Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld voor N16 in Klein-Brabant

Toekomstbeeld voor N16 in Klein-Brabant

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Weg

N16

Naar een nieuwe N16

De N16 is een Vlaamse hoofdweg (voordien primaire weg) die Sint-Niklaas en Mechelen met elkaar verbindt. De gewestweg loopt ook voor een groot deel over het grondgebied van de gemeenten Bornem en Puurs-Sint-Amands. In 2004 gebeurde voor deze as tussen de Temsebrug en de verknoping aan de A12 in Willebroek een streefbeeldstudie. Een streefbeeldstudie is een studie waarin een toekomstbeeld wordt vastgelegd, dat richtinggevend is voor het handelen op de korte en middellange termijn. Deze was gebaseerd op de visie dat bij een primaire weg kruispunten bij voorkeur ongelijkvloers geregeld dienen te worden. 

In 2010 werd in Puurs reeds het Pullaar complex gerealiseerd.

In 2021 werd een deel van deze streefbeeldstudie geactualiseerd voor het segment tussen de complexen ‘Bornem-industrie’ (het segment tussen Klein-Mechelen en Lodderstraat) en ‘Puurs-Dorp’ (het segment tussen Kleine Amer en Eikevlietbaan/Grote Amer). 

Doelstellingen

De doelstellingen voor beide projectzones zijn de volgende:

  • omvorming N16 tot Vlaamse hoofdweg;
  • bevorderen van de verkeersveiligheid van de N16;
  • verminderen van barrièrewerking van de N16 voor zowel actieve weggebruikers als fauna;
  • optimaliseren van de bereikbaarheid en ontsluiting van de omliggende bedrijventerreinen en woonkernen.

Van lichtengeregelde kruispunten naar aansluitingscomplexen met parallelwegen

In de plannen voor beide segmenten worden de gelijkgrondse lichtengeregelde kruispunten op de N16 vervangen door aansluitingscomplexen. Enerzijds komen de  huidige lichtengeregelde kruispunten op de N16 met de Eikevlietbaan in Puurs-Sint-Amands en Klein-Mechelen in Bornem op de N16 te vervallen in functie van een vlottere doorstroming van het doorgaande gemotoriseerde verkeer en een verhoogde verkeersveiligheid. Er komen fietstunnels onder de N16 zodat oversteken voor actieve weggebruikers mogelijk blijft. Anderzijds worden de huidige lichtengeregelde kruispunten met de Kleine Amer in Puurs-Sint-Amands en Lodderstraat in Bornem omgevormd tot ongelijkgrondse op- en afrittencomplexen, gelijkaardig aan het aansluitingscomplex in Pullaar.
Het lokaal verkeer en verkeer voor de industrie zal afgewikkeld worden via parallelstructuren. 

De exacte locatie van deze infrastructuur dient nog verfijnd te worden aan de hand van het noodzakelijke studiewerk.

Timing en procesverloop

In 2023 wordt het milieueffectrapport (project-MER) opgemaakt voor het traject van de N16 tussen Klein-Mechelen en Kleine Amer. Een milieueffectrapport is het resultaat van een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen op mens en milieu in een bepaald gebied. In het proces van een project-MER is ook een openbaar moment ('terinzagelegging‘) met inspraakmogelijkheid voorzien voor omwonenden en andere betrokken partijen.

De plannen voor het segment ‘Bornem-industrie’ staan het verst en zullen we als eerste kunnen realiseren. Er ligt een goedgekeurde projectnota op tafel. Dat betekent echter niet dat de uitvoering al voor meteen is. Uit de resultaten van de project-MER zal blijken of er nog bijsturingen noodzakelijk zijn aan het voorontwerp. Nadien dienen ook nog de nodige innames te gebeuren en het vergunningsproces doorlopen te worden.

Communicatie

Bij de verdere uitwerking van de ontwerpplannen zal nog gecommuniceerd worden naar het grote publiek; onder andere als er een definitief ontwerp is, als de omgevingsvergunning wordt aangevraagd en in aanloop naar de start van de werken. De meest actuele informatie is steeds beschikbaar op deze webpagina.