Overslaan en naar de inhoud gaan

Metrologie

Het Vlaams Gewest is bevoegd voor het bepalen van de snelheidsbeperkingen op de openbare weg (behalve op de autosnelwegen waar een maximumsnelheid van 120 km/h van kracht is) en de regelgeving over de maximaal toegelaten massa’s en massa’s over de assen van de voertuigen op die openbare weg.

Wat is metrologie?

Metrologie is een belangrijk aspect bij de handhaving van die snelheidsbeperkingen en regels. De cel Metrologie van AWV staat  in voor de homologatie van radars en andere instrumenten die gebruikt worden bij de uitvoering van de nieuwe bevoegdheden. De cel verzekert dat die toestellen effectief overeenstemmen met hun technische voorschriften en installatie. Dat alles staat beschreven in het Koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten. 

Het gaat vooral over:

  • Snelheidsmeters, zoals radars en trajectcontrole.
  • Aswegers
  • Rollentestbank (curvometer)

De cel Metrologie levert modelgoedkeuringen af aan de fabrikanten van bovenstaande meetinstrumenten. In die goedkeuringen zijn de voorschriften voor de eerste ijk, de herijk en de technische keuring opgenomen. Zo hebben de weggebruikers de garantie dat de vaststellingen door radars en andere meetinstrumenten in alle omstandigheden correct zijn en dat de politie een geldig proces-verbaal kan opmaken bij een overtreding.

Voor de snelheidsmeters en de rollentestbank is een modelgoedkeuring noodzakelijk. Voor de aswegers geldt er een andere procedure. Voor meer info over de wetgeving met betrekking tot metrologie kunnen fabrikanten van de bovenvermelde meetinstrumenten terecht bij de cel Metrologie van AWV. Contacteer ons via de onderstaande contactgegevens.

Modelgoedkeuring?

De modelgoedkeuring is bedoeld om de conformiteit van een meetinstrument te toetsen aan de reglementaire voorschriften die worden opgelegd door het Koninklijk Besluit van 12/10/2010 en het Besluit Vlaamse Regering van 10/07/2015. Aan de hand van proeven en controles wordt nagegaan of het voorgestelde prototype die voorschriften vervult. Dat gebeurt voor het in de handel brengen van het geëvalueerde prototype.

Voor de bovenvermelde meetinstrumenten die gebruikt worden in het Vlaams Gewest is alleen de Vlaamse Metrologie gemachtigd om modelgoedkeuringen af te leveren. De federale modelgoedkeuringen van voor 1/07/2014 worden in Vlaanderen automatisch overgenomen tijdens hun geldigheidsduur.

De huidige modelgoedkeuringen zijn maximum 10 jaar geldig, wat betekent dat deze toestellen gedurende maximaal 10 jaar verkocht mogen worden. Het gebruik van de toestellen zelf is niet beperkt: goedgekeurde toestellen mogen langer dan 10 jaar gebruikt worden op voorwaarde dat aan de voorwaarden in het modelgoedkeuringscertificaat wordt voldaan.

Nationale goedkeuringen afgeleverd door andere landen, federale modelgoedkeuringen afgeleverd sinds 1/7/2014 of modelgoedkeuringen van andere regio’s in België worden niet automatisch overgenomen. Ze kunnen soms wel als basis dienen voor het afleveren van een Vlaamse modelgoedkeuring.

Via een interregionaal overlegcomité kunnen gemeenschappelijke aanvragen in België (dezelfde aanvraag ingediend in een ander gewest of bij de federale overheid) toegewezen worden aan 1 expert die de modelgoedkeuringsaanvraag dan zal behandelen voor het deel waarvoor dezelfde wetgeving geldt. Zo kan de administratieve last voor de aanvrager beperkt worden.

Onderaan kan u het aanvraagformulier voor modelgoedkeuring snelheidsmeter terugvinden, maar ook de checklist per type snelheidsmeter die zal gebruikt worden om de aanvraag te evalueren.

Eerste ijk, herijk en technische controle?

De toestellen zijn onderworpen aan een eerste ijk, een tweejaarlijkse herijk én een technische controle. De proeven daarvoor gebeuren, onder toezicht van de bevoegde overheid, door een organisme geaccrediteerd volgens de Europese normen EN 17020, type A, binnen het Belgische accreditatiesysteem of volgens een gelijkwaardige accreditatie in een lidstaat van de Europese Gemeenschap, een EVA-land betrokken bij de EER-Overeenkomst, Turkije of Zwitserland. De proeven hebben als doel de juistheid van de metingen van bovenstaande meetinstrumenten tijdens het gebruik te garanderen.

De Vlaamse overheid levert de ijkvignetten aan de keuringsorganismen.

Technische controles vinden plaats op initiatief van de Vlaamse Metrologie en gebeuren bijvoorbeeld met steekproeven. Voor meetinstrumenten die vrijgesteld zijn van een eerste ijk of een herijk garanderen technische controles dat de nauwkeurigheid van de meetinstrumenten voldoet aan de eisen.

Voorbeeld ijkvignetten Vlaams Gewest

Voorbeeld ijkvigneten Vlaamse Gewest

Contact

Contact
Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Expertisecentrum, Metrologie
Adres
Lange Kievitstraat 111-113
2018 Antwerpen
E-mail