Doortrekking N171 in Rumst tussen N177 en Eikenstraat

De Vlaamse overheid wil de Rupelregio beter toegang geven op het hogere weggennet, de industrieterreinen vlotter ontsluiten en het sluipverkeer uit de dorpskernen van Rumst, Aartselaar en Boom weren. Dit gebeurt gefaseerd.

De eerste twee fasen zijn afgerond:

  • Fase 1: aanleg van de rotonde N171 boven de A12.
  • Fase 2: ‘De Banaan’ tussen het industrieterrein van Niel en de N177.

Om het sluipverkeer uit de woonwijken te houden en de doortochten van Mortsel en Borsbeek te ontlasten van doorgaand sluipverkeer en zwaar verkeer in het bijzonder, wil het Agentschap Wegen en Verkeer werk maken van laatste fase:

  • Fase 3: de doortrekking van de N171 tussen de rotonde boven de A12 (ter hoogte van het AZ Heilige Familie) tot aan de Eikenstraat op de grens met Kontich en Rumst.

Doel?

De derde fase van de N171 moet vooral de Pierstraat in Aartselaar ontlasten van de hoge verkeersdruk en de verkeersveiligheid en leefbaarheid van deze woonstraat bevorderen.

Daarnaast verbindt de weg het stedelijk gebied rond Boom (Rumst, Niel, Aartselaar, Schelle) met het hoofdwegennet in oostelijke richting. De Rupelstreek is namelijk in westelijke en in zuidelijke richting moeilijk ontsluitbaar.

Veiligheid voor de zwakke weggebruikers vormt een belangrijk aandachtspunt. Door een vlotte verbinding voor auto- en vrachtverkeer aan te leggen, verbetert op lokale wegen de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en de doorstroming voor openbaar vervoer. Rond de verbindingsweg wordt een voldoende fijnmazig fiets- en voetgangersnetwerk aangelegd om de kernen met elkaar te verbinden, maar ook om de verbinding te maken met het ziekenhuis, de scholen en lokale recreatiedomeinen.

Het is niet de bedoeling om de N171 te laten functioneren als verbindingsweg tussen de A12 en de E19 op het niveau van de hoofdwegen. Daarvoor dienen de ring van Antwerpen (R1) en de ring van Brussel (R0). Daarom wordt er geen op- en afrit voorzien van de N171 en de N177 naar/van de A12 ter hoogte van de rotondebruggen.

Studiewerk en inspraak

De afgelopen jaren is er al studiewerk verricht en werd een eerste ontwerp opgesteld. Dit ontwerp wordt in 2019-2020 verder onderworpen aan een milieueffectenrapport (project-MER). Hierbij worden de effecten van de nieuwe verbindingsweg op mens en milieu grondig bestudeerd. Dat laat toe om het ontwerp zo goed mogelijk in de omgeving in te passen en de effecten op de omgeving te beperken.

Om een goed zicht te krijgen op de effecten van de weg op de omgeving betrekt de Vlaamse overheid alle belanghebbenden (bewoners, verenigingen, bedrijvenzones, buurt- en actiegroepen…) en geïnteresseerden uit de ruime omgeving nauw bij de opmaak van deze studie. In 2019 en 2020 krijgt iedereen de kans om mee na te denken over het project tijdens verschillende inspraakmomenten.

Het inspraaktraject startte met luisterdagen eind maart en begin april. Daarop konden de eigenaars en gebruikers van het projectgebied en de georganiseerde stakeholders (bewonersgroepen, jeugdverenigingen, scholen, brandweer, ziekenhuizen, sectororganisaties, enz.) hun bezorgdheden en aandachtspunten formuleren. Met deze gesprekken werden de belangrijkste thema’s duidelijk.

Tijdens de eerste Expresdag van 8 mei ging het brede publiek met deze thema’s aan de slag. In verschillende werksessies werden thema's besproken zoals flankerende verkeersmaatregelen, bufferende maatregelen voor bijvoorbeeld geluid, water en licht, het profiel van de weg, de aansluiting met het bestaande wegennet, fietsen langs en door het projectgebied, enzovoort.

Met de input van meer dan 200 deelnemers gingen de onderzoekers verder aan de slag. Binnen de contouren van de reservatiestrook gingen ze na wat de verschillende varianten en inrichtingsmogelijkheden zijn waarin het brede publiek zich eventueel kan vinden en lijstten ze op welke milieueffecten onderzocht moeten worden. Deze informatie wordt nu gebundeld in een scopingsnota.

Begin 2020 krijgt iedereen de kans om tijdens een publieke raadpleging van 30 dagen zijn mening te geven over deze scopingsnota. Het brede publiek kan reageren:

  • op de voorgestelde varianten en zelf bijkomende varianten indienen die eveneens onderzocht moeten worden.
  • nagaan of de voorgestelde scope van het milieueffectenonderzoek voldoende breed is en suggesties doen voor bijkomend onderzoek naar mogelijke effecten.

Om de inhoud van de scopingnota en de inspraakmogelijkheden goed te duiden, wordt bij de start van de publieke raadpleging een tweede Expresdag onder de vorm van een informatiemarkt georganiseerd. Iedereen is welkom. Meer informatie volgt.

Na deze publieke raadpleging start het eigenlijke milieueffectenonderzoek van de weerhouden varianten. Hierbij kijken de onderzoekers niet alleen naar de effecten van een nieuwe weg maar maken ze ook de vergelijking gemaakt met de zogenaamde nul-variant, waarbij de weg er niet komt maar er eventueel wel andere beheersmaatregelen genomen worden.

Voor de zomer van 2020 worden de onderzoeksresultaten voorgesteld aan de bevolking tijdens een derde Expresdag. In verschillende werksessies wordt dan nagegaan welke ontwerpen de voorkeur genieten en wat nog bijgestuurd moet worden.

Pas daarna maakt de Vlaamse overheid een definitieve keuze.

Schop in de grond

Eens de keuze gemaakt is, worden de plannen in detail uitgetekend. Met dit ontwerp wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Parallel lopen de grondverwervingen verder. De werken op het terrein starten zodra de omgevingsvergunning en de onteigeningen rond zijn. Dit is ten vroegste in 2021.

Op de hoogte blijven?

Op deze website vind je de steeds de laatste informatie en de presentaties en verslagen van publieke overlegmomenten (Expresdagen).

Met onze digitale nieuwsbrief houden we abonnees op de hoogte van het laatste nieuws. Geïnteresseerd? Schrijf u dan hier in op de nieuwsbrief

Bij het indienen van de omgevingsvergunning zullen we iedereen verder informeren over de plannen voor de nieuwe weg, het ontwerp, de impact, de milderende maatregelen en de timing van het project. Voor de start van de werken communiceren we nog uitgebreid ver de aanpak van de werken en welke hinder deze met zich mee kan brengen. 

Documenten

Presentaties

Presentatie Expresdag Rumst - 8 mei 2019

Verslagen

Verslag Expresdag Rumst - 8 mei 2019

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 30 oktober 2019