Nieuwe fiets- en voetpaden voor Plantin en Moretuslei (N184) in Antwerpen

Regio
Gemeente
Weg
Datum nutswerken vanaf januari 2019, hoofdwerken vanaf zomer 2019 tot zomer 2020

Herinrichting Plantin en Moretuslei

Vandaag is de Plantin en Moretuslei in Antwerpen een belangrijke invalsweg voor fietsers en automobilisten. De fietspaden zijn verouderd en niet voorzien op het aantal fietsers dat vandaag via deze weg de stad in fietst. In samenwerking met de stad Antwerpen, De Lijn en Rio-link wordt de Plantin en Moretuslei over de hele breedte heringericht in verschillende fases.

Fasering nutswerken Plantin en Moretuslei

Situatie nutswerken november - december 2019

 

 

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Vanaf begin december tot aan kerstverlof: verkeer over zo goed als volledige Plantin en Moretuslei in elke richting over één rijstrook

Van maandag 2 tot en met vrijdag 20 december (fase 4-6) werken de nutsmaatschappijen aan de zuidkant (staduitwaarts) van de Plantin en Moretuslei, tussen de Provinciestraat en de Raafstraat.

Op dinsdag 3 december start de 3de fase van de riolerings- en wegeniswerken aan de noordkant (stadinwaarts) tussen de Provinciestraat en de Quinten Matsijslei.

Door de combinatie van nutswerken en wegeniswerken moet verkeer op de Plantin en Moretuslei vanaf begin december tot aan het kerstverlof in elke richting over één rijstrook:

 • Stadinwaarts: vanaf de Wilrijkstraat tot aan het stadspark;
 • Staduitwaarts: vanaf het stadspark tot aan de Raafstraat.

Vanaf kerstverlof: verkeer op Plantin en Moretuslei tussen Provinciestraat en stadspark in elke richting over één rijstrook

Op vrijdag 20 december zouden zowel de wegeniswerken tussen de Wilrijkstraat en de Provinciestraat (fase 1) als de nutswerken zijn afgerond. Dat betekent dat er zowel stadinwaarts als -uitwaarts opnieuw rijstroken vrijkomen.

Vanaf dan rijdt het verkeer enkel tussen de Provinciestraat en het stadspark in elke richting over één rijstrook. Verkeer zit dan op de onderzijde van de rijweg (rijstroken staduitwaarts), aan de bovenkant wordt er gewerkt. Deze situatie duurt vermoedelijk tot maart 2020. Nadien verhuist de werfzone naar de andere zijde van de rijweg. 

Opgelet: deze fasering en timing is onder voorbehoud van werf- en weersomstandigen. De planning kan nog wijzigen.


Fasering hoofdwerken Plantin en Moretuslei 

Vanaf 19 augustus 2019 beginnen we met de hoofdwerken langs de Plantin en Moretuslei. Net zoals bij de nutswerken starten we ook met de rioleringswerken aan de noordzijde van de weg, tussen de Wilrijkstraat en de Provinciestraat. We leggen over de volledige lengte van de Plantin en Moretuslei een nieuwe riolering aan. Vervolgens wordt de volledige weg vernieuwd van gevel tot gevel: voetpaden, fietspaden, parkeerstroken en de rijweg.

Nieuwe fasering vanaf december 2019

Begin december 2019 zal het Agentschap Wegen en Verkeer starten met de werken tussen de Provinciestraat en het stadspark (fase 3). Dat is vroeger dan aanvankelijk gepland (november). Ook de aanpak zal ook veranderen. Waar de rijweg aanvankelijk in een latere fase zou vernieuwd worden zal de rijweg nu samen met de riolering, parkeerstroken, fiets- en voetpad ineens aangepakt worden.

De nieuwe aanpak heeft een aantal duidelijke voordelen: het zorgt voor een meer eenduidige en veilige verkeersafwikkeling, het komt de kwaliteit van de werken ten goede, en zal twee maanden tijdswinst opleveren.

Hoe ziet de nieuwe aanpak eruit?

De aannemer zal de rijweg tussen de Provinciestraat en de Charlottalei integraal aanpakken. Dat gebeurt rijhelft per rijhelft: eerst de noordkant (stadinwaarts) en daarna de zuidkant (staduitwaarts). De aannemer breekt telkens eerst de bestaande verhardingen op. Dan legt hij de nieuwe riolering aan en maakt hij de huisaansluitingen. Tot slot volgt de wegopbouw.
 
De werken aan de noordkant duren van begin december tot half maart 2020 en vanaf dan tot begin juni 2020 aan de zuidkant. Belangrijk: de heraanleg van het kruispunt met de Provinciestraat valt niet binnen deze fase en is nog steeds gepland voor de zomer van 2020.

De planning van de hoofdwerken in detail (onder voorbehoud van wijzigingen):

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Verkeerssituatie vanaf begin december 2019

Omdat de aannemer vanaf begin december 2019 telkens een volledige rijhelft inneemt, verhuist het verkeer naar de rijstroken waar er niet gewerkt wordt. Op de Plantin en Moretuslei, tussen de Provinciestraat en het stadspark, rijdt verkeer bijgevolg over één rijstrook in elke richting. 

