Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe stap in inspraak A12/N177 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid

Nieuwe stap in inspraak A12/N177 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid

Publieke raadpleging van 29 juni tot en met 27 augustus 2021

Eind 2020 startte team A12 in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het onderzoek voor de herinrichting van de A12/N177 ter hoogte van Aartselaar en Wilrijk-Zuid. Tijdens een intens participatietraject werden in de afgelopen maanden zo veel mogelijk ideeën en aandachtspunten van de bevolking verzameld. De onderzoekers gingen hiermee aan de slag. Voor het projectgebied ontwikkelden ze vier alternatieven die later onderling nog te combineren zijn. Ze gingen ook na welke effecten op mens en milieu in de komende maanden zeker onderzocht moeten worden. Voor dit milieueffectenonderzoek (project-MER) start, leggen ze het aanmeldingsdossier met beschrijving van het geplande alternatieven- en effectenonderzoek voor aan de ruime bevolking. Van 29 juni tot en met 27 augustus kan iedereen aanvullende onderzoeksvoorstellen indienen tijdens de publieke raadpleging. Wie meer uitleg wenst, kan zich inschrijven voor een webinar op 29 of 30 juni.

Waar en waarom?
Het projectgebied op de A12/N177 situeert zich tussen de kruispunten Bist/Langlaarsteenweg en Terbekehofdreef/Atomiumlaan, of ruwweg tussen Decathlon en IKEA.
Het doel is om voor alle weggebruikers de veiligheid en doorstroming te verbeteren maar ook om de barrière die de A12/N177 ter hoogte van het woonweefsel vormt zoveel mogelijk weg te nemen.
 
Inspraak leidt tot vier alternatieven
Nog voor het eigenlijke onderzoek startte, legde team A12 het oor te luister bij alle direct betrokken stakeholders en bij de bevolking van de regio. Een reeks luisterdagen en een zeer ruime digitale bevraging leverden een schat aan informatie op.
Na grondig wikken en wegen van alle voorkeuren en voorstellen kwamen de onderzoekers tot vier mogelijke, onderling te combineren alternatieven. Daarnaast inventariseerde team A12 alle bekommernissen en aandachtspunten zodat ze heel duidelijk in het vizier hebben welke effecten op mens en milieu onderzocht moeten worden.

Publieke raadpleging van 29 juni tot en met 27 augustus
Alle informatie is nu verwerkt in een dossier, de zogenaamde ‘aanmelding’. Het milieueffectenonderzoek (project-MER) start namelijk met een aanmelding en het verzoek tot scopingadvies bij het Team Mer van de Vlaamse overheid. Zo maakt AWV kenbaar dat het een project-MER wil uitvoeren.
In de aanmelding lichten de onafhankelijke onderzoekers van team A12 het project toe. Ze gaan dieper in op de vier alternatieven en hun varianten voor de herinrichting van de A12/N177 (= alternatievenonderzoek). Ook verduidelijken ze welke milieueffecten ze zullen onderzoeken en op welke manier (= effectenstudie).
Deze aanmelding gebeurt dus voor het eigenlijke onderzoek start.
Van 29 juni tot en met 27 augustus 2021 wordt de aanmelding aan de bevolking voorgelegd tijdens een publieke raadpleging. Wie dit wenst, kan het dossier bij de start van de publieke raadpleging online raadplegen op de website www.wegenenverkeer.be/A12. Via deze website kunnen burgers tot en met 27 augustus opmerkingen op de aanmelding formuleren en bijkomende alternatieven of onderzoeksvragen suggereren.
 
Uitnodiging webinars 29 en 30 juni 
AWV wil iedereen bij de start van de publieke raadpleging goed informeren. Deze week ontvangen alle inwoners van Aartselaar en Wilrijk een huis-aan-huis folder.
Wie meer uitleg wenst, kan zich via de website van AWV inschrijven voor een webinar op 29 of 30 juni, telkens om 13.30 u, 16.30 u of 19.30 u.
Deskundigen van AWV en team A12 geven uitleg over het geplande alternatievenonderzoek, de effectenstudie en de inspraakmogelijkheden. Via chat kunnen deelnemers vragen stellen.
 
Verder verloop
In september worden alle inspraakreacties verwerkt en start het eigenlijke onderzoek. De resultaten van het MER-onderzoek worden in het voorjaar van 2022 verwacht. In een laatste fase van het onderzoek werkt team A12 een voorkeursvariant voor de A12/N177 uit in een plannenbundel en een unieke verantwoordingsnota.
 
Op de hoogte blijven?
Op www.wegenenverkeer.be/A12 publiceert AWV steeds de recentste informatie. Wie dit wenst, kan zich daar ook abonneren op de digitale nieuwsbrief.

Het projectgebied op de A12/N177.

Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.