Overslaan en naar de inhoud gaan

Complex project 'Oostelijke verbinding'

Complex project 'Oostelijke verbinding'

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

Wat en waarom?

Het Haventracé

Doorgaand verkeer en havengerelateerd verkeer zo veel mogelijk via een noordelijk alternatief rond de stad leiden met oog voor de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid van de omgeving. Dat is het opzet van het Haventracé.

Haventracé

Projectverloop

Samen vooruit

Voor elk van de drie deelprojecten wordt de samenwerking met alle betrokken maatschappelijke actoren verder gezet in de werkbanken van het Haventracé. Naast de overkoepelende werkbank, die de samenhang bewaakt, zullen drie regionale werkbanken (E34, Tijsmanstunnel en Oostelijke Verbinding) het verdere ontwikkelingstraject mee faciliteren.

Complex project 'Oostelijke verbinding'

Startbeslissing (2020)

Voor de realisatie van het oostelijk deel van het Haventracé, als onderdeel van het Toekomstverbond, wordt het complex project Oostelijke Verbinding opgestart. De Vlaamse Regering keurde hiervoor op vrijdag 11 december 2020 de startbeslissing goed. (http://www.complexeprojecten.be/).

De startbeslissing verankert de verschillende doelstellingen rond infrastructuur, leefbaarheid, omgevingskwaliteit, klimaatrobuustheid en maximale co-creatie. Het complex project heeft als algemene doelstelling het oostelijk traject van het Haventracé te realiseren in functie van de verbetering van de hoofdontsluiting van de haven van Antwerpen en om langsheen de noordelijke R2 het doorgaand verkeer zoveel mogelijk om de stad te leiden. Het betreft onder meer volgende infrastructuurprojecten:

  • de optimalisatie van de A12-noord en de realisatie van de Nx;
  • een nieuwe verbindingsweg, de A102, tussen de E313 en de knoop A12/E19;
  • de verbetering van de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost (R1)

Daarnaast zullen ook alle opties nagegaan worden om deze weginfrastructuur te integreren met de infrastructuur voor duurzame modi, waaronder spoor en fietsnetwerken. Hiernaast is het de doelstelling om met de aanleg van de Oostelijke Verbinding de omgevingskwaliteit, de klimaatrobuustheid en leefbaarheid te verbeteren. Het complex project Oostelijke Verbinding beoogt een pakket aan maatregelen en ingrepen die de omgevingskwaliteit in de brede regio moet verbeteren.y

Ambitiefase (2021)

Als tussenfase tussen de verkennings- en onderzoeksfase werd een ambitiefase uitgevoerd. Deze ambitiefase heeft tot doel de ambities van de verschillende stakeholders in kaart te brengen en mogelijke quick-wins te bepalen. Hiertoe werden verschillende bilaterale gesprekken met gemeentebesturen gevoerd en werden deelwerkbanken georganiseerd. De resultaten van de ambitiefase werden gebundeld in een syntheseverslag (januari 2022) en is richtinggevend voor het opmaken van de alternatieven-onderzoeksnota en de aanpak van de onderzoeksfase.

Onderzoeksfase (2022 - 2024)

Het doel van de onderzoeksfase is niet enkel om te komen tot een duidelijke keuze over het infrastructurele oostelijke traject van het Haventracé, inclusief het verbeteren van bestaande situaties (bv. verkeershinder, barrières, verkeersveiligheid, …), maar om ook de kansrijke opties na te gaan om deze weginfrastructuur te integreren met de infrastructuur voor de duurzame transportmodi. Hierbij wordt gewaakt over afstemming met het gebiedsprogramma ‘Wommelgem/Ranst’ (cfr. VR 2020 1812 DOC.1521/1)

Het complex project heeft tevens tot doel om mogelijkheden en randvoorwaarden te verkennen en te onderzoeken inzake een ruimtelijk (landschaps-)concept en vervolgens een substantiële bijdrage te leveren aan de verbetering van de omgevingskwaliteit en leefbaarheid in het gebied ten oosten van Antwerpen. Het complex project wenst in de onderzoeksfase eerst te komen tot een geïntegreerde gebiedsvisie als kader voor het formuleren van concrete projecten die leiden tot kwalitatieve verbetering van de omgevingskwaliteit en klimaatmaatregelen in het gebied ten noorden en ten oosten van Antwerpen. De te realiseren infrastructuurprojecten zijn structurerend voor hun omgeving, bijgevolg is het essentieel de functies en kwaliteiten van die omgeving duurzaam te versterken en klimaatrobuust uit te bouwen. 

