Kabelwerken (Elia) en vernieuwing wegdek (AWV) Scheldelaan (N101) - richting Nederland

Regio
Gemeente
Weg
Datum maart 2017 - september 2018 (werken AWV)

In maart 2017 startte netbeheerder Elia, in het kader van het Brabo-project, met de aanleg van een nieuwe hoogspanningskabel onder het wegdek van de Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet. Gezien het wegdek hiervoor moet opgebroken worden maakt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van deze aanleiding gebruik om het volledige wegdek van de Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet te vernieuwen. De planning voorziet dat de werken van AWV tegen eind september 2018 afgerond zijn. 

Vernieuwing kabelverbindingen Elia

Tijdens de werken die Elia uitvoert aan het hoogspanningsnet, zijn er problemen vastgesteld aan de verbindingen van de nieuwe 150kV-kabels onder de Scheldelaan (N101). Zoals de procedure voorschrijft, heeft Elia haar kabels na de aanleg getest. Het is bij het uitvoeren van die testen dat er eerst problemen in de mofputten – dit zijn de locaties waar de kabeldelen met elkaar worden verbonden – ter hoogte van BASF naar voor kwamen. Daarna werden dezelfde problemen vastgesteld bij het testen van nog drie andere mofputten. Elia heeft daarom beslist om alle kabelverbindingen, zowel boven als onder het sluizencomplex, opnieuw te maken. Om de kabelverbindingen te vernieuwen, moet Elia de mofput terug open maken, de verbinding herstellen en de mofput terug aanvullen. Daarna zal de aannemer van AWV in opdracht van Elia een nieuwe fundering en de onder- en toplaag van het wegdek aanleggen. Dit stappenplan duurt ongeveer 2 maanden per mofput en is afhankelijk van de weersomstandigheden.

De toegang tot bedrijven

Medio maart 2018 is AWV onder het sluizencomplex gestart met de vernieuwing van het wegdek en het fietspad van de Scheldelaan (N101). Deze werken verlopen ‘in een trein’ van het zuiden naar het noorden. Zo wordt het verkeer over de Scheldelaan (N101) minder gehinderd door het werfverkeer (bv. aan- en afvoer van grond). In elke fase worden eerst afbraakwerken en daarna opbouwwerken uitgevoerd. Wanneer de afbraakwerken in een bepaalde werfzone zijn afgerond, schuift AWV richting het noorden op naar de volgende werfzone. Tijdens de fasewissels blijven de toegangspoorten naar de bedrijven open. De aannemer neemt voor het afsluiten van de poorten steeds tijdig contact op met de betrokken bedrijven.

Boven de sluizen: huidige verkeerssituatie blijft in voege tot september

Elia is al gestart met het vernieuwen van de verbindingen ter hoogte van de poorten 6 en 3 van BASF. Volgens de planning waarover we momenteel (midden juni) beschikken, zal Elia alle werken (nieuwe verbindingen en nieuw wegdek) boven de sluizen finaliseren in september. Tot dan blijft de bestaande verkeerssituatie in dit deel van de Scheldelaan behouden. Verkeer vanuit het noorden kan ter hoogte van de poorten 1, 2, 3 en 6 van BASF niet linksaf slaan, maar moet keren aan de u-bocht net boven de sluizen om deze poorten te bereiken.

De verbinding in het bovenste deel van de rechterarm van het sluizencomplex (boven de sluizen) wordt vernieuwd samen met de andere verbindingen boven de sluizen. Dit betekent dat ook dit deel van de rechterarm van de sluizen in september terug wordt vrijgegeven voor het verkeer.

Onder de sluizen: rijstrook richting noorden verder vrijgegeven tot en met Vesta Terminal

Onder de sluizen heeft AWV tijdens het weekend van 9 en 10 juni de toplaag van de nieuwe rijweg aangelegd tot en met Vesta Terminal. Dit betekent dat de bedrijven tussen Oiltanking en Vesta Terminal sinds maandag 11 juni terug bereikbaar zijn vanuit het zuiden. Tot het bouwverlof werkt AWV aan de uitbraak van de busbaan, de inritten van de bedrijven en de rijweg tussen Inovyn en Gunvor. Deze werken zitten dus op schema om op de Scheldelaan vanaf half juli terug minstens één rijstrook in elke rijrichting beschikbaar te stellen voor het verkeer.

Bypass systeem houdt één rijstrook in elke richting mogelijk tijdens herstellingswerken Elia

Vanaf 18 juni starten de voorbereidende werken voor het vernieuwen van de mofput tussen de Witte Molen en Oiltanking. In augustus start Elia ook met het vernieuwen van de verbinding tussen Vesta en Inovyn. Om de impact op het verkeer onder de sluizen zo beperkt mogelijk te houden, zal Elia werken met een bypass systeem waarbij het verkeer richting het noorden ter hoogte van de mofputten op één van de twee rijstroken richting het zuiden wordt geplaatst. Volgens de huidige planning zijn die werken klaar in oktober, waarna Elia tot eind december de verbindingen ter hoogte van Monsanto en Gunvor vernieuwt. Tot slot wordt er begin 2019 nog aan het onderste deel van de rechterarm van het sluizencomplex gewerkt. De definitieve afwerking van de toplaag van het wegdek gebeurt in het voorjaar van 2019 wanneer de temperaturen voldoende hoog zijn.

