Overslaan en naar de inhoud gaan

Verbetering fietspaden langs de Achterbroeksteenweg

Verbetering fietspaden langs de Achterbroeksteenweg

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N111

Wat en waarom?

Nieuwe enkelrichtingsfietspaden

Met dit project wensen het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Kalmthout een veilige fietsinfrastructuur aan te leggen voor fietsers tussen de kernen van Kalmthout Dorp en Achterbroek. De projectzone omvat de Achterbroeksteenweg (N111) tussen het kruispunt met de Groeneweg en de Beekdal. Het gaat om een afstand van zo’n 850 meter. Het verbeteren van de fietspaden langs de N111 kadert in het vervolledigen van het functioneel fietsroutenetwerk van de provincie Antwerpen. De gemeente Kalmthout trekt dit fietspadenproject, Aquafin treedt op als bouwheer tijdens de uitvoeringsfase van de werken. 

N111 Kalmthout Achterbroek situering projectzone

Langs beide zijden van de weg komt een nieuw enkelrichtingsfietspad van 2 meter breed. In de zone waar het verkeer 70 km/u mag rijden, leggen we de fietspaden vrijliggend aan, gescheiden van de rijweg door een brede gracht of groene berm.

Typedwarsprofielen van de nieuwe weg met fietspaden. Afhankelijk van de beschikbare ruimte voorzien we een gracht of groene berm met bomenrij tussen het fietspad en de rijweg.

Kruispunt Achterbroeksteenweg – Groeneweg

In de richting van Kalmthout Dorp creëren we een poorteffect om duidelijk te maken aan de bestuurders dat ze de bebouwde kom inrijden. Het wegbeeld versmalt hier sowieso al doordat de fietspaden en de bebouwing dichter naar de rijweg komen te liggen. Daarnaast zullen we ook de rijbaan versmallen en extra groen toevoegen om dit beeld te versterken.

Vernieuwing bushalte

Samen met het vernieuwen van de fietspaden, wordt ook de bushalte Kruisboshof onder handen genomen. Deze halte wordt verbeterd en toegankelijker aangelegd voor meer comfort en bereikbaarheid.

Inritten langs een gewestweg

Tijdens deze werken zullen ook de toegangen van de aangelanden aangepast worden conform de regelgeving.  Elke toegang betekent een conflictpunt met de zwakke weggebruiker.  Door het aantal ervan te beperken, verloopt de doorstroming vlotter en verhoogt de verkeersveiligheid.

Bij de beoordeling van de toegangen van aangelanden, baseert AWV zich op dienstorder MOW/AWV/2012/16 (betreffende de reglementering van de toegangen tot gewestdomein), waarvan de volgende bepalingen de belangrijkste zijn:

  • Indien er ontsloten kan worden via een weg van lagere categorie, dient er via die weg ontsloten te worden;
  • Er kan slechts één toegang van maximaal 4,5 meter breed toegestaan worden voor private woningen en gebouwen met beperkt verkeersgenererende activiteiten
  • Er kan slechts één toegang van maximaal 7 meter breed toegestaan worden voor bedrijven en gebouwen met sterk verkeersgenererende activiteiten

Meer informatie over deze regels kan u terugvinden op www.wegenenverkeer.be/inritten. Verdere individuele info krijgt u later per brief.

Timing en impact?

Grondverwervingen noodzakelijk

Om het project te kunnen realiseren en de vrijliggende fietspaden te kunnen aanleggen, zijn er grondverwervingen nodig langs de Achterbroeksteenweg. De procedure van de grondverwervingen is momenteel lopende.

Verdere stappen

De projectplanning ziet er momenteel als volgt uit (onder voorbehoud van wijzigingen):

  • Voorjaar 2022: start grondverwervingsgesprekken met eigenaars
  • Voorjaar 2024: aanvraag omgevingsvergunning en openbaar onderzoek en aanstellen aannemer
  • Ten vroegste najaar 2024: start werken