Overslaan en naar de inhoud gaan

Resultaten bekend van bevraging over R8 Kortrijk-Noord

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Kortrijk en de gemeente Kuurne lanceerden een digitale bevraging over de herinrichting van de Ring (R8) ter hoogte van Kortrijk-Noord, voor de zone tussen de spoorlijn en de Leie. Zo willen de samenwerkende partners te weten komen wat de weggebruikers, de buurtbewoners en de handelaars belangrijk vinden bij een herinrichting van de R8 en wat vandaag de grote knelpunten zijn. De bevraging kon ingevuld worden van 19 februari tot en met zondag 17 maart via wegenenverkeer.be/kortrijk-noord. De resultaten zijn nu verwerkt. 

Talrijke reacties 

De bevraging was een succes. We ontvingen reacties van maar liefst 928 deelnemers. De verschillende gemeenten werden evenwichtig vertegenwoordigd. 42% van de deelnemers woont in de stad Kortrijk (42%), 33% woont in de gemeente Kuurne (33%). De andere deelnemers zijn hoofdzakelijk inwoners van de omliggende gemeenten Harelbeke, Wevelgem en Zwevegem. De resultaten

De bevraging bestond uit 4 delen 

Er werd gevraagd hoe vaak, om welke reden en met elk vervoermiddel de deelnemer de R8 gebruikt; 

Probleempunten en ideeën werden bevraagd; 

Er werd gepeild naar de visie over het toekomstbeeld van de ventwegen;

Er werd nagegaan of de deelnemer meer te voet zou gaan of meer gebruik zou maken van de fiets indien de R8 veiliger wordt ingericht. 

Aan de deelnemers werd gevraagd hoe vaak, om welke reden en met welk vervoersmiddel zij de R8 doorgaans gebruiken.

88% van de deelnemers gebruikt de R8 vooral als autogebruiker. 17% rijdt vooral met de fiets op de R8.

Het grootste deel van de deelnemers verplaatst zich dagelijks langs de R8 omdat zij er een bestemming hebben: ze wonen of werken in de buurt of ze bezoeken een handelszaak. Een ander belangrijk deel is doorgaand verkeer dat het projectgebied passeert om naar school of naar het werk te rijden.

De deelnemers die de R8 te voet of met de fiets kruisen, doen dat vooral via de verkeerslichten aan de N50 Brugsesteenweg, maar ook via de lichten ter hoogte van de Kortrijksestraat en de Heirweg. 

De deelnemers werden bevraagd over de voornaamste knelpunten op en rond de bestaande R8. De deelnemers konden deze knelpunten aanduiden op een kaart en eventuele opmerkingen formuleren. In totaal werden bijna 1800 punten aangeduid op kaart. Als je onderaan dit persbericht op de link klikt naar de resultaten, kun je in het document zelf via links naar deze punten gaan.

De deelnemers vinden de filevorming op de R8 het grootste knelpunt, gevolgd door verkeersonveiligheid en filevorming in de omliggende straten. Deze filevorming leidt rechtstreeks tot onveilige situaties. 

De deelnemers vinden de ontbrekende voetpaden onveilig. Zebrapaden ontbreken of sluiten niet aan op een voetpad. De in- en uitrij bewegingen van en naar de parkings en de obstakels op de voetpaden zorgen voor onveilige situaties. 

Veel deelnemers ervaren het ontbreken van fietspaden als een groot probleem. Onveilige situaties voor fietsers doen zich voor ter hoogte van de kruispunten en aan de in-en uitritten van de parkings van de handelszaken. Het parkeren van vrachtwagens langsheen de fietspaden is een probleem. Meer dan de helft van de fietsers stelt dat ze de R8 niet vlot kan kruisen. 

Voor het gemotoriseerd verkeer zijn de in-en uitritten van de handelszaken, de kruispunten en de plaatsen waar de ventwegen samenkomen met de R8, gevaarlijk. 

De verkeerslichten zijn niet goed afgesteld. Fietsers krijgen een korte groentijd en een lange wachttijd. Zij moeten de weg in twee keer dwarsen. Bovendien krijgen fietsers en afslaand autoverkeer tegelijkertijd groen licht. Rode lichten worden soms genegeerd, zowel door fietsers als door automobilisten. 

Er wordt aan hoge snelheid gereden, terwijl er ook plotse stopbewegingen zijn.  