Concreet:

 • Van begin december 2019 tot half maart 2020 rijdt het verkeer aan de onderzijde van de rijweg (rijstroken staduitwaarts).
 • Vervolgens tot begin juni 2020 rijdt het verkeer aan de bovenzijde van de tegen dan vernieuwde rijweg (rijstroken stadinwaarts).
 • Voor fietsers en voetgangers wijzigt de situatie niet: fietsers (stadinwaarts) volgen een alternatieve route via de parallelle straten en voetgangers kunnen steeds passeren.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Minder-hindermaatregelen: Station en parking station blijven bereikbaar, alternatieve route via Albertpark

De werken brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. AWV treft daarom enkele maatregelen om de verkeersdruk zo goed mogelijk te beperken en de lokale bereikbaarheid te garanderen:

 • Tijdens de werken aan de noordkant ter hoogte van de Simonsstraat kan verkeer steeds in één richting naar het station rijden. Komende van het station wordt verkeer al vanaf de Lange Kievitstraat omgeleid naar het stadspark. Ook bij de heraanleg aan de zuidkant blijft de doorgang richting het station gegarandeerd.
 • De stationsparking in de Van Immerseelstraat blijft zowel tijdens de werken aan de noord- als de zuidkant bereikbaar, en dat in beide richtingen.
 • Hoewel autoverkeer op de Plantin en Moretuslei mogelijk blijft, verwachten we sterke hinder. AWV zal daarom een alternatieve route signaleren via het Albertpark voor verkeer tussen het stadscentrum en de Singel. Komende van Antwerpen-Zuid wordt verkeer op de Singel al vroegtijdig afgeleid via de Generaal Lemanstraat. Vanuit Deurne wordt verkeer op de Singel doorgestuurd naar de Grotesteenweg. Op die manier wil AWV de Plantin en Moretuslei ontlasten.

Algemene minder-hinderprincipes

Tijdens de werken aan de Plantin en Moretuslei houden we rekening met een aantal minder-hinderprincipes bij het inplannen van de werken:

 • Op de Plantin en Moretuslei zal er behalve tijdens de werken aan het kruispunt Provinciestraat altijd verkeer in beide richtingen mogelijk zijn. Om de werken te kunnen uitvoeren, zullen er een of meerdere rijstroken ingenomen worden.
   
 • Fietsers: tijdens het eerste jaar van de werken als er aan de noordzijde van de weg (stadinwaarts) gewerkt wordt, volgen fietsers stadinwaarts een omleiding via een parallelle as langs de achterliggende straten. Wanneer de werken aan de zuidzijde van de weg starten rijden fietsers in beide richtingen op het nieuwe fietspad aan de noordzijde van de weg.
   
 • De zijstraten van de Plantin en Moretuslei zullen in functie van de werken kort onderbroken zijn. Twee naastliggende straten worden nooit tegelijkertijd afgesloten, zodat de lokale bereikbaarheid gegarandeerd blijft.
   
 • De Plantin en Moretuslei vanaf de Wilrijkstraat via het kruispunt met de singel tot net voorbij de Ring (op- en afrittencomplex Borgerhout) is een aparte projectzone, die in 2 grote deelfases wordt aangepakt in de zomervakanties van 2019 en 2020.

Renovatie complex Borgerhout: welke werken voeren we uit?

Met de vernieuwing van het oprittencomplex beoogt AWV een vlottere verkeersstroming en meer fietsveiligheid. Er komen brede fiets- en voetpaden. Aan het kruispunt met de Singel komen ruime wachteilanden en tweerichtingsfietsoversteekplaatsen voor fietsers langs de Singel. Het kruispunt met het Ringfietspad wordt mee vernieuwd.

De gevaarlijke bypasses aan het kruispunt met de Singel en aan de afrit komende van Antwerpen-Zuid verdwijnen. De afrit Borgerhout (3) wordt compacter ingericht. Op die manier zijn er minder conflicten tussen afslaand verkeer en fietsers.

In de zomer van 2019 werd de noordkant van het complex heraangelegd, de zuidkant volgt in de zomer van 2020.


Kom slim naar Antwerpen

De Plantin en Moretuslei is een belangrijke invalsweg naar de stad, de werken zullen dan ook voelbare verkeershinder veroorzaken in de ruime omgeving. Automobilisten houden best rekening met ernstige vertragingen en mogelijk filevorming tot op de Antwerpse ring (R1) en de Noordersingel/Binnensingel (R10). Informeer u voor u vertrekt en kijk op www.slimnaarantwerpen.be om op uw bestemming te geraken. Zet uw auto bijvoorbeeld op één van de gratis Park+Rides en zet uw reis verder met bus of tram. Zo komt u steeds slim naar Antwerpen.


Waarom dit project?

