Een zuidwestelijke omleidingsweg voor Diksmuide

Doelstelling aanleg omleidingsweg

omleiding diksmuideDiksmuide ligt op een kruispunt van belangrijke verbindingswegen. De stad wordt doorkruist door twee wegen van bovenlokaal belang: de N35 Deinze –Veurne en de N369 Ieper-Oostende. Deze twee wegen komen samen op één kruispunt in het centrum van Diksmuide waardoor je er een vermenging krijgt van regionaal, doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer. Dit gemengde drukke verkeer heeft een negatieve impact op de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum van de stad. De Vlaamse Overheid wil daarom werk maken van een zuidwestelijke omleidingsweg die een groot deel van het doorgaande verkeer uit het stadscentrum moet houden.

Tracé zuidwestelijke omleidingsweg rond Diksmuide

In 2008 werd het tracé voor de nieuwe omleidingsweg vastgelegd in een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. De nieuwe weg zal 3 km lang zijn. Er komt een nieuw kruispunt op de Woumenweg, ten zuiden van de kruising met de Eikhofstraat. Verder loopt de omleidingsweg ten zuiden van het industrieterrein Heernisse dat ze ontsluit via een nieuw lichtengeregeld kruispunt. Dan loopt de weg via een nieuw te bouwen brug over de IJzer, via een nieuwe tunnel onder de spoorweg en vervolgens passeert ze ten zuidwesten van de IJzertoren om op de Gewestweg N35 (Kaaskerkestraat) uit te komen.

De nieuwe omleidingsweg krijgt een 2x1 profiel met veiligheidsstrook in het midden van 1m breed en langsheen het volledige tracé komt er een nieuw dubbelrichtingsfietspad aan de kant van het centrum en de industriezone.

Principe dwarsprofiel

De nieuwe omleidingsweg wordt pas aantrekkelijk wanneer een goede doorstroming verzekerd is. Daarom worden de kruispunten op de omleidingsweg zodanig ingericht dat ze een vlotte doorstroming bevorderen:

  • Ter hoogte van de aansluiting met de N35 Kaaskerkestraat komt een rotonde.
  • Ter hoogte van het toekomstige bedrijventerrein van de WVI op de Vlavlakte komt een voorrangsgeregeld kruispunt.
  • Ter hoogte van de spoorlijn komt een tunnel voor voertuigen.
  • De Kapellestraat wordt niet verbonden met de omleidingsweg.
  • Ter hoogte van de IJzerdijk en de IJzer komt een grote vaste brug over beide.
  • Ter hoogte van de industriezone Heernisse komen verkeerslichten op de omleidingsweg.
  • Ter hoogte van de aansluiting met de N369 Woumenweg komen op elkaar afgestelde lichten voor een vlotte doorstroming, o.a. richting Eikhofstraat.

Na de aanleg van de omleidingsweg zal ook de bestaande N35 Esenweg opnieuw worden ingericht zodat die weg minder aantrekkelijk wordt voor zwaar en doorgaand verkeer. Op die manier krijgt zwaar en doorgaand verkeer een extra stimulans om voor de omleidingsweg te kiezen en niet langer het stadscentrum te doorkruisen.

Aandacht voor fietsers

In de buurt van de nieuwe omleidingsweg liggen twee fietspaden: de Frontzate en het fietspad op de oude spoorlijn. Die worden verbonden via een koker over de Vlavaart.

Parallel met, maar los van het spoor wordt het fietspad over de omleidingsweg geleid, om dan aansluiting te vinden met het fietspad op de oude spoorwegberm. Er komt een fietstunnelkoker aan de oostzijde van de weg op maaiveldniveau onder de spoorlijn voor de verbinding tussen Kaaskerke en Woumen. Vanaf de fietstunnel onder het spoor loopt het dubbelrichtingsfietspad verder langs de oostzijde van de omleidingsweg. Het fietspad wordt geleid over de nieuwe brug over de IJzer. Voor de brug over de IJzer komt er een aftakking van het fietspad naar de IJzerdijk en voorbij de brug komt er een aftakking naar het bedrijventerrein Heernisse. Het fietspad langs de omleidingsweg sluit verderop aan op de N369 Woumenweg.

Nieuwe ontsluiting voor Kapellestraat

De huidige Kapellestraat wordt doorsneden door de nieuwe omleidingsweg. Dat betekent dat na de aanleg van de omleidingsweg de Kapellestraat zal doodlopen. Daarom wordt er een nieuwe verbinding gemaakt tussen de Kapellestraat en de IJzerdijk (zie kaartje tracé).

OverzichtsplanOverzichtsplan kruispunten op Ring Diksmuide

Klik op het overzichtsplan hiernaast om in te zoomen. Er is ook een versie beschikbaar in hoge resolutie.

Stand van zaken van het dossier

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt momenteel aan de opmaak van de uitvoeringsplannen. Een concrete timing voor de start van de werken is nog niet in zicht. Daarvoor moeten eerst nog een aantal procedures worden afgerond:

  • Er dienen nog verdere archeologische onderzoeken te gebeuren. Het uitgevoerde archeologisch onderzoek was slechts een verkennend onderzoek om het terrein voor verder en grondiger onderzoek af te bakenen. AWV bereidt verder archeologisch onderzoek voor in overleg met Onroerend Erfgoed. Dit eigenlijke archeologisch onderzoek kan pas starten wanneer de percelen waarop onderzoek dient te gebeuren onteigend zijn.
  • In 2014 werden de onteigeningsplannen bekrachtigd en is de onteigeningsprocedure gestart. De onteigeningsprocedure is momenteel nog lopende.

Het dossier voor de stedenbouwkundige vergunning is in opmaak en zal in 2017 aangevraagd worden. Wanneer die verleend wordt, kan AWV starten met de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van de werken.

De start van de werken hangt af van de afhandeling van alle procedures.