F.A.S.T. = Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst

Waarom F.A.S.T.?

Een snelle tussenkomst bij incidenten (ongevallen, defecte voertuigen, verloren lading...) is van cruciaal belang, zeker op autosnelwegen. Zo krijgen betrokkenen snel hulp en worden meer ongevallen en lange files vermeden. Bovendien is het sinds kort wettelijk verplicht om autosnelwegen (inclusief de pechstrook) zo snel mogelijk vrij te maken na een incident. Om dat te realiseren, zijn het Agentschap Wegen en Verkeer en de Federale Wegpolitie met het project F.A.S.T. gestart.

Wat is F.A.S.T.?

F.A.S.T. staat voor "files aanpakken door snelle tussenkomst". Concreet betekent dat, dat de Federale Wegpolitie voor u ambtshalve een takelwagen oproept. Zij doet dit als ze oordeelt dat uw voertuig de veiligheid en vlotheid van het andere verkeer in het gedrang brengt (cf. art. 51 Wegcode). De takeldienst sleept uw beschadigde of defecte voertuig naar de stelplaats van het takelbedrijf of naar een andere afgesproken veilige plaats. U kunt ook afspraken maken om het voertuig naar uw woning of garage te slepen (indien u, naast de klassieke kosten, ook een kilometervergoeding betaalt). Die opdracht maakt geen deel uit van de F.A.S.T.–takeling, u kunt ze dus ook door een andere takeldienst laten uitvoeren.

Nadat uw auto weggesleept is, krijgt u een factuur van de takelfirma. De Vlaamse overheid garandeert u een eerlijke prijs. De eenheidsprijzen voor de takeldienst van F.A.S.T. liggen vast en uw factuur wordt gecontroleerd. Belangrijk: de prijzen kunnen verschillen naargelang de locatie waar u zich bevindt. Ook de aard van takelwerken die moeten uitgevoerd worden heeft een invloed op de prijs.

Gegunde percelen

Op deze kaart vindt u een overzicht van de gegunde percelen in Vlaanderen:

FAST percelen 2014

Prijzen gegunde percelen

Afhankelijk van waar je je bevindt op één van de gegunde percelen, wordt een verschillende prijs gehanteerd. De prijs van de uitgevoerde taak kan variëren naargelang het tijdstip waarop de taak werd uitgevoerd:

 • Basisprijs: werkdagen vanaf 8u00 tot 17u00
 • Tarief 1: werkdagen vanaf 17u00 tot 24u00 en zaterdagen vanaf 8u00 tot 24u00
 • Tarief 2: werkdagen en zaterdagen vanaf 0u00 tot 8u00, zon- en feestdagen vanaf 0u00 tot 24u00

Download de prijzen per provincie onder 'Downloads' rechtsboven deze pagina.

 

Onderstaande posten beschrijven een bepaalde dienst die de takeldienst uitvoert:

Post 1: Takeling Type I

 • Het betreft een voertuig dat geen ongevalvoertuig is en met 4 wielen op het verharde wegdek of op de gelijkgrondse berm (zie politie op het wegverkeer, artikel 2.41) staat.
 • Binnen de vernoemde tijd (Deel III, Hoofdstuk II, 2 aanrijdtijden) ter plaatse komen met een takelvoertuig geschikt voor het afvoeren van een voertuig MTM ≤ 3.5T.
 • Alle werkzaamheden die nodig zijn (ongeacht of die nu frequent of uitzonderlijk voorkomen) om een niet-geaccidenteerd voertuig geschikt te maken om af te voeren.
 • Het voertuig oordeelkundig laden en afvoeren volgens de voorwaarden van dat bestek.
 • Meenemen van voertuigonderdelen die verloren of verwijderd zijn (bv stukken (klap)-band, leidingen, remmen,...). Ook kleine hoeveelheden gelekte olie of andere vloeistoffen dienen opgeruimd te worden.
 • Eventuele signalisatie op het takelvoertuig gebruiken volgens de richtlijnen van de aanwezige politie. Indien de politie niet aanwezig is, gebruikt de dienstverlener zijn signalisatie zo optimaal mogelijk.
 • Het voertuig staat met de 4 wielen op het verharde wegdek of op de gelijkgrondse berm. Het voertuig heeft geen ongeval gehad.
 • De takeldienst voert of sleept het voertuig vakkundig af en zorgt ervoor dat de plaats van de calamiteit wordt achtergelaten zodat het verkeer veilig kan verlopen.

