Overslaan en naar de inhoud gaan

Robuust wegennet

De Vlaamse Regering besloot in het Regeerakkoord 2019-2024 om een nieuwe wegencategorisering in te voeren. Het nieuwe netwerkconcept gaat uit van een multimodale benadering en is robuust, vlot in alle omstandigheden, meer samenhangend en werkt met eenvoudige benamingen. Voor de nieuwe wegencategorisering worden basisprincipes en ambities opgesteld met betrekking tot de inrichting van de wegen.

Meer informatie over de toekomstgerichte vervoersnetwerken vind je hier alsook in de begeleidende nota die het departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft opgesteld.

Basisprincipes inrichting robuust wegennet

Voor de verschillende lagen van de nieuwe wegencategorisering is er een brochure opgesteld die zal fungeren als een visiedocument voor de inrichting van het robuust wegennet.  Deze visiedocumenten kwamen telkens tot stand met de inbreng van diverse actoren zodat het gedragen documenten zijn.

Hoofdwegennet: Europese hoofdwegen (EHW) & Vlaamse hoofdwegen (VHW)

De Europese hoofdwegen vormen een zelfstandig grofmazig raster van verbindingswegen. De Europese hoofdwegen zijn drager van internationaal verkeer en verbinden de internationale knooppunten met het buitenland. De Europese hoofdwegen behoren tot het Europese TEN-T-netwerk. De Vlaamse hoofdwegen zijn verbindingen tussen de Europese hoofdwegen. Ze vormen op zich geen zelfstandig netwerk, maar verfijnen samen met de Europese hoofdwegen een raster van hoofdwegen. Vlaamse hoofdwegen kunnen deel uitmaken van het Europese TEN-T-netwerk.

Dragend wegennet: Regionale wegen (RW) & Interlokale wegen (IW)

Het dragende netwerk kan bij capaciteitsproblemen van het hoofdwegennet ingeschakeld worden om het hoofdwegennet te ondersteunen, waarbij de lokale wegen vrij van doorgaand verkeer blijven. De regionale wegen vormen verbindingen tussen gemeenten onderling en het hoofdwegennet enerzijds en tussen het hoofdwegennet en de regionale logistieke knopen anderzijds. De interlokale wegen verbinden niet-aanpalende gemeenten. Ze ontsluiten belangrijke recreatieve en economische attractiepolen.

Lokaal wegennet: Lokale ontsluitingswegen & Lokale erftoegangswegen

De lokale wegen hebben geen verbindingsfunctie. Ze ontsluiten aanpalende gemeenten voor elkaar. Ze ontsluiten het gebied tussen de wegen die de Vlaamse Regering selecteert binnen de hoofdwegen of het dragend net, of functioneren als erftoegangswegen. De lokale wegen vormen boomstructuren.Bij de opmaak van de inrichtingsprincipes voor de lokale wegen had de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten een belangrijke trekkersrol en werd er sterk ingezet op het draagvlak bij de lokale besturen.

Meer informatie over de inrichtingsprincipes van de lokale wegen is terug te vinden op de website van de VVSG.