Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing Verbindingslaan voor veiliger en vlotter verkeer in en rond Diepenbeek

Vernieuwing Verbindingslaan voor veiliger en vlotter verkeer in en rond Diepenbeek

Algemeen Overzicht

Datum

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

Het Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt in 2021 een ontwerp voor de vernieuwing van de Verbindingslaan (N76) ter hoogte van de Grendelbaan (N2) en de Katteweidelaan in Diepenbeek. Ter hoogte van het centrum van Diepenbeek komt deze belangrijke noord-zuidverbinding op dit moment nog in conflict met die 2 gevaarlijke kruispunten. Met deze studie begint AWV aan de realisatie van de heraanleg van deze volledige zone.

Wat en waarom?

Waarom is een grondige herinrichting nodig?

Ten eerste is er nood aan een verkeersveilige oplossing voor beide kruispunten op de Verbindingslaan ter hoogte van Diepenbeek. Ze staan beiden te boek als gevaarlijke kruispunten, met regelmatig ongevallen. Een grondige aanpak dringt zich op om deze knooppunten veiliger in te richten, en tegelijk een vlotte mobiliteit mogelijk te maken. 

Bovendien bevinden er zich straks KMO-zones in alle vier hoeken van het kruispunt met de Katteweidelaan, gezien de nieuwe ontwikkelingen van de gemeente Diepenbeek. Die moeten dus ook veilig aantakken op de gewestweg.

Daarnaast is er nood aan een optimale scheiding van het doorgaand en lokaal verkeer. Dit zowel voor de leefbaarheid van Diepenbeek-centrum, als voor de doorstroming op de gewestwegen. Het grote mobiliteitsplaatje voor Diepenbeek, met de nieuwe spoorwegbruggen van Infrabel en de Industrielaan als omleidingsweg, betekenen daarvoor een hefboom.

Tot slot biedt een vernieuwing van de verbindingslaan straks ook de nodige ruimte voor de fietsers, zoals bijvoorbeeld een optimalisatie van de functionele fietspaden. Ook wordt er aansluiting gemaakt op de fietssnelweg F70 die Hasselt met Bilzen verbindt.

Het grote plaatje: een oost-west omleiding Hasselt – Bilzen rond het centrum van Diepenbeek

Deze vernieuwing past in een bredere mobiliteitsvisie die de voorbije 10 jaar werden uitgewerkt tussen de gemeente Diepenbeek, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid, het Agentschap Wegen en Verkeer, Infrabel, De Lijn en de provincie Limburg. De voorbije jaren werden een aantal oplossingen uitgedacht, elk met hun voor- en nadelen. De nieuwe studie onderzoekt echter welk scenario anno 2021 het meest aangewezen is, met het oog op de toekomst.

Het doorgaand oost-west verkeer tussen Hasselt en Bilzen, maar ook lokaal zwaar verkeer, wordt met deze mobiliteitsoplossing zoveel mogelijk uit het centrum van Diepenbeek gehouden.

Dit wordt mogelijk dankzij de nieuwe spoorwegbruggen van Infrabel, de Industrieweg als omleidingsweg, en de aanleg van een verkeersveilig knooppunt ter hoogte van de N76.

De lokale bereikbaarheid van Diepenbeek-centrum en de handelszones wordt echter gegarandeerd door voldoende veilige aansluitingen op de gemeentewegen.

Studiegebied N76 x N2 x Katteweidelaan Diepenbeek

Nieuwe schakel Katteweidelaan zorgt voor veilig en vlot verkeer

Met deze studie begint het Agentschap Wegen en Verkeer aan de realisatie van de heraanleg van de volledige zone tussen het kruispunt Grendelbaan (N2 )en de Katteweidelaan. Het wordt een grondige verandering: de twee kruispunten worden gezamenlijk bestudeerd. Een aantal opties voor de concrete uitwerking daarvan, liggen nog op tafel. 

De oplossing moet een antwoord bieden aan volgende mobiliteitsproblemen:

 • De gevaarlijke kruispunten worden vervangen door veilige manieren om de N76 te kruisen, zowel voor gemotoriseerd verkeer als  zachte weggebruikers.
   
 • Het doorgaand noord-zuid verkeer op de N76 kan vlot voorbij Diepenbeek-centrum rijden in de toekomst.
   
 • Het doorgaand oost-west verkeer op de N2 Hasselt-Bilzen wordt via de Industrielaan rond het centrum van Diepenbeek geleid. De N2/Grendelbaan wordt meer leefbare centrumstraat voor hoofdzakelijk lokaal verkeer.
   