Het doel van de onderzoeksfase is om te komen tot een voorkeursbesluit begin 2024.

Een eerste mijlpaal die daarbij zal worden genomen, is de opmaak van een alternatievenonderzoeksnota. De alternatievenonderzoeksnota is een formeel document in de procedure complexe projecten en geeft een uitvoerige beschrijving van de scope van het geïntegreerd onderzoek: 

  • welke alternatieven worden er onderzocht (inclusief concrete tekeningen en kaarten)
  • op welke wijze worden de alternatieven onderzocht

De alternatievenonderzoeksnota geeft een gedetailleerde beschrijving van waar we met het complex project naartoe willen en hoe we de doelstellingen van het complex project gaan onderzoeken. Vooropgestelde timing van de finalisering van de alternatievenonderzoeksnota is oktober 2022.

De doelstellingen en ambities van het complex project en de te maken keuzes worden de komende twee jaar besproken in de werkbankformule, onderzocht door het externe studieteam en vervolgens verankerd in een formeel voorkeursbesluit.

Het proces dat we de komende jaren samen verder gaan voeren, het onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en het voortschrijdend inzicht dat daarmee gepaard gaat, maakt dat we stap voor stap verder bouwen aan draagvlak voor het op te bouwen voorkeursbesluit.

Bijkomende documentatie

  • Het nut van het Haventracé is gebaseerd op verkeersonderzoek. Het Haventracé draagt bij aan de gewenste spreiding van het verkeer over de drie Scheldekruisingen (Kennedytunnel, Liefkenshoektunnel, de nieuwe Scheldetunnel). Doorgaand verkeer en havenverkeer wordt om de stad geleid via de R2 door middel van de uitbouw van een infrastructureel versterkte R2 en verkeerssturing (gedifferentieerde tol). De R1 is voornamelijk gericht op stadsregionaal verkeer. Lees hier de resultaten van het verkeersonderzoek, zoals gepresenteerd op de werkbanken van het Haventracé in september 2019 en januari 2020. De vragen van de leden van de werkbank en de antwoorden daarop vindt u hier: deel 1 en deel 2. In het kader van het verdere proces – waaronder de milieubeoordeling – zal verder verkeersonderzoek nodig zijn om bepaalde leemtes in de kennis op te vullen. Uiteraard zullen de resultaten van het verdere onderzoek een plaats krijgen in de werkbank.
  • Het syntheseverslag dat de weergave is van alle gesprekken in projectteams, werkbanken, ... tijdens de ambitiefase. Het verslag dient samen gelezen te worden met de verschillende gebiedsgerichte synthesemurals, de presentatie van de klimaatgordel en de bundeling van opmerkingen die we ontvingen n.a.v. de presentaties in het najaar. Al die documenten zijn richtinggevend voor het opmaken van de alternatieven-onderzoeksnota en de aanpak van de onderzoeksfase. Dit syntheseverslag heeft niet tot doel om al het volledige inhoudelijk kader van het op te starten onderzoek en de latere besluitvormingsdocumenten (voorkeursbesluit en projectbesluiten) te omschrijven. Dat vraagt een proces op zich dat niet kan losstaan van het geïntegreerd onderzoek dat begin 2022 is opgestart. De doelstellingen en ambities van het complex project en de te maken keuzes worden de komende twee jaar besproken in de werkbankformule, onderzocht door het externe studieteam en vervolgens verankerd in een formeel voorkeursbesluit.
  • De nota van de startbeslissing (dd. 2020/11/12)
  • Meer informatie over het Haventracé kan u hier terugvinden.
  • Meer informatie over complexe projecten kan u hier terugvinden.