Overslaan en naar de inhoud gaan

N71 x N746 Lommel - nieuw dossier in volle voorbereiding

N71 x N746 Lommel - nieuw dossier in volle voorbereiding

Dit voorjaar dienen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Aquafin en de stad Lommel een nieuwe aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor de overkapping van het kruispunt van de Ringlaan en de Stationsstraat. De plannen blijven in grote lijnen dezelfde als voorheen. Wel werden aan het ontwerp kleine aanpassingen gedaan in functie van de verkeersafwikkeling. Bovendien wordt aan het project een milieueffectenrapport (project-MER) toegevoegd. In de loop van het voorjaar wordt het nieuwe dossier ingediend, en volgt een openbaar onderzoek. AWV organiseert in februari alvast een digitale infosessie met toelichting voor alle geïnteresseerden.

De initiële vergunningsaanvraag werd vorig jaar vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, wegens het ontbreken van een milieueffectenrapport (MER). 
In het project-MER brengen experts nu in kaart wat de mogelijke effecten van het project zijn op mens, natuur en milieu. Verschillende disciplines worden onder de loep genomen, zoals water, bodem, geluid, mobiliteit en leefomgeving. Het rapport vermeldt straks hoe mogelijke negatieve effecten kunnen worden vermeden, gemilderd of gecompenseerd. 

Indien de procedures verder vlot blijven verlopen, kunnen de eerste nutswerken op het terrein eind 2021 van start gaan.

Licht gewijzigd ontwerpplan en onderzoek naar de milieueffecten
De overkapping van de Ringlaan zorgt voor straks een scheiding van het doorgaand en het plaatselijk verkeer. Zo is het station beter bereikbaar vanuit het centrum en krijgen we een veiligere en vlottere verkeersdoorstroming op de Ringlaan. Bovenop de overkapping komt een stedelijk plein met groen en voldoende ruimte voor fietsers en voetgangers. Via het lichtengeregeld kruispunt op het plein en de vernieuwde ventwegen met fietspaden blijven de handelszones vlot bereikbaar.

De initiële verkeerskundige principes blijven dus behouden in het nieuwe dossier. Hier en daar werden enkele bijsturingen aangebracht, met het oog op optimale doorstroming en bereikbaarheid.

Meer weten? Schrijf je in voor de online infosessie op dinsdag 16 februari
AWV organiseert dit jaarbegin een nieuwe informatieronde bij de naaste betrokkenen en het brede publiek. Zo wordt ook met de ondernemers aan de Singel de dialoog aangegaan, onder meer in een klankbordgroep. 

Ook benieuwd naar het bijgestuurde ontwerpplan? Of wil je meer weten over het verloop van het project-MER? Bekijk alle projectinformatie op www.wegenenverkeer.be/ringlaanlommel
en schrijf daar in voor onze digitale infosessie op dinsdag 16 februari om 19.30 uur.

Wanneer je bent ingeschreven, ontvang je op de dag van de sessie een e-mail met praktische instructies om deel te nemen. 

NIEUW DOSSIER OVERKAPPING RINGLAAN IN VOLLE VOORBEREIDING