 • De KMO-zones ‘Muggenberg’, ‘Dorpsveld 1’ ‘Dorpsveld 2’ en ‘Centrum’ worden beter ontsloten. Ook komt er mogelijk in de toekomst nog een nieuwe KMO-zone ten zuiden van de Katteweidelaan, onder voorbehoud van goedkeuring van het RUP Elshouterveld.
   
 • Het zwaar verkeer wordt op die manier uit de woonkernen gehouden.
   
 • Het is ook het sluitstuk om de gelijkgrondse spoorwegovergangen van Infrabel af te schaffen: zo worden de gelijkgrondse spoorovergangen aan de Waardesraat en de Molenstraat vervangen door bruggen.

Zijn er grondverwervingen nodig om dit project te realiseren?

Ja, voor het realiseren van dit mobiliteitsproject, zullen er onvermijdelijk een aantal grondverwervingen moeten gebeuren in de omgeving van de gewestweg. Op dit moment is er echter nog geen zicht op de exacte gevolgen voor percelen of gebouwen, omdat de ontwerpplannen nog niet zo gedetailleerd zijn.

De betrokken eigenaars worden uiteraard tijdig door ons gecontacteerd, wanneer daarover meer zekerheid bestaat.

Timing en impact?

Welke stappen moeten nog ondernomen worden?

Het Agentschap voor Wegen en Verkeer heeft het studiebureau Arcadis aangesteld om het initiële streefbeeld grondig onder de loep te nemen en een aantal varianten te onderzoeken. Van de voorkeursvariant worden dan technische ontwerpplannen uitgewerkt. Hiermee kan dan de vergunning aangevraagd worden, en kan men ook de aannemer selecteren.

Het proces doorloopt een aantal belangrijke fases: het variantenonderzoek, het ontwerp, de grondverwervingen, de vergunningsaanvragen, de voorbereidingen en de uitvoering.

Tijdens de uitwerking willen we een duidelijke en transparante communicatie met de verschillende stakeholders in de buurt, en in het bijzonder met wie langs de N76 een perceel heeft. 

1. Variantenonderzoek: tot najaar 2021

Het voorontwerp start initieel vanuit het streefbeeld, maar onderzoekt ook grondig enkele andere varianten die technisch en verkeerskundig een goede of betere oplossing zouden kunnen bieden. Dit gebeurt in overleg met de betrokken partners.
Er volgt een voorkeursscenario, het voorontwerp. 

Het voorontwerp van de voorkeursvariant stellen we voor aan de omwonenden en geïnteresseerden tijdens een informatieronde.

2. Ontwerpfase: tot voorjaar 2022

In een tweede fase (de ‘ontwerpfase’) wordt de gekozen oplossing voor het project verder uitgewerkt. Alle details worden nu duidelijk, onder meer ook waar er precies grondverwervingen nodig zijn, en hoe groot die innames zijn.

We blijven hierover in contact met de betrokken omwonenden van de N76.

In deze fase worden ook de vergunningsaanvragen uitgewerkt. 

Bij het definitieve ontwerpplan volgt ook de nodige communicatie.

3. Vergunningsfase, grondverwervingen, voorbereidingen uitvoering: 2022

In de loop van 2022 worden de vergunningsaanvragen ingediend, we rekenen op de vergunning in het najaar . Parallel selecteren we de aannemer. De minderhinder-maatregelen worden verder verfijnd. Ook de gesprekken voor de nodige grondverwervingen worden gevoerd. 

4. Uitvoering: ten vroegste vanaf 2023

De uitvoering van de werken start vermoedelijk ten vroegste in de loop van 2023, onder voorbehoud van een vlot verloop van de procedures (o.a. grondverwervingen, omgevingsvergunning) en de toekenning van de nodige budgetten.

Hoe wordt de nieuwe spoorwegbrug Molenstraat in tussentijd gebruikt?

De nieuwe spoorwegbrug Molenstraat van Infrabel zal klaar zijn tegen midden 2022. Deze maakt de verbinding tussen de Industrielaan/Molenweg en het knooppunt Grendelbaan (N2) x Verbindingslaan (N76). 

Die nieuwe brug, en dus ook de omleidingsweg, zal zo snel mogelijk gebruikt kunnen worden. AWV past het kruispunt N76 x N2 daarvoor in het voorjaar 2022  aan, met een nieuwe lus aan de westzijde (centrum Diepenbeek). Zo ontstaan er dicht bij elkaar, uitkomende op de N76, twee T-kruispunten. Die worden met verkeerslichten geregeld, en op elkaar afgestemd. 

Zo blijft het bedrijventerrein ‘Centrum’ en de zone ten noorden van de spoorweg goed ontsloten. 

Alle info over dit project vind je via www.wegenenverkeer.be/diepenbeek.

Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Contactformulier