Overslaan en naar de inhoud gaan

Standaarddocumenten & Nuttige links

Nuttige Links

Standaardbestek

Wanneer u een bestek moet opstellen voor een overheidsopdracht in het kader van wegenbouw of een wegherinrichting, dan kan u beroep doen op een standaardbestek 250, 260 of 270 (of typebestek) met standaardeisen.

Vanaf versie 4.1 van het “Standaardbestek 250 voor de wegenbouw” bevat het standaardbestek 250 een aantal standaardeisen voor opdrachtgevers die BIM-gericht werken willen opnemen in hun opdracht.

DIGITALE VERSIE STANDAARDBESTEK 

BIM is een nieuwe werkmethode met veel opportuniteiten voor alle partijen in een bouwproject en daarom hebben we die optie voor opdrachtgevers ook voorzien. AWV zelf zal als opdrachtgever in de bestekken die ze op de markt zal brengen zoveel mogelijk gaan voor die BIM-methodiek. Door de herwerking van het standaardbestek 250 en de introductie van een gestandaardiseerde ObjectTypenBibliotheek (OTL) kunnen we BIM in de infrastructuursector uniform implementeren. En stimuleren we ook de andere entiteiten en lokale overheden het voorbeeld te volgen, door deze standaarddocumenten en standaarden aan te bieden. 

De basistekst rond BIM in de specifieke opdrachtdocumenten ook verder worden uitgewerkt in een zgn. BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan. Beide aanvullende documenten zullen de specifieke BIM-vereisten verder gaan detailleren en zorgen voor een uniforme aanpak voor alle BIM-opdrachten.

 

BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan

Om het gebruik van intelligente informatiemodellen in de infrastructuursector te ondersteunen, de samenwerking te faciliteren en meer uniformiteit binnen een BIM-proces te brengen,  is er een BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan opgesteld voor infrastructuurprojecten.

Om met BIM een kwalitatief resultaat te behalen, dienen de verschillende partners binnen een bouwproject nauw samen te werken. Dit vraagt om een vlotte communicatie en duidelijke afspraken die per project omschreven en gebundeld worden in een BIM-protocol en een BIM-uitvoeringsplan.

Het BIM-protocol vormt de basis voor elk BIM-project. De algemene visie, richtlijnen en afspraken in dit BIM-protocol zijn algemeen geldig voor alle BIM-opdrachten. Dankzij deze basis zorgen we voor de nodige uniformiteit in BIM-gericht werken over de projecten heen. De projectspecifieke invulling en praktische afspraken per project worden verder gedetailleerd in het bijbehorende BIM-uitvoeringsplan dat per project wordt opgemaakt.

Dit BIM-protocol voor infrastructuurprojecten is opgesteld met het Belgisch BIM-protocol, opgesteld door het Technisch Comité BIM & ICT van het WTCB in samenwerking met de Cluster BIM, als vertrekbasis. Ook dank aan de vele interne experten en externe projectpartners voor hun inbreng om mee dit BIM-protocol tot stand te brengen en feedback aan te leveren die regelmatig worden verwerkt in nieuwe versies.

We stellen het BIM-protocol voor infrastructuurprojecten beschikbaar als PDF-versie en als een bewerkbaar sjabloon (Word-document) dat als basis voor andere infrastructuurprojecten kan gebruikt worden.

Ook het BIM-uitvoeringsplan wordt als sjabloon ter beschikking gesteld, met de nodige bijlagen, als inspiratiebron voor andere opdrachtgevers van  infrastructuurprojecten. 

 

covers BIM

 

 

Instructiebundel

De instructiebundel heeft als doel duidelijke richtlijnen en technische bepalingen mee te geven aan de opdrachtnemer (landmeet- en studiebureaus, aannemers) rond:

  •  De 3D-opmeting van terreinobjecten en het aanmaken van een digitaal terreinmodel;
  • De opmaak van plannen, zowel tijdens de ontwerp-, uitvoerings- als as-builtfase;
  • De aan te leveren BIM-modellen, plannen en bestanden;
  • De controles waaraan de (deel)leveringen van opmetingen, plannen... worden onderworpen om goedgekeurd te worden

Het Hoofdstuk 8 beschrijft specifiek de technische specificaties voor het aanleveren van OTL-conforme data in het kader van BIM-opdrachten. Hierin wordt per aanleverformaat beschreven hoe de data precies moet aangeleverd worden.

Echter; projectspecifieke BIM-richtlijnen en BIM-technische bepalingen worden niet opgenomen in deze instructiebundel. We verwijzen hiervoor naar het algemene BIM-protocol en het BIM-uitvoeringsplan voor elke specifieke opdracht. De BIM-vereisten kunnen immers sterk variëren van opdracht tot opdracht, bv. tot welke detailgraad een object in 3D moet gemodelleerd worden.

 

 

Instructiebundel V2.4

 

 

Topografisch legendeboek

Het legendeboek beschrijft hoe objecten moeten opgemeten worden op het terrein en in hun meest elementaire vorm geometrisch kunnen weergegeven worden zoals teksten, puntsymbolen en (veelhoeks)lijnen. Aangezien de OTL regelmatig wordt uitgebreid met nieuwe Object-klassen die nog niet waren opgenomen in het legendeboek, verschijnen er regelmatig nieuwe versies waarin bijkomende steekkaarten worden voorzien. Naarmate de OTL dus groeit, groeit ook het Topografische Legendeboek. Een regelmatige update van de steekkaarten in het Legendeboek is dus nodig om aanpassingen en uitbreidingen aan de OTL te blijven volgen. Uiteraard betekent dit niet dat de topografische legendeboek niet meer als GRB-conform kan worden beschouwd. Integendeel, de conformiteit met de GRB-skeletbestekken blijft bewaakt en nieuwe steekkaarten worden dan ook opgenomen in nieuwe versies van de GRB-skeletbestekken.

Topografische legendeboek - GRB-conform - Versie 2.2

 

 

Om de link tussen de OTL en het topografisch legendeboek ook machineleesbaar te maken is het Geometrie Artefact ontwikkeld. Het vormt geen nieuwe set van regels, maar koppelt de steekkaarten uit het legendeboek aan de juiste OTL-klassen, en maakt deze koppeling machineleesbaar. Zo dient het Geometrie Artefact als leidraad bij het bepalen welke geometrie je moet koppelen aan objecten in een OTL aanlevering. Voor elk onderdeel is vastgelegd welke geometrische weergave hiervoor van toepassing is.