Herent: Herinrichting Omleiding (N26) tussen Tildonksesteenweg en aansluiting Mechelsesesteenweg (N26)

Regio
Gemeente
Weg
Datum Voorbereidend werk augustus 2019 / Start herinrichting oktober - november 2019

UPDATE 27/11/2019: De werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde met voorsorteerstroken (fase 2 van de herinrichting) aan het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Omleiding starten vanaf maandag 2 december. Eerder (en ook tijdens het infomoment van 15 oktober) werd op deze webpagina gecommuniceerd dat de werken begin november zouden starten, maar door slechte weersomstandigheden heeft de aannemer zijn planning moeten herzien. Tijdens de fasewissel in de nacht van zondag 1 december op maandag 2 december worden de markeringen, de signalisatie en de bakens van de werfzone geplaatst. Maandagmorgen zal er dan ook extra hinder zijn voor het verkeer, dat vanaf dan ook over de tijdelijke rijweg ten noorden van de Omleiding (N26) wordt gestuurd. 

Start fase 2 vanaf maandag 2 december

In een tweede fase, vanaf maandag 2 december, starten de werken op de Omleiding (N26) met hinder voor het verkeer. Wegen en Verkeer zal op de locatie van het huidige kruispunt van de Omleiding met de Mechelsesteenweg een rotonde met voorsorteerstroken bouwen en de Omleiding heraanleggen. De werfzone loopt over de zuidelijke kant van de bestaande rijweg, van aan de Aldi tot aan de LooknLike. Om het verkeer op de Omleiding tijdens de werken steeds over twee rijstroken te kunnen laten rijden, een in beide rijrichtingen, werd eerst de rijweg over de volledige lengte van de werfzone in noordelijke richting breder gemaakt. De aannemer nam daarvoor een deel van de pechstrook/parkeerstrook aan de noordelijke kant van de weg in. Aan de noordzijde van de Omleiding is er ook een dubbelrichtingsfietspad aangelegd, afgescheiden van het autoverkeer. 

Kruispunt met 'oude' Tildonksesteenweg steeds toegankelijk

Het kruispunt van de Omleiding met de ‘oude’ Tildonksesteenweg blijft tijdens de volledige duur van deze werken toegankelijk. Handelaars blijven via deze weg dan ook steeds bereikbaar. Eens de rotonde afgewerkt is, zal het verkeer via de nieuwe Tildonksesteenweg de Omleiding kunnen bereiken. Volgens de huidige planning is dat rond augustus 2020. 

Werken aan nieuwe Tildonksesteenweg gedeeltelijk afgerond

In augustus startte de aannemer met de aanleg van de nieuwe Tildonksesteenweg. Deze werken zijn ondertussen gedeeltelijk afgerond. Er werd nieuwe riolering gestoken, de kantstroken en greppels zijn aangelegd en het wegdek werd opgebouwd van onderfundering tot en met de toplaag asfalt. Fietsers zullen zich in de toekomst langs de nieuwe Tildonksesteenweg kunnen verplaatsen via verhoogde aanliggende enkelrichtingsfietspaden. Deze fietspaden zullen tegelijk met fase 2, en zonder hinder voor het verkeer, aangelegd worden.  

Deze nieuwe Tildonksesteenweg zal aansluiten op de rotonde met voorsorteerstroken die Wegen en Verkeer in een volgende fase van de werkzaamheden aanlegt ter hoogte van het kruispunt van de Omleiding met de Mechelsesteenweg. In de toekomst zal de nieuwe Tildonksesteenweg als toegang tot een nieuwe bedrijvenzone langs de Omleiding en de Mechelsesteenweg dienen. Als alles volgens schema verloopt, zal het verkeer de nieuw aangelegde Tildonksesteenweg in gebruik kunnen nemen rond juli 2020. Dan zou ook de nieuwe rotonde klaar moeten zijn.

