Overslaan en naar de inhoud gaan

Complex project 'Oostelijke verbinding'

Complex project 'Oostelijke verbinding'

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

Wat en waarom?

Het Haventracé

Doorgaand verkeer en havengerelateerd verkeer zo veel mogelijk via een noordelijk alternatief rond de stad leiden met oog voor de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid van de omgeving. Dat is het opzet van het Haventracé.

Haventracé

Projectverloop

Samen vooruit

Voor elk van de drie deelprojecten wordt de samenwerking met alle betrokken maatschappelijke actoren verder gezet in de werkbanken van het Haventracé. Naast de overkoepelende werkbank, die de samenhang bewaakt, zullen drie regionale werkbanken (E34, Tijsmanstunnel en Oostelijke Verbinding) het verdere ontwikkelingstraject mee faciliteren.

Complex project 'Oostelijke verbinding'

Voor de realisatie van het oostelijk deel van het Haventracé, als onderdeel van het Toekomstverbond, wordt het complex project Oostelijke Verbinding opgestart. De Vlaamse Regering keurde hiervoor op vrijdag 11 december 2020 de startbeslissing goed. (http://www.complexeprojecten.be/).

De startbeslissing verankert de verschillende doelstellingen rond infrastructuur, leefbaarheid, omgevingskwaliteit, klimaatrobuustheid en maximale co-creatie. Het complex project heeft als algemene doelstelling het oostelijk traject van het Haventracé te realiseren in functie van de verbetering van de hoofdontsluiting van de haven van Antwerpen en om langsheen de noordelijke R2 het doorgaand verkeer zoveel mogelijk om de stad te leiden. Daarnaast zullen ook alle opties nagegaan worden om deze weginfrastructuur te integreren met de infrastructuur voor duurzame modi, waaronder spoor en fietsnetwerken. Hiernaast is het de doelstelling om met de aanleg van de Oostelijke Verbinding de omgevingskwaliteit, de klimaatrobuustheid en leefbaarheid te verbeteren. Het complex project Oostelijke Verbinding beoogt een pakket aan maatregelen en ingrepen die de omgevingskwaliteit in de brede regio moet verbeteren.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir geven hiermee het startschot voor het complex project Oostelijke Verbinding. Dit opent het proces om op een geïntegreerde manier te komen tot het voorkeursbesluit over het oostelijke traject van het Haventracé. Met deze beslissing zijn alle projecten op het toekomstig Haventracé formeel van start gegaan.

Met de goedkeuring van de startbeslissing kan alvast de onderzoeksfase van start gaan. In deze fase is het de bedoeling is om de beste oplossing te filteren uit de mogelijke alternatieven. Het voorkeursalternatief wordt vastgesteld door de Vlaamse regering die dan uiteindelijk neergeschreven wordt in het voorkeursbesluit.

Inhoud van de startbeslissing

Infrastructurele onderzoeksopgave voor het oostelijk tracé van het Haventracé (onderdeel van ‘een ring rond de stad’ in kader van het Toekomstverbond) bestaande uit:

  • De optimalisatie van de A12 tot aan de Nederlandse grens
  • De realisatie van de Nx te Stabroek en Kapellen
  • Een nieuwe verbindingsweg (de A102 tussen de E313 en de knoop A12/E19)
  • De verbetering van de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost (R1)

Bijkomende documentatie

  • Het nut van het Haventracé is gebaseerd op verkeersonderzoek. Het Haventracé draagt bij aan de gewenste spreiding van het verkeer over de drie Scheldekruisingen (Kennedytunnel, Liefkenshoektunnel, de nieuwe Scheldetunnel). Doorgaand verkeer en havenverkeer wordt om de stad geleid via de R2 door middel van de uitbouw van een infrastructureel versterkte R2 en verkeerssturing (gedifferentieerde tol). De R1 is voornamelijk gericht op stadsregionaal verkeer. Lees hier de resultaten van het verkeersonderzoek, zoals gepresenteerd op de werkbanken van het Haventracé in september 2019 en januari 2020. De vragen van de leden van de werkbank en de antwoorden daarop vindt u hier: deel 1 en deel 2. In het kader van het verdere proces – waaronder de milieubeoordeling – zal verder verkeersonderzoek nodig zijn om bepaalde leemtes in de kennis op te vullen. Uiteraard zullen de resultaten van het verdere onderzoek een plaats krijgen in de werkbank.
     
  • De nota van de startbeslissing
  • Meer informatie over het Haventracé kan u hier terugvinden.
  • Meer informatie over complexe projecten kan u hier terugvinden.