Heraanleg kruispunt N49-Kalvekeetdijk in Knokke

Regio
Gemeente
Weg
Datum laatste voorbereidende werken februari 2020, eigenlijke werken in de loop van 2020.

De eerste week van februari 2020 start de aannemer met de laatste voorbereidende werken: sonderingen en het rooien van bomen. De aannemer maakt vanaf de eerste week van februari putten in de bermen om na te gaan of alle nutsleidingen op de juiste plaats liggen zodat de eigenlijke werken op een vlotte manier kunnen verlopen. Deze sonderingswerken zullen vermoedelijk een maand in beslag nemen. Om de werken aan de nieuwe rotonde te kunnen uitvoeren, moeten de huidige bomen op de Kalvekeetdijk en Natiënlaan gerooid worden. Dit moet buiten het broedseizoen gebeuren. Daarom start de aannemer in de eerste week van februari met het rooien van een 90-tal bomen die na de aanleg van de rotonde zullen gecompenseerd worden. De rooiwerken zullen ongeveer een week in beslag nemen.
Deze voorbereidende werken zullen weinig of geen hinder veroorzaken.

Herinrichting kruispunt N49-Kalvekeetdijk in Knokke-Heist

Het huidige lichtengeregelde kruispunt van de N49 Natiënlaan met de Kalvekeetdijk wordt omgevormd tot een tweestrooksrotonde met een ongelijkgrondse kruising voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) en krijgt aansluitende dubbelrichtingsfietspaden. De riolering wordt binnen het volledige projectgebied aangepast en vernieuwd waar nodig. Waar dit nog niet het geval was wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. 

Doelstellingen herinrichting

Met de herinrichting willen AWV en de gemeente Knokke-Heist de verkeersveiligheid verhogen, in het bijzonder voor de zachte weggebruikers. De gewestweg N49 Natiënlaan is een drukke toegangsweg voor het gemotoriseerde verkeer maar ook een belangrijke fietsroute die de verschillende deelkernen van Knokke-Heist met mekaar verbindt. Fietsers gebruiken de N49 ook als verbinding van de deelkernen naar de sportsite, bedrijventerrein ’t walletje, scholen, winkels en culturele centra.
De gemeenteweg Kalvekeetdijk is een belangrijke recreatieve fietsroute. Met de aanleg van een ongelijkgrondse kruising voor fietsers en voetgangers en dubbelrichtingsfietspaden willen we de veiligheid op het kruispunt verhogen en de bereikbaarheid per fiets verbeteren.  

De rotonde is op maaiveldniveau voorzien van twee rijstroken voor het gemotoriseerde verkeer. Fietsers en voetgangers gaan onder de rotonde door via fietstunnels en luie trappen met fietsgoot. 

 

Door op de rotonde twee rijstroken te voorzien verbetert de afwikkelingscapaciteit waardoor de doorstroming verbetert. Hier zal zeker nood aan zijn gezien er tal van ruimtelijke ontwikkelingen in de onmiddellijke omgeving van de N49 Natiënlaan gepland zijn (nieuw ziekenhuis, uitbreiding bedrijventerrein ’t Walletje, woninguitbreiding,…). Na de herinrichting moet de N49 een vlotte bereikbaarheid van Knokke-Heist en de verschillende stedelijke ontwikkelingen garanderen. Een rotonde garandeert ook een makkelijke ontsluiting doordat keerbewegingen mogelijk zijn.

Op de N49 Natiënlaan delen fietsers en voetgangers een 4 m breed pad waarvan 2,5 m voor de fietsers is en 1,5 m voor de voetgangers. Het verschil tussen beide wordt met een licht kleurverschil aangeduid.  Er komen bomen in de zijbermen en in de middenberm.