Post 2: Takeling type II

 • Het betreft een voertuig dat (vermoedelijk) achtergelaten is. Het voertuig staat met de 4 wielen op het verharde wegdek of op de gelijkgrondse berm (zie politie op het wegverkeer, artikel 2.41).
 • Ter plaatse komen met een takelvoertuig geschikt voor het afvoeren van een voertuig MTM ≤ 3.5T.
 • Dat op een tijdstip bepaald door de politie. Dit is in principe voor aanvang van de volgende spits, tenzij het voertuig op een gevaarlijke plaats staat (bv. in de bocht van een afrit).
 • Alle werkzaamheden die nodig zijn (ongeacht of deze nu frequent of uitzonderlijk voorkomen) om een niet-geaccidenteerd voertuig geschikt te maken om af te slepen.
 • Het voertuig oordeelkundig laden en afvoeren volgens de voorwaarden van dit bestek.
 • Meenemen van voertuigonderdelen die verloren of verwijderd zijn (bv stukken (klap)-band, leidingen, remmen,...). Ook kleine hoeveelheden gelekte olie, of andere vloeistoffen dienen opgeruimd te worden.
 • Eventuele signalisatie op het takelvoertuig gebruiken volgens de richtlijnen van de aanwezige politie. Indien de politie niet aanwezig is, gebruikt de dienstverlener zijn signalisatie zo optimaal mogelijk.
 • Het achtergelaten voertuig afvoeren naar de gemeentelijke stelplaats van de gemeente waar het voertuig achtergelaten werd. Dat kan in één of meerdere transporten gebeuren.
 • De dienstverlener stelt een dossier samen bestaande uit een takelbon en de administratieve bevestiging van de politie dat het wel degelijk om een achtergelaten voertuig gaat, het bewijs dat het voertuig afgeleverd werd op de gemeentelijke stelplaats en de factuur. Hij biedt dat ter betaling aan bij de Vlaamse Overheid.
 • Indien het achteraf geen achtergelaten voertuig betreft, verhaalt de dienstverlener de kosten op de hinderverwekker (te rekenen volgens de post, eventueel te vermeerderen met extra kosten voor het ophalen in de gemeentelijke stelplaats). Indien in tussentijd de Vlaamse Overheid de dienst reeds betaald heeft, verrekent de dienstverlener dat in de volgende afrekening naar de Vlaamse Overheid.
 • Voertuigen die achtergelaten worden langs de autosnelweg en waarvan de eigenaar niet te identificeren is, worden op kosten van de Vlaamse Overheid verwijderd en naar de gemeentelijke stelplaats van de betreffende gemeente gebracht.

