om te onteigenen zoals bepaald in art. 6 van het Vlaams onteigeningsdecreet.  

 • De eigenaars van het te onteigenen onroerend goed of zakelijk recht en de houders van zakelijke rechten op het te onteigenen goed of zakelijk recht.
 • De houders van persoonlijke rechten

16. Dossierbeheersysteem onteigeningen

Publicatiedatum: 16/05/2024

Laatste aanpassing: /

De onteigenende overheden kunnen volgens een correct procesverloop hun onteigeningsdossier bundelen, opvolgen, afhandelen, maar ook digitaal communiceren met de betrokkene. 

Verwerkte gegevens: 

 • de Capakey: de authentieke identificator van een perceel binnen België. 
 • Identificatiegegevens van eigenaars/houder zakelijk recht van een kadastraal perceel 
 • Contactgegevens van eigenaars/houders van zakelijk recht van een kadastraal perceel 
 • Financiële gegevens aankoop perceel 
 • VOid van dossierbehandelaars &  Vlabel om te loggen wie wat geraadpleegd of gewijzigd heeft in een dossier 
 • een gepseudonimiseerd rijksregisternummer eigenaar en houder van zakelijke rechten: om een eigenaar en een houder van zakelijke rechten te linken aan een onteigeningsdossier

De gegevens worden verwerkt in het kader van Artikel 21 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

In het kader van het Vlaams onteigeningsdecreet worden ook heel wat verplichte documenten met persoonsgegevens aangemaakt: 

 • voorlopig onteigeningsbesluit (artikel 10)
 • onteigeningsplan (artikel 11)
 • schriftelijk aanbod (artikel 16)
 • bezwaar (artikel 28)
 • verzoek tot zelfrealisatie (artikel 28)

Bewaartermijn: 

 • de Capakey : 30 jaar na archivering
 • Identificatie- & contactgegevens: 30 jaar na archivering 
 • uw gepseudonimiseerd rijksregisternummer: 30 jaar na archivering VOid van dossierbehandelaars: 5 maanden 

Actoren: 

 • Onteigenende instantie - De instanties die bevoegd zijn om te onteigenen zoals bepaald in art. 6 van het Vlaams onteigeningsdecreet.  
 • De Vlaamse Bebelastingsdienst (VLABEL)  als onderhandelaar voor onteigeningsdossiers van AWV
 • De eigenaars van het te onteigenen onroerend goed of zakelijk recht en de houders van zakelijke rechten op het te onteigenen goed of zakelijk recht.

Het AWV haalt de informatie op bij authentieke bronnen en heeft hiervoor de nodige machtigingen om aan te sluiten op het Rijksregister, het Kadaster en de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ): 

 • Beraadslaging FO nr 06/2018 van 8 februari 2018 betreffende de machtigingsaanvraag van het Agentschap Wegen en Verkeer voor het verkrijgen van kadastergegevens van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
 • Beslissing nr. 027/2019 van 4 juli 2019 van het Rijksregister betreffende de aanvraag van het Agentschap Wegen en Verkeer tot bekomen van informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op informatie van houders van zakelijke rechten van een kadastraal perceel.
 • Begeleidend protocol van 22 juni 2021 inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën (kadaster) en het Agentschap Wegen en Verkeer betreffende wegeniswerken en handhaving binnen de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer
 • Beraadslaging NR. 22/180 van 5 juli 2022 over de toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Agentschap wegen en verkeer voor het contacteren en informeren van houders van zakelijke rechten van een kadastraal perceel

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor onze taken van algemeen belang die zijn opgenomen in de taak van openbaar belang van het Agentschap Wegen en Verkeer die haar is opgelegd door de Vlaamse Regering, de Federale regelgeving, Europese Richtlijnen of Verordeningen. Als overheidsdienst mogen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken in het algemeen belang zoals die in die regelgeving is omschreven.

In sommige gevallen legt de regelgeving de verwerking van persoonsgegevens rechtstreeks op.

Voor enkele verwerkingen gebeurt de verwerking enkel op basis van uw toestemming. Indien dit het geval is, werd dit in de lijst van verwerkingen opgegeven.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen of voor de duurtijd van de taken die AWV opgelegd krijgt vanuit de wetgeving. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten of dat de wettelijke bevoegdheden van AWV niet gewijzigd zijn. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten of de wettelijke taken. 

Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd conform aan de bepalingen van het Bestuursdecreet van 7/12/2018 Afdeling 5. Beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn. 

In de lijst verwerkingen worden de bewaartermijnen verder gespecificeerd.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit.

Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een machtiging beschikken of een protocol met ons afgesloten hebben. . Een overzicht van de gevallen waarin andere overheidsdiensten bij ons persoonsgegevens kunnen opvragen, kan u bij ons opvragen.

In de lijst verwerkingen worden de categorieën ontvangers opgegeven.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving. Om te weten welke acties we daarvoor ondernemen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG/DPO) via het mailadres dpo.privacy@wegenenverkeer.be.

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Als wij uw persoonsgegevens verwerken omdat u daarvoor toestemming gegeven hebt, kan u, als u deze toestemming ingetrokken heeft, steeds vragen uw persoonsgegevens te wissen. Ook als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via het mailadres dpo.privacy@wegenenverkeer.be. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

U kunt ook terecht op de webpagina https://meldpuntwegen.be voor vragen of de uitoefening van uw rechten. 

Daarnaast hebt u het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit nl. de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC), of de Gegevensbeschermingsautoriteit, indien u meent dat uw rechten geschaad zijn en u zich ook na vraagstelling bij de bevoegde diensten van het Agentschap Wegen en Verkeer of de door het Agentschap Wegen en Verkeer aangestelde Functionaris voor gegevensbescherming (FG) niet voldoende in uw rechten erkend weet.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Het Agentschap Wegen en Verkeer zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Enkel medewerkers die de gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of de behandeling van uw dossier kunnen uw gegevens raadplegen.

Nieuwsbrief

U kan op elk moment de inschrijving opzeggen door op de uitschrijflink te klikken, onderaan elke email. U kan daarbij ook uw e-mailvoorkeuren zelf aanpassen.

Algemene informatie en wijzigingen

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website en desgevallend via uw dienstverlener.