Leuven: aanpassingen rijweg Brusselsesteenweg (N2) ter hoogte van KBC

Regio
Gemeente
Weg
Datum Begin augustus - eind november 2019

Update 22/11/2019: Ter hoogte van de KBC worden op dinsdag 26 november de verkeerslichten aangepast aan de nieuwe situatie. Voordien waren nog niet alle detectielussen actief en zat het verkeer nog in een fase met werflichten. Met de nieuwe verkeerslichtenregeling zullen fietsers en voetgangers die de N2 oversteken nog steeds conflictvrij groen krijgen. Deze groenfase wordt gecombineerd met de linksafslaande wagens richting Pleegzorg. Wegen en Verkeer zorgt in de cyclus van verkeerslichten ervoor om zo weinig mogelijk verliestijd te hebben, d.w.z. waarin alle lichten op rood staan en er geen verkeer op het kruispunt is. Door de toekomstige uitrit aan Pleegzorg heeft Wegen en Verkeer in het ontwerp ervoor gekozen om de fietsoversteek aan de buitenkant van het zebrapad aan te brengen, zodat alle verkeerslichtenpalen konden geplaatst worden. Naast het in dienst stellen van de verkeerslichten worden tegen eind november nog een aantal kleine werken afgewerkt. Nadien zal Pleegzorg zelf de eigen werken aan de uitrit inplannen en laten uitvoeren.

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt vanaf augustus 2019 aan de Brusselsesteenweg (N2) in Leuven, tussen de E314 en de ring rond Leuven (R23). Wegen en Verkeer zal aanpassingen doorvoeren aan de rijweg om de busdoorstroming te bevorderen.  

Vlottere busdoorstroming op de Brusselsesteenweg

De Brusselsesteenweg is een drukke verbinding van en naar Leuven. Om de busdoorstroming op de Brusselsesteenweg te bevorderen, voert Wegen en Verkeer aanpassingen uit aan de bestaande weginfrastructuur. De afslagstrook om rechtsaf te slaan naar de gebouwen van KBC wordt omgevormd tot een busbaan. Op deze manier kunnen de bussen op een vlotte manier tot aan de bushalte 'Leuven KBC' rijden. Daarnaast komt er een afslagstrook om linksaf te slaan naar de Sellekensstraat. Wegen en Verkeer voert ook voorbereidende werken uit voor de werken aan de ingang van de gebouwen van Pleegzorg, die in oktober 2019 van start gaan. 

De huidige situatie op de Brusselsesteenweg ter hoogte van KBC

 

Werken gefaseerd uitgevoerd

Om de hinder voor de omwonenden en weggebruikers te beperken, worden de werkzaamheden in verschillende fasen uitgevoerd. 

Fase 1 > Aanleggen wachtbuizen vanaf afslag naar de ring (R23) tot aan KBC (afgerond)

In de week van 5 augustus start de aannemer met werkzaamheden tussen de afslag naar de ring en de gebouwen van KBC. De werken zullen plaatsvinden langs de rijweg, in de rijrichting van de E314. Onder het voetpad worden wachtbuizen geplaatst voor de verbindingskabels van detectielussen voor bussen. Detectielussen zijn detectoren die in de rijweg worden aangebracht. Op deze manier worden de verkeerslichten afgestemd op het openbaar vervoer. Het aanleggen van de wachtbuizen gebeurt over een afstand van ongeveer 200 meter, opgedeeld in stukken van telkens 50 meter. De werken gebeuren overdag, om nachtelijke geluidshinder voor omwonenden te vermijden. Tijdens deze fase, die ongeveer 5 dagen zal duren, is beurtelings verkeer langs de werfzone steeds mogelijk.

Fase 2 > Aanleggen wachtbuizen vanaf E314 tot aan gebouwen van KBC (augustus) 

In een tweede fase verplaatst de werf naar het gedeelte van de Brusselsesteenweg tussen de E314 en de gebouwen van KBC, in de rijrichting van Leuven. Ook hier worden wachtbuizen geplaatst voor de verbindingskabels van detectielussen voor bussen. De werken vinden plaats langs de rijweg, in de rijrichting van Leuven. Om hinder voor de weggebruiker te vermijden,  worden de werken 's nachts uitgevoerd. Tijdens deze fase is beurtelings verkeer langs de werfzone steeds mogelijk. 

Fase 3 > Uitbreken middeneilanden ter hoogte van KBC (augustus) 

In een derde fase werkt de aannemer ter hoogte van de ingang naar de gebouwen van KBC. Op deze plek worden twee middeneilanden verwijderd, om de aanleg van de busbaan en de afslagstrook naar de Sellekensstraat mogelijk te maken. De afbraak van de middeneilanden gebeurt 's nachts en zal drie nachten duren. Tijdens deze werken zal er gewerkt worden met tijdelijke verkeerslichten. 

Fase 4 > Voorbereidende werken voor ingang Pleegzorg (vanaf eind augustus)

In een vierde fase voert Wegen en Verkeer voorbereidende werken uit voor de werken aan de ingang naar de gebouwen van Pleegzorg, die in oktober 2019 van start gaan. Wegen en Verkeer zal de oversteekplaats voor fietsers en voetgangers opschuiven en aanpassen. Tenslotte worden ook de markeringen en verkeersborden aangepast aan de nieuwe situatie. 

Fase 5 > Aanpassing bushalte 'Leuven KBC' (vanaf begin september)

In een vijfde fase wordt de bushalte 'Leuven KBC' aangepast. De bushalte wordt vergroot en het voet- en fietspad achter de bushalte wordt aangepast aan de nieuwe situatie. 

Fase 6 > Plaatsen verkeerslichten (vanaf midden oktober) 

In een laatste fase worden de verkeerslichten geplaatst volgens de nieuwe situatie.