Overslaan en naar de inhoud gaan

Alternatievenonderzoek voor Omleidingsweg Neerpelt

Alternatievenonderzoek voor Omleidingsweg Neerpelt

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte in de zomer van 2019 een nieuw alternatievenonderzoek voor een toekomstige omleidingsweg (N71) in Neerpelt. In samenspraak met het Peltse gemeentebestuur werden van de zes mogelijke tracés en het zogenaamde nulalternatief de positieve en negatieve effecten grondig in kaart gebracht door studiebureau Sweco. Dit onderzoek trachtte een actueel zicht te geven op de realiseerbaarheid van de meest haalbare alternatieven. De studie werd in 2022 afgerond, echter zonder afdoende inzichten. Na de alternatievenstudie blijkt de noodzaak om per passende beoordeling de alternatieven te screenen op ecologische impact. Dit zal gebeuren in de geïntegreerde MER/RUP procedure die in 2023 kan worden opgestart. 

Wat en waarom?

De omleidingsweg, die een oost-westverbinding moet vormen tussen de N74 en het oosten van Neerpelt en Hamont-Achel, kent een lange voorgeschiedenis.

Om een actueel en volledig zicht te krijgen op de voor- en nadelen anno 2020, werd in 2019 een studie opgestart. Dit alternatievenonderzoek behandelde de 6 eerder voorgestelde tracés én het nulalternatief. Dat laatste gaat louter uit van een vernieuwing van Neerpelt-centrum, zonder nieuwe omleidingsweg.

N71 tracés omleidingsweg Neerpelt

Volledig actueel plaatje van elk tracé 

Dat alternatievenonderzoek belichtte van een breed spectrum aan bepalende factoren voor elk tracé: ruimtelijke omgeving, mobiliteit, milieuaspecten, juridische context, bouwtechnische randvoorwaarden,... 

Voor elk van de alternatieven wordt de tafel opnieuw gevuld met alle beschikbare info van vandaag, inclusief eerdere studies en onderzoeken (vb. MER 2008, MKBA 2014).

In dit eindrapport van de MER-studie van 2008 leest u alles over de 6 alternatieve tracés.

Maatschappelijke kosten en baten: meer dan financieel 

Op basis van een wetenschappelijke multi-criteria-analyse (MCA) werden alle alternatieven met elkaar vergeleken. Voor de best scorende alternatieven voerde men vervolgens een diepgaande maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) uit, waarin bijvoorbeeld ook flankerende maatregelen vervat zitten. Die resulteerde in een financiële raming per alternatief, maar belangrijk is dat ze ook andere elementen in rekening bracht, zoals leefbaarheid, veiligheid, reistijden,...  Uiteindelijk trachten we zo een zicht te krijgen op de meest redelijke en kansrijke alternatieven om ooit te realiseren. 

Brede input verzamelen

In 2022 werd de alternatievenstudie  afgerond, echter zonder afdoende inzichten om een keuze te kunnen maken tussen de alternatieven. 

In 2023 zal dus als vervolg een geïntegreerde RUP/MER studie worden opgestart, die nog verregaander onderzoek zal verrichten.  

.

N71 tracés omleidingsweg Neerpelt - overzicht