Overslaan en naar de inhoud gaan

Case 3: Het herasfalteren van een snelweg

Situering project

Herasfalteren van de snelweg in twee richtingen tussen afrittencomplex 27 (Zolder Terlamen) en afrittencomplex 28 (Heusden-Zolder) op de E314. Het segment is 2 km lang. De initiatiefnemer is Wegen en Verkeer Limburg, de wegbeheerder is AWV.

Conceptfase

Minder-hindertoets

De minder-hindertoets voor deze case is opgenomen achteraan deze bijlage.

Alhoewel buiten de Vlaamse Ruit gelegen, is de E314 tussen de Nederlandse grens en de verkeerswisselaar te Lummen een drukke snelweg met een relatief hoog aandeel vrachtverkeer. Als uitvoeringsmethode wordt gekozen voor een techniek van afschrapen van de toplaag en herasfalteren. Het ambitieniveau is om de capaciteit tijdens de werken steeds te behouden op hert huidige niveau en dus 2 rijstroken in elke richting beschikbaar te houden. De minder-hindertoets wijst uit dat de werken kunnen uitgevoerd worden met een beheersbare hinder tot gevolg.

Verkeerstechnische maatregelen

Een omleiding via het onderliggende wegennet is niet haalbaar. In eerste instantie wordt niet voorzien om ‘s nachts te werken. Qua bereikbaarheid stellen zich geen specifieke problemen vermits de op- en afritten steeds beschikbaar blijven. Er wordt de optie genomen om door gebruik van de pechstrook steeds 2 rijstroken in elke richting te voorzien voor het verkeer.

Organisatiestructuur

Als doelgroepen worden de hulpdiensten, het grote publiek, de associaties van transporteurs en de automobielclubs in eerste instantie geïdentificeerd. Ze worden voorzien van aangepaste informatie over de geplande werken. De projectpartners zijn de lokale politiediensten en het studiebureau en maken deel uit van de stuurgroep.

Communicatie

In de conceptfase ligt de nadruk van de communicatie vooral op het waarom van het project. De communicatie is gericht naar de doelgroepen om draagvlak te verwerven. De overlegmomenten worden georganiseerd door AWV, bijgestaan door het studiebureau voor de technische ondersteuning.

Uitwerkingsfase

Organisatiestructuur

In de uitwerkingsfase wordt de stuurgroep uit de conceptfase aangehouden, maar gelet op de technische aard van deze fase wordt dit team aangevuld met technisch specifiek onderlegde medewerkers van de verschillende partners. 

Verkeerstechnische maatregelen

Het te herasfalteren wegdeel wordt opgedeeld in 2 segmenten van telkens 1 km lang. De pechstrook wordt ingeschakeld om telkens 2 berijdbare rijstroken te hebben. De fasering is als volgt:

 1. Linkerrijstrook wordt afgeschraapt, verkeer over rechter rijstrook en de pechstrook;
 2. Rechterrijstrook wordt afgeschraapt, verkeer over linker (afgeschraapte) rijstrook en pechstrook;
 3. Linkerrijstrook wordt geasfalteerd, verkeer over rechter (afgeschraapte) rijstrook en de pechstrook;
 4. Rechterrijstrook wordt geasfalteerd, verkeer over rechter rijstrook en pechstrook.

Deze fasering herhaalt zich voor elk van de 4 te herasfalteren segmenten. Een volgend segment kan slechts gestart worden na beëindigen en vrijgeven van het vorige.

Er wordt in de planning voor gezorgd dat er geen interferentie is tussen deze werken en eventuele afsluitingen en omleidingen veroorzaakt door de werken aan de verkeerswisselaar te Lummen die tijdens dezelfde periode plaatsvinden.

Als minder-hindermaatregelen wordt aan de aannemer gevraagd om:

 • Een tijdelijke pechhaven te voorzien om de 300m;
 • De wettelijk verplichte signalisatie te voorzien voor werken op autosnelwegen, inclusief snelheidsbeperking tot 70 km/u;
 • Duidelijke waarschuwing aan te brengen voor steenslag.

