Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe brug over de Durme in Waasmunster

Nieuwe brug over de Durme in Waasmunster

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

N446

Wat en waarom?

Waarom?

De Waasmunsterbrug die de N446 over de Durme leidt in Waasmunster is een oude brug die dringend aan vervanging toe is. De stalen constructie vertoont heel wat corrosieschade die de draagstructuur van de brug aantast. Ook het brugdek zelf is in slechte staat. Hierdoor geldt er momenteel een tonnagebeperking (60 ton) op de N446. De onderbouw van de brug nadert bovendien haar levensduur en vertoont scheuren. 

Naast de structurele problemen is ook de verkeersveiligheid op de brug een pijnpunt. Door de beperkte breedte van de brug is er geen scheiding mogelijk tussen het wegverkeer en het fiets- en voetgangersverkeer. Dat is onaangenaam en onveilig voor deze actieve weggebruikers. Bovendien is er geen veilige, conflictvrije oversteekmogelijkheid voor fietsers op het jaagpad die de gewestweg willen oversteken.

Door de Waasmunsterbrug en haar aanloophelling aan te pakken zouden we de missing-link in het project dat de N446 van Dendermonde over Hamme tot en met Waasmunster voorziet van veilige en comfortabele enkelrichtingsfietspaden ook kunnen wegwerken. Redenen genoeg dus om hier werk van te maken.

Wat

De enige mogelijkheid om alle problemen met de huidige brug op te lossen is deze af te breken en te vervangen door een nieuwe brug. Deze brug moet voldoen aan alle normen en eisen van vandaag zowel wat betreft verkeersveiligheid, maar ook wat betreft de eisen gesteld aan de vaarweg en dijken langs de Durme.

De nieuwe brug voorziet naast de 2 rijstroken voor gemotoriseerd verkeer dan ook in brede, vrijliggende en afgeschermde fietspaden. Het fietsnetwerk vereist ook dat de fietspaden langsheen de N446 aansluiten op de fietsverbindingen langsheen de jaagpaden langs de Durme. Om dit conflictvrij te kunnen organiseren worden ongelijkgrondse aansluitingen op de fietsinfrastructuur langs de Durme voorzien.

Het project zorgt ervoor dat de oever en bedding van de Durme hersteld worden en realiseert in functie van de weerbaarheid tegen overstroming (Sigmaplan) een dijkhoogte van 8 m voor het jaagpad ter hoogte van het projectgebied. Daarnaast omvat het project de aanleg van een ecopassage onder de brug langsheen het jaagpad en de realisatie van extensief grasland en ruigte op de taluds en in de tussenruimtes tussen de fietsaansluitingen en de weg.

Timing en impact?

Timing

Er ligt momenteel een voorontwerp op tafel. Op 1 augustus 2023 werd hiervoor een eerste ontwerpversie van de milieueffectenrapportage (MER) ingediend voor een adviesronde bij de betrokken instanties. Na deze eerste adviesronde, zetten we in het najaar van 2023 de stap naar stakeholders en omwonenden en aansluitend bredere communicatie.

In navolging daarvan volgt tegen eind 2023 de omgevingsvergunningsaanvraag, waar we een gezamenlijk openbaar onderzoek voorzien voor het gefinaliseerde Project-MER en de vergunningsaanvraag voor de nieuwe brug.

Na de omgevingsvergunning volgt de aanbesteding voor de zomer van 2024. Voor de bouw van de nieuwe brug wordt vervolgens afgestemd met het fietspadenproject langs de N446.