Ecologisch maaibeheer

Wij beheren vele bermen langs onze wegen en die bevatten een rijkdom aan fauna en flora. Daarom moeten we slim maaien.


De grazige bermen langs gewestwegen en autosnelwegen worden gemaaid volgens de richtlijnen van het Bermbesluit van juni 1984 “houdende maatregelen inzake natuurbehoud op de bermen beheerd door publiekrechtelijke rechtspersonen”. Dit legt op dat bermen en taluds een eerste keer mogen gemaaid worden na 15 juni en een eventuele tweede keer na 15 september. Het maaisel moet binnen de 10 dagen opgeruimd worden. Om veiligheidsredenen mag er worden afgeweken van het bermbesluit.. Daarom wordt een eerste strook langs de verharding dikwijls al vroeger gemaaid. 

Er kan ook om ecologische redenen gemotiveerd worden afgeweken van deze richtlijnen mits de goedkeuring van het Agentschap voor Natuur en Bos.  

Meer informatie over ecologisch bermbeheer.

Meer informatie over bermbeheer via schaapbegrazing.

Met het doel de biodiversiteit van de wegbermen te verhogen worden er door het agentschap Wegen en Verkeer al sinds 2000 ecologische bermbeheerplannen opgemaakt.  In eerste instantie voor snelwegen omdat deze de meeste kansen bieden in de dikwijls bredere en ontoegankelijke bermen. 

Bij de opmaak van een ecologisch bermbeheerplan wordt rekening gehouden met volgende elementen en stappen:

  • Inventarisatie en evaluatie van de aanwezige vegetatie
  • Natuurlijke elementen en natuurgebieden langs de weg
  • Landschappelijke context van de weg
  • Technische uitvoerbaarheid van het beheer
  • Aspecten voor de verkeersveiligheid