Overslaan en naar de inhoud gaan

Omleidingsweg voor Adinkerke

Omleidingsweg voor Adinkerke

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Plaats

Weg

Wat en waarom?

Huidige knelpunten

Adinkerke is een deelgemeente van de kustgemeente De Panne. Samen tellen beide gemeentes ongeveer 10.000 inwoners. Dit rustige polderdorp wordt op toeristische hoogdagen echter overspoeld met bezoekers op weg naar de kust of het recreatiedomein Plopsaland, dat zich in Adinkerke bevindt. Er ontstaan regelmatig zulke grote files dat het zelfs aanschuiven is tot op de E40, wat daar tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. Maar ook het verkeer in het dorp zelf loopt volledig vast op zulke drukke dagen. Dit heeft een zeer negatieve invloed op de leefbaarheid van Adinkerke. Ook het tramverkeer ondervindt hinder van die files.

Er dringt zich met andere woorden een structurele oplossing op om die verkeersproblemen aan te pakken en de leefbaarheid en veiligheid in deze kustgemeente te verhogen. Een oplossing die tegelijk duurzaam, kosten-efficiënt en technisch én ruimtelijk haalbaar is.

Timing en impact?

Voorgeschiedenis van het project

In 2005 is de Vlaamse overheid gestart met onderzoek naar mogelijkheden om de doorstroming in Adinkerke te verbeteren. Dit leidde tot een voorkeursoplossing waarbij gekozen werd voor een oostelijke omleidingsweg en een aanpassing van de parking van Plopsaland. Om die voorkeursoplossing te kunnen realiseren moest een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) worden opgemaakt. Het voorontwerp van het GRUP oogstte echter kritiek (o.a. van de Strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO)) op het vlak van duurzaamheid van de mobiliteitsaanpak, de ruimte-inname, de compenserende maatregelen en het ontbreken van een samenhangende ruimtelijke visie. Het voorontwerp GRUP werd in 2019 ongunstig verklaard waarna het dossier onbeslist in de kast bleef liggen.

Verfijning van voorontwerp GRUP

Sindsdien zijn de gegevens en het onderzoek, zoals het plan-MER, waarop het voorontwerp-GRUP gebaseerd was, verder verfijnd en hebben ze geleid tot  bijkomende inzichten, die een positieve  impact zullen hebben op het plan en de ruimte-inname. Bovendien moet rekening gehouden worden met recente evoluties en streefbeelden voor de kern van Adinkerke, nieuwe fietspaden en de eventuele omvorming van de spoorwegovergangen in Adinkerke.

Start nieuw geïntegreerd planproces

Daarom heeft de Vlaamse Regering in 2020 beslist om een nieuw geïntegreerd planproces op te starten. Het Departement Omgeving kreeg de opdracht om een planteam samen te stellen, en om in samenspraak met de gemeente De Panne, de provincie West-Vlaanderen, het Agentschap Wegen en Verkeer en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een startnota uit te werken met een geactualiseerde plandoelstelling. Die doelstelling moet tegemoetkomen aan de samenhangende problematiek van de doorstroming op de E40, de verkeersleefbaarheid van Adinkerke, de multimodale ontsluiting van Adinkerke, De Panne en Plopsaland én de inpassing van infrastructurele ingrepen in Adinkerke, met inbegrip van een omleidingsweg rond Adinkerke.

In de loop van 2021 zal dit nieuwe planproces opstarten om tot een nieuw voorontwerp GRUP te komen.