Het langsparkeren op de N49 Natiënlaan verdwijnt om zo een overzichtelijk, groen en rustig wegbeeld te creëren. Op die manier ontstaan ook geen conflicten met parkerende wagens. De omliggende handelszaken hebben hun eigen parkeervoorziening en de naastgelegen woningen hebben een eigen oprit. In de toekomst komt er een ruime parking aan de nieuwe evenementensite aan de zuidwestzijde van de N49.

 

Bovenstaande ingrepen geven de N49 Natiënlaan een versterkt laanprofiel. Dit dossier van de Kalvekeetdijk is daarbij een eerste onderdeel want op termijn zal de N49 Natiënlaan vanaf het centrum van Knokke-Heist tot aan het kruispunt met de Kragendijk een eigen identiteit als secundaire weg krijgen dat verschilt van het deel van de N49 tussen de Kragendijk en de nieuwe rotonde aan de N376 dat een primaire weg is.

Wat houden de werken in?

Naast de realisatie van de rotonde zelf maken onderstaande deelprojecten onderdeel uit van dit project:

  1. Ontsluiting toekomstig ziekenhuis en bijhorende heraanleg Kalvekeetdijk-west (deze werken zijn al uitgevoerd door Knokke-Heist tot net voor de N49 Natiënlaan). 
  2. Doortrekking dubbelrichtingsfietspad Kalvekeetdijk-oost tot kruispunt met de Kragendijk (ten laste van Knokke-Heist).
  3. Doortrekking dubbelrichtingsfietspad langs de N49 Natiënlaan ten zuiden van het kruispunt tot aan het bestaande dubbelrichtingsfietspad komende uit de Dorpsstraat te Westkapelle (ten laste van AWV).
  4. Doortrekking dubbelrichtingsfietspad langs de N49 Natiënlaan ten zuiden van het kruispunt tot het kruispunt van de N49 Natiënlaan met de Kragendijk (ten laste van AWV).
  5. Doortrekking dubbelrichtingsfietspad Kalvekeetdijk-west tot kruispunt met de Herenweg (ten laste van Knokke-Heist).

Ook voor de aanpassingen aan de rioleringen zijn aangrenzende projecten nodig:

  • Het verplaatsen van het pompstation en het uitbreiden van de capaciteit ervan voor aansluiting van het toekomstige ziekenhuis: wordt uitgevoerd door AGSO voorafgaand aan dit project. De ondergrondse betonconstructie blijft behouden als inspectiekamer maar de pompfunctie vervalt en wordt vervangen door het nieuwe pompstation op de nieuwe ziekenhuis site AZ Zeno. Deze aanpassingen maken dus geen deel uit van dit project.
  • De aanleg van een gescheiden stelsel in de N49 Natiënlaan en de Kalvekeetdijk-west (in Kalvekeetdijk-oost is reeds een gescheiden stelsel aanwezig) (ten laste van AGSO).

De bestaande gemeentelijke riolering binnen het projectgebied wordt overal vernieuwd. De riolering in het beheer van Aquafin die behouden kan blijven wordt niet vernieuwd vermits deze vrij recent werd aangelegd.

Op de N49 komt er nog voor de Kalvekeetrotonde (voor wie vanuit Knokke centrum komt) een nieuwe afslagstrook naar het nieuwe ziekenhuis die door middel van een slagboom enkel toegankelijk zal zijn voor hulpdiensten en bussen van De Lijn. Deze werken worden grotendeels gefinancierd door het ziekenhuis en zijn niet vervat in de inrichtingswerken voor de rotonde. 

Timing

De onteigeningsprocedure is ondertussen afgerond. De bouwvergunningspocedure heeft langer geduurd dan voorzien maar is ook afgerond. De voorbereidende nutswerken zijn afgerond. Enkel de voorbereidende sonderings- en rooiwerken moeten nog gebeuren. De aannemer start daar mee in februari 2020 zodat de werken buiten het broedseizoen kunnen uitgevoerd worden. De startdatum van de eigenlijke werken is momenteel nog niet gekend. Dat zal in de loop van 2020 zijn. Zodra de detailplanning van de fasering gekend is, leest u het hier.