De Plantin en Moretuslei is voor fietsers een belangrijke invalsweg naar het centrum van de stad. Dagelijks maken vele pendelaars en scholieren gebruik van deze route. Ze is dan ook de snelste verbinding tussen het Ring- en Singelfietspad naar het historische centrum van de stad.

De huidige fietspaden zijn sterk verouderd, veel te smal en in slechte staat. Ook de talrijke kruispunten op de route zijn niet voorzien op de vele fietsers. Daarnaast telt de straat heel wat zijstraten waar het autoverkeer sommige gevallen nog voor de verkeerlichten kan afslaan. Dit alles zorgt voor onduidelijke en gevaarlijke situaties voor zowel fietsers, voetgangers en automobilisten.

Wat gebeurt er?

Op de volledige Plantin en Moretuslei, van aan de Quinten Matsijslei (excl. kruispunt) tot aan het Ringfietspad, verbreden we de fiets- en voetpaden, maken we de kruispunten overzichtelijker en compacter en krijgen de middenbermen meer groen. Ook de rijweg wordt mee vernieuwd. Voorafgaand aan deze werken wordt de riolering gedeeltelijk vernieuwd.

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers

Over het hele tracé komen er fiets- en voetpaden van minstens 1,80 meter breed. Als er voldoende ruimte beschikbaar is, wordt het fietspad 2 meter breed. Naast het fietspad komt een strook van een halve meter als veiligheidszone tussen het fietsverkeer en het autoverkeer.

Overzichtelijke kruispunten

Een deel van de afslagen net voor de verkeerlichten (zogenaamde bypasses), namelijk aan de Kroonstraat, de Nottebohmstraat, het Singelkruispunt en de afrit van de Ring naar de Luitenant Lippenslaan verdwijnen en worden mee in de lichtenregeling opgenomen. Verder worden alle kruispunten overzichtelijker en compacter ingericht. Zo verkleint de oversteeklengte voor de fietsers.

Meer groen

De volledige straat wordt ook vergroend. Waar er voldoende ruimte beschikbaar is worden er bomen tussen de parkeervakken voorzien. Ook de huidige middenbermen worden voorzien van meer groen.

Belangrijke invalsweg

De straat blijft een belangrijke invalsweg voor zowel fietsers, automobilisten als voor het openbaar vervoer. Ook voor de brandweer en voor uitzonderlijk vervoer (tot 44 ton) blijft deze route belangrijk.

Het verkeer beschikt ook na de heraanleg over twee rijstroken in elke richting met tussen de twee richtingen een middenberm, afhankelijke van de beschikbare ruimte. De snelheid op de Plantin en Moretuslei blijft 50 km/uur. Er worden verschillende laad- en loszones voorzien. 

De bushaltes op de Plantin en Moretuslei blijven grotendeels op dezelfde plaats als vandaag. Enkel de busstop ter hoogte van de Provinciestraat komt, in de rijrichting naar de stad, voor het kruispunt te liggen. Ook nieuw is dat de bus halteert op de rijweg. Hier is het voetpad iets verhoogd zodat de reizigers makkelijk kunnen instappen. Ook de bussen voor het zwembad krijgen een stopplaats. Het openbaar vervoer zal in de toekomst stoppen op de rechtse rijstrook aan de voorziene bushaltes.

Aansluiting Provinciestraat

Samen met De Lijn wordt het braakliggende terrein op de hoek van de Provinciestraat en de Plantin en Moretuslei ingericht met een nieuwe tramhalte. Hierdoor kan de tram in een rechtere lijn het kruispunt oversteken vanuit de Rolwagenstraat. Zo wordt het kruispunt heel wat overzichtelijker voor alle gebruikers.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Renovatie brug Luitenant Lippenslaan (complex Borgerhout)

 • De brug over de Ring (1) krijgt een grondige renovatie en we leggen een nieuw wegdek aan op het kruispunt met de Singel (2).
 • We vernieuwen de fiets- en voetpaden. Aan het kruispunt met de Singel komen ruime wachtzones en tweerichtingsfietsoversteken voor fietsers langs de Singel (3).
 • Ook het kruispunt van het Ringfietspad wordt mee vernieuwd (4).
 • De bypasses aan het kruispunt met de Singel en aan de afrit komende van Antwerpen-Zuid verdwijnen (5), waardoor er minder conflicten ontstaan tussen afslaand verkeer en fietsers.
 • We vormen afrit 3 Borgerhout om tot een compacter kruispunt (6).

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Met een nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden over de herinrichting van de Plantin en Moretuslei. Telkens als er nieuws te melden valt over het project, ontvangen geabonneerden een mailtje. 

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.

Vragen over de nutswerken?

Bjorn Bril – werfcoördinator
Bjorn.bril@fluvius.be
Tel: 078 35 35 34

Vragen over de riolerings- en wegeniswerken?

Zit u tijdens de werken aan de Plantin en Moretuslei met vragen over de bereikbaarheid van uw woning of handelszaak, of hebt u andere concrete vragen over de werken? Contacteer dan het team van de bereikbaarheidsadviseur via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of telefonisch via 0468/03.53.84 (tijdens de kantooruren).