Post 3: Takeling type III

 • Het betreft een ongevalvoertuig.
 • Binnen de vernoemde tijd (Deel III, Hoofdstuk II, 2 aanrijdtijden) ter plaatse komen met een takelvoertuig geschikt voor het afvoeren van een voertuig MTM ≤ 3.5T.
 • Alle werkzaamheden die nodig zijn (ongeacht of die nu frequent of uitzonderlijk voorkomen) om een geaccidenteerd voertuig geschikt te maken om af te voeren.
 • Het voertuig oordeelkundig laden en afvoeren volgens de voorwaarden van dat bestek.
 • Meenemen van voertuigonderdelen die verloren of verwijderd zijn (bv stukken (klap-)band, leidingen, remmen,...). Ook kleine hoeveelheden gelekte olie, of andere vloeistoffen dienen opgeruimd te worden.
 • Eventuele signalisatie op het takelvoertuig gebruiken volgens de richtlijnen van de aanwezige politie. Indien de politie niet aanwezig is gebruikt de dienstverlener zijn signalisatie zo optimaal mogelijk.
 • Een dergelijke takeling wordt afgewerkt binnen een tijdspanne van 30 min. na aankomst.
 • Takelen van alle voertuigen die niet onder post I (of post II) vallen (gekantelde voertuigen, in de gracht, een ongeval, ...)
 • De takeldienst voert of sleept het voertuig vakkundig af en zorgt ervoor dat de plaats van de calamiteit wordt achtergelaten zodat het verkeer veilig kan verlopen.

Post 4: Signalisatievoertuig

 • Na de oproep van de politie tijdig (Deel III, Hoofdstuk II, 2 aanrijdtijden) ter plaatse komen met een signalisatievoertuig.
 • Het signalisatievoertuig opstellen naar de richtlijnen van de politie. Indien de politie niet aanwezig is, wordt het voertuig zo ideaal mogelijk opgesteld om het verkeer te beveiligen.
 • Die post bevat forfaitair 1 uur aanwezigheid op de plaats van het incident.
 • Indien er meerdere betrokken hinderverwekkers zijn, wordt die post ofwel aan één hinderverwekker gefactureerd of evenredig uitgesplitst over alle hinderverwekkers. In elk geval is dat duidelijk op te maken uit het controledocument en factuur.
 • De plaats van de calamiteit beveiligen met een hiertoe speciaal uitgerust voertuig

Post 5: Stallingskosten

 • Het stallen van het al dan niet geladen voertuig op de stelplaats van de dienstverlener. Dit in veilige omstandigheden en zonder bijkomende schade.
 • De post wordt verrekend per dag, en wordt pas aangerekend vanaf de 4de kalenderdag, te rekenen vanaf de dag van de oproep.

Post 6: Extra tijd takeling type III

 • Het takelen van een ongevalvoertuig kan in uitzonderlijke gevallen langer duren dan voorzien in post 3.
 • De lange duur dient verantwoord te worden. Mogelijke verantwoordingen zijn:
  • Aanvang van takeling is uitgesteld omwille van werkzaamheden van hulpdiensten, parket, ...
  • De takeling is dusdanig complex en/of arbeidsintensief dat ze onmogelijk binnen de voorziene tijdspanne kan gebeuren.
 • Extra tijd kan pas aangerekend worden als de werkzaamheden langer duurden dan 1 uur. Takelingen die een duurtijd hebben tussen 30 min. en 1 uur zijn een aannemingsrisico van de dienstverlener.
 • De extra tijd wordt betaald per begonnen kwartier volgens het tijdsvak waarin het kwartier aanvatte.
 • Enkel voor ingewikkelde takelingen, of als de takeldienst langer moet wachten omwille van hulpdiensten, parket, ... is het mogelijk dat een takeling langer duurt dan 1 uur. De takeldienst wordt dan vergoed per kwartier. Dat kwartier wordt aangerekend volgens de tijdzone waarin het kwartier aanvatte.

Post 7: Signalisatievoertuig, extra tijdsduur t.o.v. post 4

 • Het signaleren kan in sommige gevallen langer duren dan het forfaitaire uur.
 • De extra tijd wordt gerekend per begonnen kwartier volgens het tijdsvak waarin het kwartier aanvatte.
 • Die post wordt verrekend op dezelfde manier als dat post 4 werd verrekend.
 • In sommige gevallen moet de signalisatie langer aanwezig zijn dan een uur. Moeilijke takeling, de plaats van de calamiteit beveiligen gedurende werkzaamheden van de hulpdiensten, parket, ... De takeldienst wordt dan vergoed per kwartier. Dit kwartier wordt aangerekend volgens de tijdzone waarin het kwartier aanvatte.

