Herinrichting N42 tussen Wetteren en Zottegem

De panelen van de infomarkt op 19 juni 2018 kunt u onderaan de pagina vinden.

De N42 tussen Wetteren en Zottegem is aan een grondige herinrichting toe. In 2013 zijn werkzaamheden uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verhogen, maar er zijn ook plannen op lange termijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil investeren in een veiligere N42 veiliger met een betere verkeersdoorstroming. 

Herinrichting op lange termijn

De ombouw van de N42 is een dossier dat al decennia meegaat. Deze gewestweg leidt van Geraardsbergen over Zottegem naar de rotonde boven de E40 in Wetteren. De vele kruispunten, erftoegangen en het trage verkeer op de weg belemmeren een vlotte doorstroming. Een heraanleg die voor betere ontsluiting zorgt, wordt al jaren gevraagd door het bedrijfsleven en de betrokken steden / gemeenten. Ook de veiligheid van de weggebruiker is een grote zorg.

Een grondig onderzoek vormt de basis voor een goede herinrichting van de N42. De eerste stap van dit onderzoek bestaat uit het in beeld brengen van de verschillende mogelijke oplossingen (alternatieven) om de N42 vlotter en veiliger te maken. In mei 2013 vond er een infomarkt plaats waar de voorlopige plannen voor de ombouw van de N42 werden toegelicht. De inwoners van de betrokken gemeenten en steden konden participeren via denk- en infoavonden. De opmerkingen van burgers en betrokkenen worden meegenomen in het verdere traject van deze studie. In juni 2018 werd het voorkeursalternatief voorgesteld via een infomarkt. Tijdens deze infomarkt konden verdere opmerkingen en suggesties worden meegegeven door de bezoekers. 

De studie kan in drie fasen worden onderverdeeld: het voortraject, de plan-MER fase en de fase met ontwerp en uitvoering. Momenteel (2018) wordt het RUP opgemaakt. 

Fase voortraject

Het onderzoekstracé loopt van de Brusselsesteenweg (N9), over het afrittencomplex van de E40 in Wetteren tot het kruispunt met de N46 in Oombergen ('t Vosken). Het agentschap onderzocht de gevolgen voor het milieu en voor de mobiliteit in de wijde omgeving en werkt aan een ontwerp dat zorgt voor een vlotte en veilige doorstroming voor alle weggebruikers. Zo vond onder andere een groot verkeersonderzoek plaats, waarbij gebruik werd gemaakt van camerasystemen voor het uitvoeren van verkeerstellingen, slangtellingen en kruispunttellingen.

Fase plan-MER

Kennisgevingsfase

In 2013 werd de kennisgevingsnota van het plan-MER (planmilieueffectenrapport) ter inzage gelegd, vervolgens werden de milieueffecten in kaart gebracht. Het ontwerp van plan-MER werd voor advies voorgelegd aan betrokken instanties, waaronder ook de gemeenten Wetteren, Oosterzele en Zottegem. Op basis van de geformuleerde adviezen is het definitief plan-MER opgesteld. Het MER zal een beeld schetsen van de te verwachten gevolgen van de ombouw van de N42 voor mens en milieu, voor de verschillende alternatieven. Daarnaast wordt aangegeven hoe deze effecten het best worden vermeden of gemilderd.

De kennisgevingsnota en de richtlijnennota zijn te downloaden op volgende site van de dienst Mer:

http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/raadplegen-milieueffectr...

Dossiercode is PL0144.

Plan-MER en RUP

Een MER (milieueffectenrapport) is een voorbereidende studie die voor diverse milieuaspecten zoekt naar optimale oplossingen. Dit betekent concreet dat de verschillende mogelijke oplossingen (alternatieven) om de N42 vlotter en veiliger te maken eerst en vooral in beeld moeten worden gebracht. Vervolgens dient de milieu-impact van elke oplossing te worden onderzocht. Hierbij komen volgende milieuaspecten aan bod: mobiliteit, geluid, lucht, bodem en water, natuur, landschap en erfgoed, leefkwaliteit en gezondheid, ruimtelijke aspecten.

