Doortrekking N171 in Rumst tussen N177 en Eikenstraat

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt aan de doortrekking van de N171 in Rumst. In deze derde fase wordt de N171 doorgetrokken tussen de rotonde boven de A12 (ter hoogte van het AZ Heilige Familie) tot aan de Eikenstraat op de grens met Kontich en Rumst. Deze fase maakt deel uit van het grotere project waarbij de gewestweg N171 wordt doorgetrokken vanaf de E19 tot voorbij de A12. In 2015 werd fase 2 van de doortrekking (beter gekend als 'De Banaan') afgerond, waarbij een verbinding tussen het industrieterrein van Niel en de N177 gerealiseerd werd.

Doel?

De nieuwe ontsluitingsweg tussen de N177 (de parallelweg van de A12) en de Eikenstraat zal de industriegebieden in de omgeving beter ontsluiten en de dorpskernen van Rumst, Boom en Aartselaar ontlasten van sluipverkeer. Vooral de Pierstraat in Aartselaar zal verlicht worden van de verkeersdrukte die men er al jaren kent. De huidige, zeer drukke N171 loopt dwars door deze woonstraat in het zuiden van Aartselaar, wat een zware impact heeft op de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Daarnaast verbindt de weg het stedelijk gebied rond Boom (Rumst, Niel, Aartselaar, Schelle) met het hoofdwegennet in oostelijke richting. In het Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt aan de doortrekking van de N171 in Rumst. In deze derde fase wordt de N171 doorgetrokken tussen de rotonde boven de A12 (ter hoogte van het AZ Heilige Familie) tot aan de Eikenstraat op de grens met Kontich en Rumst. Deze fase maakt deel uit van het grotere project waarbij de gewestweg N171 wordt doorgetrokken vanaf de E19 tot voorbij de A12. In 2015 werd fase 2 van de doortrekking (beter gekend als 'De Banaan') afgerond, waarbij een verbinding tussen het industrieterrein van Niel en de N177 gerealiseerd werd.van de Rupelstreek is de verbinding een aanvulling op de A12 en de N177 en heeft ze als doel om de Rupelstreek beter te ontsluiten naar het hoofdwegennet en naar de Antwerpse stadsrand in oostelijke richting. Gezien de Rupelstreek in westelijke en ook in zuidelijke richting moeilijk ontsluitbaar is, wordt ook een lokale ontsluiting in oostelijke richting belangrijk geacht. 

Door een vlotte verbinding voor auto- en vrachtverkeer aan te leggen, verbetert op lokale wegen de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en de doorstroming voor openbaar vervoer.

Het is niet de bedoeling om de A12 met de E19 te verbinden. Daarvoor dienen de ring van Antwerpen (R1) en de ring van Brussel (R0). Daarom is er ook geen op- en afrit voorzien van de N171 en de N177 naar/van de A12 ter hoogte van de rotondebruggen.

Studiewerk en timing

De afgelopen jaren is er al studiewerk verricht en werd een eerste ontwerp opgesteld. Dit ontwerp wordt in 2019 verder verfijnd met een milieueffectenrapport (project-MER). Hierbij worden de effecten van de nieuwe verbindingsweg op mens en milieu grondig bestudeerd. Dat laat toe om het ontwerp zo goed mogelijk in de omgeving in te passen en de effecten op de omgeving tot een minimum te herleiden. Om een goed zicht te krijgen op de effecten van de weg op de omgeving wil de Vlaamse overheid alle belanghebbenden (bewoners, verenigingen, bedrijvenzones, buurt- en actiegroepen…) uit de ruime omgeving nauw betrekken bij de opmaak van deze studie.

Luisterronde

In de loop van 2019 krijgt iedereen de kans om mee na te denken over het project tijdens verschillende inspraakmomenten. Het inspraaktraject is reeds gestart met luisterrondes eind maart en begin april. Daarop konden de georganiseerde stakeholders zoals bewonersgroepen, jeugdverenigingen, scholen, brandweer, ziekenhuizen enz. al hun belangrijkste bezorgdheden en aandachtspunten formuleren. Op de ontwerpsessies van 8 mei was het de beurt aan het brede publiek om mee te denken over de aandachtspunten en mogelijkheden voor een nieuwe expresweg. Tijdens deze sessies werden thema's besproken zoals flankerende verkeersmaatregelen, bufferende maatregelen voor bijvoorbeeld geluid, water en licht, het profiel van de weg, de aansluiting met het bestaande wegennet enzovoort. Op basis van de input van meer dan 200 deelnemers starten de onderzoekers nu met de studie en gaan ze binnen de contouren van de reservatiestrook na wat de verschillende varianten en inrichtingsmogelijkheden zijn en brengen ze de milieueffecten in beeld. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de effecten van een nieuwe weg maar wordt ook de vergelijking gemaakt met de zogenaamde nul-variant, waarbij de weg er niet komt maar er eventueel wel andere maatregelen genomen worden. Op basis van de resultaten van het milieueffectenrapport en de inspraak wordt een definitieve beslissing genomen over de aanleg en worden de plannen in detail uitgetekend.

Het studiebureau heeft een jaar de tijd om het onderzoek af te ronden. Doorheen de studie wordt regelmatig teruggekoppeld naar de bevolking en worden de ontwerpen verder aangepast en verfijnd. De ideeën, opmerkingen en suggesties vormen dus de voedingsbodem voor het onderzoek. Dit versterkt het ontwerp en leidt tot de best mogelijke oplossing voor alle betrokkenen.

Schop in de grond

Het onderzoeks- en het participatietraject resulteren in een milieueffectenrapport. In dit rapport worden verschillende varianten van het ontwerp (qua ligging, inrichting, kruispunten) met elkaar vergeleken en worden milderende maatregelen voorgesteld. Op basis van het MER wordt het meest optimale ontwerp gekozen. Met dit ontwerp wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Parallel lopen de grondverwervingen verder. De werken op het terrein starten zodra de omgevingsvergunning en de onteigeningen rond zijn. Dit is ten vroegste in 2021.

Communicatie

We willen u graag bij iedere stap van het proces op de hoogte houden van de vorderingen. Dat doen we in eerste instantie met deze website waar je de laatste informatie kan vinden alsook de verslagen van publieke overlegmomenten (zoals de expresdag) kan downloaden, en met onze digitale nieuwsbrief. Telkens als er nieuws te melden valt ontvangen geabonneerden een mailtje. Geïnteresseerd? Schrijf u dan hier in op de nieuwsbrief

Daarnaast komen we ook nog verschillende keren terug naar u toe. Wanneer AWV en het studiebureau het ruimtelijk voorontwerp definitief hebben bepaald, wordt dit ook nog eens aan het publiek voorgesteld.

Daarna, bij het indienen van de omgevingsvergunning, zullen we iedereen verder informeren over de plannen voor de nieuwe weg, het ontwerp, de impact, de milderende maatregelen en de timing van het project. Ook nadien zullen we uiteraard ook tijdig en geregeld communiceren over belangrijke ontwikkelingen in dit project. Zo zal voor de start van de werken nog uitgebreid gecommuniceerd worden over hoe we de werken aanpakken en welke hinder deze met zich meebrengen. 

Documenten

Presentaties

Presentatie Expresdag Rumst - 8 mei 2019