Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe brug over de Durme in Waasmunster

Nieuwe brug over de Durme in Waasmunster

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Weg

N446

Wat en waarom?

Waarom?

De Waasmunsterbrug die de N446 over de Durme leidt in Waasmunster is een oude brug die dringend aan vervanging toe is. De huidige brug ligt er al sinds 1931 en hoewel de bovenbouw in 1950 wel heropgebouwd is na tijdens de Tweede Wereldoorlog vernietigd te zijn, is het beste er wel af. De stalen constructie vertoont heel wat corrosieschade die de draagstructuur van de brug aantast. Ook het brugdek zelf is in slechte staat. Hierdoor geldt er momenteel een tonnagebeperking (60 ton) op de N446. De onderbouw van de brug nadert bovendien haar levensduur en vertoont scheuren. 

Naast de structurele problemen is ook de verkeersveiligheid op de brug een pijnpunt. Door de beperkte breedte van de brug is er geen scheiding mogelijk tussen het wegverkeer en het fiets- en voetgangersverkeer. Dat is onaangenaam en onveilig voor deze actieve weggebruikers. Bovendien is er geen veilige, conflictvrije oversteekmogelijkheid voor fietsers op het jaagpad die de gewestweg willen oversteken.Door de Waasmunsterbrug aan te pakken zouden we de missing-link in het project dat de N446 van Dendermonde over Hamme tot en met Waasmunster voorziet van veilige en comfortabele enkelrichtingsfietspaden ook kunnen wegwerken.

Ook de situatie onder de brug is niet meer afgestemd op de hedendaagse noden en inzichten. Om het overstromingsgevaar te beperken is een brug nodig die meer ruimte geeft aan de rivier en de natuur. Met de nieuwe brug willen we vanuit Vlaanderen op al deze verzuchtingen een antwoord bieden.

Wat

De enige mogelijkheid om alle problemen met de huidige brug op te lossen is deze af te breken en te vervangen door een nieuwe brug. Dat is geen eenvoudig verhaal, en dat heeft alles te maken met de verschillende doelstellingen en randvoorwaarden waaraan de brug moet voldoen. Zeer belangrijk daarbij is de locatie van de huidige brug tussen waardevol natuurgebied. Dat vergt de nodige zorg om bij de vernieuwing de impact op deze natuurlijke omgeving zo veel mogelijk te beperken. Dat heeft niet alleen belangrijke gevolgen voor de locatie en de vormgeving van de brug maar ook voor de procedures die nodig zijn om de brug te kunnen vernieuwen. Zo is er een uitgebreide studie gevoerd om de effecten van de nieuwe brug op de omgeving in kaart te brengen en eventueel maatregelen voor te stellen om dat effect te minimaliseren. Daarnaast moet deze brug voldoen aan alle normen en eisen van vandaag zowel wat betreft verkeersveiligheid, maar ook wat betreft de eisen gesteld aan de vaarweg en dijken langs de Durme.

De nieuwe brug voorziet naast de 2 rijstroken voor gemotoriseerd verkeer dan ook in brede, vrijliggende en afgeschermde fietspaden. Het fietsnetwerk vereist ook dat de fietspaden langsheen de N446 aansluiten op de fietsverbindingen langsheen de jaagpaden langs de Durme. Om dit conflictvrij te kunnen organiseren worden ongelijkgrondse aansluitingen op de fietsinfrastructuur langs de Durme voorzien.

Het project zorgt ervoor dat de oever en bedding van de Durme hersteld worden en realiseert in functie van de weerbaarheid tegen overstroming (Sigmaplan) een dijkhoogte van 8 m voor het jaagpad ter hoogte van het projectgebied. Daarnaast omvat het project de aanleg van een ecopassage onder de brug langsheen het jaagpad en de realisatie van extensief grasland en ruigte op de taluds en in de tussenruimtes tussen de fietsaansluitingen en de weg.

 

De brug in cijfers

 • Totale lengte projectgebied (brug en aanloophellingen): 620 m
 • Afmetingen brug:
  • totale overspanning (ruimte tussen twee oevers) brug: 95 m
  • de top van de nieuwe brug komt 70 cm hoger te liggen dan bestaande brug door de toename constructiehoogte (door grotere overspanning)
  • totale hoogte brug (inclusief vakwerk): 6,7 meter
  • totale breedte brug: 18,7 meter
  • breedte fietspaden: 2 meter met steeds 75 cm schrikafstand tot leuningen
  • materialen bovenbouw nieuwe brug: 300 ton staal, 1150 ton beton
  • tussenafstand nieuwe brug en bestaande landhoofden: circa 3,5 m
 • Maatregelen natuur: 
  • aanplant/inrichting 5200 m² alluviaal bos
  • 1250 m² oeverherstel
 • Voorlopige raming totaalprijs project: circa 14 miljoen euro
 • Duurtijd uitvoering: 1,5 jaar

Timing en impact?

Timing

De ligging van de Durmebrug in waardevol natuurgebied vergde de opmaak van een milieu-effectrapport, een zogenaamd project-MER, om de impact op de omgeving te evalueren. Dit project-MER is bijna afgerond. De eerste ontwerpversie van de milieueffectenrapportage (MER) vindt u hier. Na een adviesrond bij de betrokken instanties en het raadplegen van georganiseerde stakeholders zetten we dit voorjaar de stap naar het brede publiek. Op de infomarkt van 7 februari 2024 kan iedereen de plannen inkijken. 

In het voorjaar van 2024 zullen we met de uitkomst van dit rapport een omgevingsvergunning aanvragen. Daarna zal er voor het project-MER en de vergunningsaanvraag een gezamenlijk openbaar onderzoek voorzien worden. AWV hoopt deze vergunning in het najaar van 2024 te bekomen. In dat geval kunnen de werken aanbesteed worden begin 2025 en kan er in de loop van dat jaar gestart worden met de bouw van de nieuwe brug. Ter voorbereiding van deze werken zullen er wel al nutswerken uitgevoerd worden in 2024. Deze worden afgestemd met de lopende werken aan de N446.