Zoals de richtlijnen van de dienst Mer aangeven, werken we het plan-MER uit in twee stappen. In een eerste stap beoordelen we drie basisalternatieven op vlak van mobiliteit en kijken we na of elk alternatief voldoende in staat is om de huidige verkeersproblematiek aan te pakken. Dit doen we door de alternatieven te onderzoeken met behulp van het provinciaal verkeersmodel en aanvullende simulaties. Op basis van de resultaten van de verkeersmodellering selecteren we de kansrijke alternatieven en brengen we optimalisaties aan. De uitkomst van deze eerste stap (de mobiliteitstoets) wordt verankerd in aanvullende bijzondere richtlijnen. Deze aanvullende richtlijnen zijn ook te downloaden op de website van de dienst Mer. In een tweede stap worden de geoptimaliseerde alternatieven onderzocht op de overige milieueffecten.

Het ontwerp van plan-MER is in de zomerperiode 2014 voor advies voorgelegd aan verschillende instanties (waaronder de betrokken gemeenten) en de dienst Milieueffectrapportagebeheer van de Vlaamse Overheid.. Op basis van de geformuleerde adviezen wordt momenteel het ontwerp van plan-MER uitgewerkt tot een definitief plan-MER, dat ter goedkeuring aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer zal worden voorgelegd. 

De herinrichting van de N42 zal hoogst waarschijnlijk bijkomende ruimte-inname vragen en mogelijks is een wijziging nodig van de huidige planologische bestemming. Deze bestemmingswijziging dient te gebeuren via een afzonderlijke procedure, een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).

Ondertussen zijn de resultaten van het plan-MER beschikbaar en kan het RUP worden opgesteld. Het RUP bouwt immers verder op de resultaten van het plan-MER en bevat onder andere een gemotiveerde afweging van de verschillende oplossingen, een uitgebreide motivatie van de gekozen inrichtingsmaatregelen en geeft aan waar milderende maatregelen worden genomen. De RUP-procedure loopt nog tot eind 2018.

Fase ontwerp en uitvoering

Eens het eindbeeld voor de herinrichting van de N42 op lange termijn is vastgelegd (ligging, inrichting, ruimte-inname, ...), start de projectfase. In deze fase wordt het technisch ontwerp voor de herinrichting opgesteld, met onder andere aandacht voor de fasering van de werken, en wordt overgegaan tot het realiseren van de concrete inrichtingsmaatregelen.

Concreet betekent dit dus dat aansluitend op de plan-MER en het RUP, de opmaak van een startnota / projectnota / project MER (eventueel ook nog bijkomende ontheffingsnota) / voorontwerp / ontwerp / onteigening / studie riolering / etc. volgt. Zoals blijkt, is dit dus een proces van jaren. Het agentschap wenst echter zo spoedig mogelijk al een deel van de herinrichting uit te voeren. Het tracé zal daarom in verschillende delen worden opgesplitst.

Eenmaal meer zicht is op de start van het voorontwerp, zal er via dit kanaal meer informatie worden bezorgd aangaande timing, de verschillende stappen die gezet moeten worden, de eerste plannen, ...

Infomarkt 19/06/2018

Op dinsdagavond 19 juni is het ontwerp toegelicht op een informatiemarkt. De plannen en panelen kunnen hier worden gedownload. 

De infomarkt was drukbezocht. Verdere terugkoppeling volgt alvast via onze website in het najaar van dit jaar (2018).

Paneel 1: Waarom een nieuwe gewestweg?

Paneel 2: Verloop van het project

Paneel 3: Communicatie en participatie

Paneel 4: Voorkeursalternatief: 2x2 wegprofiel met 4 kruispunten

Paneel 5: Voorkeursalternatief: een nieuw tracé voor het noordelijke deel

Paneel 6: Voorkeursalternatief: bereikbaarheid omliggende gemeenten

Paneel 7: Voorkeursalternatief: bereikbaarheid economische activiteiten

Paneel 8: Voorkeursalternatief: routes voor fietsers

Paneel 9: De N42 in het landschap

 

Communicatie

De infomarkt op 19 juni was drukbezocht en er zijn verschillende opmerkingen en suggesties meegegeven door de bezoekers. Deze feedback, die zowel schriftelijk als mondeling is gegeven, wordt deze zomer verwerkt. In het najaar van 2018 volgt dan verdere terugkoppeling hierover via onze website.