Tevens werd gepeild naar ideeën om deze knelpunten op te lossen. Onder meer volgende ideeën werden aangereikt: 

Scheiden van doorgaand en lokaal verkeer; 

Scheiden van gemotoriseerd verkeer en zachte weggebruikers; 

Scheiden van fietsers en voetgangers door het voorzien van voetpaden en voldoende brede fietspaden; 

Realiseren van tweerichtingsfietspaden; 

Realiseren van conflictvrije en slimme verkeerslichtenregelingen; ●Realisatie van fietstunnels en/of fietsbruggen; 

…. 

Er werd nagegaan wat de visie is van de deelnemer over de inrichting van de toekomstige ventwegen.

Minstens 75% van de deelnemers gaf aan dat de realisatie van brede fietspaden belangrijk is. 

Meer dan de helft vroeg ruimte voor voetpaden, bomen en groen en voor water(berging). 

Langsparkeren is minder belangrijk. 

Er werd gepeild of de deelnemer zich meer te voet of met de fiets zou verplaatsen als de R8 veiliger zou ingericht zijn. 

62% van de deelnemers gaf aan meer de fiets te gebruiken indien de R8 veiliger zou ingericht worden. 

34% van de deelnemers zou in dat geval meer te voet gaan.We gaan ermee aan de slag

Door de resultaten krijgen we een beter zicht op de knelpunten en aandachtspunten die ervaren worden door buurtbewoners, handelaars en personen die de R8 gebruiken voor hun verplaatsingen. Het studiebureau Arcadis gaat ermee aan de slag om de startnota aan te vullen. In de startnota wordt de bestaande toestand geanalyseerd, worden er knelpunten beschreven en worden de doelstellingen van het project beschreven. Ook worden inrichtingsvoorstellen onderzocht, waarbij rekening gehouden wordt met de voorstellen uit de bevraging, bijvoorbeeld: - Waar voorzien we voetpaden en zebrapaden? 

- Willen we enkelrichtingsfietspaden of dubbelrichtingsfietspaden of een combinatie? 

- Waar schrappen we het vrachtwagenparkeren? 

- Hoe kunnen de kruispunten en de in-en uitritten aan de handelszaken veilig ingericht worden? 

- Hoe lang moeten de in-en uitvoegstroken zijn? 

- Hoe lang moeten de opstelstroken voor de kruispunten zijn?  

- Waar kunnen ongelijkvloerse kruisingen voorzien worden? 

- Waar willen we bijkomende groenvoorzieningen en waar voorzien we grachten en/of waterbuffering? 

- ...

Bij het onderzoek zal rekening gehouden worden met de toekomstige verkeersstromen die berekend worden via verkeersmodellen. Er wordt gestreefd naar een goede verkeersveiligheid en er wordt rekening gehouden met (verkeers)technische richtlijnen, ruimtelijke inpasbaarheid en de haalbaarheid. Finaal zullen er in de startnota een of meerdere inrichtingsvoorstellen naar voren geschoven worden. 

Volgende stappen

Na de opmaak van de startnota, werkt het studiebureau een project-milieueffectenrapport (project-MER) uit. Een of meerdere inrichtingsvoorstellen uit de startnota worden onderzocht op hun impact op het milieu in al haar verschillende aspecten. 

Daarnaast wordt er ook een projectnota opgemaakt. De projectnota werkt verder op de startnota naar een concreet (voor)ontwerpplan. Bij dit voorstel wordt rekening gehouden met de resultaten uit het project-MER. 

Als de projectnota is goedgekeurd en het project-MER is afgewerkt, kan de aanvraag van de omgevingsvergunning opstarten. 

Participatietraject

Naast een digitale bevraging bij de bevolking, werd ook een participatietraject opgestart. Er werd een klankbordgroep opgericht die bestaat uit vertegenwoordigers van omliggende woonwijken en vertegenwoordigers van ondernemers en handelszaken. Op cruciale momenten worden voorstellen en plannen aan de klankbordgroep voorgelegd om de plannen te helpen verbeteren. De klankbordgroep wordt samengebracht op een aantal belangrijke momenten. 

Volgende momenten worden voorzien: 

- Bij het begin van de startnotafase om de probleemstelling en de randvoorwaarden scherp te stellen. Deze klankbordgroep ging door op 24 april 2024 en boog zich voornamelijk over de resultaten van de bevraging. Het was een constructieve dialoog tussen vertegenwoordigers van zowel bewoners, handelaars en andere belanghebbenden. 

- Bij het einde van de startnotafase ter bespreking van de eerste inrichtingsvoorstellen (wellicht eind 2024). 

- Bij de aanvang van de project-MER om de te onderzoeken alternatieven te definiëren. 

- Bij het einde van de project-MER-fase om het ontwerp project-MER te bespreken. 

Naar de resultaten van de bevraging