Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy

Versie 21/10/2021

Het Agentschap Wegen en Verkeer respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

Agentschap Wegen en Verkeer
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 4
1000 Brussel
tel: 02 553 79 01  
dpo.privacy@wegenenverkeer.be

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Het Agentschap Wegen en Verkeer verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar het Agentschap Wegen en Verkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om  de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van het Agentschap Wegen en Verkeer door te mailen naar dpo.privacy@wegenenverkeer.be. In het Engels is dat de data protection officer (DPO). U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

Het is ook mogelijk dat een decreet of de regering een regeling uitwerkt waarbij we u een voor- of nadeel  toekennen zonder dat u daarvoor zelf actie onderneemt. We moeten uw persoonsgegevens dan verwerken om na te gaan of u voor dat voordeel in aanmerking komt, of dat we u een nadeel, zoals een boete, moeten opleggen.

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen.

.Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dpo.privacy@wegenenverkeer.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken twee manieren om uw persoonsgegevens te verkrijgen.

We kunnen gegevens rechtstreeks bij u opvragen in een formulier (ook contactformulieren op diverse websites) of in documenten die u bij een formulier moet voegen. Die documenten zijn opgesomd in de regelgeving.

Daarnaast vragen we gegevens op bij andere overheidsdiensten die er al over beschikken. We leven daarbij altijd de bepalingen na over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau vastgelegd zijn. Zo hebben we een aantal machtigingen gekregen om gegevens bij andere overheidsdiensten op te vragen.

De volgende verwerkingen van persoonsgegevens door het Agentschap Wegen en Verkeer zijn aangegeven bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Deze verwerkingen zijn ook terug te vinden in het openbaar register op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit .

 1. Registratie en behandeling van klachten en meldingen over de staat van de wegen via de website www.meldpuntwegen.be

Publicatiedatum: 25/10/2022

Verwerkte gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, e-mail ...)

Bewaartermijn: 10 jaar

Categorieën ontvangers:

 • gemeenten
 • de Lijn, de Vlaamse Waterweg ...
 • nutsbedrijven
 • gerecht en politiediensten
 • de geregistreerde persoon zelf

Agentschap Wegen en Verkeer verwerkt de gevraagde persoonsgegevens uit het meldformulier om uw melding zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Indien het Agentschap zelf niet bevoegd is voor de problematiek, zullen uw gegevens doorgegeven worden aan de bevoegde ontvangers. Het behandelen van klachten en de verwerking van de desbetreffende gegevens worden verwerkt conform hoofdstuk 5 Klachten, meldingen en voorstellen van het Bestuursdecreet van 7/12/2018.

 1. VT005020792: Vrachtwagensluizen - installatie ter ontraden van zwaar vervoer uit dorpskernen - beheer en onderhoud met oog op verbalisatie

Publicatiedatum: 08/11/2010

Verwerkte gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)
 • Elektronische lokalisatiegegevens ( GSM, GPS,,,,)
 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 1 maand

Categorieën ontvangers:

 • gerecht en politiediensten
 1. VT005028223: Analyse van ADR-verkeer door tunnels met behulp van ADR-camera's

Publicatiedatum: 07/02/2011

Verwerkte gegevens:

 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 6 maanden

Categorieën ontvangers:

 • Geen
 1. VT005028824: Tussenafstandscontrole installatie ter controle van verkeersinbreuken door zwaar vervoer beheer en onderhoud met oog op verbalisatie

Publicatiedatum: 07/02/2011

Verwerkte gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)
 • Elektronische lokalisatiegegevens ( GSM, GPS,,,,)
 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 1 maand

Categorieën ontvangers:

 • gerecht en politiediensten
 1. Toeritdosering, installatie om verkeer te doseren op drukke invalswegen van een stadskern. Beheer en onderhoud met oog op verbalisatie.

Publicatiedatum: 21/05/2012

Verwerkte gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)
 • Elektronische lokalisatiegegevens ( GSM, GPS,,,,)
 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 1 maand

Categorieën ontvangers:

 • gerecht en politiediensten
 1. Camera’s in tunnels: Bewaking in het kader van de TERN-richtlijn

Publicatiedatum: 04/12/2015

Verwerkte gegevens:

 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 6 jaar

De beelden afkomstig van de camera’s worden lokaal op een recorder opgeslagen voor een periode van 5 dagen. In het geval van een incident kan een operator een beeld archiveren. Deze beelden worden voor een periode van maximum 6 jaar bijgehouden en worden gebruikt voor analysedoeleinden. Een periode van 6 jaar werd gekozen aangezien de tunnelrichtlijn stelt dat de termijn tussen twee achtereenvolgende inspecties ten hoogste 6 jaar bedraagt. Beelden kunnen ook opgeslagen worden om de verkeerssituatie te analyseren bij werken in een tunnel. In dit geval zullen de opgenomen beelden niet langer bewaard worden dan de periode die nodig is om een verkeerskundige studie uit te voeren (Ook hier word een maximale bewaartermijn van 6 jaar ingesteld).