Communicatie

De doelgroepen worden geïnformeerd over de startdatum en vermoedelijke duur van de werken.
Aan het Vlaams Verkeerscentrum wordt gevraagd een impactanalyse uit te voeren en de werken ook kenbaar te maken aan internationale partners (Nederland en Duitsland) in verkeersmanagement.

Uitvoeringsfase

Coördinatie uitvoering

Na gunning en aanvangsbevel houdt de stuurgroep toezicht op de uitvoering van het project. In de praktijk zal een afgevaardigde van de initiatiefnemer optreden als werftoezichter. Deze heeft een coördinerende rol en ziet toe op de correcte uitvoering van de besteksbepalingen, zowel bouwkundig als verkeerstechnisch. Daarbij wordt nagegaan of:

 • alle minder-hindermaatregelen correct worden uitgevoerd op het terrein;
 • de bouwkundige voorschriften van het bestek worden nageleefd;
 • de verplichte verkeerssignalisatie correct en voldoende werd aangebracht en ook in stand gehouden wordt;
 • de verkeersafwikkeling verloopt zoals voorzien;
 • de vooraf bepaalde uitvoeringstermijnen gehandhaafd worden.

Verkeerstechnische maatregelen

De werken worden volgens plan uitgevoerd. De ingestelde snelheidslimiet blijkt slecht nageleefd te worden. De politie voorziet daarom bijkomend handhaving met een mobiele controle-eenheid. Er wordt bijkomende signalisatie geplaatst om het attentieniveau te verhogen en te waarschuwen dat de snelheid wordt gecontroleerd.

Monitoring

De werken veroorzaken een hinder die in lijn ligt van de verwachtingen.

Communicatie

Enkele weken voor aanvang van de werken start een gerichte communicatieactie naar de doelgroepen via de landelijke perskanalen. De doelgroepen zijn hierbij de verkeersdeelnemers (vooral pendelaars en vrachtvervoer). Op dit moment worden ook aankondigingborden geplaatst die de bouwwerken vooraf duidelijk aankondigen.
Door ongunstige weersomstandigheden lopen de werken 2 weken vertraging op. De doelgroepen worden voorzien van aangepaste informatie i.v.m. de verwachte einddatum van de werken.

Evaluatiefase

Ondanks het feit dat steeds 2 rijstroken beschikbaar blijven is er toch sprake van filevorming voor de werfzone. Observatie leert dat dit enerzijds te maken heeft met onaangepast gedrag in de zin dat slechts vlak voor de werf bruusk wordt afgeremd, anderzijds vormen er zich kijkfiles (sommige automobilisten hebben een overdreven interesse voor de werf en rijden met onaangepast trage snelheid doorheen de werf). Het inkorten van de oprit omwille van de inname van de pechstrook voor het realiseren van de linker rijstrook veroorzaakt gevaarlijke situaties.
Ook worden veel incidenten genoteerd die te maken hebben met lekrijden op de drempel tussen afgeschraapt wegdek en geasfalteerd wegdek.

Buitenlandse truckchauffeurs blijken niet op de hoogte te zijn van de werken, er wordt nagegaan hoe de informatiedoorstroming naar het internationaal transport kan worden versterkt.

Conclusie en aanbevelingen

Minder Hinder wordt van bij de start mee genomen in het project. De 11 principes worden zo goed mogelijk meegenomen in de overwegingen en plannen. Zo wordt op een maximale manier hinder vermeden door een aangepaste werkmethode en fasering.
Ondanks het feit dat dit soort werken goed beheersbaar en routinematig zijn, werden toch nog een aantal problemen op het terrein vastgesteld.
Voor volgende gelijkaardige werven worden daarom volgende bijkomende concrete maatregelen voorgesteld om op te nemen in het Minder Hinder plan:

 • Handhaving snelheidsbeperking in de overgangszone van 120 naar 70 km/u;
 • Drempels tussen afgeschraapt deel en bestaande wegdek uitvlakken;
 • Vermijden dat opritten dienen ingekort te worden;
 • Plaatsen van kijkschermen om kijkfiles tegen te gaan;
 • Informatie naar internationaal transport herbekijken.