Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing Maastrichtersteenweg Vroenhoven

Vernieuwing Maastrichtersteenweg Vroenhoven

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N79

Het Agentschap Wegen en Verkeer, rioolbeheerder Fluvius en de gemeente Riemst werken aan een gefaseerde vernieuwing van de Maastrichtersteenweg (N79) in Vroenhoven. De nadruk ligt op meer verkeersveiligheid, met onder andere veilige kruispunten, fietsoversteekplaatsen en fietspaden. Fluvius wil gelijktijdig een gescheiden riolering aanleggen. In 2020 heeft een studiebureau een voorontwerp gemaakt voor de verschillende onderdelen van de gewestweg. In 2021 start AWV hierover een uitgebreide informatiecampagne. De concrete uitvoering zal pas ten vroegste de jaren nadien volgen.

Wat en waarom?

Streefbeeldstudie als startpunt

In 2013 heeft AWV een zogenaamd streefbeeld laten opmaken voor de N79, vanaf het op- en afrittencomplex 32 Tongeren tot aan de Nederlandse grens. In die studie werden toen voor verschillende onderdelen van de gewestweg een aantal ontwerpprincipes voor de toekomstige weginrichting vastgelegd. Het uitgangspunt daarbij was om de doortocht om te vormen tot een leefbare, duurzame en veilige omgeving voor alle weggebruikers, met o.a. overzichtelijke kruispunten, vrijliggende fietspaden en beveiligde oversteekplaatsen.

Ontwerpprincipes geven richting

De streefbeeldstudie van 2013 bepaalt voor de verschillende zones enkele algemene principes. Zo zullen de weg en de fietsvoorzieningen er in buitengebied anders uitzien dan in het centrumgebied. De ontwerpprincipes zullen richting geven tijdens het ontwerp. 

Fietsers

Zone 70 km/u: vrijliggende fietspaden, gelegen achter de bomen

Zone 50 km/u: aanliggende verhoogde fietspaden, gelegen binnen de bomen

Openbaar vervoer

Zone 70 km/u: bussen halteren in bushavens, buiten de rijbaan

Zone 50 km/u: bussen halteren op de rijweg

Autoverkeer

Eén rijstrook in elke richting. Rijweg centreren tussen de bomenrijen

Kruispunt N79 Maastrichtersteenweg x N78 Burgemeester Marresbaan: verkeerslichten, afslagstrook, aansluiting Heukelommerweg

Poorteffect t.h.v. Krijtstraat: Overgang 70 km/u naar 50 km/u

Krijtstraat benadrukken als hoofdontsluiting van Vroenhoven, Lafelterweg ondergeschikte weg

Parkeren tussen fietspad en privé (waar nodig), onderbroken door bomenrij

Groenaanleg

Laanbeplanting versterken

Aanbrengen (ruime) plantvakken

 N79: belangrijk voor fietsers en openbaar vervoer

De N79 is een secundaire weg type III. Dat wil zeggen dat zo’n weg voornamelijk een vlotte en veilige doorstroming van fietsers en het openbaar vervoer moet bevorderen. De N79 maakt deel uit van het functioneel fietsroutenetwerk. En ter hoogte van het Albertkanaal kruist de gewestweg de fietssnelweg F72, beter bekend als de Albertkanaalroute. Voor het autoverkeer heeft de N79 een dubbele functie: de Maastrichtersteenweg verbindt Tongeren met Maastricht en ontsluit de omliggende deelgemeenten, zoals Herderen of Vroenhoeven. Deze verkeerskundige analyse van de N79 zal ook mee het toekomstige wegontwerp bepalen.

Project Riemst-centrum - grens Maastricht

Studiebureau Sweco heeft in 2020 een technisch ontwerp uitgetekend voor een volgend stuk van de N79. Het gaat concreet om de Maastrichtersteenweg, vanaf Riemst-centrum (net voorbij Klein Lafeltstraat) tot aan de grens met Maastricht. De brug over het Albertkanaal valt buiten het project.

