Overslaan en naar de inhoud gaan

BIM Nieuwsbrief - augustus 2019

BIM Nieuwsbrief - augustus 2019

De OTL voor Standaardbestek 250 vanaf heden raadpleegbaar via data.vlaanderen.be

De afgelopen periode hebben we vooral achter de schermen hard gewerkt, om onze ObjectTypenBibliotheek zowel op een mens-leesbare als machine-leesbare manier te kunnen publiceren. Dankzij de inbreng van vele technische experten kreeg de ObjectTypenBibliotheek (OTL) vorm. Dit ging ook gepaard met de herziening van het Standaardbestek 250 voor wegenbouw.
Graag consulteren we onze partners, stakeholders en de markt daarover. We willen ons OTL verder uit de doeken doen en u informeren over deze data-standaard voor weggerelateerde objecten en de informatiebehoefte die per objecttype werd gedefinieerd. 

Het BIM-verhaal is inmiddels goed uit de startblokken gekomen en is nu op kruissnelheid met de eerste publicatie van de objecttypenbibliotheek, maar er is nog heel wat werk voor de boeg. Samen met jullie willen we verder vormgeven aan dat werk en de weg richting BIM. De OTL zal de komende tijd nog verder evolueren en uitbreiden. Bestaande objecttypes zullen uiteraard zo stabiel mogelijk gehouden worden. Structurele wijzigingen zullen worden beperkt, maar we willen de flexibiliteit nog even openhouden in navolging van jullie opmerkingen en feedback. 

Al uw vragen, opmerkingen, meldingen, feedback e.d. kan je melden via deze link.

Wat hebben de OTL, OSLO en data.vlaanderen.be met elkaar gemeen? 

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft zijn informatie over de infrastructuur op het openbaar domein gestandaardiseerd in de AWV ObjectTypenBibliotheek (OTL), terug te vinden op data.vlaanderen.be onder het Thema Wegen en Verkeer. Het is een objecttypenbibliotheek van alle wegeninfrastructuurobjecten door ons beheerd. Elk object heeft een eenduidige definitie, een aantal gedefinieerde eigenschappen en relaties.  Datzelfde OTL vormt ook de basis voor de BIM-modellen die tijdens de studie en uitvoering van projecten wordt opgebouwd, zodat die modellen perfect te integreren zijn in het AWV Master Data Model na oplevering van de infrastructuur.

Hiermee geeft AWV de nodige richting aan de sector zodat de BIM-verwachtingen en informatiebehoefte van AWV duidelijk zijn voor studiebureaus, aannemers of andere projectpartners. Door verwachtingen gedetailleerd op te nemen in de omschrijving van opdrachten of bestekken, wordt de effort van projectpartners afgestemd op de noden van het project en op de noden van de Vlaamse Overheid voor het latere beheer en onderhoud.  Het objectief is dat deze kerndata vlot hergebruikt kan worden door alle belanghebbenden.

Door eenduidige definities te publiceren die leesbaar zijn door zowel mensen als computers zorgen we voor herbruikbare informatie over softwaresystemen heen die vlot kan gecombineerd worden met andere waardevolle gegevensbronnen. Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met Informatie Vlaanderen die AWV ondersteunt bij het ontwikkelen van een erkende standaard via het programma Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO). 

OSLO staat voor Open Standaarden voor Linkende Organisaties. Het is een programma waarin overheden in Vlaanderen inzetten op een eenduidige standaard voor de uitwisseling van informatie. Het is de bedoeling om te zorgen voor meer samenhang en een betere begrijpbaarheid en vindbaarheid van informatie en dienstverlening. Op die manier kan iedereen de gegevens makkelijker gebruiken en/of hergebruiken. De publieke diensten aan burgers en ondernemers in Vlaanderen worden ondersteund door verschillende gespecialiseerde toepassingen van verschillende softwareleveranciers. 

De AWV OTL wordt gepubliceerd via data.vlaanderen.be, meer bepaald onder het Thema Wegen en Verkeer. Data.Vlaanderen.be biedt toegang tot de standaarden, informatiemodellen, tools en documentatie die gebruikers in staat stellen aan de slag te gaan met data en deze te informeren over de gestructureerde manier waarop die kan uitgewisseld worden. 

Thema Wegen en Verkeer

De AWV ObjectTypenBibliotheek kan u terugvinden onder het Thema Wegen en Verkeer op data.vlaanderen.be. Met deze OTL kan tijdens alle levensfases van een objecttype data uniform uitgewisseld worden, te beginnen bij het voorontwerp en zo verder tijdens ontwerp, uitvoering en uiteindelijk beheer en onderhoud.  Er is 1 overkoepelend master-implementatiemodel ontwikkeld waarmee de OTL kan geïmplementeerd worden in toepassingen en waarmee op die manier alle data rond weg(aanhorigheden) als 1 datastroom uitgewisseld kan worden. 

