Overslaan en naar de inhoud gaan

Project-MER spitsstroken Lummen - Ham

Project-MER spitsstroken Lummen - Ham

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Weg

E313

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil in de toekomst volwaardige spitsstroken invoeren tussen het klaverblad Lummen en de afrit 25 (Ham), over een totale afstand van ongeveer 13 kilometer en in beide richtingen. Hiervoor werd een nieuwe studie opgestart die de milieueffecten in kaart brengt en zal leiden tot een voorkeursontwerp voor de nog aan te leggen pechhavens en eventuele aanpassingen aan op- en afritten.  Sinds eind september 2020 zijn de spitsstroken al in gebruik tussen Lummen en Beringen.

Er zullen op termijn evenveel rijstroken liggen, met dat verschil dat de huidige pechstrook dynamisch ingezet kan worden tijdens de spitsuren. 

Deze studie (project-MER) loopt nog tot het voorjaar 2021. Bedoeling is de aanbevelingen van de studie mee te nemen in het ontwerp en de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

AWV wil deze spitsstroken gefaseerd in een meerjarenproject invoeren.

Wat en waarom?

Doorstroming verbeteren, files en sluipverkeer verminderen

Om de doorstroming op de E313 te verbeteren wordt ook tussen de wisselaar E313-E314 in Lummen en afrit 25 (Ham) in beide richtingen spitsstroken gepland. Naast het aanpakken van de files wil men ook verkeer weghalen van de secundaire wegen.

Er wordt gebruikt gemaakt van de bestaande pechstrook en is er zo goed als geen uitbreiding naar de buitenkanten van de autosnelweg nodig, uitgezonderd voor pechhavens. De snelweg ter hoogte van Tessenderlo werd een aantal jaren geleden vernieuwd.

Er wordt gestreefd naar een duurzaam ontwerp waarbij er rekening wordt gehouden met de ligging in de buurt van enkele woonkernen en de vlotte en veilige afwikkeling op de afritten 26 (Beringen), 25a (Tessenderlo) en 25 (Ham). Hiervoor zijn er aanpassingen nodig aan die complexen. Er lopen gesprekken met de betrokken gemeenten rond die aanpassingen.

Het project zal gefaseerd worden uitgerold over meerdere jaren:

 • De extra rijstroken en pechhavens tussen Lummen en Beringen werden al eerder aangelegd, tegelijk met de vernieuwing van het wegdek in 2018. In september 2020 werden in dit weggedeelte de spitsstroken geactiveerd, na plaatsing van de portieken voor de signalisatie.
   
 • In een volgende fase wilt AWV de spitsstroken invoeren vanaf Beringen tot aan het benzinestation in Tessenderlo. Hiervoor moeten dan nog enkele pechhavens aangelegd. Bij de vernieuwing van de autosnelweg ter hoogte van Beringen richting Tessenderlo in de zomer 2020, werden al een aantal pechhavens voorzien.
   
 • Als laatste fase kunnen de spitsstroken verder doorgetrokken worden tot aan het complex Ham.  Daarvoor zijn er aanpassingen nodig aan het op- en afrittencomplex 25a Tessenderlo.  Verder komen er mogelijk ook nog aanpassingen aan de complexen 26 Beringen en 25 Ham.

Milieueffectenrapport

Vooraleer een omgevingsvergunning aan te vragen voor de aanleg van de pechhavens en aanpassing van op- en afritten, koos AWV ervoor een milieueffectenrapport (project-MER) op te stellen.

Het project-MER schetst een beeld van de te verwachten gevolgen voor mens en milieu. Het geeft aan hoe mogelijke negatieve (milieu-)effecten kunnen worden vermeden, gemilderd, verholpen of gecompenseerd.

Hoewel het hier niet gaat om een uitbreiding van de autosnelweg, koos AWV er als goede huisvader toch voor om een MER-studie te doen.

Voor de aanleg van de spitsstroken tussen Lummen en de afrit 26 Beringen werd al eerder een MER-screening gemaakt. Dat was destijds een lichtere procedure voor werken van beperkte omvang.

In deze MER-studie beschouwt AWV het hele traject tussen Lummen en Ham als één geheel. Zo behandelt deze MER-studie ook het al eerder aangelegde stuk tussen Lummen en de afrit 26.

Timing en impact?

Informatie- en Luisterrondes

Vanaf september 2020 kregen de verschillende betrokken partijen de kans om mee na te denken over het project. De plannen werden in een kennisgevingsdossier gebundeld en voorgesteld aan de dienst-MER. De bewoners van de betrokken gemeenten krijgen zo gedurende de procedure 2 keer de kans om hun ideeën, bedenkingen en suggesties te uiten.

Dit gebeurt in volgende 2 rondes:

 1. NAJAAR 2020
  Bij de start van de MER-studie was er participatie over het kennisgevingsdossier met de plannen hoe de studie zou uitgevoerd worden. In oktober 2020 waren er 3 info- en luistermomenten als deel van de 1ste ronde. Voor de studie begon, wilden de MER-experten een goed inzicht krijgen in de vragen en meningen van alle belanghebbenden. Zo waren ze zeker dat ze alles mee konden nemen in het onderzoek.

  135 burgers vulden de bevraging in en 21 woonden één van de info- en luistersessies bij.

  Je kan video’s, presentatie en verslagen van de participatie raadplegen op deze link.

 2. VOORJAAR 2021
  In de volgende fase krijgen de bewoners inzage in het resultaat van de MER-studie: het ontwerp MER rapport met de evaluatie van de te verwachten gevolgen voor mens en milieu, en de aanbevelingen voor milderende maatregelen. Dit gebeurt op 2 manieren:
   
  1. Het ontwerp MER rapport is integraal beschikbaar op de MER-dossierdatabank van het departement Omgeving, of bij het lokale gemeente- of stadsbestuur. 

   Inspraakreacties kunnen ingediend worden bij het team MER via e-mail: mer@vlaanderen.be (met vermelding van het dossiercode PR3301). Reageren kan tot 30 april 2021. 
    

  2. Bekijk hier de presentatie van de digitale infosessie op 19 en 20 april 2021. De antwoorden op de veelgestelde vragen lees je ook meteen in dit document.

Geluidsmetingen en geluidsimpact

Geluid was een grote bezorgdheid van de omwonenden die erg dicht bij de E313 wonen. Op vraag van de omwonenden tijdens de participatie in de eerste ronde, werd het aantal geluidsmetingen die het geluidsmodel aanvullen, opgevoerd. De MER studie is nu gebaseerd op geluidsmetingen op 6 verschillende punten langs het hele traject.

De MER studie geeft aan dat wat betreft geluid de effecten van spitsstroken als beperkt negatief worden beoordeeld. De impact van het gebruik van de spitsstroken zou minder dan 1dB zijn, wat betekent dat het niet of nauwelijks hoorbaar zal zijn. Aangezien er als gevolg van het wegverkeer op de E313 echter hoge geluidsniveaus voorkomen ter hoogte van de dichtstbijzijnde woningen, geeft het MER enkele milderende maatregelen en stelt het MER voor verder te onderzoeken waar geluidsschermen zinvol kunnen zijn en wat hun impact is op de geluidsimmissies.

AWV brengt daarom in kaart waar geluidsschermen zinvol zouden kunnen zijn. Daarvoor wordt rekening gehouden met enkele parameters. Waar er clusters van minstens 5 woningen binnen de 100 m van de snelweg liggen zal men bijkomende geluidsmetingen uitvoeren, en op basis daarvan in de toekomst een voorstel doen.

Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Limburg
Telefoon
011 74 23 00

Contactformulier