Overslaan en naar de inhoud gaan

Fietsveilige facelift Ommegangstraat

Fietsveilige facelift Ommegangstraat

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

N425

Wie regelmatig de Ommegangstraat in Ronse en Maarkedal gebruikt, weet het al langer: deze weg is onveilig en niet comfortabel. Fietsers delen er de smalle rijweg met het andere verkeer. Gemotoriseerd verkeer kan elkaar moeilijk kruisen. Afvalwater wordt niet gezuiverd en komt via oude en te kleine grachten direct in de waterlopen terecht. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer en haar partners willen komaf maken met deze situatie. We willen de weg herinrichten en zorgen dat alle weggebruikers voldoende ruimte hebben om zich veilig en comfortabel te verplaatsen. 

Op dit moment lopen de onteigeningsgesprekken met de meer dan 160 grondeigenaars die voor deze heraanleg (deels) onteigend moeten worden. Als deze gesprekken vlot verlopen, hopen we de werken in 2024 te kunnen starten.

Wat en waarom?

Waar zullen we werken? 

We pakken de Ommegangstraat aan van de N60 in Ronse tot aan de Nitterveldstraat. In de toekomst willen we ook het overige deel van de Ommegangstraat aanpakken. Ook de Louise-Mariestraat, Schorissesteenweg, Ronsestraat en Langestraat willen we onder handen nemen. Want ook deze wegen zijn aan vernieuwing toe.

Werfzone - N425 Ommegangstraat

Wat gaan we doen? 

Nieuwe rijweg met veilige fietspaden

De nieuwe rijweg zal uit 2 rijstroken bestaan. Elk met een breedte van 3,25m. Zo kan het verkeer op een veilige manier kruisen. Aan beide kanten komen eenrichtingsfietspaden van 1,75 meter breed. Die fietspaden scheiden we van de weg met een veiligheidsstrook van 0,9 m.

Aan de zijstraten en kruispunten komen de fietspaden vlak naast de weg te liggen. Zo zorgen we ervoor dat bestuurders de fietsers voldoende snel opmerken bij het afslaan of bij het oprijden van de weg. Enkel aan de zijstraten die toegang geven tot een beperkt aantal woningen blijft het fietspad vrijliggend doorlopen. Naast de fietspaden leggen we een groenstrook van 1,5 meter breed aan. Hierin worden onder andere nutsleidingen aangelegd.

Dwarsprofiel - N425 Ommegangstraat

Grachten en een gescheiden rioleringsstelsel

Naast de herinrichting van de rijweg pakken we ook de afwatering aan. We realiseren samen met de lokale overheden, hun rioolbeheerders en Aquafin een gescheiden rioleringsstelsel. Dat is beter voor het milieu want zo scheiden we afvalwater van regenwater. 

Verder maken we ook brede grachten. Bij hevige regenval kunnen deze grachten het regenwater beter opvangen en bufferen. Water infiltreert zo makkelijker in de ondergrond. Zo vermijden we overstromingen in de lager gelegen gebieden naast de weg. Bij de toegangen tot woningen of andere gebouwen langs de weg, worden de grachten ingebuisd zodat alle percelen vlot toegankelijk blijven.

De volledige ontwerpplannen, kunt u hieronder bekijken. 

Timing en impact?

Timing

Om de plannen voor de Ommegangstraat uit te voeren, moet de weg verbreed worden. Dat kan alleen als we gronden van particulieren kunnen innemen. In totaal moeten we voor deze heraanleg zo’n 160 gronden geheel of gedeeltelijk innemen. De eigenaars van deze gronden werden hierover in oktober 2020 geïnformeerd. Op dit moment lopen er gesprekken met de eigenaars van deze gronden. Door het grote aantal grondinnames zullen deze gesprekken behoorlijk wat tijd in beslag nemen. 

Eens de grondinnames rond zijn, maken we het definitieve ontwerpplan op en vragen we de omgevingsvergunning aan, die nodig is om deze werken te mogen uitvoeren. Ten slotte zullen we een aanbestedingsprocedure opstarten, zodat we een aannemer kunnen aanstellen voor het uitvoeren van deze werken. De werken zullen ten vroegste in 2024 starten en 2 jaar duren. We hopen deze af te ronden in 2025. 

Daarna willen we ook het overige deel van de Ommegangstraat en de Louise-Mariestraat en Schorissesteenweg aanpakken. Want ook deze wegen zijn aan vernieuwing toe. Vermoedelijk kan de heraanleg van die wegen in 2026 en 2027 volgen. In 2028 en 2029 hopen we ook de Ronsestraat en Langestraat te vernieuwen.

De Ommegangstraat en Rond Ronse

Er is naast dit project ook het lopende project van Rond Ronse. Een van de tracés waarvan sprake zou langs de Ommegangstraat kunnen lopen. Beide projecten liggen in tijd echter ver uit elkaar (het fietspadenproject kan op relatief korte termijn uitgevoerd worden, Rond Ronse zit nog in de onderzoeksfase) en gezien er nog helemaal geen zekerheid is welk tracé er voor de N60 gekozen zal worden wil AWV niet wachten met het veiliger maken van de Ommegangstraat. De situatie in de Ommegangsstraat is immers onveilig voor fietsers en duldt geen verder uitstel. Uiteraard vindt er geregeld overleg plaats tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en de Werkvennootschap dat het project Rond Ronse leidt maar gezien bovenstaande elementen is een afstemming op dit moment niet aan de orde.