De streefbeeldstudie van 2013 indachtig was ook hierbij de hoofddoelstelling om de Maastrichtersteenweg om te vormen tot een verkeersveilige gewestweg, met voldoende aandacht voor fietsers en het openbaar vervoer. Extra aandacht ging ook naar de nieuwe inrichting van het kruispunt met de N78 Burgemeester Marresbaan, de invulling van de voormalige busparking aan de Heukelommerweg en de fietsaansluitingen ter hoogte van het Albertkanaal.

De projectzone van de Maastrichtersteenweg tussen Riemst-centrum en de landsgrens wordt opgedeeld in drie verschillende zones. Voor elke zone heeft het studiebureau technische voorontwerpen uitgetekend (nog geen definitieve plannen), op basis van de algemene ontwerpprincipes uit de streefbeeldstudie. Hieronder leest u per zone de belangrijkste krachtlijnen.

N79 Vroenhoven zonering


Zone 1: Riemst-centrum – kruispunt N78 Burgemeester Marresbaan

De Maastrichersteenweg heeft zoals vandaag in elke richting één rijstrook, aan weerskanten begrensd door eikenbomen met het oog op een sterk laaneffect. Alle zijstraten, die rechtstreeks aansluiten op de gewestweg, blijven behouden. Het snelheidsregime in deze zone bedraagt 70km/u. De nieuwe fietspaden in asfalt worden aan weerskanten van de weg vrijliggend voorzien, achter een groenstrook met bomenrij. De fietspaden zijn 2 meter breed.

N79 Vroenhoven dwarsprofiel zone 1 v2

IN DETAIL: KRUISPUNT N79 X N78

Het kruispunt van de N79 Maastrichtersteenweg met de N78 Burgemeester Marresbaan verdient extra aandacht. De verkeersafwikkeling verloopt er vandaag moeizaam. Bovendien kunnen fietsers en voetgangers nergens de gewestweg veilig oversteken.

  • Het kruispunt wordt daarom uitgerust met verkeerslichten, zodat de verschillende verkeersstromen binnen de lichtenregeling kunnen verlopen.
  • De Burgemeester Marresbaan krijgt aparte afslagstroken voor verkeer van Lanaken naar Riemst en Maastricht.
  • Zijde Vroenhoven komt er een middeneiland waar fietsers en voetgangers in twee tijden kunnen oversteken. De fietspaden rond het kruispunt zijn vrijliggend.
  • Het voormalige busstation ter hoogte van de Heukelommerweg verdwijnt in het toekomstige ontwerp. Het biedt kansen voor een nieuwe, waardevolle invulling, met extra parkeerplaatsen en meer groen. Voor fietsers vanuit de Heukelommerweg richting Riemst-centrum komt er een fietsdoorsteek, waarbij ze vervolgens via een middeneiland de Maastrichtersteenweg kunnen oversteken.
  • Gelet op het snelheidsregime van 70km/u stopt de bus langs de rijweg, in zogenaamde bushavens. De bushaltes worden volledig vernieuwd, met het oog op meer comfort en een optimale toegankelijkheid, en uitgerust met schuilhuisje en fietsenstalling

Voorontwerp N79 x B. Marresbaan x Heukelommerweg


Zone 2: Kruispunt N78 Burgemeester Marresbaan – Albertkanaal

Ook in deze zone blijft de rijweg opgebouwd uit 2x1 rijstroken, met aan weerskanten bomen. De aansluitingen van de zijstraten op de Maastrichtersteenweg blijven behouden. Het vooropgestelde snelheidsregime is tweeledig: 70km/u van het kruispunt met de N78 tot aan het kruispunt met de Krijtstraat en vervolgens 50km/u tot aan de brug over het Albertkanaal.

N79 Vroenhoven dwarsprofiel zone 2

Om de overgang van het snelheidsregime te beklemtonen wordt het kruispunt met de Krijtstraat ingericht met een middeneiland, waarbij de rijweg ietwat uitbuigt aan de zuidkant (rijrichting Maastricht). Ter hoogte van het kruispunt komt er een nieuwe bushalte, met schuilhuisje en fietsenstalling. De bus halteert op de rijweg (zone 50 km/u).

