Overslaan en naar de inhoud gaan

Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV)

De provinciale commissie verkeersveiligheid (PCV) is een commissie die als doel heeft infrastructuurgebonden maatregelen van beperkte omvang (maatregelen die minder dan 500.000 euro kosten) voor de verbetering van de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling te onderzoeken, te beslissen en te evalueren. Daarnaast kan de commissie advies geven over grotere projecten.

De PCwat?

De PCV is Ingesteld in 1994 om efficiënter en sneller in te spelen op relatief snel op te lossen probleempunten rond verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling bij bestaande infrastructuur en moest door haar samenstelling de lokale overheden meer verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid geven bij het bepalen en uitvoeren van die ingrepen.

Wie zijn die mensen?

De commissie is per provincie georganiseerd en wordt voorgezeten door het afdelingshoofd van de provinciale afdeling van AWV. Deze vergadering komt op structurele wijze en op geregelde tijdstippen samen en bestaat uit:

Over welke ingrepen gaat het?

 • Kleine aanpassingen van kruispunten ten voordele van fietsers, voetgangers of het openbaar vervoer.
 • eenvoudige wijzigingen in het wegbeeld zoals lokale middenbermen, asverschuivingen, uitstulpingen van voetpaden, wegversmallingen, verkeersplateaus,...
 • plaatsing van inwendig verlichte signalisatie
 • plaatsing van individuele verkeerslichten
 • plaatsen van individuele verlichte voetgangersoversteekplaatsen, knipperlichten enz…
 • aanbrengen van voorzieningen voor visueel gehandicapten
 • plaatsen van verkeerssignalisatie met veranderlijke aanduidingen.

Hoe werkt het?

Als een knelpunt wordt vastgesteld wordt dit door één van de leden geagendeerd op de commissie.

De PCV onderzoekt alternatieve oplossingen voor vastgestelde knelpunten vanuit volgende invalshoeken:

 • impact op de verkeersveiligheid
 • impact op de verkeersleefbaarheid
 • impact op de verkeersafwikkeling voor de verschillende verkeersdeelnemers
 • effectiviteit en kostenefficiëntie.

De PCV stelt een volledige bundel samen op basis van de noodzakelijke informatie: ongevallenanalyse, verkeerstellingen, schema’s, foto’s, criteriabeoordeling.

Op basis van deze informatie bespreekt de commissie het dossier en wordt er een beslissing genomen.  

De beslissing wordt bezorgd aan de verantwoordelijke teams binnen AWV voor uitvoering.

De PCV volgt de genomen beslissingen op en evalueert.

De PCV heeft een tijdsspanne van maximum 2 maanden tussen de aanvraag en de beslissing in een dossier.

De uitvoering op het terrein kan afhankelijk van de maatregelen nog verschillende maanden in beslag nemen omdat er rekening gehouden moet worden met bestaande planningen.