Aanleg nieuw fietspad tussen Engels Plein en Nieuwe Mechelsesteenweg (N26): stand van zaken

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start - na een maand van voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen in augustus - vanaf september 2018 met de aanleg van het nieuwe fietspad langs en onder de Lüdenscheidsingel. In 2013 vernieuwde Wegen en Verkeer al het wegdek van de Lüdenscheidsingel. Toen werd het bestaande fietspad vervangen door een busstrook waardoor een deel van de Lüdenscheidsingel vandaag niet over de nodige infrastructuur voor fietsers beschikt.

Waar komt het dubbelrichtingfietspad?

Het fietspad verbindt het Engels Plein en de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) volledig afgescheiden van het verkeer over een afstand van 1,2 km. Wegen en Verkeer legt het fietspad aan de zijde van de rijrichting Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) aan voor fietsers in beide rijrichtingen. Dit betekent dat het fietspad naast en onder de Oude Rondelaan, Albert Woutersstraat en Stadsvest ligt. Ook wordt het fietspad nog een stuk doorgetrokken in de richting van het Artoisplein. Deze werken nemen ongeveer 9 maanden in beslag.

Eerst voorbereidende werken nutsmaatschappijen

Vanaf 1 augustus 2018 zullen nutsleidingen langsheen de Stadsvest, Albert Woutersstraat en Oude Rondelaan die de aanleg van het fietspad hinderen, verlegd wordenDit zal heel de maand augustus duren. Lokaal kan er wat hinder ontstaan voor de bewoners van deze drie straten omdat er langsheen de parkeerstrook gegraven zal worden. De omwonenden worden via een bewonersbrief op de hoogte gehouden van de stand van zaken rond het project Lüdenscheidsingel.
 

Begin september 2018 werken AWV

Aansluitend gaat begin september de aannemer van AWV starten met voorbereidende grondwerken en afgravingen. Er zal hoofdzakelijk gewerkt worden vanop de buitenring rond Leuven. Hiervoor zal één rijstrook ingenomen moeten worden. Ter hoogte van de afrit naar de Nieuwe Mechelsesteenweg zal de inname zich, op vraag van de politie Leuven, beperken tot werken buiten de spitsuren om geen extra hinder te veroorzaken.

Stad Leuven plant groene berm

De groendienst van de stad Leuven gaat aan de hand van de ontwerpplannen van AWV een beplantingsplan opstellen zodat de bewoners die zicht hebben op de ring op termijn opnieuw een volwaardige groenstrook als uitzicht hebben.

Omdat de beplanting het meest delicate werk is, en de kans op slagen het grootst is als er geen bouwkundige werken in buurt zijn, zal dit vermoedelijk pas in het plantseizoen 2019-2020kunnen.

Project Lüdenscheidsingel: op de webpagina www.wegenenverkeer.be/Leuven vindt u een korte omschrijving van de werken en stellen we het project grafisch voor met behulp van een situeringsplan en een dwarsprofiel.