Zoals voorheen zullen de werken in de mofputten geen impact hebben op de inritten van de bedrijven, maar wel de afwerking van de rijweg door de aannemer van AWV in opdracht van Elia. Ook dan zal Elia met de bedrijven opnieuw afspraken maken in verband met hun bereikbaarheid.

Hinder en bereikbaarheid Lillo

Het dorp Lillo blijft gedurende de volledige periode van de werken altijd bereikbaar via de Scheldelaan, zowel vanuit het noorden als vanuit het zuiden.

Hieronder vindt u een overzicht van de bereikbaarheid van Lillo tot het einde van de werkzaamheden:

Verkeer van en naar Lillo van september 2017 tot einde werken

Vanaf september 2017 zijn de werken aan de R2 voorbij en zal de bereikbaarheid van Lillo zijn zoals die was voor de zomervakantie met dien verstande dat het verkeer dat vanuit het zuiden komt de tijdelijke toegangsweg moet gebruiken.

Verkeer naar Lillo vanaf september:

Verkeer vanuit Lillo vanaf september:

Algemene fasering

De werken zijn onderverdeeld in verschillende werfzones en worden uitgevoerd in vier grote fasen (A, B, C en D). 

De werken aan de Scheldelaan starten gelijktijdig op twee plaatsen: ter hoogte van het hoogspanningsstation Noordland in Zandvliet en ten zuiden van het sluizencomplex. Op beide locaties breekt Elia telkens over een afstand van ongeveer 1,2 kilometer het wegdek op in de rijrichting van Nederland en graaft een sleuf onder de rijweg. In deze sleuf worden twee 150 kV-kabels naast elkaar gelegd. Wanneer Elia de werken in één zone heeft afgerond, schuiven zij hun werken op richting Antwerpen naar de volgende zone. Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt telkens achter Elia het wegdek van de vorige zone. 

Algemene maatregelen om bereikbaarheid en veiligheid te garanderen

De bereikbaarheid tijdens de werken is een permanent aandachtspunt voor Elia en AWV. De bereikbaarheidsadviseur (zie ook info onderaan) organiseert maandelijks een bedrijvenoverleg om een stand van zaken op te maken en samen verbeterpunten te identificeren. We lijsten hieronder alle maatregelen op die voor én tijdens de werken werden/worden genomen om de bereikbaarheid nog te verbeteren.

 • Om overbelasting van het complex van Lillo te vermijden zal in de werfzone verkeer tussen Zandvliet en Noordzee Terminal steeds in beide richtingen mogelijk blijven. Gezien de werken progressief uitgevoerd worden van het noorden naar het zuiden en niet de gehele werfzone ineens beslaan, zal er in bepaalde periodes (naargelang de situatie van de werf) ook in andere zones op de Scheldelaan tweerichtingsverkeer mogelijk zijn. Deze periodes en zones zijn afhankelijk van de voortgang van de werken. De specifieke situatie kan je op de kaartjes hierboven raadplegen of in de zijkolom rechts.
 • Bedrijven boven het sluizencomplex zijn bereikbaar via het rechts-in-rechts-uit principe. Linksaf slaan wordt verboden om conflicten met verkeer uit de tegengestelde richting te vermijden. Er wordt daarom een keerpunt voorzien boven de sluizen zodat het verkeer daar kan keren en steeds door rechtsaf te slaan het bedrijventerrein kan oprijden. 
 • Bedrijven onder de sluizen en boven of ter hoogte van de werkzone zijn bereikbaar via het links-in-links-uit principe. Zij kunnen immers enkel het bedrijf langs het noorden aanrijden en linksaf inslaan. Om het bedrijf te verlaten kan er enkel naar het zuiden gereden worden en moet er dus linksaf de Scheldelaan opgereden worden.
 • Fietsers: het fietspad wordt niet heraangelegd dus fietsers kunnen hiervan blijven gebruik maken tijdens de werken. Sinds de start van de werken zijn er ook bijkomende fietsoversteken voorzien. Zo zijn de oversteken ter hoogte van de bedrijven BASF en PSA opnieuw opengesteld. Fietsers kunnen de rijweg hier onbewaakt (zonder verkeerslichten) oversteken. Ook aan het bedrijf Vesta Terminal zal de aannemer een veilige fietsoversteek aanleggen. 
 • Collectief vervoer: voor collectief vervoer wordt er tijdelijk een aparte busbaan in de middenberm voorzien.
  • Collectief vervoer richting Zandvliet gebruikt de busbaan
  • Collectief vervoer richting Lillo gebruikt de gewone rijweg (zie tijdelijke aanpassing hieronder)
  • Collectief vervoer (-3,5 ton) kan de tijdelijke verharding van de middenberm van de Scheldelaan (N101) tussen het complex Lillo (nr.12) en de toegangsweg van Lillo-dorp in beide richtingen gebruiken als busbaan. Ten noorden van de toegangsweg naar Lillo-dorp blijft het collectief vervoer zoals voorheen via de werfzone rijden. Dit kan enkel tijdens de afgesproken tijdsloten.

