Overslaan en naar de inhoud gaan

Vlaams minister Peeters maakt keuze voor doorstromingsalternatief in project ‘doortrekking N171’ Rumst

Vlaams minister Peeters maakt keuze voor doorstromingsalternatief in project ‘doortrekking N171’ Rumst

Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft een belangrijke beslissing genomen in de studie naar de doortrekking van de N171 in Rumst. Met de indiening van het project-MER voor ‘voorlopige goedkeuring’ werd de uitgebreide onderzoeksfase naar de mogelijke ontwerpalternatieven afgerond door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het studiewerk leverde drie verschillende alternatieven op voor de doortrekking van de weg. Minister Peeters heeft nu het doorstromingsalternatief bekrachtigd als voorkeursalternatief. AWV bekijkt de komende maanden de stappen die gezet moeten worden om nadien een vervolgstudie op te starten. Daarin wordt het voorkeursalternatief technisch verder uitgewerkt tot een finaal ontwerp.

De Vlaamse overheid wil de Rupelregio beter ontsluiten op het hogere wegennet en het sluipverkeer uit de dorpskernen van Rumst, Aartselaar en Boom houden. De doortrekking van de N171 als verbindingsweg tussen de Eikenstraat en de N177 (de parallelweg van de A12) komt hieraan tegemoet. Begin 2019 werd door AWV een studie gestart die de milieueffecten van de nieuwe weg in kaart moest brengen. Een intensief studietraject, waarbij de ruime omgeving regelmatig betrokken werd, leidde vervolgens tot de indiening van het project-MER voor ‘voorlopige goedkeuring’. 

Drie mogelijke alternatieven
Het studietraject resulteerde in drie mogelijke alternatieven: het basisalternatief, het doorstromingsalternatief en het ontsluitingsalternatief. In alle opties wordt rekening gehouden met volwaardige fietsvoorzieningen.

  1. Het basisalternatief voorziet een brug over de Predikherenhoevestraat en een rotonde aan de Eikenstraat. 
  2. In het doorstromingsalternatief wordt maximaal ingezet op een vlotte doorstroming van het verkeer en wordt de aansluiting van lokale wegen beperkt. Dat betekent meer ongelijkgrondse kruisingen, wat resulteert in een onderdoorgang aan de Eikenstraat en een brug aan de Predikherenhoevestraat met verderop een gedeeltelijke overkapping ter hoogte van Het Boske.
  3. In het ontsluitingsalternatief staat de ontsluiting van de lokale wijk en wegen centraal. Hierbij krijgt de nieuwe weg een meer lokaal karakter met klassieke kruispunten. 

Doorstromingsalternatief draagt voorkeur weg
De conclusies van de studie werden in een nota voorgelegd aan Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters ter aanduiding van een voorkeursalternatief. De minister heeft nu het doorstromingsalternatief bekrachtigd als voorkeursalternatief. 

Nu een voorkeur bekend is, kan AWV het alternatief in een vervolgstudie uitwerken tot een volledig uitvoerbaar technisch ontwerp. Daarvoor bekijkt het agentschap de komende maanden de stappen die ze moet zetten alvorens de studie kan opstarten. In het gekozen alternatief zitten ook verschillende kunstwerken (bouwkundige constructies zoals bruggen en tunnels) vervat. Deze elementen worden volledig berekend en ontworpen in de vervolgstudie. Dat gebeurt in samenwerking met een studiebureau dat AWV zal aanstellen. De exacte startdatum van de studie is nog niet bekend.

Naast de vervolgstudie kan ook de laatste fase van de grondverwervingen opgestart worden. Op dat moment zal AWV nog verder communiceren en alle betrokken eigenaars opnieuw contacteren. Wanneer het ontwerp finaal is, kan AWV de omgevingsvergunning aanvragen en het uitvoeringsdossier laten opstellen, om dan ook een definitieve goedkeuring van het MER-rapport te ontvangen. De start van de uitvoeringsfase is momenteel ten vroegste voorzien tegen 2027-2028. 

De kostprijs van het project wordt geraamd op 43 miljoen euro inclusief BTW.

Meer informatie
Alle informatie over dit project is steeds terug te vinden op wegenenverkeer.be/expreswegrumst.