Situering project: herinrichting tussen kruispunt Mechelsesteenweg (N26) met Omleiding en Tildonksesteenweg

Vandaag is het kruispunt van de Mechelsesteenweg (N26) met de Omleiding (ter hoogte van de Okay) onoverzichtelijk en gevaarlijk voor weggebruikers. Om de verkeerssituatie veiliger te maken voor alle weggebruikers en om automobilisten vlotter van richting te laten veranderen, vormt het Agentschap Wegen en Verkeer dit kruispunt om tot een rotonde met voorstorteerstroken voor auto's en veilige oversteekplaatsen voor fietsers. De Omleiding tussen het kruispunt met de Tildonksesteenweg en de aan te leggen rotonde krijgt bovendien een nieuw wegdek, veilige fietspaden en een milieuvriendelijk rioleringssysteem en de 'oude' Tildonksesteenweg wordt heraangelegd. Om de toegang tot een toekomstige bedrijvenzone langs de Mechelsesteenweg te voorzien legt Wegen en Verkeer daarnaast de 'nieuwe' Tildonksesteenweg aan, die als noordelijke tak op de rotonde zal aansluiten. Volgens de huidige planning duren deze werken tot eind 2020. 

De voorlopige plannen en typedwarsprofielen van de geplande herinrichtingswerken ter hoogte van het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Omleiding in Herent, kan u in de rechterkolom onder het werfkaartje downloaden en inkijken. Met 'typedwarsprofiel' bedoelen we een algemeen voorbeeld van hoe de herinrichting van de steenweg er kan uitzien. Lokaal kunnen er echter aan de hand van dit profiel nog aanpassingen nodig zijn.  

Voorbereidende werken en aanleg 'nieuwe' Tildonksesteenweg vanaf 19 augustus

Vanaf 19 augustus 2019 worden de nutsleidingen ter hoogte van het kruispunt heraangelegd. Tijdens de eerste twee weken worden de nutsleidingen verplaatst. In de zes weken die daarop volgen worden de bestaande huisaansluitingen afgekoppeld en aangesloten op de nieuw aangelegde leidingen. Netbeheerder Fluvius coördineert alle nutswerken binnen dit project. Voor meer informatie over de nutswerken en de hinder die daarmee gepaard gaat, kan u terecht op www.fluvius.be (referentie project: 20256990) of op het nummer 078 35 35 34.

Ook Wegen en Verkeer herneemt vanaf 19 augustus 2019 haar werken op het domein waar het nieuwe bedrijvenpark en de ‘nieuwe’ Tildonksesteenweg komen. Voor de aanleg van de ‘nieuwe’ Tildonksesteenweg wordt er naast de rijweg gewerkt. Er zal daarom weinig tot geen hinder voor het verkeer zijn. Volgens de huidige planning duren de werken voor de aanleg van de 'nieuwe' Tildonksesteenweg tot midden oktober 2019. 

Tussen 2 en 19 juli 2019 voerde het Agentschap Wegen en Verkeer al voorbereidende werken uit op het domein waar het nieuwe bedrijvenpark en de nieuwe Tildonksesteenweg komt. Om de herinrichting te kunnen realiseren werden hier een aantal oude districtsgebouwen van Wegen en Verkeer afgebroken en ongeveer 30 bomen gerooid langsheen de Mechelsesteenweg. Later worden binnen dit traject een 20-tal bomen opnieuw aangeplant. 

Werken vanaf oktober-november 2019: aanleg rotonde aan kruispunt Mechelsesteenweg met Omleiding

Nadat de voorbereidende werken zijn afgerond en als alles volgens planning verloopt, start Wegen en Verkeer vanaf eind oktober - begin november 2019 met de herinrichtingswerken aan het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Omleiding. In de huidige toestand leveren bepaalde manoeuvres op het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Omleiding onveilige situaties op, bijvoorbeeld wanneer voertuigen die vanuit de “oude” Mechelsesteenweg komen richting Leuven willen rijden. Door het kruispunt om te vormen tot een rotonde met voorsorteerstroken, maakt Wegen en Verkeer het wegbeeld veiliger en overzichtelijker, voor fietsers en autobestuurders. Als bestuurders voor ze de rotonde oprijden, de juiste rijstrook moeten kiezen, verkleint het risico op weef- en snijconflicten.  