  • Particulier vervoer wordt niet toegelaten op de busbaan
  • Hulpdiensten kunnen de busbaan gebruiken. 
 • De lichtenregelingen in de werfzone zullen zo efficiënt mogelijk aangepast worden om zowel de veiligheid als een optimale doorstroming te garanderen. Om de afwikkeling op het complex Lillo vlotter te laten lopen en de files in te perken, is sinds 25 april een aangepaste regeling in voege. De groentijd voor het afslaand verkeer op de Scheldelaan richting de Liefkenshoektunnel werd verlengd om de wachtrijen voor het verkeer komende van de Scheldelaan richting de R2 te verminderen. In een volgde fase wordt de bypass voor afslaand verkeer op de Scheldelaan vanuit het zuiden richting de Tijsmanstunnel ook opgenomen in de lichtregeling. Deze verkeersstroom hindert momenteel het verkeer vanuit het noorden richting de Liefkenshoektunnel.
 • Verbetering van de signalisatie: onder meer op de Noorderlaan zijn er bijkomende signalisatieborden geplaatst. De aanpassingen aan de signalisatie op en langs de werken moeten de bereikbaarheid van de bedrijven helpen verbeteren. Daarnaast zijn er aan de Noordzee Terminal dynamische signalisatieborden geplaatst waarop in real time de reistijden via de Scheldelaan richting het zuiden en het noorden worden aangeduid. Dit moet de verkeersontsluiting via het noorden bevorderen en de druk op het complex van Lillo doen afnemen. In samenwerking met PSA en de verkeerspolitie is besloten om ook de Europaterminal onder het sluizencomplex te ontsluiten via een dubbele rijrichting zodat ook deze vrachtwagens via het noorden kunnen wegrijden.

 • Meer keerruimte voor vrachtwagens: aan de keerlus ten noorden van het sluizencomplex werden een aantal betonnen barriers vervangen door een wegmarkering. Hierdoor kunnen vrachtwagens een ruimere keerbeweging maken. De verkeerssituatie blijft verder ongewijzigd. Ook aan de toegangswegen van de bedrijven werd meer ruimte voor keerbewegingen gecreëerd. Afhankelijk van de situatie per bedrijf zijn alle barelen 10 meter naar voor of naar achter verplaatst.

Welke werkzaamheden vinden er plaats op de Scheldelaan?

Versterking hoogspanningsnet (Elia)

In het kader van het Brabo-project zal netbeheerder Elia haar hoogspanningsnet op Rechter- en Linkeroever versterken. De capaciteitsverhoging is noodzakelijk voor de groei van de Antwerpse haven, de bevoorradingszekerheid en de evolutie naar een Europees energienet. Een deelproject daarvan is het trekken van nieuwe hoogspanningskabels tussen Lillo en Zandvliet. De nieuwe kabels moeten ondergronds aangelegd worden en gezien de aanwezigheid van vele andere leidingen in de ondergrond van de haven kan dat enkel onder het wegdek van de Scheldelaan. Ook op de Kruisweg (N180) ter hoogte van het complex 'Kanaaldok B1/B2' zal Elia kabelwerken uitvoeren. Meer info over het Brabo-project kan u hier terugvinden.​​

Heraanleg wegdek Scheldelaan (AWV)

Omdat Elia voor de aanleg van de hoogspanningskabels één rijstrook van de Scheldelaan volledig moet opbreken en omdat het wegdek op deze havenweg in slechte staat is, is ervoor gekozen om in navolging van de kabelwerken meteen het volledige wegdek van de Scheldelaan richting Nederland te vernieuwen. Door de werken nu te concentreren kunnen we efficiënter werken en vermijden we dat de komende jaren telkens opnieuw hinder moeten veroorzaken voor nieuwe herstellingen of onderhoudswerken. Bovendien zal door de grootschalige vernieuwing van het wegdek het comfort en de verkeersveiligheid van de werknemers, bezoekers, klanten en leveranciers van de bedrijven in de haven meteen gevoelig toenemen. 

Meer informatie 

Bedrijven met vragen of suggesties kunnen contact nemen via de bereikbaarheidsadviseur die AWV ter beschikking stelt voor deze werf. De bereikbaarheidsadviseur zal zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de werken als contactpunt en brugfiguur optreden voor bedrijven in de buurt. Heb je als werkgever of werknemer uit de buurt vragen of suggesties? Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be. De bereikbaarheidsadviseur neemt dit op met de projectpartners en koppelt naar jou terug. 

Ondertussen houden we geïnteresseerden op de hoogte via onze digitale nieuwsbrief (inschrijven via knop rechts bovenaan).

Algemene nieuwsbrief werken Antwerps havengebied

Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle werkzaamheden die het Agentschap Wegen en Verkeer momenteel of in de nabije toekomst uitvoert in het Antwerpse havengebied? Schrijf u dan in op de algemene nieuwsbrief via volgende pagina: www.wegenenverkeer.be/werken/wegenwerken-antwerps-havengebied