Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruiksrecht Open Data Agentschap Wegen en Verkeer

Deze licentie omvat de voorwaarden voor het hergebruik van datasets opgemaakt door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) die als open data gratis ter beschikking worden gesteld. Door het uitoefenen van de rechten verleend in deze licentie met betrekking tot de aangeboden datasets aanvaardt de licentienemer de voorwaarden van de licentie.

Definities

 • Datasets: databestand of rapport dat door de licentiegever ter beschikking wordt gesteld aan de licentienemer.
 • Licentiegever: Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
 • Licentienemer: elke natuurlijke of rechtspersoon of groepering ervan die onder deze licentie gebruiksrechten krijgt op de datasets.

Voorwerp van de licentie: het hergebruik

Je kan de datasets die door het AWV ter beschikking worden gesteld binnen de vrijheden en voorwaarden voorzien in onderhavige licentie hergebruiken.
Het AWV garandeert de licentienemer het persoonlijke, niet-exclusieve en kosteloze recht op hergebruik van informatie onderworpen aan onderhavige licentie, wereldwijd en voor onbeperkte duur, binnen de hieronder vermelde vrijheden en voorwaarden.

 • de informatie reproduceren, kopiëren, publiceren en doorgeven;
 • de informatie verspreiden en herverdelen;
 • de informatie gebruiken om info aan te passen, te wijzigen, te extraheren en om te vormen, in het bijzonder om “gegevens af te leiden;”
 • de informatie commercieel benutten, bijvoorbeeld door ze met andere gegevens te combineren, of door ze in je eigen product of applicatie te gebruiken.

Verplichtingen van de licentienemer

 • De licentienemer verbindt zich ertoe de bepalingen van de licentie na te leven.
 • De licentienemer verbindt zich ertoe bij elk hergebruik een bronvermelding op te nemen met als naam: ‘Agentschap Wegen en Verkeer’ alsook de datum van de laatste bijwerking. De licentienemer kan onder andere aan deze voorwaarde voldoen door een of meerdere hyperlinks (URL) aan te geven die verwijzen naar de data en die een effectieve vermelding van het auteurschap garanderen. Het vermelden van de verwijzingen dient geen officieel karakter aan het hergebruik van de data te geven, noch enige erkenning of instemming van Agentschap Wegen en Verkeer of van enige ander publieke entiteit, van de licentienemer of van het hergebruik ervan.
 • De licentienemer verbindt zich ertoe elk onrechtmatig hergebruik van de data te vermijden. Hij verbindt zich ertoe op geen enkele wijze de indruk te wekken dat hij namens de licentiegever handelt of dat aan zijn hergebruik enige officiële status of goedkeuring werd verleend door de licentiegever.
 • De licentienemer verbindt zich ertoe bij het hergebruik geen inbreuk te maken op de geldende wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, of op enige andere wettelijke bepaling.

Verantwoordelijkheid

De datasets worden ter beschikking gesteld zoals ze door het AWV worden aangemaakt of ontvangen, zonder enige andere niet door onderhavige licentie voorziene uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie.

AWV:

 • garandeert de datasets kosteloos ter beschikking te stellen binnen de vrijheden en voorwaarden vastgelegd in onderhavige licentie.
 • garandeert niet dat de datasets geen gebreken of onregelmatigheden bevatten.
 • garandeert niet dat de datasets non-stop kunnen worden verschaft.
 • kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig verlies, nadeel of schade aan derden door het hergebruik.

De licentienemer is als enige verantwoordelijk voor het hergebruik van de datasets, dat een legitiem doel moet hebben. Het hergebruik mag derden niet misleiden wat de inhoud van de informatie, de bron en de datum van bijwerking betreft.