Overslaan en naar de inhoud gaan

START STUDIE HERAANLEG OOSTERZELESTEENWEG (N42) WETTEREN

START STUDIE HERAANLEG OOSTERZELESTEENWEG (N42) WETTEREN

N42 - WETTEREN

Het Agentschap Wegen en Verkeer start een studie voor heraanleg van de Oosterzelesteenweg in Wetteren tussen het Bourgondisch Kruis en het op- en afrittencomplex met de E40. De studie moet verschillende scenario’s voor een herinrichting van dit wegvak onderzoeken. Een eerste stap is het uitvoeren van tellingen en verkeerskundige analyses. De eerste tellingen vinden plaats op 11 juni. Tijdens het verloop van de studie zullen ook de bewoners, bedrijven, school en andere belanghebbenden uit de omgeving nauw betrokken worden. Binnen ongeveer  1,5 jaar moet de studie klaar zijn met als resultaat een voorkeursscenario dat dient als basis voor het nieuwe ontwerp. Tegelijk zal al gezocht worden naar ‘quick wins’, maatregelen die sneller kunnen worden uitgevoerd.

Knelpunten aanpakken

De N42 tussen het  kruispunt Bourgondisch Kruis en het op-en afrittencomplex met de E40 kent vele knelpunten. Het wegvak is zeer druk, ontsluit verschillende belangrijke attractiepolen (Mariagaard, bedrijvenzones,...) en moet het verkeer van en naar de snelweg afwikkelen. Daardoor moet het plaats bieden aan verschillende verkeersstromen die het nu moeilijk hebben zich veilig en vlot te verplaatsen. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil deze zone aanpakken en anders vorm geven zodat in de eerste plaats de veiligheid erop vooruit gaat. Daarnaast moet ook de doorstroming voor alle weggebruikers verbeterd worden en is een goede bereikbaarheid van zowel de industrie- en handelszones als de school een belangrijk aandachtspunt.

Studie onderzoekt haalbare oplossingen

Om de best mogelijke oplossingen voor te stellen is het belangrijk de huidige situatie grondig te bestuderen. Daarbij is er uiteraard oog voor de wisselwerking met de omgeving van de N42. De verschillende knelpunten kunnen immers niet los van elkaar gezien worden. Er is aandacht voor de werking van de omliggende bedrijvenzones, de school en het op- en afrittencomplex. Om een duidelijk en gedetailleerd zicht te krijgen op de problemen en mogelijke oplossingen zal het studiebureau eerst de mobiliteitsstromen in kaart brengen. Daarnaast zal men de verschillende knelpunten wat betreft mobiliteit, bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid identificeren om dan een aantal mogelijke oplossingsscenario’s voor te stellen. Dit doen we in nauw overleg met de betrokkenen. Het eindpunt van de studie is één of meer voorkeursscenario's  als basis voor een nieuw ontwerp.

'Quick wins'

Het studiebureau krijgt ongeveer anderhalf jaar de tijd om de studie af te ronden. Na de studie-opdracht moet er een ontwerp uitgetekend worden en starten de procedures van vergunningsaanvragen, grondverwervingen (als dat nodig zou zijn op basis van het gekozen ontwerp) enz. De schop gaat dus zeker de eerste jaren niet in de grond. Om al sneller resultaat te kunnen boeken op het terrein zal daarom tijdens deze studie ook al gezocht worden naar mogelijke ‘quick wins’: beperkte ingrepen die kunnen uitgevoerd worden om enig soelaas te bieden voor de problemen die zich stellen in deze zone in afwachting van een herinrichting.

Buurt mee aan ontwerptafel

Een belangrijke rol in deze studie is weggelegd voor de mensen die op dit stuk van de N42 wonen, werken, naar school gaan, of er dagelijks passeren. In gesprek met hen wil het agentschap zicht krijgen op de knelpunten van vandaag en de behoeften en noden van morgen. Daarom is binnen het studieproces een uitgebreid participatietraject voorzien. In de eerstkomende maanden zal een brede bevraging georganiseerd worden, en later in het proces worden verschillende overleg- en ontwerpmomenten georganiseerd waarbij geïnteresseerden kunnen meedenken over en vormgeven aan de nieuwe N42.

Tellers op het terrein

De eerste stap van de studie, namelijk het in kaart brengen van de verkeersstromen en het opmaken van verkeersanalyses start begin juni. In de eerste twee weken van juni zullen er tellingen en wachtrijmetingen gebeuren op verschillende plaatsen tussen het kruispunt Bourgondisch kruis en de op-en afrit met de E40. Dat zal te merken zijn aan verkeerstellers (personen) in het straatbeeld. In de loop van september zullen er ook drone-opnamen gemaakt worden van de bewegingen op het op-en afrittencomplex.