Dit implementatiemodel maakt het mogelijk om een digitale tweeling op te bouwen die voldoende gedetailleerd overeenkomt met de toestand buiten op het terrein. Er zijn ook implementatiemodellen beschikbaar per specifiek onderdeel van het SB250.

De huidige OTL bestaat uit 3 basiscomponenten die elk overeenkomen met een bepaald deel van de fysiek tastbare realiteit. Een korte basisbeschrijving van de huidige opbouw van de OTL:

1. Objecttypes

Objecttypes vormen de bouwstenen van de virtuele tegenhanger van de fysieke realiteit. Elke component waaruit de realiteit is opgebouwd kan een objecttype zijn in de OTL. Voorbeelden van objecttypes in de OTL zijn bv. de verschillende delen van de verticale wegopbouw (waartoe de fundering, bitumineuze laag, bestrating, enz... behoren), een verkeersbord, een geluidswerende constructie, een vegetatie element, enz...

Elk van deze objecttypes krijgt een eenduidige definitie in de OTL zodat iedereen binnen en buiten AWV steeds ondubbelzinnig over hetzelfde spreekt.

2. Attributen/Eigenschappen

Aan elk objecttype zijn een aantal attributen of eigenschappen gekoppeld die het type object verder specificeren. Dit kan bv. gaan om de kleur van een paal, de technische fiche van een wegvlakmarkering, de breedte van een funderingslaag, enz...

Ook aan elk attribuut wordt een definitie gegeven zodat het duidelijk is waar dit exact over gaat.

Elk attribuut krijgt in de OTL ook een type toegekend voor de mogelijke waarden, bv. is het een getal (meter, volt, aantal, ...), een keuzelijst, een bijlage (pdf, excel, ...), een tekstveld, ...

3. Relaties

Een object is zelden volledig alleenstaand in de fysieke realiteit, maar staat in relatie met andere objecten. Bv. een verkeersbord hangt aan een verkeersbordpaal, een trottoirband ligt op een funderingslaag. 

Binnen de OTL worden deze relaties ook vastgelegd, zodat enkel relaties gelegd kunnen worden die effectief overeenkomen met de realiteit. Een aantal mogelijke relaties zijn bv.:

  •  LigtOp
  • Bevestigd
  • SluitAanOp
  • Sturing
  • ...

Op basis van de relaties kunnen dan achteraf bevragingen gedaan worden, zoals bv. welke persleiding sluit aan op een bepaalde pomp of welke verkeersborden zijn bevestigd aan een verkeersbordpaal, …

Verdere technische informatie vindt men op OTL-TechnischeDocumentatie.

De OTL is zeer praktijkgericht en vrij strikt en gedetailleerd ontwikkeld, dit om enkel de kerninformatie of kerndata van ieder object te capteren zodoende overbodige informatie en data uit te sluiten. 

Deze data zal bij aanlevering worden gevalideerd door een proces en gecontroleerd worden of deze data OTL-conform is. Dit proces zorgt er dus voor dat de data clean is en niet-kwalitatieve of ontbrekende data zal vermeden worden.

Thema Wegen en Verkeer versus Thema Openbaar domein

Het vandaag gepubliceerde OTL richt zich op het in kaart brengen, definiëren en standaardiseren van de assets/wegeninfrastructuurobjecten zoals opgesomd in het Standaardbestek 250, d.w.z. de fysieke objecten die aanwezig zijn in het openbaar domein en beheerd worden door een asset manager.

Er zijn gelijkaardige structuren te vinden in het datamodel van Wegen en Verkeer versus dat van Openbaar Domein. Bv. bij het thema ‘Begroeid Voorkomen’ vinden we een gelijkaardige structuur, maar het verschil zit hier echter in het detail en de informatiebehoefte van dit thema voor asset managers en zijn gebruikers. Tijdens de analyse met de betrokken thematische werkgroepen en experten is gebleken dat er andere of bijkomende eigenschappen voor bepaalde objecten nodig waren. Deze objecten en eigenschappen zijn dan ook toegevoegd om zo aan de noden van asset managers en hun gebruikers te voldoen. Zo is er bv. een uitbreiding bij ‘Begroeid Voorkomen’ toegevoegd om een doorgedreven natuurbeheer door AWV mogelijk te maken en de koppeling met het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) mogelijk te maken.

Een overzicht van de elementen uit de datastandaard "Openbaar Domein" en hoe deze mappen met de OTL standaarden van het Agentschap Wegen en Verkeer, kan u hier raadplegen.

Het OTL wordt verder ontwikkeld volgens de OSLO data-standaard en zal steeds afgestemd zijn op bestaande datastandaarden. De overeenkomst met de OSLO datastandaard Openbaar Domein wordt beschreven in de mapping OD-OTL.

Hoe ga ik aan de slag met dergelijke OSLO data-standaard? 

Lees dan zeker eens ons artikeltje in de vorige nieuwsbrief terug. Om er voor te zorgen dat alle betrokken partners vlot aan de slag kunnen met die data-standaard, is er een handreiking ontwikkeld en worden er bouwstenen ter beschikking gesteld. 

