Missing link N60 in Ronse, Kluisbergen en Maarkedal

De Raad Van State heeft een uitspraak gedaan in de verschillende rechtzaken die liepen. De Raad van State vernietigt het GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan). Dit betekent niet dat het project niet gerealiseerd zal worden. Het is wel een stap in de procedure die opnieuw gezet moet worden. 

De N60 verbindt Gent (E17) met de Noord-Franse stad Valenciennes (A8). Het is een belangrijke autoweg van en naar de Vlaamse Ardennen, waar veel verkeer gebruik van maakt. Tussen Gent en Maarkedal (Nukerke) is de N60 hierop voorzien. De weg telt twee keer twee rijstroken, gescheiden door een middenberm. Ter hoogte van Ronse loopt de N60 echter door het centrum van de stad, erg nadelig voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van Ronse. Dat belemmert bovendien een vlotte doorstroming van het verkeer in de regio.

Doel van de nieuwe N60

De Vlaamse overheid wil deze ontbrekende schakel aanleggen, om de leefbaarheid in Ronse te verbeteren en de inwoners en de lokale bedrijven in de Vlaamse Ardennen beter bereikbaar te maken.

Veilig en leefbaar

De nieuwe N60 zorgt voor een scheiding van het doorgaande en lokale verkeer. Dat betekent een win-win voor het bedrijfsleven én voor de inwoners van Ronse. Door zwaar en doorgaand verkeer systematisch langs de nieuwe weg te leiden, wordt het centrum van Ronse gespaard van een nodeloze verkeersstroom en bijbehorende mobiliteitsproblemen. Zo wordt het veiliger voor fietsers en voetgangers.

Vlotter verkeer

Omdat de huidige wegen in het centrum van Ronse niet aangepast zijn aan het doorgaande verkeer, verloopt de verkeersafwikkeling vrij stroef. Met de komst van de nieuwe weg zal het doorgaande verkeer makkelijker haar bestemming bereiken. Zo ontstaat er een vlotte verbinding tussen Gent (E17) en Valenciennes (A8).

Beter bereikbaar

De N60 heeft een cruciale verbindingsfunctie, die van groot belang is voor de economische ontwikkeling van de regio. Met de nieuwe weg worden huidige en toekomstige bedrijventerreinen (Pontstraat West en Klein Frankrijk) beter bereikbaar.

Hoe te realiseren?

 • De N60 krijgt een nieuw tracé van 5,5 kilometer ten westen van Ronse.
 • Het doorgaand en lokaal verkeer wordt duidelijk gescheiden.
 • Er resten slechts drie aansluitingen waar het verkeer de N60 kan op- en afrijden.

De start van de werken is momenteel voorzien voor 2016. Deze timing is echter afhankelijk van het vlot verlopen van de te doorlopen procedures.

Situering nieuwe N60

Op 8 november 2013 heeft de Vlaamse regering een keuze gemaakt over het tracé van de nieuwe N60. Concreet betekent dit dat de overheid een bepaald tracé of zone heeft vastgelegd waar de nieuwe N60 zal komen. Deze zone vervangt de eerdere reservatiestrook.

Klik hier om een luchtfoto met het voorlopig ontwerp te downloaden

Kaart 31. Ten zuiden van de Kuitholstraat komt er een T-kruispunt met verkeerslichten. De huidige N60 sluit hier aan op de nieuwe N60, die een lokale parallelweg wordt. Zwaar verkeer vanuit Klein Frankrijk zal straks via deze aansluiting naar het zuiden van Ronse rijden.

2. De nieuwe N60 zal in een tunnel onder het kruispunt van de oude N60 met de Zandstraat (N425) lopen. Het kruispunt wordt heraangelegd op het tunneldak. Wie van de Zandstraat (N425) naar de nieuwe N60 wil, rijdt via de het T-kruispunt aan de Kuitholstraat.

3. Ter hoogte van de Schavaerthelling wordt de nieuwe N60 een viaduct. De Remi Van Caneghemstraat, Vlamingenweg en Fiertelmeers lopen onder het nieuwe viaduct door.

4.De nieuwe N60 gaat onder de Kapellestraat door.

 

Kaart 25. Ter hoogte van de Zonnestraat (N36) kan het verkeer de nieuwe N60 op- en afrijden. Dit wordt de belangrijkste invalsroute van en naar de stad. De Zonnestraat blijft op hetzelfde niveau, de N60 gaat eronderdoor.

