Overslaan en naar de inhoud gaan

Rechtstreekse aansluiting Waversesteenweg op de Ring rond Lier

Rechtstreekse aansluiting Waversesteenweg op de Ring rond Lier

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N108
R16

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Lier hebben een studiebureau aangesteld om een rechtstreekse aansluiting van de Waversesteenweg (N108) op de Ring (R16) rond Lier te onderzoeken. De startnota is in het voorjaar van 2021 goedgekeurd door de projectstuurgroep en bekrachtigd op het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Lier. Het voorkeursscenario wordt nu verder uitgewerkt in een projectnota en technisch ontwerpplan.

PROJECT IN EEN NOTENDOP

Vlottere en veiligere verkeersdoorstroming

Verstoorde afwikkeling op kruispunten Aarschotsesteenweg met Ring en Hoogveldweg

Tussen Mechelen-Duffel en Lier zijn er twee mogelijke routes die grotendeels parallel lopen. Enerzijds is er de Mechelsesteenweg (N14) die rechtstreeks aansluit op de Ring rond Lier, ter hoogte van de Pallietertunnel. De tweede route, ten zuiden van het Netekanaal, loopt via de Oude Liersebaan en Waversesteenweg (N108). 

Vandaag sluit de Waversesteenweg (N108) niet rechtstreeks aan op de Ring. Ze loopt eronderdoor en sluit dan aan op de Aarschotsesteenweg (N10). Dit kruispunt wordt geregeld met verkeerslichten. Omdat verderop ook het kruispunt van de Aarschotsesteenweg met de Ring met lichten geregeld is, verloopt het verkeer op beide kruispunten erg stroef. Niet alleen het auto- en vrachtverkeer moet aanschuiven aan deze kruispunten, ook de bussen van De Lijn staan er mee in de file.

Doelstelling: vlotter en veiliger verkeer voor alle weggebruikers

Studiebureau Vectris kreeg van Wegen en Verkeer de opdracht om een rechtstreekse aansluiting van de Waversesteenweg op de Ring te onderzoeken om de knelpunten op te lossen. De bedoeling is om te komen tot een verkeersveilige aansluiting van de Waversesteenweg op de Ring, waardoor ook de doorstroming aan het kruispunt van de Aarschotsesteenweg met de Ring kan verbeteren.

Daarbij hebben de experten van het studiebureau niet alleen gekeken naar het autoverkeer, maar zeker ook naar het openbaar vervoer, de fietsers én de voetgangers. 

N108_foto bestaande situatie

Studietraject: van startnota naar projectnota en technisch ontwerp

Startnota eerste stap in studietraject

Rekening houdend met de genoemde doelstellingen, werkte het studiebureau in de startnota vijf scenario’s of oplossingsrichtingen uit. Drie scenario’s voorzien een nieuwe aansluiting van de Waversesteenweg op de Ring rond Lier. In twee scenario’s is gekeken naar een aanpassing van de bestaande kruispunten op de Aarschotsesteenweg.

Deze scenario’s evalueerde het studiebureau op vlak van doorstroming van het verkeer, veiligheid voor alle weggebruikers en invloed op de leefbaarheid in de omliggende woonwijken. Na uitgebreide afweging vielen drie scenario’s meteen af, omdat ze onvoldoende scoren op deze punten. De twee overgebleven scenario’s dragen het meeste bij aan het behalen van de doelstellingen op vlak van doorstroming en verkeersveiligheid. Deze scenario’s werden aan de omgeving gepresenteerd en direct omwonenden konden hun mening en opmerkingen indienen.

Resultaten bewonersbevraging

In het najaar van 2020 organiseerden de stad Lier en het Agentschap Wegen en Verkeer een inspraaktraject voor de direct omwonenden. Bewoners van de wijk Herderin en de wijk rond de Akkerstraat konden tijdens deze periode hun mening geven over twee scenario’s uit de startnota.

De bevraging liep van 25 november tot 18 december 2020 en kon zowel digitaal als op papier ingevuld worden. In totaal ontvingen we 135 reacties. Ongeveer 1 op de 3 gezinnen uit de omliggende woonwijken gaven hun voorkeursscenario aan.   

  • Scenario 1: voorkeur van 21% van de bewoners
  • Scenario 2: voorkeur van 74% van de bewoners
  • Geen voorkeur: 5% van de bewoners

De resultaten van de bewonersbevraging zijn meegenomen in de startnota en hebben uiteindelijk de keuze van het voorkeursscenario bepaald.

Het voorkeursscenario uitgelegd

In het gekozen scenario sluit de Waversesteenweg via een volwaardig op- en afrittencomplex met in- en uitvoegstroken aan op de Ring. Door die rechtstreekse aansluiting op de Ring moet het verkeer niet meer via de Hoogveldweg naar de Aarschotsesteenweg rijden. De Hoogveldweg wordt daarom geknipt en wordt een doodlopende straat voor het bestemmingsverkeer. Zo lossen we het knelpunt aan het kruispunt met de Aarschotsesteenweg op en zal ook het kruispunt van de Aarschotsesteenweg met de Ring vlotter verlopen.

In het projectgebied voorzien we veiligere fietspaden en -oversteken. De fietspaden op en rond de Waversesteenweg zullen bij een heraanleg worden verbeterd. Ze krijgen een vlotte en veilige aansluiting op de bestaande functionele en recreatieve fietsroutes naar het centrum en het buitengebied.

In dit scenario behouden we de aansluiting van de wijk rond de Akkerstraat op de Aarschotsesteenweg voor alle verkeer. Bewoners van deze wijk kunnen hierbij niet rechtstreeks via de nieuwe op- en afritten de Ring oprijden. Enkel fietsers, voetgangers en eventueel bussen van De Lijn kunnen nog in beide richtingen onder de Ring door naar de Waversesteenweg richting Duffel rijden. Autoverkeer neemt hiervoor de Ring.

De volgend stappen

Planning en timing

De eerste schop in de grond is nog niet voor morgen. Nu er een scenario gekozen is, kan dit verder uitgewerkt in een projectnota. Bij de verdere uitwerking zal worden gezocht naar een goede landschappelijke inpassing van het nieuwe op- en afrittencomplex, met aandacht voor de nodige geluidsbuffering. Ook voor de bussen van De Lijn onderzoeken we nog verder welke route het meest geschikt is, zodat de doorstroming gegarandeerd blijft zonder de wijk extra te belasten. Op basis van die projectnota volgt de opmaak van een technisch ontwerpplan en kan vervolgens de omgevingsvergunning aangevraagd worden.

  • 2018-2020: opmaak startnota met verkennend onderzoek
  • april 2021: goedkeuring startnota door projectstuurgroep
  • mei 2021: definitieve keuze scenario door CBS Lier
  • 2021-2022: technische uitwerking gekozen scenario en opmaak projectnota
  • 2023: opmaak detailontwerp
  • 2024: grondverwervingen en aanvraag omgevingsvergunning
  • 2025 (ten vroegste): start werken

De bewoners worden op regelmatige tijdstippen tijdens het studietraject geïnformeerd en betrokken, zowel tijdens formele als informele inspraakmomenten. Ook in een latere fase zullen we dus opnieuw input vragen van de omwonenden.

Aangepaste snelheid bij het afrijden brug Netekanaal

Mede op vraag van de buurt plaatste de stad tijdelijk een ‘Smiley’-bord op de Waversesteenweg om autobestuurders attent te maken op hun snelheid. De stad bekijkt nog verder de mogelijke oplossingen om de maximumsnelheid bij het afrijden van de brug over het Netekanaal richting  stad te beperken en af te dwingen.