Overslaan en naar de inhoud gaan

Projecten in de buurt

Projecten in de buurt

Andere projecten in Haacht en Boortmeerbeek

Op deze pagina geven we een stand van zaken over de plannen voor de fietspaden en rijweg voor de rest van de gewestweg tot aan de grens met Kampenhout. 

Provinciesteenweg (N21) tussen Station en Wespelaarsebaan (Haacht)

Na het project van de Stationsstraat-Provinciebaan tot rotonde Zoellaan heeft Wegen en Verkeer de intentie om de fietspaden binnen dit deel van de bebouwde kom verhoogd aan te leggen. Voor dit gedeelte is er geen extra grondverwerving nodig. Dit deel van de Provinciesteenweg maakt deel uit van een dossier, waar momenteel binnen de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV) aan gewerkt wordt. Een ontwerp is er hier voorlopig nog niet.

Provinciesteenweg (N21) Wespelaarsebaan - Oudestraat (Boortmeerbeek)

In 2019 werd een eerste veiligheidsmaatregel ingevoerd, waarbij de snelheid van 70 km/u naar 50 km/u gebracht werd. Op het kruispunt van de Oudestraat met de Provinciesteenweg werd een middeneiland aangelegd. Het dient als poorteffect om de snelheidsvermindering van 70 naar 50 visueel te maken voor autoverkeer. Het voorontwerp van de toekomstige herinrichting voorziet een verkeerslichtengeregeld kruispunt en een beveiligde oversteekplaats aan te leggen voor fietsers en voetgangers.

Bij het doortrekken van de gescheiden fiets- en voetpaden op het grondgebied van Boortmeerbeek, zullen er  meerdere onteigeningen van voortuinen moeten gebeuren door de dichte bebouwing langs de N21. 

Voor dit deel van de Provinciesteenweg tussen het kruispunt van de Wespelaarsebaan en het kruispunt van de Oudestraat in Boortmeerbeek sloot Wegen en Verkeer enkele jaren geleden een “moduleprojectovereenkomst voor de aanleg van fietspaden” af met het gemeentebestuur van Boortmeerbeek en het gemeentebestuur van Haacht. Dit betekent dat de gemeentebesturen de nodige budgetten krijgen van de Vlaamse overheid om een project op te starten. Het fietspadenproject werd uitgebreid om in eenzelfde beweging ook de rijweg en de riolering binnen het traject aan te pakken.

Wegen en Verkeer mikt op het najaar van 2024 om het onteigeningsdossier voor de fietspaden op te starten en blijft in overleg met de twee gemeentebesturen om ook in dit dossier vooruitgang te boeken. Voor de heraanleg van de riolering en de rijweg zijn er momenteel nog geen kredieten gebudgetteerd op het meerjarenplan.

Zodra er duidelijkheid is over de projectstructuur, de budgetten en de timing van het project meldt Wegen en Verkeer dat op deze webpagina.

Herinrichting stationsomgeving Haacht

Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant heeft met een "Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan" (PRUP) de bestemming van de terreinen rond het station gewijzigd, ter voorbereiding van de herinrichting van de stationsomgeving van Haacht. Het project omvat ook de aanleg van een kruising van het spoor met de N21. De projectzone omvat ook het stuk weg tot aan het kruispunt van de Wespelaarsebaan. De zone ten zuiden van de Wespelaarsebaan maakt deel uit van het project Provinciesteenweg (N21) Wespelaarsebaan - Oudestraat (zie hierboven). 

In 2020 werd in de stationsomgeving van Haacht aangepakt. Meer informatie over dat project is te vinden op de website van de gemeente Haacht

Over de aanleg van een ongelijkgrondse kruising boven of onder de spoorweg (m.a.w. een brug of een tunnel) is momenteel geen nieuws. Zodra er evoluties zijn in dat dossier, zal Wegen en Verkeer dat melden op deze webpagina. Ondertussen zal Wegen en Verkeer de herinrichting van de N21 tussen de rotonde aan de Zoellaan en het station in Haacht wel zodanig vormgeven, dat de weg zo goed mogelijk aansluit op de nieuwe inrichting van de stationsomgeving

TIP: Zoom in met de scroll-functie op de interactieve kaart hieronder en klik op de verschillende iconen voor meer informatie per projectdeel.