De informatie in de vocabularia en implementatiemodellen is georganiseerd volgens het Resource Description Framework (RDF), wat ze geschikt maakt voor gebruik in Linked Data toepassingen.

Niet alle concepten die in de implementatiemodellen beschreven worden zijn vandaag ondersteund door de RDF specificaties, details hierover vindt u in volgende disclaimer.

Daarom stelt AWV het integrale implementatiemodel AWV OTL in een machine-leesbare versie ook digitaal beschikbaar in volgende formaten:

Mogelijke wijzigingen in de OTL

De definities die binnen de OTL zijn opgenomen zijn bedoeld om zo lang mogelijk stabiel te blijven. Om dit te realiseren werden ze opgemaakt in samenspraak met de domeinexperten van de verschillende fysieke objecten. 

De realiteit is echter onderhevig aan veranderingen, uitbreiding,.. dus ook de OTL die deze realiteit beschrijft. Om deze mogelijke wijzigingen of uitbreidingen op te vangen, dient ook de OTL af en toe te wijzigen. Hiervoor kan steeds een aanvraag gedaan worden bij het BIM-team van AWV in de vorm van opmerkingen en vragen. Deze zullen bekeken, geëvalueerd en indien nodig doorvertaald worden in de OTL, documentatie, FAQ’s, e.d..

Wil je een vraag stellen, feedback geven, of heb je een problemen met de OTL? Laat het ons weten!

 

BIM@AWV pilootprojecten aan het woord

Het nieuwe Activiteitenverslag van AWV is er. In het krantje lees je, aan de hand van een aantal van onze projecten en interviews met collega's, hoe we in 2018 samen een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit hebben verwezenlijkt. Dit krantje stellen we ter beschikking niet alleen aan alle AWV-collega’s, maar ook externe belanghebbenden zoals lokale besturen, onze partners, enz... en kunt u online lezen. We onthullen dan ook graag het interview omtrent BIM @ AWV waar onze pilootprojecten aan het woord zijn en hun eerste ervaringen delen. 

Digi-barometer voor de wegenbouw: Hoe digitaal is jouw wegenbouwbedrijf?

De Digi-Barometer, een gratis online tool om Belgische wegenbouwbedrijven op weg te helpen in hun digitalisering en hun een idee te geven van waar ze staan in dit proces. Hoe krijg je vandaag inzicht in de digitale tools voor de wegenbouw? Welke mogelijkheden zijn er en waar sta je zelf in deze evolutie naar meer automatisering op de werf, op kantoor of waar dan ook?

Een initiatief dat het Agentschap Wegen en Verkeer steunt omdat ook wij onze partners willen begeleiden in elke stap van hun digitale transformatie.

Door een korte vragenlijst in te vullen, krijg je als wegenbouwbedrijf een objectieve benchmark. Hoever sta ik, wat is mijn positie tegenover andere wegenbouwbedrijven?

Hier ontdek je meer over de digi-barometer.

Gebruik de Digi-Barometer: meet hoe digitaal jouw wegenbouwbedrijf is!

 

AWV op weg met BIM 

Op woensdag 13 november 2019 organiseert AWV een infodag "AWV op weg met BIM" voor al haar partners. BIM in de wegenbouw: wat betekent het voor u als aannemer, studiebureau, consultancy bedrijf of softwareleverancier? We brengen u o.a. praktische toelichtingen over ons OTL: het gebruik ervan en de implementatiemogelijkheden. 

Deze infodag vindt plaats in het Virginie Lovelinggebouw in Gent. Hou onze website in het oog voor volgende berichtgeving, maar blokkeer alvast deze datum in uw agenda. 

Save the date!

Benieuwd om meer te weten over onze BIM @ AWV visie en hoe we BIM gericht willen werken?

Op de infosessies Standaardbestek 250, wordt BIM-toepassen in de wegenbouw nog eens nader toegelicht met een verwijzing naar de gepubliceerde tekst in het Standaardbestek 250. De infosessie wordt op vier plaatsen georganiseerd. De inhoud is overal dezelfde. Inschrijven kan via deze link, deelname aan een infosessie is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. 

  • 16 september: auditorium OCW, Fokkersdreef 21, 1933 STERREBEEK

  • 20 september: auditorium VLM, Velodroomstraat 28, 8200 BRUGGE

  • 26 september: auditorium “Romain Deconinck”, VAC Gent, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 GENT

  • 27 september: auditorium “Quintinus”, VAC Hasselt, Koningin Astridlaan 50, 3500 HASSELT

Blijf op de hoogte 

Op de pagina www.wegenenverkeer.be/bim vindt u meer info rond BIM @ AWV terug. 

Deel deze nieuwsbrief gerust met uw collega’s, kennissen enz. Nodig ze uit om zich ook in te schrijven op onze toekomstige nieuwsbrieven via www.wegenenverkeer.be/bim, zo blijven ook zij als eerste op de hoogte van onze BIM initiatieven.