Over het Agentschap Wegen en Verkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is, als intern verzelfstandigd agentschap (IVA), één van de schakels van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. AWV beheert ca. 7000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 7600 km fietspaden. Om vlot te kunnen werken aan een betere mobiliteit werd het Agentschap Wegen en Verkeer onderverdeeld in drie horizontale en zes territoriale afdelingen. De algemene leiding van het agentschap is in handen van de administrateur-generaal ir. Tom Roelants.

Het Agentschap Wegen en Verkeer behaalde in juni 2008 het ISO 9001:2008 kwaliteitscertificaat en werd ondertussen al twee maal hercertificeerd, in 2011 en 2014. Wat aantoont dat het agentschap een kwaliteitsvolle dienstverlening biedt.
 

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

Organisatiestructuur

Visie

Missie

Strategische doelstellingen

Taken en bevoegdheden van de verschillende afdelingen van het Agentschap Wegen en Verkeer

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

Het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken bestaat uit:

 • de beleidsraad MOW
 • de Strategische Adviesraad
 • het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken
 • de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
 • nv Waterwegen en Zeekanaal
 • nv De Scheepvaart

Het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken is in grote lijnen bevoegd voor alles wat met verkeer, mobiliteit, infrastructuur en openbare werken te maken heeft.

Het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken bestaat uit:

 • het departement
 • het Agentschap Wegen en Verkeer
 • het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Organisatiestructuur

Om een antwoord te kunnen bieden aan de huidige en toekomstige (beleids)uitdagingen, deed het agentschap onderzoek naar de meest effectieve en efficiënte organisatie-inrichting. Uit dit onderzoek bleek dat een matrixstructuur waarbij de verschillende kennisdomeinen (wegenbouwkunde, verkeerskunde en elektromechanica) horizontaal doorheen de territoriale afdelingen lopen de beste structuur/werkwijze is.

Visie

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers realiseren in Vlaanderen.

Missie

Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt hiertoe de verantwoordelijkheid voor:

 • het beheren, onderhouden en optimaliseren van het haar toevertrouwde wegenpatrimonium
 • het organiseren van het verkeer op het haar toevertrouwde wegennet
 • het mee vormgeven van het beleid

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil dat doen door:

 • juiste informatie te verstrekken en tijdige communicatie te verzekeren
 • evenwichtige en objectieve programma’s op te stellen
 • de aanwezige kennis goed te beheren
 • kwaliteitsvol en innovatief te werken

Strategische doelstellingen

 1. Op een selectieve wijze de bereikbaarheid van de economische knooppunten en poorten waarborgen.
 2. Op een selectieve manier iedereen in Vlaanderen de mogelijkheid bieden zich te verplaatsen. Daardoor moet iedereen volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.
 3. De verkeersonveiligheid in Vlaanderen verder terugdringen met het oog op een wezenlijke vermindering van het aantal verkeersslachtoffers.
 4. Ondanks de toenemende mobiliteit de verkeersleefbaarheid verbeteren.
 5. De schade aan milieu en natuur terugdringen, zelfs al neemt de mobiliteit verder toe.

Taken en bevoegdheden van de verschillende afdelingen van het Agentschap Wegen en Verkeer

Horizontale afdelingen

Planning en Coördinatie

 • vervult de rol van katalysator naar de andere afdelingen en naar externe belanghebbenden teneinde de missie en visie van AWV te realiseren 
 • staat in voor de tactische en operationele planning, volgt dit op, evalueert en stuurt indien nodig bij teneinde continu te verbeteren 
 • verzorgt het woordvoerderschap van AWV,
 • staat in voor de interne en externe communicatie namens het agentschap en de coördinatie van de communicatie over projecten
 • ondersteunt de opmaak van de investerings- en onderhoudsprogramma’s, bewaakt de realisatie en begeleidt de praktische uitvoering ervan en staat daarnaast tevens in voor de wegeninspectie en het beleid rond milieu en natuur, veiligheid en preventie, districtswerking en winterdienst
 • geeft invulling aan de uitwerking, opvolging en sturing van het personeelsbeleid voor het agentschap
 • stuurt en geeft invulling aan zowel een planmatige en gestructureerde aanpak van ICT binnen AWV als de centrale verzameling en ontsluiting van data en kennis op vlak van kennisbeheer, GIS en CAD
 • geeft invulling aan de directieverantwoordelijkheid voor de opvolging en borging van het ISO 9001:2008 kwaliteitscertificaat

Expertise Verkeer en Telematica

 • bereidt het beleid rond verkeersveiligheid en elektrische, elektromechanische en telematica-uitrustingen voor 
 • ontwikkelt expertise en verspreidt beste praktijken in de domeinen elektromechanica, verkeerskunde en telematica
 • geeft technisch advies aan de territoriale afdelingen rond het verkeersbeleid, de aanpassing van kruispunten, verkeerslichten, wegverlichting, permanente en elektronische verkeersborden, kunstwerken, kabelnetwerken…
 • voert verkeerstellingen en -enquêtes uit, onderzoekt aanvragen voor uitzonderlijk vervoer 
 • schrijft bestellingsopdrachten voor de aankoop van signalisatie en elektromechanische installaties langs de gewestwegen

Wegenbouwkunde

 • verstrekt advies over de structuren, materialen en elementen gebruikt in de wegenbouw en voert hierover proeven uit 
 • verricht visuele inspecties voor het hele gewestwegennet 
 • meet en interpreteert wegeigenschappen in verband met veiligheid en evolutie van de wegstructuur 
 • bestudeert de invloed van het verkeer op de omgeving inzake geluid en trillingen en stelt de meest geschikte maatregelen voor

Territoriale afdelingen

Territoriale wegenafdelingen

Elke provincie heeft een eigen afdeling Wegen en Verkeer. Die is telkens verantwoordelijk voor het ontwerp, de aanleg en de verbetering van wegen en bruggen. De afdelingen staan ook in voor de aanleg van bepaalde elektromechanische uitrustingen langs de gewestwegen (wegverlichting, verkeerslichten, laag- en hoogspanningsinstallaties, elektronische en inwendig verlichte verkeersborden,…), de uitvoering van het mobiliteitsbeleid en de organisatie van het verkeer. Ze beheren ook de infrastructuur en leveren adviezen en vergunningen af aan nutsbedrijven.

Territoriale afdeling Elektromechanica en Telematica

De territoriale afdeling Elektromechanica en Telematica staat in voor de projectstudie, het beheer en de exploitatie van elektrische, elektromechanische en telematica-uitrustingen langs de gewestwegen, de waterwegen en waterlopen, de havens en de regionale luchthavens. De afdeling beschikt over geautomatiseerde systemen voor afstandsbewaking en -bediening en het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum om defecten en storingen te registreren en onmiddellijk herstellingen te laten uitvoeren.