Aarschotsesteenweg (N19) - Een veilige doortocht voor Wezemaal

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een volledige herinrichting van de Aarschotsesteenweg (N19) in Wezemaal. Wanneer de herinrichting uitgevoerd zal worden, is nog niet bekend. Er wordt ondertussen wel voortgewerkt aan het project, meerbepaald aan de onteigeningen die moeten gebeuren om van de steenweg een veilige, aangename omgeving te maken. 

​De Aarschotsesteenweg in Wezemaal is vandaag onvoldoende aangepast voor fietsers en voetgangers. Wegen en Verkeer zal de weg in de eerste plaats dan ook veiliger maken voor die weggebruikers. Er komen ook betere voorzieningen voor de klanten van De Lijn en de infrastructuur wordt hier en daar aangepast zodat de bussen vlotter kunnen rijden - dit alles zodat meer mensen de bus nemen. Na de herinrichting zal het aanzicht van de Aarschotsesteenweg volledig veranderen. Niet alleen zal de weg anders ingedeeld zijn (met meer plaats voor fietsers en voetgangers), hij zal er ook fraaier uitzien: beter afgewerkt en  met meer groen langs de weg. Een belangrijk aandachtspunt van het project, ten slotte, zijn de twee schoolomgevingen, die we zullen herinrichten zodat schoolkinderen veiliger te voet en met de fiets naar school kunnen komen.

 

Hoewel er over heel wat ontwerpprincipes (toegelicht op deze webpagina) al een consensus is, is het ontwerp van de nieuwe Aarschotsesteenweg (ook de plannen en ontwerpen die u op deze webpagina vindt) nog niet definitief. Een en ander moet nog nader onderzocht worden of moet nog besproken worden in de gemeenteraad en de overleg- en inspraakorganen (de gemeentelijke adviescomissies, de klankbordgroepen van omwonenden) die de afgelopen jaren al advies gegeven hebben. Het uiteindelijke ontwerp wordt goedgekeurd door de Regionale Mobiliteitscommissie, waarin o.a. Wegen en Verkeer en het gemeentebestuur van Rotselaar zetelen.  

Centrum Wezemaal: nog geen duidelijkheid over ontwerp en onteigeningen 

Hoewel het voor het centrum van Wezemaal duidelijk is dat er meer ruimte gecreëerd zal worden voor fietsers en voetgangers, moet het voorontwerp nog verder uitgewerkt worden.  

Een aandachtspunt bij de herinrichting van het centrum is zijn erfgoedkundige waarde, want het centrum van Wezemaal is een "beschermd dorpsgezicht". Daarom is het cruciaal dat zo veel mogelijk huizen langs de weg in hun oorspronkelijke staat bewaard blijven. Ondertussen is er een consensus over welke huizen in hun oorspronkelijke staat bewaard moeten blijven en waar er aanpassingen mogen gebeuren. Er zullen onteigeningen gebeuren om meer ruimte te creëren voor fietsers en voetgangers. Zodra er meer duidelijkheid is over welke eigendommen onteigend worden, zullen Wegen en Verkeer en het gemeentebestuur opnieuw contact opnemen met de betreffende eigenaars. 

Zodra er meer duidelijkheid is over hoe het centrum van Wezemaal er na de herinrichting zal uitzien, zal Wegen en Verkeer daar op deze webpagina over berichten.

De schoolomgeving “De Rank” na de herinrichting  

 

De nieuwe Aarschotsesteenweg in wegsegmenten

 

Buiten het centrum: meer ruimte voor fietsers en openbaar vervoer, meer groen

Omdat de Aarschotsesteenweg een belangrijke fietsverbinding is en omdat de Vlaamse overheid het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer, verplaatsingen naar de winkel etc. wil aanmoedigen, komen er ook buiten het centrum en buiten de bebouwde kom veilige fietspaden. Ze zullen 1,75 m breed zijn en waar mogelijk van de rijweg gescheiden worden.   

Busreizigers zullen in de toekomst in alle veiligheid en met meer comfort kunnen reizen door nieuwe, beter uitgeruste bushaltes. De bussen zullen ook vlotter rijden, omdat het busverkeer op enkele plaatsen voorrang krijgt. Lees hieronder bijv. meer over de doseerlichten aan de oostelijke poort en de busbaan aan de nieuwe rotonde van de Provinciebaan.

Een ander aandachtspunt in het ontwerp is het aanzicht van de steenweg. Op veel plaatsen komen er groene bermen, bomen en grachten of “wadi’s” - dat zijn ondiepe grachten met een zachte helling, waar het regenwater traag kan infiltreren. Wadi’s en grachten kunnen meer water bufferen dan een klassieke ondergrondse afvoer (bijv. een betonnen buis), dus het risico op wateroverlast wordt kleiner. Het milieu en de waterhuishouding van de omgeving heeft ook baat bij de scheiding van het rioleringsstelsel: het regenwater en het afvalwater zal na de herinrichting gescheiden afgevoerd worden. Bovendien zijn wadi's "vergevingsgezinder" dan klassieke grachten: bij een incident waarbij een wagen in de wadi rijdt, is het risico op ernstige schade minder groot dan bij klassieke grachten. 

De schoolomgeving van het Montfortcollege

Voorontwerp van de nieuwe schoolomgeving (de exacte locatie van, het aantal oversteekplaatsen en andere elementen kunnen nog gewijzigd worden)

Hoewel er voor de schoolomgeving van het Montfortcollege, net zoals voor de rest van de Aarschotsesteenweg, nog geen definitief ontwerp is, is het al duidelijk dat het ontwerp de richtlijnen van de Vlaamse overheid voor schoolomgevingen zal volgen. Er komen vrijliggende fietspaden en beveiligde oversteekplaatsen met middenbermen, aangepaste signalisatie, etc. opdat in de toekomst de kinderen veilig naar school kunnen.   

De “poorten” naar de bebouwde kom  

Aan het kruispunt van de Eektweg komt een “poorteffect”: door asverschuivingen in de rijweg en middenbermen vertraagt het verkeer en weten automobilisten dat ze de bebouwde kom van Wezemaal binnenrijden. Het snelheidsregime verandert hier van 70 naar 50 km/u.

De “poort” van de bebouwde kom aan de Eektweg (waar de busbaan begint)

 

Ten oosten van de bebouwde kom, richting Aarschot, komt er ook een poort:

Oostelijke poort met doseerlicht

Het “doseerlicht” aan de oostelijke poort is een verkeerslicht voor het autoverkeer. Die worden op dit punt mondjesmaat door gelaten om file in het centrum van Wezemaal te vermijden. Naast dit doseerlicht komt een busbaan te liggen waardoor de bussen de wachtrij van auto's kunnen passeren en op deze manier prioriteit krijgen op dit stuk weg. Door het busverkeer prioriteit te verlenen stimuleert de Vlaamse overheid het gebruik van het openbaar vervoer als alternatief voor de auto. 

Kruispunt (rotonde) met Stationsstraat en “westelijk buitengebied”

De rotonde van de Aarschotsesteenweg en de Stationssstraat (eerste deel N229 tot aan kruispunt met de Mena) wordt veiliger gemaakt voor fietsers. Dat werk maakt deel uit van een ander project: de herinrichting van de Steenweg op Holsbeek. Kort samengevat, wordt de rotonde veiliger gemaakt voor fietsers en komt er een by-pass voor het verkeer dat van de E314 komt en naar het centrum van Wezemaal (richting Aarschot) rijdt.