Categorieën ontvangers:

 • Overheidsdiensten
 • Gerecht en politiediensten
 1. Beheren van beeldopnamen verkregen door lucht- of andere fotografie van het patrimonium van AWV

Publicatiedatum: 21/12/2015

Verwerkte gegevens:

 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 25 jaar

Categorieën ontvangers:

 • Enkel beeldopnamen zonder persoonsgegevens worden verspreid
 1. VT005070715: Gebruik van dashcam's voor het inventariseren en inspecteren van wegaanhorigheden

Publicatiedatum: 07/07/2016

Verwerkte gegevens:

 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 6 maanden

Categorieën ontvangers:

 • Overheidsdiensten
 1. VT005070957: Weigh In Motion: Installatie voor detectie van overladen voertuigen op basis van weging in beweging en nummerplaatherkenning

Publicatiedatum: 08/07/2016

Verwerkte gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)
 • Elektronische lokalisatiegegevens ( GSM, GPS,,,,)
 • Beeldopnamen

Bewaartermijn:

 • Beeldopnamen: 1 dag
 • Elektronische lokalisatiegegevens ( GSM, GPS,,,,): 3 maanden
 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...): 3 Maanden

Categorieën ontvangers:

 • Gerecht en politiediensten
 • Overheidsdiensten
 1. Verzekeren dienstverlening van de Bewaking- & meldkamer van het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum

Publicatiedatum: 21/10/2016

Verwerkte gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)
 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 2 jaren

Categorieën ontvangers (enkel de identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)):

 • Gerecht en politiediensten
 • Overheidsdiensten
 • Individuen of organisaties in directe relatie met de verantwoordelijke
 • Andere diensten of nevenondernemingen van de verantwoordelijke
 • De geregistreerde persoon zelf
 1. Behandelen van noodoproepen in de tunnels in Vlaanderen

Publicatiedatum: 21/10/2016

Verwerkte gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)
 • Beeldopnamen

Bewaartermijn: 2 jaren

Categorieën ontvangers (enkel de identificatiegegevens (naam, adres, tel, ...)):

 • Gerecht en politiediensten
 • Overheidsdiensten
 • Individuen of organisaties in directe relatie met de verantwoordelijke
 • De geregistreerde persoon zelf
 • Nooddiensten

12. Verzenden en opslaan van de ruwe videobeelden in het kader van MIA-project. (publicatiedatum 25/10/2021)

In het kader van het project Mobiliteit Innovatief Aanpakken (MIA) worden MIA-proeftuinen opgestart. 

Voor de onderzoekswerf 1 van de MIA-proeftuin West-Vlaanderen is Agentschap Wegen en Verkeer de verwerker voor het departement Mobiliteit en Openbare Werken. Het departement Mobiliteit en Openbare werken is de verwerkingsverantwoordelijke (zie ook: https://departement-mow.vlaanderen.be/nl/privacyverklaring). Voor deze opdracht worden de volgende drie kruispunten uitgerust met camera’s: 

 • Zonnebeke: kruispunt N303 met de Oude Kortrijkstraat en de Dadizelestraat
 • Roeselare: rotonde N37 met de Meensesteenweg
 • Kortrijk: kruispunt N50 met de Kuurnsesteenweg 

Soort gegevens: camerabeelden van passanten (voertuigen, fietsers en voetgangers)

Doel van de verwerking: Het Agentschap Wegen en Verkeer staat in voor het verzenden en opslaan van de ruwe videobeelden.  Deze worden nadien verwerkt door het departement Mobiliteit en Openbare Werken ter proactieve detectie van verkeersonveilige punten. De hieruit voortvloeiende rapportage zal aangewend worden om  verkeersonveilige punten aan te pakken. 

Opslag: de camerabeelden worden bewaard voor verwerking in het Verkeerscentrum

Vragen met betrekking tot de gegevensverwerking: https://mow-contact.be/. of dpo.privacy@wegenenverkeer.be

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor onze taken van algemeen belang die zijn opgenomen in de taak van openbaar belang van het Agentschap Wegen en Verkeer die haar is opgelegd door de Vlaamse Regering, de Federale regelgeving, Europese Richtlijnen of Verordeningen.. Als overheidsdienst mogen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken in het algemeen belang zoals die in die regelgeving is omschreven.

In sommige gevallen legt de regelgeving de verwerking van persoonsgegevens rechtstreeks op.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit.

Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een machtiging beschikken. Een overzicht van de gevallen waarin andere overheidsdiensten bij ons persoonsgegevens kunnen opvragen kan u bij ons opvragen.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving. Om te weten welke acties we daarvoor ondernemen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG/DPO) dpo.privacy@wegenenverkeer.be.

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met dpo.privacy@wegenenverkeer.be. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

U kunt ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Het Agentschap Wegen en Verkeer zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Alle gegevens worden op een Europese server bewaard in een versleutelde databank. Enkel medewerkers van de klantendienst en werknemers van Agentschap Wegen en Verkeer die expliciet betrokken zijn bij de behandeling van uw dossier kunnen uw gegevens raadplegen.

Nieuwsbrief

U kan op elk moment de inschrijving opzeggen door op de uitschrijflink te klikken, onderaan elke email. U kan daarbij ook uw e-mailvoorkeuren zelf aanpassen.

Algemene informatie en wijzigingen

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.