Kabelwerken (Elia) en vernieuwing wegdek (AWV) Scheldelaan (N101) - richting Nederland

Regio
Gemeente
Weg
Datum 13 maart 2017 - april 2018

Update 24/03/17: Vorige week maandag 13 maart gingen de werken op de Scheldelaan van start. Vanaf donderdag 16 maart werd het eenrichtingsverkeer op het zuidelijke deel van de Scheldelaan (onder het sluizencomplex) ingesteld. Een week na de start van de werken geven we u een stand van zaken over de nieuwe verkeerssituatie. Meer info daarover kan u vinden in de nieuwsbrief van 24 maart. Deze nieuwsbrief is te downloaden in de zijkolom onder 'documenten'.

Vanaf 13 maart 2017 start netbeheerder Elia, in het kader van het Brabo-project, met de aanleg van een nieuwe hoogspanningskabel onder het wegdek van de Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet. Gezien het wegdek hiervoor moet opgebroken worden maakt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van deze aanleiding gebruik om het volledige wegdek van de Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet te vernieuwen. De planning voorziet dat de werken in april 2018 afgerond zijn. 

Versterking hoogspanningsnet (Elia)

In het kader van het Brabo-project zal netbeheerder Elia haar hoogspanningsnet op Rechter- en Linkeroever versterken. De capaciteitsverhoging is noodzakelijk voor de groei van de Antwerpse haven, de bevoorradingszekerheid en de evolutie naar een Europees energienet. Een deelproject daarvan is het trekken van nieuwe hoogspanningskabels tussen Lillo en Zandvliet. De nieuwe kabels moeten ondergronds aangelegd worden en gezien de aanwezigheid van vele andere leidingen in de ondergrond van de haven kan dat enkel onder het wegdek van de Scheldelaan. Ook op de Kruisweg (N180) ter hoogte van het complex 'Kanaaldok B1/B2' zal Elia kabelwerken uitvoeren. Meer info over het Brabo-project kan u hier vinden: http://www.elia.be/nl/projecten/netprojecten/brabo

Heraanleg wegdek Scheldelaan (AWV)

Omdat Elia voor de aanleg van de hoogspanningskabels één rijstrook van de Scheldelaan volledig moet opbreken en omdat het wegdek op deze havenweg in slechte staat is, is ervoor gekozen om in opvolging van de kabelwerken meteen het volledige wegdek van de Scheldelaan richting Nederland te vernieuwen. Door de werken nu te concentreren kunnen we efficiënter werken en vermijden we dat de komende jaren telkens opnieuw hinder moeten veroorzaken voor nieuwe herstellingen of onderhoudswerken. Bovendien zal door de grootschalige vernieuwing van het wegdek het comfort en de verkeersveiligheid van de werknemers, bezoekers, klanten en leveranciers van de bedrijven in de haven meteen gevoelig toenemen. 

Fasering

De werken zijn onderverdeeld in verschillende werfzones en zullen uitgevoerd worden in vier grote fasen (A, B, C en D). 

De werken aan de Scheldelaan starten gelijktijdig op twee plaatsen: ter hoogte van het hoogspanningsstation Noordland in Zandvliet en ten zuiden van het sluizencomplex. Op beide locaties breekt Elia telkens over een afstand van ongeveer 1,2 kilometer het wegdek op in de rijrichting van Nederland en graaft een sleuf onder de rijweg. In deze sleuf worden twee 150 kV-kabels naast elkaar gelegd. Wanneer Elia de werken in één zone heeft afgerond, schuiven zij hun werken op richting Antwerpen naar de volgende zone. Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt telkens achter Elia het wegdek van de vorige zone. 

Hinder en bereikbaarheid

De organisatie en fasering van de werken is gebaseerd op berekeningen van de verkeershinder in verschillende scenario's waarbij de werforganisatie steeds varieerde. Op basis van deze berekeningen, de zorg om ten allen tijde veilig verkeer te kunnen garanderen, en een maximale bereikbaarheid van de omgeving te voorzien zijn, binnen de randvoorwaarden van wat praktisch en technisch haalbaar is, de meest optimale fasering en de omleidingen uitgewerkt.  