Aan weerskanten van de rijweg komt een fietspad. De uitvoering ervan volgt het snelheidsregime: bij 70km/u vrijliggend achter de bomen, en bij 50 km/u aanliggend verhoogd langs de rijweg. Het fietspad is ook hier 2 meter breed en voorzien in asfalt.

IN DETAIL: FIETSOVERSTEEKPLAATS AAN ALBERTKANAAL

De fietssnelweg F72 tussen Hasselt en Riemst kruist de projectzone ter hoogte van het Albertkanaal. Bij de vernieuwing van de Maastrichtersteenweg wil AWV een beveiligde fietsoversteekplaats realiseren op een veelgebruikt fietsknooppunt. 

  • In het voorontwerp wordt de fietsoversteek weggetrokken van het Albertkanaal, uitgerust met markeringen en fysieke afsluitingen. Noodgedwongen zal hierdoor het monument ietwat moeten opschuiven.
  • Omdat ook verkeer van de zijstaten onvoldoende zicht heeft op doorgaand verkeer op de N79 wordt ook nagedacht over mogelijke maatregelen om het verkeer van de zijstraten naar de gewestweg te beperken.

Zone 3: Albertkanaal – grens Maastricht

De rijbaan bestaat uit 2x1 rijstroken met een snelheidsregime van 50km/u. Aan de noordkant (oneven huisnummers) komen er enkele langsparkeervakken. Gelet op de veelheid aan inritten aan de zuidkant (even huisnummers), worden hier voorlopig geen parkeerplaatsen voorzien.

Ook tussen het Albertkanaal en de landsgrens komen aan weerskanten fietspaden. Ze worden verhoogd aanliggend langs de rijweg aangelegd. Ter hoogte van de parkeerplaatsen aan de noordkant (oneven huisnummers) ligt het fietspad echter vrijliggend, achter de parkeerplaatsen.

De bushalte wordt vernieuwd, zoals elders op de N79, en voorzien van schuilhuisje en fietsenstalling. De bus halteert op de rijweg.

N79 Vroenhoven dwarsprofiel zone 3

Timing en impact?

Timing

Projectnota goedkeuren

Het voorbije jaar heeft studiebureau Sweco de verschillende zones van de Maastrichtersteenweg tussen Riemst-centrum en de grens met Maastricht uitgewerkt tot op het niveau van een voorontwerp. Dit zijn dus voor alle duidelijkheid nog niet de definitieve ontwerpplannen, maar ze geven wel al een goede eerste indruk van het toekomstige wegontwerp.

De volgende stap is om begin 2021 de projectnota, met daarin de voorontwerpplannen, te verfijnen en vervolgens te laten goedkeuren. In deze fase zal er ook ruimte zijn voor de nodige dialoog met de bewoners en ondernemers uit de naaste omgeving.

Gefaseerde uitvoering, start over enkele jaren

De effectieve uitvoering is voorlopig toekomstmuziek en zal grotendeels bepaald worden door de meerjarenplanning van AWV, waarbij de nodige uitvoeringsbudgetten moeten worden vastgelegd.

De Maastrichtersteenweg zal in ieder geval gefaseerd vernieuwd worden, met vermoedelijk in een eerste fase de kruispunten met de N78 Burgemeester Marresbaan en de Heukelommerweg. AWV verwacht dat de eerste werken ten vroegste in 2022-23 zullen kunnen opstarten.

Communicatie

Dialoogsessies en online bevragingen

Nu de eerste voorontwerpplannen van de tekentafel rollen, gaat AWV in dialoog met de directe omgeving, waaronder handelaars en bewoners. Als dagelijkse gebruikers kunnen zij immers waardevolle input geven.

In het jaarbegin 2021 rolde AWV een brede informatiecampagne uit, met dialoogsessies in beperkte kring en online bevragingen op ruimere schaal. 

De resultaten van de online bevraging, en de bijhorende presentatie, kan u hieronder downloaden. 

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Wegen Limburg
Telefoon
011 43 38 55
E-mail