Overslaan en naar de inhoud gaan

Heropstart ontwerp- en omgevingsvergunningsprocedure voor tweede fase fietspadenproject tussen Beernem en Wingene

Heropstart ontwerp- en omgevingsvergunningsprocedure voor tweede fase fietspadenproject tussen Beernem en Wingene

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning voor de tweede fase van het fietspadenproject tussen Beernem en Wingene vernietigd in augustus 2021.  AWV heeft beslist om dit arrest niet aan te vechten maar om het volledige ontwerp te hernemen en een nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen.  

Alternatievenonderzoek

In het te hernemen onderzoek zullen alle relevante varianten afgewogen worden op hun impact, in het bijzonder op de Speciale Beschermingszone (SBZ- Natura 2000) en het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Het nieuwe onderzoek zal in eerste fase met open blik naar alle realistische alternatieven kijken en deze toetsen op hun milieu-impact en mobiliteitseffecten. Het blijft daarbij belangrijk het doel van dit project voor ogen te houden: een functionele fietsverbinding realiseren tussen Beernem en Wingene die voor alle fietsers en op alle mogelijke momenten van de dag veilig bruikbaar is.

 

Hoe gaat AWV daarin te werk?

De onderzoeksvragen zullen besproken worden in de samen te roepen Projectstuurgroep, waarbij alle relevante instanties en actoren betrokken worden. Daar zal een plan van aanpak worden opgemaakt. Er zal een ontwerpbureau moeten aangesteld worden dat expertise heeft in de disciplines van Milieueffectrapportage, alternatievenonderzoek in de passende beoordeling, de uitzonderingsprocedure ADC-toets (A: is er een alternatieve oplossing voorhanden?, D: dient deze activiteit een dwingend algemeen groot belang? C: kunnen compenserende maatregelen opgesteld worden?) en, afhankelijk van de keuzes, een verscherpte natuurtoets van het VEN. AWV zal werk maken van stakeholderanalyse en draagvlakcreatie om dit gevoelige dossier meer kansen op slagen te geven. Op dit moment is het onmogelijk om al een realisatietermijn mee te delen. Ook de kostprijs voor de nieuwe studie is momenteel nog niet gekend.
 
Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Om onze klimaatdoelstellingen te behalen zet Vlaanderen in op een duurzame modal shift, waarbij de fiets een belangrijke rol speelt. Meer en betere fietspaden zijn letterlijk van levensbelang. En dat geldt zeker langs onze secundaire wegen in het buitengebied. In dit complexe dossier, waar fietsveiligheid lijkt te botsen met natuurwaarden, zetten we nu noodgedwongen een stap terug. Dat is zeer jammer. Maar het blijft onze ambitie om ook hier een veilige fietsverbinding te realiseren, in samenspraak met alle partners en met respect voor de aanwezige natuur.”

 

“Als gemeente betreuren we het dat er door de eerdere beroepsprocedure kostbare tijd verloren is gegaan om een zwart verkeerspunt weg te werken en de verkeersveiligheid in de regio te verhogen”, zegt de burgemeester van Wingene Lieven Huys. “We hopen dat het nieuwe onderzoek naar een veilige en functionele fietsverbinding met onze buurgemeente Beernem de hoogste prioriteit krijgt.”

“Wingene en Beernem slaan, samen met AWV, de handen in elkaar om het fietsen tussen onze 2 prachtige gemeenten mogelijk te maken”, aldus Jos Sypré, burgemeester van Beernem