Overslaan en naar de inhoud gaan

Fietsvriendelijke herinrichting Hasseltsesteenweg tussen Printhagendreef en Kortessem-centrum

Fietsvriendelijke herinrichting Hasseltsesteenweg tussen Printhagendreef en Kortessem-centrum

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N20

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Kortessem hebben toekomstplannen voor de N20 Hasseltsesteenweg, tussen de Printhagendreef en de N76 Dorpsstraat in het centrum. De nadruk ligt op een veilige omgeving voor fietsers en voetgangers, wat extra groen en een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer. Het kruispunt met de N76 wordt geoptimaliseerd. Ondergronds komt er een gescheiden rioleringsstelsel door Fluvius. In 2020 heeft een studiebureau een voorontwerp gemaakt van de verschillende onderdelen van het tracé op de N20. In 2021 ontvouwt AWV de plannen en treedt het in dialoog met de ruime omgeving. Een concrete uitvoering is pas voor de volgende jaren. 

Wat en waarom?

Context en uitgangspunten

Streefbeeldstudie als startpunt

In 2012 keurde de Provinciale Auditcommissie (PAC) het zogenaamde streefbeeld goed voor de N20 tussen Hasselt en Tongeren. Dat streefbeeld geeft de ruimtelijke visie weer van verschillende partners op het volledige tracé. Het streefbeeld is met andere woorden een leidraad en vormt het vertrekpunt voor de verdere uitwerking van de toekomstige N20. 

OVER WELKE UITGANGSPUNTEN SPREKEN WE DAN PRECIES?

 1. De N20 situeert zich tussen de stedelijke kernen van Hasselt en Tongeren en maakt de verbinding vanuit deze steden met de buurgemeente Kortessem. De gewestweg werd gecategoriseerd als een secundaire weg type III. Zo’n type weg moet vooral een vlotte en veilige doorstroming van fietsers en het openbaar vervoer bevorderen. 
   
 2. De N20 kenmerkt zich door een afwisseling van lintbebouwing en open ruimte. Het streefbeeld drukt de wens uit om een duidelijk, visueel onderscheid te maken tussen kern- en buitengebieden. En de weginrichting moet dit onderscheid mee ondersteunen, bijvoorbeeld door een asverschuiving van de rijweg (poorteffect). Zo krijgt de N20 een zekere uniformiteit over de gemeentegrenzen heen en wordt de situatie op de weg leesbaarder voor de verschillende weggebruikers. 
   
 3. Waardevolle en beeldbepalende elementen worden mee geïntegreerd in het ontwerp van een bepaalde zone. Denk bijvoorbeeld aan het behoud van laanbeplanting of open grachten. Maar ook bepaalde verhardingsmaterialen kunnen de eigenheid van een gebied accentueren, zonder het totaalbeeld van de N20 te verstoren.

Ontwerprichtlijnen geven richting 

Naast de algemene uitgangspunten van de streefbeeldstudie moet de toekomstige weginrichting van de N20 ook rekening houden met ontwerprichtlijnenWe vertrekken namelijk niet van een wit blad. AWV maakt daarvoor gebruik van zogenaamde vademecums. In een notendop zijn dat handboeken met richtlijnen en afspraken over hoe AWV gewest- en snelwegen verkeersveilig wil inrichten. 

Projectzone: Printhagendreef – N76 Dorpsstraat (Kortessem-centrum)

Het studiegebied omvat de Hasseltsesteenweg in Kortessem over een afstand van ongeveer 1,8 km tussen het kruispunt met de N76 Dorpsstraat x Opeindestraat en het kruispunt met de Printhagendreef x Winkelstraat. Dat laatste kruispunt werd eerder al vernieuwd en is daarom geen onderdeel van de studie.

Het projectgebied wordt opgedeeld in drie gebieden of zones, in functie van de ruimtelijke kenmerken. Voor elk van de deelgebieden bespreken we hieronder kort de krachtlijnen. 

 1. Het buitengebied, tussen het kruispunt van de Printhagendreef x Winkelstraat en de bebouwde kom.
 2. Het overgangsgebied, tussen de bebouwde kom en de Lievehereboomstraat.
 3. Het centrumgebied, vanaf de Lievehereboomstraat tot en met het kruispunt met de N76 Dorpsstraat.
N20 Kortessem projectzones

Het buitengebied: Printhagendreef – bebouwde kom

In het buitengebied geldt een maximumsnelheid van 70 km/u. Conform de ontwerprichtlijnen voorzien we in deze zone rijstroken van 3,30 meter breed. De enkelrichtingsfietspaden in asfalt zijn aan weerskanten van de Hasseltsesteenweg vrijliggend, gescheiden van de rijweg door een groenberm. De fietspaden zijn 2 meter breed. De beeldbepalende elementen, zoals de bomenrij, de open gracht en de meidoornhaag, worden maximaal behouden.

N20 Kortessem TDP zone 1

Het overgangsgebied: bebouwde kom - Lievehereboomstraat

Om de overgang van het buitengebied naar de zone 50km/u te benadrukken komt er een middengeleider waarbij de rijweg aan weerskanten uitbuigt. Zo ontstaat er een zogenaamd poorteffect. De situatie is vergelijkbaar met die ter hoogte van het kruispunt met de Omstraat. 