Post 8: Verloren voorwerp door gekende eigenaar

 • Na een oproep van de politie, ter plaatse komen met een voertuig voorzien van signalisatie binnen de beschreven aanrijdtijden (Deel III, Hoofdstuk II, 2 aanrijdtijden).
 • Het voorwerp opladen en op gepaste wijze afleveren aan de eigenaar of op het district
 • Een verloren voorwerp is kleiner dan 1m³ en weegt minder dan 1 ton. Indien een voorwerp groter of zwaarder blijkt te zijn moet de dienstverlener toch zijn signalisatietaak waarnemen en de politie hier direct van verwittigen.
 • De dienstverlener verwijdert de voorwerpen enkel na oproep of na opdracht van de politie.
 • Indien een dienstverlener in zijn actiegebied een verloren voorwerp opmerkt, neemt hij direct contact op met de politie en verwijdert hij het voorwerp al dan niet met assistentie van de politie.
  Slechts in enkele uitzonderingen kan hij zelfstandig voorwerpen verwijderen.
  • Voorwerpen op de pechstrook, het rechterrijvak, op- en afritten.
  • Over de volledige snelweg als het verkeer niet sneller gaat dan stapvoets.
 • Als de dienstverlener niet zeker is of hij zelfstandig veilig kan werken, vraagt hij steeds assistentie van de politie.
 • DIe post is betaalbaar per oproep. De prijs is bepaald op €100.
  De facturatie gebeurt volgens de beschreven procedure.
  • De eigenaar is gekend d.m.v. een administratieve bevestiging van de politie.
  • De eigenaar is gekend bij de dienstverlenende dienst omdat hij bv. het voorwerp is komen ophalen.
 • Per oproep voor een verloren voorwerp wordt een takelbon binnen gebracht.
 • Indien u een voorwerp/lading verliest op de autosnelweg moet dit zo snel mogelijk verwijderd worden om ongevallen en schade te voorkomen. Als de hinderverwekker kan achterhaald worden, zal hij voor deze verwijdering moeten betalen.
 • De kosten hiervoor werden door de Vlaamse overheid vastgelegd op €100, ongeacht het tijdstip.
 • Indien er extra signalisatie nodig is, wordt deze eveneens aangerekend.

Post 9: Loze rit met gekende hinderverwekker

 • Na een oproep van de politie, binnen de gestelde aanrijdtijd ter plaatse komen met het gevraagde materiaal.
 • Het voertuig dat onderwerp uitmaakte van de oproep is niet meer aanwezig of de dienstverlener heeft de takeling op bevel van politie niet uitgevoerd.
 • De facturatie gebeurt volgens de beschreven procedure. Om aan te tonen dat de hinderverwekker gekend is, voegt de dienstverlener een administratieve bevestiging van de politie toe.
 • Per oproep voor een loze rit wordt een takelbon binnen gebracht.
 • Die post wordt gerekend per gevraagd voertuig dat binnen de gestelde aanrijdtijd aanwezig is.
 • De politie zal soms een takeldienst oproepen nog voor ze zelf ter plaatse zijn. Hierdoor kan kostbare tijd gespaard worden.
 • Het kan gebeuren dat de hinderverwekker nadien toch kan verder rijden, of zelf een takeldienst oproept die voor de F.A.S.T.-takeldienst aanwezig is.
 • In die gevallen zal aan de hinderverwekker een loze rit aangerekend worden (€60, €75 of €90 afhankelijk van de tijdzone).
 • U doet er dus goed aan om bij een calamiteit op de autosnelweg de politie te verwittigen. Dat kan via het nummer 101. Indien er gekwetsten zijn, belt u natuurlijk 112 waardoor ook alle andere diensten zullen gealarmeerd worden.