Tijdens de werken van Elia en AWV blijft het verkeer in de Scheldelaan in beide richtingen mogelijk tussen Zandvliet en de Noordzee Terminal. Dit gebeurt via de linkerarm. Via de rechterarm is dit niet mogelijk wanneer Elia hier kabelwerken uitvoert. Ook tussen het complex R2-Scheldelaan (Lillo) en de zuidelijke werfzone blijft plaatselijk verkeer in beide richtingen mogelijk. Tussen de beide werfzones is enkel verkeer richting Antwerpen mogelijk. Doorgaand verkeer dat komt van ten zuiden van het complex R2-Scheldelaan wordt omgeleid via de R2 en de A12.. Tijdens de werken aan de Kruisweg wordt verkeer omgeleid via de Antwerpsebaan. Onderstaande kaart geeft de verkeerssituatie in grote lijnen weer.

​De omleiding via de R2 en A12 bleek om een aantal redenen het meest geschikt: 

 • Veiligheid: afslaand verkeer naar bedrijven op een veilige manier organiseren zonder dat doorgaand verkeer wordt gehinderd
 • Doorstroming: het doorgaand verkeer wordt te veel gehinderd als afslaand verkeer voor bedrijven de tegenliggende verkeersstroom kruist
 • Technische beperkingen: tweerichtingsverkeer met afslagstroken vergt bijkomende doorsteken over de middenberm en dat is op veel plekken onmogelijk o.w.v. leidingen, installaties, overwegen.

​ ​

Bereikbaarheid in detail

Een detailoverzicht van de bereikbaarheid per fase geeft een gedetailleerder beeld van de bereikbaarheid. Op onderstaande kaarten vindt u de precieze afbakening van de werfzones en de bereikbaarheid. De kaarten kan u ook in hoge resolutie bekijken en downloaden via 'documenten' in de zijkolom rechts.

In de eerste fase wordt er gewerkt in een zone van ongeveer 1,2 km vanaf de hoogspanningspost van Zandvliet en vanaf ongeveer 1 km ten zuiden van sluizen tot de toegangsweg tot Vesta terminal. Tussen beide zones vinden al voorbereidende werken plaats (boringen, plaatsen van buizen ter hoogte van opritten, sonderen van nutsleidingen) voor de volgende fases. Op die manier wordt tijd gewonnen terwijl dit op de bereikbaarheid voor de bedrijven tussen beide werkzones geen invloed heeft.

De reden dat de werken ten zuiden van de sluizen niet onmiddellijk onder de sluizen beginnen is omdat er reeds gestart wordt met boringen onder de sluizen en de boorinstallaties niet anders kunnen dan op het tracé van de toekomstige kabels geplaatst worden. Dat betekent dat de kabel daar niet kan gelegd worden zolang de boorinstallaties er staan. Deze boringen duren verschillende maanden en worden in het begin van de werf uitgevoerd om de duur van de werken zoveel mogelijk te beperken. 

Fase A: 16 maart - 22 mei 2017

Fase B: 22 mei - 1 augustus 2017

Fase C: 1 - 20 augustus 2017

Fase D: 20 augustus 2017 - einde werken

Maatregelen om bereikbaarheid en veiligheid te garanderen

 • Om overbelasting van het complex van Lillo te vermijden zal in de werfzone verkeer tussen Zandvliet en Noordzee Terminal steeds in beide richtingen mogelijk blijven. Gezien de werken progressief uitgevoerd worden van het noorden naar het zuiden en niet de gehele werfzone ineens beslaan is zal er in bepaalde periodes (naargelang de situatie van de werf) ook in andere zones op de Scheldelaan tweerichtingsverkeer mogelijk zijn. Deze periodes en zones zijn afhankelijk van de voortgang van de werken. De specifieke situatie kan je op de kaartjes hierboven raadplegen. Alle kaarten zijn ook te downloaden in de zijkolom.
 • Bedrijven boven het sluizencomplex zijn bereikbaar via het rechts-in-rechts-uit principe. Linksaf slaan wordt verboden om conflicten met verkeer uit de tegengestelde richting te vermijden. Er wordt daarom een keerpunt voorzien boven de sluizen zodat het verkeer daar kan keren en steeds door rechtsaf te slaan het bedrijventerrein kan oprijden. 

 • Bedrijven onder de sluizen en boven of ter hoogte van de werkzone zijn bereikbaar via het links-in-links-uit principe. Zij kunnen immers enkel het bedrijf langs het noorden aanrijden en linksaf inslaan. Om het bedrijf te verlaten kan er enkel naar het zuiden gereden worden en moet er dus linksaf de Scheldelaan opgereden worden.

