Overslaan en naar de inhoud gaan

Studieteam 'Ontknoping van Mechelen' verzamelt input van verschillende actoren en belanghebbenden

Studieteam 'Ontknoping van Mechelen' verzamelt input van verschillende actoren en belanghebbenden

In de studie over de Ontknoping van Mechelen onderzoekt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de mogelijkheden om op en rond de knooppunten Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid het verkeer vlotter en veiliger te laten verlopen, en de ruimte efficiënter in te vullen. AWV bestudeert ook of extra ruimte en verbindingen voorzien kunnen worden voor voetgangers en fietsers, én voor natuur en dieren. Het studieteam is volop waardevolle informatie aan het verzamelen voor de studie aan de hand van werksessies voor professionele actoren en belanghebbenden. Op 15 december vindt ook een eerste dialoogmarkt voor burgers plaats.

Samen met het studieteam organiseerde AWV een eerste cocreatiedag op 29 november 2022. Er werden werksessies gehouden met tal van stakeholders rond thema’s zoals duurzame bedrijvigheid, mobiliteit en open ruimte. De verkeerskundige oplossing werd onder de loep genomen, deelnemers konden feedback geven en de plannen verrijken met hun inzichten. Op donderdag 15 december 2022 tussen 18.00 en 21.00 uur vindt ook een eerste dialoogmarkt plaats in het stadhuis van Mechelen. Dan kan het grote publiek kennismaken met het project, kan iedereen vragen stellen aan het studieteam, en feedback en suggesties doorgeven.

Vlaams minister van Mobiliteit & Openbare Werken Lydia Peeters: “Dankzij de Ontknoping van Mechelen kunnen we ruimteverslindende infrastructuur vervangen door slimme en duurzame oplossingen die de verkeersdoorstroming op de E19 verbeteren. Dat zijn twee vliegen in één klap. Het maakt het de investering waard, die Vlaanderen in Mechelen doet.”

De verkeerskundige oplossing die op tafel ligt

Er ligt een verkeerskundige oplossing op tafel die uit vier onderdelen bestaat. 

Ten eerste zal gebruik worden gemaakt van parallelwegen om voor het knooppunt Mechelen-Noord de achtereenvolgende op- en afritten te reorganiseren. Dat zorgt voor een kleinere kans op sluipverkeer op de wegen tussen de E19 en de vesten. Die herinrichting laat toe om de ruimteverslindende lussen aan Mechelen-Noord te vervangen door compactere op- en afritten. Dat zorgt voor meer open ruimte voor natuur en dieren, en voor meer capaciteit voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer.

Op de brede middenberm van de E19 werd eind jaren 1990 het Witte Kinderbos geplant. Die groenstrook is niet toegankelijk en heeft weinig ecologische waarde. Daarom is er een voorkeur voor een nieuw en ecologisch waardevoller Witte Kinderbos in de buurt. Daardoor kan de middenberm op de E19 versmald worden. Dat geeft een winst qua ruimte om de extra parallelwegen op de bestaande rijstroken van de E19 aan te leggen. Zo moet ook geen nieuwe open ruimte aangesneden worden.

De Uilmolenweg wordt doorgetrokken tot aan het knooppunt Mechelen-Noord. Dan moet het verkeer niet meer door de woonkern van Battel. Er komen gescheiden fietspaden en bedrijventerreinen worden beter bereikbaar. Op die manier houden we het vrachtverkeer zoveel mogelijk weg uit de woonwijken. 

De B101, het knooppunt Mechelen-Zuid, wordt omgevormd tot een multimodale stadsboulevard. De rotonde wordt een kruispunt met verkeerslichten. Ook de aansluiting van de B101 op de Brusselsesteenweg wordt een lichtengeregeld kruispunt. Voor fietsers en voetgangers zoekt het studieteam naar conflictvrije oversteken. Zo komen ze niet in aanraking met gemotoriseerd verkeer.
 
Schepen van Openbare Werken, Duurzaamheid, Energie, en Natuur- en groenontwikkeling, Patrick Princen: “De Ontknoping van Mechelen is niet alleen een mobiliteitsproject. Er is veel aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, groengebieden worden met elkaar verbonden, water krijgt een volwaardige plek, en natuur en dieren krijgen meer kansen. Een project waar we dus volledig onze schouders onder zetten.” 

Vooruitblik en volgende stappen

Het studieteam gaat na de dialoogmarkt verder aan de slag met de verschillende insteken, de feedback en suggesties die op de verschillende participatiemomenten aan bod gekomen zijn. In 2023 gaan ze verder met de opmaak van een voorontwerp en volgt een milieueffectrapport. Meer informatie over de Ontknoping van Mechelen en het verloop kan gevolgd worden via www.wegenenverkeer.be/mechelen.

Over de Ontknoping van Mechelen

Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid zijn erg drukke verkeersknooppunten die de grote verkeersstromen steeds moeilijker kunnen slikken. Dat veroorzaakt vooral in de spits verkeershinder, zowel op de E19 als op de omliggende wegen. Daarom onderzoekt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in de studie ‘Ontknoping van Mechelen’ hoe een herinrichting van beide knooppunten de doorstroming, verkeersafwikkeling, veiligheid en de ruimtelijke inrichting kan verbeteren, en welke concrete aanpassingen hiervoor nodig zijn. AWV bestudeert ook of er extra ruimte en verbindingen voorzien kunnen worden voor voetgangers en fietsers, én voor natuur en dieren. Meer informatie over de Ontknoping van Mechelen kan je steeds terugvinden via deze website.