De rijstrookbreedte binnen de bebouwde kom bedraagt 3,05 meter. Binnen de grenzen van het openbaar domein is er ruimte voor een langsparkeerstrook aan één zijde van de weg. Daarbij streven we naar een maximaal aantal parkeerplaatsen binnen de beschikbare ruimte. De ligging houdt ook rekening met verkeer vanaf attractiepolen, zijwegen en particuliere garages en inritten: hoe minder doorgangen we open moeten laten, hoe meer parkeerruimte.  De parkeerstrook wisselt daarom hier en daar van zijde. 

Aan weerskanten van de Hasseltsesteenweg komen er enkelrichtingsfietspaden in asfalt van 2 meter breed. De fietspaden zijn daarentegen niet langer vrijliggend, maar aanliggend verhoogd. Langs het fietspad ligt er een voetpad. 

In een zone 50 kan een bus van De Lijn volgens de ontwerprichtlijnen stoppen op de rijweg zelf

N20 Kortessem TDP zone 2

Het centrumgebied: Lievehereboomstraat - N76 Dorpsstraat

Het voorontwerp van het centrumgebied is in grote mate vergelijkbaar met het overgangsgebied. Aan weerszijden komen er fiets- en voetpaden. Ook de breedte van de verschillende wegvakken blijft dezelfde, uitgezonderd die van het dubbelrichtingsfietspad tussen de Lievehereboomstraat en de N76, in de richting van Tongeren (zie lager).

N20 Kortessem TDP zone 3

IN DETAIL: LIEVEHEREBOOMSTRAAT X N76 DORPSSTRAAT

 • De Lievehereboomstraat blijft een uitsluitend trage verbinding voor fietsers en voetgangers, en dus afgesloten voor autoverkeer. Nieuw is dat de kop wordt uitgebouwd tot een Hoppinpunt met een ruime fietsenstalling, parkeerplaats voor personen met handicap en een voorbehouden parkeerplaats voor een deelwagen.
 • De twee bushaltes ‘Kortessem Weg naar Wellen’ schuiven aan beide kanten op richting het kruispunt. Richting Tongeren zal de bus stoppen op de rijweg, om zo vlot de linksafslagstrook naar Diepenbeek te kunnen bereiken. De halte aan de overkant, richting Hasselt, krijgt een bushaven om de verkeersafwikkeling op het achterliggend kruispunt met de N76 niet te hinderen.
 • Het bestaande dubbelrichtingsfietspad aan de westzijde van de rijweg, in de richting Tongeren, wordt verbreed naar een comfortabele 3 meter. Zo is er een vlottere en veiligere fietsuitwisseling tussen de Lievehereboomstraat.
 • Het kruispunt zelf wordt geoptimaliseerd. De verkeerslichten krijgen een slim karakter krijgen en worden waar mogelijk conflictvrij geregeld. Er komen vrijliggende fietspaden met ruime opstelzones voor fietsers en voetgangers. Op de hoeken van N76 zijde Kortessem-centrum komt extra groen
N20 Kortessem voorontwerp kruispunt N76

De PDF-plannen van de N20 Hasseltsesteenweg die u hieronder kan bekijken, zijn voorontwerpplannen. Het gaat om voorlopige plannen die nog geen rekening houden met opmerkingen en suggesties van de dialoogsessies met de bewoners en handelaars. 

Timing?

Van streefbeeld tot projectnota

Het streefbeeld is de voorbije jaren uitgewerkt van een startnota tot de projectnota van vandaag. Die projectnota verantwoordt het voorkeursconcept en geeft al een eerste technische uitwerking van het concept. We spreken van ontwerpplannen en dwarsprofielen in voorontwerp. Dit zijn voor alle duidelijkheid nog niet de definitieve ontwerpplannen, maar ze geven wel al een goede eerste indruk van het toekomstige wegontwerp. 

De volgende stap is om de projectnota, met daarin de voorontwerpplannen, te verfijnen en vervolgens te laten goedkeuren. Parallel start ook de opmaak van de dossiers voor de grondinnames en de gescheiden riolering. 

Uitvoering over enkele jaren

Er is momenteel nog geen concreet zicht op de effectieve uitvoering. De meerjarenplanning van AWV, waarbij ook de nodige uitvoeringsbudgetten moeten worden vastgelegd, is nog in opmaak. Ook het verloop van de grondverwervingen zal mede bepalend zijn. De werkzaamheden zijn dus pas voor binnen enkele jaren.  

GRONDINNAMES NODIG

Dit voorontwerp voorziet in vrijliggende fietspaden in het buitengebied. De ambitie is daarbij om de bomen, hagen en grachten maximaal te behouden. Er zal dus een uitbreiding nodig zijn van het openbaar domein naar de buitenkanten. Op dit moment is er echter nog geen zicht op de exacte gevolgen voor de aangrenzende percelen. Wanneer de ontwerpplannen voldoende concreet zijn, zullen de betrokken eigenaars tijdig gecontacteerd worden.

Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Online contactformulier