 • Fietsers: het fietspad wordt niet heraangelegd dus fietsers kunnen hiervan blijven gebruik maken tijdens de werken.
 • Collectief vervoer: voor collectief vervoer wordt er tijdelijk een aparte busbaan in de middenberm voorzien.
  • Collectief vervoer richting Zandvliet gebruikt de busbaan
  • Collectief vervoer richting Lillo gebruikt de gewone rijweg
  • Particulier vervoer wordt niet toegelaten op de busbaan
  • Hulpdiensten kunnen de busbaan gebruiken. 
 • De lichtenregelingen in de werfzone zullen zo efficiënt mogelijk aangepast worden om zowel de veiligheid als een optimale doorstroming te garanderen.

Toegang tot bedrijven

 • Tijdens werken steeds maximaal toegankelijk, tijdens asfalteringswerken AWV kortstondig beperkt.
 • In overleg met individueel bedrijf worden werken ingepland of alternatieve toegangen gezocht.

Verkeerssituatie Kruisweg

Vanaf 13 maart 2017 start Elia ook met het plaatsen van de signalisatie, de opbraak van de rijweg en het graven van de sleuven in de Kruisweg. Hierdoor verandert de verkeerssituatie op de Kruisweg. Verkeer van Lillo richting Berendrecht blijft mogelijk. Het verkeer van Berendrecht naar Lillo wordt omgeleid via de Antwerpsebaan.

Werken aan het complex R2-Scheldelaan

In juli en augustus zal AWV ook werken aan het op-en afrittencomplex van de R2 naar de Scheldelaan. Tijdens deze werken zullen bepaalde op-en afritten gedurende bepaalde periodes afgesloten zijn. De bijkomende hinder voor de bereikbaarheid op de Scheldelaan zal eerder beperkt zijn, gezien de werfzone op de Scheldelaan op dat moment al tot net boven het dorp Lillo zal geëvolueerd zijn en het meeste bestemmingsverkeer voor de Scheldelaan al de omleiding via de A12 zal moeten volgen. Voor de bereikbaarheid van Lillo en de bedrijven met een toegang ten zuiden van de werfzone op de Scheldelaan is er wel een impact. De precieze fasering en werforganisatie wordt op dit moment nog uitgewerkt en hierover zullen we zo snel mogelijk communiceren. Wat we al weten voor de bereikbaarheid van deze zone geven we hieronder mee.

Hinder en bereikbaarheid Lillo

Van 6 maart tot 1 augustus is Lillo altijd bereikbaar via het zuiden en het noorden. Door de werken aan het complex met de R2 zal het verkeer op de R2 vanaf 1 juli wel moeten doorrijden naar Tijsmanstunnel, keren en afrijden via de Scheldelaan. Na het bouwverlof (vanaf 1 augustus) is Lillo grotendeels niet meer toegankelijk via het Zuiden. Tot 20 augustus blijft de werf op de Scheldelaan ten noorden van het dorp en is de zuidelijke toegang via de Scheldelaan nog mogelijk. Vanaf 1 augustus zullen de werken aan het complex het echter al onmogelijk maken voor verkeer op de R2 dat uit de richting van de Tijsmanstunnel komt af te rijden naar de Scheldelaan. Voor verkeer komende uit de andere richting is dat geen probleem. Na 20 augustus is Lillo helemaal niet meer toegankelijk via het zuiden.

Meer informatie en communicatie

Tijdige en transparante communicatie helpen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. AWV en Elia organiseerden daarom op dinsdag 24 oktober een eerste infomoment om de werken toe te lichten. De maanden daarna is de fasering verder uitgewerkt en verfijnd in overleg met de verschillende stakeholders. Op 8 februari vond een tweede infosessie plaats om bedrijven in de werfzone een laatste stand van zaken te geven wat betreft fasering, hinder en bereikbaarheid.

Bedrijven met vragen of suggesties kunnen contact nemen via de bereikbaarheidsadviseur die AWV ter beschikking stelt voor deze werf. De bereikbaarheidsadviseur zal zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de werken als contactpunt en brugfiguur optreden voor bedrijven in de buurt. Heb je als werkgever of werknemer uit de buurt vragen of suggesties? Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be. De bereikbaarheidsadviseur neemt dit op met de projectpartners en koppelt naar jou terug. 

Ondertussen houden we geïnteresseerden op de hoogte via onze digitale nieuwsbrief (inschrijven via knop rechts bovenaan).

Algemene nieuwsbrief werken Antwerps havengebied

Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle werkzaamheden die het Agentschap Wegen en Verkeer momenteel of in de nabije toekomst uitvoert in het Antwerpse havengebied? Schrijf u dan in op de algemene nieuwsbrief via volgende pagina: www.wegenenverkeer.be/werken/wegenwerken-antwerps-havengebied