Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe Verapazbrug verbindt Muidelaan en Afrikalaan

Context

Context

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

R40

Aan de start van de werken gaan heel wat stappen vooraf. Hieronder vind je een overzicht.

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)

In 2012 heeft de Provincie Oost-Vlaanderen een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opgemaakt. Dat plan wijzigt de bestemming van de gronden in de buurt van de brug. Vroeger waren de gronden waar de Verapazbrug zal komen en aansluiten bestemd voor wonen en industrie. Het PRUP heeft deze bestemming gewijzigd in ‘zone voor publieke ruimte’. Het PRUP is in 2012 goedgekeurd door de Vlaamse regering. 

Project-MER

Voor de werken van start kunnen gaan, is een milieueffectenrapport (project-MER) nodig. Dit rapport gaat na of er aanzienlijke milieu-effecten te verwachten zijn, brengt die in kaart en onderzoekt hoe we die kunnen vermijden of milderen. Het openbaar onderzoek voor deze MER is begin 2016 afgerond. Het project-MER is goedgekeurd in juni 2018.

Projectnota en ontwerpdossier

De projectnota is een uitgebreide nota waarin het concept en de uitwerking van het nieuwe plan is opgenomen. De nota maakt duidelijk hoe de weg en brug eruit zullen zien en waar fiets- en voetpaden, parkeerplaatsen, groen, ... zullen komen. Alle projectpartners keurden de projectnota goed op 23/8/16.

Onteigeningsprocedure

Tijdens deze procedure worden met individuele eigenaars afspraken gemaakt over het verwerven van (een deel van) hun perceel. Deze procedure is in de zomer van 2018 afgerond. 

Omgevingsvergunning

Deze vergunning is nodig voor ingrepen die een impact hebben op de ruimtelijke ordening. De omgevingsvergunning is op 7 december 2018 aangevraagd en op 20 november 2019 verleend. 

Start en uitvoering werken

In het voorjaar 2021 gaan de werken van start. Eerst komen de nutsmaatschappijen langs om hun leidingen te vernieuwen. Aansluitend gaat de bouw van de brug en de heraanleg langs beide zijden van de brug van start. In 2023 moeten alle werken afgerond zijn.