6. De Engelsenlaan en Doorniksesteenweg (N48) blijven op hetzelfde niveau. De nieuwe N60 gaat eronderdoor.

 

 

 

 

Kaart 17. Ten zuiden van Ronse wordt de Nieuwe Pontstraat verlengd in zuidelijke richting. Een kruispunt met verkeerslichten zorgt voor de aansluiting met de huidige N60 of Leuzesteenweg (N60b). Verkeer van en naar de bedrijventerreinen Pont Oost en Pont West rijdt straks via de Nieuwe Pontstraat. Zo vermindert de verkeersdruk op de invalswegen naar de binnenstad.

Download hier de kaart in PDF-formaat om de gereserveerde zones in detail te bekijken.

 

 

Respect voor de omgeving

Het nieuwe tracé van de N60 werd niet zomaar vastgelegd, er komt heel wat studiewerk aan te pas. Eerst werd er een plan-milieueffectenrapport of plan-MER opgemaakt. Daarin bestuderen experts de impact van de nieuwe weg op de mens, het milieu, de ruimte en de mobiliteit. Tal van factoren werden onderzocht en hebben meegespeeld in het bepalen van het uiteindelijke tracé. Impact op:

 • de natuur
 • het landschap
 • het onroerend erfgoed
 • het grondwater, het oppervlaktewater
 • het geluid
 • het verkeer en de mobiliteit
 • de landbouw
 • wonen
 • ...

Verloop procedure

GRUP (Gewestelijk uitvoeringsplan) definitief vastgesteld

Een gewestelijk uitvoeringsplan (GRUP) is noodzakelijk wanneer de bestemming van een gebied aangepast wordt. Op 8 november 2013 heeft de Vlaamse overheid het nieuwe tracé van de N60 vastgelegd. Op 4 juli 2014 is het GRUP definitief vastgesteld. Meer info op  de website van Ruimte Vlaanderen (zie artikel VCRO 2.2.8)

 

Landbouweffectenrapport (LER)

Aangezien de nieuwe weg landbouwgebied doorsnijdt, vroeg AWV de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om een landbouweffectenrapport (LER) op te maken. Het LER beschrijft alle effecten van de aanleg van de nieuwe N60 op de landbouwsector en elk landbouwbedrijf, met aandacht voor de toekomstvisie van elke bedrijfsleider, de wensen van bedrijfsleiders, de impact op de bedrijfsvoering, natuur- en landschapsmaatregelen op het landbouwbedrijf en flankerende maatregelen. Zo kunnen de gevolgen voor de landbouwsector beter worden ingeschat.

Het resultaat van het LER is een rapport met aanbevelingen waarin wordt weergegeven hoe we de gevolgen voor landbouw zoveel mogelijk kunnen beperken en welke milderende maatregelen er noodzakelijk zijn. Daarnaast is er ook een technische fiche opgemaakt met een beschrijving per bedrijf.

Project-MER goedgekeurd

De project-MER is op 23 maart 2015 goedgekeurd. 

Het project-milieueffectenrapport of project-MER bestudeerde de uitvoeringsalternatieven van de nieuwe N60. De milieueffecten van dit tracé werden scherp gesteld. De plannen werden in een kennisgevingsdossier gebundeld. Dit is ter inzage gelegd in de betrokken steden en gemeenten. Elke burger kon opmerkingen of bezwaren over wat en hoe er moet onderzocht worden, indienen. Daarna werd het onderzoek gevoerd en goedgekeurd door dienst MER.

Aanbestedingsprocedure loopt sinds begin 2014: 

De nieuwe N60 wordt gebouwd en gefinancierd via een Publiek-Private Samenwerkingsstructuur (PPS-structuur). Voor deze missing link werken we met een DBFM-formule (Design, Build, Finance and Maintain). Met deze formule staat de private partij in voor het ontwerp, de bouw en de financiering van het project, alsook voor het onderhoud van de weg gedurende een periode van 30 jaar.

Openbaar onderzoek bouwvergunningsaanvraag (data afhankelijk van voorgaande stappen)

Voor de bouwvergunning goedgekeurd wordt, vindt er een openbaar onderzoek plaats. Het doel van een openbaar onderzoek is de bevolking de kans te geven om hun eventuele bezwaren tegen de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning te uiten.

Meer weten?

Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Tel 09 276 26 00
wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be