Overslaan en naar de inhoud gaan

Nv: Onderzoek naar nieuwe omleidingsweg tussen Mortsel en Boechout

Nv: Onderzoek naar nieuwe omleidingsweg tussen Mortsel en Boechout

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Weg

Het Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt de aanleg van een nieuwe omleidingsweg (werknaam: Nv) tussen de Krijgsbaan (R11) in Mortsel en de Liersesteenweg (N10) in Boechout. Bedoeling is om de milieueffecten scherp in beeld te krijgen voor de Vlaamse regering een beslissing neemt over het ruimtelijk uitvoeringsplan. De bevolking van de gemeenten Boechout, Borsbeek en de stad Mortsel wordt op verschillende inspraakmomenten nauw betrokken bij deze plannen. In het voorjaar van 2019 werden al enkele luistersessies georganiseerd zodat bekommernissen en ideeën meteen meegenomen worden in het onderzoek. Ook daarna zullen er nog inspraakmomenten plaatsvinden. 

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

Waarom een nieuwe omleidingsweg?

Op 28 september 2010 bereikte de Vlaamse regering een akkoord over het Masterplan 2020. In het kader van het Masterplan wil de Vlaamse overheid de dorpskernen ontlasten en de stad Antwerpen en de omliggende steden en gemeenten beter ontsluiten op het hogere wegennet. Een van de maatregelen uit dit Masterplan is de opstart van een onderzoek naar de eventuele aanleg van de omleidingsweg tussen de Liersesteenweg (N10) en de Krijgsbaan (R11), de zogenaamde ‘Nv-weg’. Deze ingreep kan zorgen voor een betere ontsluiting van het secundaire wegennet waarbij doorgaand sluipverkeer en zwaar vervoer uit de dorpskernen geweerd wordt. 

Milieueffectenstudie om beste oplossing te bepalen

De dorpskernen van Mortsel en Borsbeek hebben zwaar te lijden onder het vele en vaak zware sluipverkeer. Een nieuwe omleidingsweg tussen de Liersesteenweg (N10) en de Krijgsbaan (R11) zou dit probleem kunnen verhelpen. Om dit te onderzoeken start de Vlaamse overheid een studie naar de milieueffecten van dergelijke weg (via een MER of Milieu-effectenrapport) en waar deze zou kunnen ingeplant worden (via het GRUP of Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan). De resultaten van deze studie kunnen uitsluitsel geven of de weg de beste oplossing is, waar die dan best komt te liggen en welke effecten op de omgeving dan moeten gemilderd worden.

Als alternatief voor de aanleg van een nieuwe weg, onderzoekt de Vlaamse overheid ook wat de effecten op de regio zijn als er geen nieuwe weg wordt aangelegd. Dit is het zogenaamde ‘nul-plus-alternatief’. In dit alternatief wordt geen nieuwe verbinding (de Nv) voorzien, maar wordt onderzocht of de dorpskernen van Borsbeek en Mortsel op voldoende wijze ontlast kunnen worden via beheersmaatregelen (waaronder ANPR camera’s), infrastructurele ingrepen in de dorpskernen, en circulatiemaatregelen. Met andere woorden wordt er bekeken of dezelfde doelstellingen kunnen worden bereikt met andere maatregelen dan met een nieuwe omleidingsweg.

Plangebied Nv-weg

PROCEDUREVERLOOP

Waar staan we nu?

In de afgelopen jaren is al heel wat studiewerk verricht. Zo werd onder meer de haalbaarheid van de Nv-weg onderzocht en werden mogelijke tracéalternatieven in kaart gebracht. In het kader van het MER-onderzoek en om een beter zicht te krijgen op de effecten van de verbindingsweg op de omgeving wil de Vlaamse overheid alle belanghebbenden (bewoners, verenigingen, bedrijvenzones, sectororganisaties, buurt- en actiegroepen…) uit de ruime omgeving nauw betrekken. Op basis van de inzichten uit dit onderzoek kunnen alternatieven voor of wijzigingen aan de piste van een verbindingsweg worden aangebracht.

Nieuwe aanpak

De studie die nu werd opgestart verloopt via de nieuwe procedure van de ‘geïntegreerde planprocessen’. Dit betekent dat het milieu-effectonderzoek (plan-MER) gelijk spoort met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan. In deze procedure gaat van bij de start veel aandacht naar inspraak. Om een goed zicht te krijgen op de effecten van de weg op de omgeving wil de Vlaamse overheid alle belanghebbenden nauw betrekken bij de opmaak van deze studie. Bekommernissen en ideeën worden zo in een vroeg stadium opgevangen zodat de omvang van het onderzoek voldoende ruim is en alle aspecten mee onder de loep worden genomen. Op basis van de inzichten uit dit onderzoek kunnen alternatieven voor of wijzigingen aan de piste van een verbindingsweg worden aangebracht.

Inspraak doorheen het hele traject

Het participatietraject is gestart met een eerste luisterronde in mei en juni 2019. Delegaties van bewoners, belangenorganisaties, verenigingen, e.d. werden dan uitgenodigd om hun behoeften en bezorgdheden te formuleren zodat het studiebureau er meteen mee aan de slag kon.

Met de input van de luisterdagen gaat het studiebureau aan de slag. In de volgende stap staat een grondig herkomst-bestemmingsonderzoek op de agenda en wordt werk gemaakt van de start- en procesnota van het plan. Ook het zogenaamde ‘nul-plus-alternatief’ wordt verder onderzocht. In dit alternatief wordt geen nieuwe verbinding (de Nv-weg) voorzien, maar wordt onderzocht of de dorpskernen van Borsbeek en Mortsel op voldoende wijze ontlast kunnen worden via beheersmaatregelen (bijvoorbeeld ANPR camera’s), infrastructurele ingrepen in de dorpskernen, en circulatiemaatregelen. Met andere woorden wordt er bekeken of dezelfde doelstellingen kunnen worden bereikt met andere maatregelen dan met een nieuwe omleidingsweg.

Een volgend participatiemoment is voorzien tijdens een uitgebreide publieke raadpleging van 60 dagen. Dan krijgt iedereen de kans om opmerkingen te formuleren op de plandoelstellingen en -alternatieven en op de manier waarop het onderzoek gevoerd zal worden. De timing hiervan is momenteel nog niet bekend. Het Agentschap Wegen en Verkeer communiceert ruim op voorhand wanneer het infomoment precies zal plaatsvinden.

Meer informatie

Blijf op de hoogte

Op deze webpagina kan u steeds de meest actuele info over het project terugvinden. Ook wanneer er inspraakmomenten plaatsvinden zal dit onder meer op deze pagina gepubliceerd worden. 

Beschikbare documenten