De nieuwe rotonde krijgt vijf takken: naast de noordelijke tak van de 'nieuwe' Tildonksesteenweg en de twee takken voor het doorgaande verkeer op de as Leuven-Mechelen, zal er een tak zijn naar de 'oude' Mechelsesteenweg en een tak voor lokale bediening. 


Schematische weergave turborotonde Mechelsesteenweg/Omleiding

Gefaseerde aanpak om uitvoeringstermijn te verkorten

Om de uitvoeringsperiode van de werken te verkorten en om de hinder zo beperkt mogelijk te houden, zal er volgens de voorlopige fasering in vier (en niet in zes fasen zoals eerder op deze webpagina stond) worden gewerkt. Zo blijft er langer eenzelfde wegbeeld behouden wat de verkeerssituatie voor weggebruikers overzichtelijker maakt. Na het bouwverlof (begin augustus) zal Wegen en Verkeer in overleg met de aannemer die de werken uitvoert een definitieve fasering vastleggen. Updates hierover kan u op deze webpagina lezen of verneemt u via de digitale nieuwsbrief. Verduidelijkend kaartmateriaal per fase vindt u alvast in de rechterkolom op deze webpagina. 

  • Fase 1: aanleg ‘nieuwe’ Tildonksesteenweg en aanleg tijdelijke rijweg langs de Mechelsesteenweg/Omleiding van midden augustus 2019 tot midden oktober 2019. Voor het verkeer zal er tijdens deze werken geen tot weinig hinder zijn doordat de werken zich langs de rijweg bevinden. 
  • Fase 2: aanleg volledige rotonde, herinrichting ten zuiden en ten noorden van de rotonde en heraanleg van de Omleiding vanaf begin november (volgens huidige planning)
  • Fase 3: herinrichting kruispunt Omleiding met 'oude' Tildonksesteenweg' en afwerken noordelijke kant
  • Fase 4: heraanleg ‘oude’ Tildonksesteenweg        

Communicatie en minderhinder-maatregelen

Omdat de Mechelsesteenweg en de Omleiding een belangrijke toegang naar Leuven vormen, en omdat er heel wat handelaars en ondernemers gevestigd zijn, zal Wegen en Verkeer de nodige minderhinder-maatregelen nemen tijdens de uitvoering van de werken:

  • De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de hinder zo lokaal mogelijk te houden

  • Verkeer op de Mechelsesteenweg en de Omleiding zal steeds in de twee rijrichtingen door kunnen (maar met verminderde capaciteit). Afhankelijk van de finale fasering, zal verkeer tijdens bepaalde fases van de werken via een tijdelijke rijweg ten noorden van de Mechelsesteenweg en de Omleiding moeten rijden.
  • De percelen van omwonenden en ondernemers zullen waar mogelijk bereikbaar gehouden worden door middel van verhardingen

Wegen en Verkeer zal met een digitale nieuwsbrief en gerichte communicatieacties omwonenden en handerlaars op de hoogte houden van de fasering, omleidingen en vorderingen van de werken. 

Op 17 oktober 2016 en 1 juni 2017 hield Wegen en Verkeer ook infoavonden voor de omwonenden en handelaars. De presentatie kan u hier downloaden.

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven over de voortgang van dit project, kan u zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief van Wegen en Verkeer. Zo krijgt u op regelmatige tijdstippen de laatste informatie over de werken in uw mailbox. Om u in te schrijven, klikt u rechts bovenaan op het icoontje 'digitale nieuwsbrief'.

Overzicht overkoepelend project: hoe loopt het verder tot in Buken?

In een latere derde fase (3a en 3b) van de werken wordt het stuk van de Mechelsesteenweg tussen de aansluiting met de Omleiding en Buken heraangelegd. Wanneer die werken zullen starten, is nog niet duidelijk. Ook hier wordt ondergronds een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, bovengronds de weg vernieuwd en nieuwe fietspaden aangelegd. Binnen de vernieuwing is er ook aandacht voor nieuwe bushaltes en veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.