Overslaan en naar de inhoud gaan

De nieuwe Durmebrug - een sterk staaltje verbinden

De nieuwe Durmebrug - een sterk staaltje verbinden

Het ontwerp van de nieuwe Durmebrug in Waasmunster is klaar. Over de vervanging van de brug is al veel gezegd en geschreven. Maar het goede nieuws is dat de uitvoering nu echt dichterbij komt. En met de nieuwe brug zullen zowel mens als natuur erop vooruit gaan. In het voorjaar van 2024 wordt het milieu-effectonderzoek (Project-MER) afgerond en wil het Agentschap Wegen en Verkeer de omgevingsvergunning aanvragen. Het Agentschap hoopt de vergunning in het najaar van 2024 te verkrijgen om in 2025 te starten met de heraanleg. Op de infomarkt over de heraanleg van de N446 die plaatsvindt op 7 februari in Waasmunster zullen de plannen voor de eerste keer aan het publiek voorgesteld worden. We lichten al graag een tip van de sluier.

Waarom is een nieuwe brug nodig?

De huidige brug ligt er al sinds 1931. De bovenbouw is in 1950 wel heropgebouwd na vernietigd te zijn door het terugtrekkende Belgische leger. “De brug is verouderd en dringend aan vervanging toe. Er is zowel roestschade als schade aan het wegdek en de onderbouw van de brug. Daarnaast voldoet de inrichting van de brug niet meer aan wat we vandaag als veilig en comfortabel beschouwen, denken we bijvoorbeeld aan de smalle aanliggende fietspaden”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Ook de situatie onder de brug is niet meer afgestemd op de hedendaagse noden en inzichten. Om het overstromingsgevaar te beperken is een brug nodig die meer ruimte geeft aan de rivier en de natuur. Met de nieuwe brug willen we vanuit Vlaanderen op al deze verzuchtingen een antwoord bieden."

Een evenwichtsoefening

De vernieuwing van de Durmebrug is geen eenvoudig verhaal.  Dat heeft alles te maken met de verschillende doelstellingen en randvoorwaarden waaraan de brug moet voldoen. Zeer belangrijk daarbij is de locatie van de huidige brug tussen waardevol natuurgebied. Dat vergt de nodige zorg om bij de vernieuwing de impact op deze natuurlijke omgeving zo veel mogelijk te beperken. Dat heeft niet alleen belangrijke gevolgen voor de locatie en de vormgeving van de brug maar ook voor de procedures die nodig zijn om de brug te kunnen vernieuwen. Zo is er een uitgebreide studie gevoerd om het effect van de nieuwe brug op de omgeving in kaart te brengen en eventueel maatregelen voor te stellen om dat effect te minimaliseren. Andere doelstellingen kaderen dan weer in de strijd tegen de wateroverlast waardoor het noodzakelijk is de rivier meer ruimte te geven en de nood aan meer verkeersveiligheid met name voor fietsers.

Een blik op de nieuwe brug

De nieuwe brug komt te liggen vlak naast de locatie van de huidige brug. Dit doen we om waardevol natuurgebied te sparen. Het heeft als bijkomend voordeel dat er tijdens de werken verkeer over de oude brug kan blijven passeren. De nieuwe brug zal opnieuw een stalen vakwerkbrug zijn. Dergelijke constructie laat ons immers toe de grotere overspanning te overbruggen en tegelijk de brug zo smal en laag mogelijk te houden om de impact op de omgeving te beperken. De grotere overspanning is dan weer een gevolg van de beslissing om de landhoofden die vandaag in de rivier staan verder op de oever te plaatsen. Zo kunnen we de oevers in hun natuurlijke staat herstellen, geven we de rivier haar ruimte en beperken we overstromingsgevaar.

“De indeling van de brug zelf zal uiteraard perfect aansluiten op de nieuw aangelegde weg- en fietspadinfrastructuur van de N446. Dit met vrijliggende fietspaden van 2 meter breed die afgescheiden zijn van het gemotoriseerd verkeer. Fietspaden zullen aan de zijkanten van de brug ‘zweven’ aan de buitenzijde van de metalen vakwerkconstructie”, vertelt minister Peeters. “Ook de omgeving rond de brug pakken we aan. Met een onderdoorgang van het jaagpad en aansluitingen naar de gewestweg op beide oevers. Onder de brug voorzien we een passage voor fietsers maar ook voor de lokale fauna. Deze ecopassages moeten het voor dieren veilig en aantrekkelijk maken en zorgen voor een ontsnippering van de huidige barrièrewerking van de brug en gewestweg.”

Timing

De ligging van de Durmebrug in waardevol natuurgebied vergde de opmaak van een milieu-effectrapport, een zogenaamd project-MER, om de impact op de omgeving te evalueren. Dit project-MER is bijna afgerond. Dit voorjaar zullen we met de uitkomst van dit rapport een omgevingsvergunning aanvragen. Daarna zal er voor het project-MER en de vergunningsaanvraag een gezamenlijk openbaar onderzoek voorzien worden. AWV hoopt deze vergunning in het najaar van 2024 te bekomen. In dat geval kunnen de werken aanbesteed worden begin 2025 en kan er in de loop van dat jaar gestart worden met de bouw van de nieuwe brug. Ter voorbereiding van deze werken zullen er wel al nutswerken uitgevoerd worden in 2024. Deze worden afgestemd met de lopende werken aan de N446.

Burgemeester van Waasmunster Jurgen Bauwens“Iedereen die zijn gezond verstand gebruikt weet dat de aanleg van een nieuwe brug in het belang van de algemene veiligheid is. Verantwoordelijkheidszin moet nu zegevieren en niet de beroepsprocedures die het dossier opnieuw op de lange baan zouden schuiven. Laat de Durmebrug letterlijk en figuurlijk een monument van verbinding zijn/worden.”

Het project in cijfers

 • Totale lengte projectgebied (brug en aanloophellingen): 620 m

 • Afmetingen brug:

  • totale overspanning (ruimte tussen twee oevers) brug: 95 m

  • de top van de nieuwe brug komt 70 cm hoger te liggen dan bestaande brug door de toename constructiehoogte (door grotere overspanning)

  • totale hoogte brug (inclusief vakwerk): 6,7 meter

  • totale breedte brug: 18,7 meter

  • breedte fietspaden: 2 meter met steeds 75 cm schrikafstand tot leuningen

  • materialen bovenbouw nieuwe brug: 300 ton staal, 1150 ton beton

  • tussenafstand nieuwe brug en bestaande landhoofden: circa 3,5 m

 • Maatregelen natuur: 

  • aanplant/inrichting 5200 m² alluviaal bos

  • 1250 m² oeverherstel

 • Voorlopige raming totaalprijs project: circa 14 miljoen euro

 • Duurtijd uitvoering: 1,5 jaar