Overslaan en naar de inhoud gaan

Schoolomgevingen

Een bundeling van goede praktijken en methodieken om een schoolomgeving veiliger te maken. Met als doel het gewenste gedrag van de weggebruikers in de schoolomgeving te vergemakkelijken en het ongewenste gedrag te beperken. 

Ondermeer op deze pagina:

  • Werkboek Schoolomgeving
  • Kader attentieverhogende elementen t.h.v. schoolomgevingen
  • Gevleugelde zebrapaden

Werkboek Schoolomgeving

Het Werkboek Schoolomgeving, Samen werken aan een duurzame en verkeersveilige schoolomgeving, geeft een overzicht van goede praktijken in schoolomgevingen en een methodiek, die bovendien ook gebruikt kan worden om knelpunten op de schoolroutes op te lossen.

Het is niet alleen een bundeling van mogelijke maatregelen, maar ook hoe een specifieke school tot de beste ingrepen komt, echt maatwerk aangepast aan de “school”. Een wijkschool met 30 kleuters heeft een andere aanpak nodig dan een secundaire technische school met 1.000 leerlingen. Het STOP-principe blijft hierbij wel centraal staan.

Het geïntegreerde werkboek behandelt ook de thema’s educatie, sensibilisatie en handhaving, de zogenaamde 3E-benadering (Engineering, Education, Enforcement). Het doel is om het gewenste gedrag van de weggebruikers in de schoolomgeving te vergemakkelijken en het ongewenste te bemoeilijken of te ontraden. De verkeersdeelnemers zijn daarbij veelal de (groot)ouders, de leerlingen, de leerkrachten en de buurtbewoners. Hiermee wordt ook de vierde E van ‘Engagement’ toegevoegd.

De opmaak van het werkboek is gerealiseerd samen met verschillende externe deskundigen. Naast externe partners werd er binnen de Vlaamse overheid beleidsoverschrijdend gewerkt met het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Dit werkboek mag geen statisch gegeven worden. Suggesties, aanvullingen en goede voorbeelden van de voorgestelde maatregelen kunnen gerapporteerd worden aan schoolomgeving@mow.vlaanderen.be

De Vlaamse overheid wenst de wegbeheerders, de schooldirecties, de leerlingen, de ouderraden, de buurtbewoners, De Lijn en eventueel andere betrokken partijen bij te staan bij hun overleg over duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid in schoolomgevingen. Samen werken is de boodschap.

Kader attentieverhogende elementen t.h.v. schoolomgevingen

De schoolomgeving zichtbaar en herkenbaar maken is iets anders dan overdadig de aandacht trekken. Daarom moet er gewaakt worden dat er geen mengelmoes ontstaat van verschillende manieren om de schoolomgeving aan te duiden. Het is aan te raden dat de lokale overheid duidelijk kiest op welke uniforme wijze zij de schoolomgevingen op haar grondgebied wil aanduiden. AWV heeft een kader opgesteld dat lokale overheden kan helpen. 

Gevleugelde zebrapaden

De problematiek van de dodehoek bij een zebrapad is ter hoogte van schoolomgevingen sterker aanwezig dan op andere locaties vermits (kleine) kinderen zich minder bewust zijn van het gevaar. Bovendien lopen kleine kinderen een groter gevaar omdat ze omwille van hun beperktere fysieke grootte minder snel worden opgemerkt in de dodehoek.  Een “gevleugeld zebrapad” is een zebrapad dat verlengd wordt tegen de rijrichting in. Door dit principe toe te passen, wordt de dodehoek voor het voertuig verplaatst naar een zone waar geen voetgangers oversteken om op die manier de voetgangersoversteek veiliger te maken. De doelstelling is dan ook om alle voertuigen (niet alleen vrachtwagens) op tijd te laten remmen en stoppen voor het zebrapad. Deze nota beschrijft criteria waar en wanneer dit concept gebruikt zal worden.

Het ontwerpen van weginfrastructuur vraagt een uitgebreide kennis en expertise. Ontwerpers kunnen daarom terugvallen op de ontwerprichtlijnen van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Ontdek alle ontwerprichtlijnen