Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting A12/N177 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid

Veelgestelde vragen (FAQ)

Veelgestelde vragen (FAQ)

Status

In Studie

Provincie

Weg

A12
N177

In de periode februari-maart 2021 hield team A12 een uitgebreide digitale bevraging waarbij aan de ruime bevolking werd gevraagd om opmerkingen te prikken op een kaart van het projectgebied, de zogenaamde “interactieve kaartbevraging”.

Meer dan 2.200 personen namen aan deze bevraging deel. De meest gestelde vragen die team A12 niet heeft kunnen meenemen in de studie, werden uitgebreid beantwoord in de zogenaamde FAQ (frequently asked questions) die u hieronder kan nalezen.

De overige vragen zijn meegenomen in de doelstellingen of het ontwerpend onderzoek en zijn respectievelijk terug te vinden in de doelstellingennota of de nota ontwerpend onderzoek.

 

Veelgestelde vragen (FAQ)

Het projectgebied situeert zich op de A12/N177 vanaf Bist x Langlaarsteenweg en tot voorbij Terbekehofdreef x Atomiumlaan. De aansluitingen richting viaduct van Wilrijk / ring van Antwerpen en sleuf van Boom vallen hierbuiten. Binnen het projectgebied wordt de volledige tunneloplossing voor de A12 wel onderzocht. Deze tunneloplossing mag latere plannen voor het viaduct van Wilrijk niet hypothekeren.

In de conceptstudie die voorafging aan de opdracht voor de herinrichting van de A12/N177 ter hoogte van Aartselaar en Wilrijk-Zuid werd een brug/viaduct niet weerhouden als oplossing omdat hiervoor weinig draagvlak is (geluidshinder, luchtkwaliteit).

Het is een beleidsdoelstelling om het openbaar vervoer op deze as te versterken. Voor deze studie situeert het projectgebied zich tussen Bist x Langlaarsteenweg en Terbekehofdreef x Atomiumlaan. Een busbaan is er essentieel, ook in de toekomst. Binnen het projectgebied zorgen we ervoor dat een vertramming in de toekomst mogelijk is. Moest er dus ooit vanuit Boom of Antwerpen een tramlijn worden aangelegd, zorgen we voor voldoende ruimte om deze tramlijn door te trekken in ons projectgebied.

In de studie voor de herinrichting van de A12/N177 worden voldoende veilige gelijkgrondse oversteken voor actieve weggebruikers meegenomen. In de doelstellingennota wordt een veilige en voldoende lange groentijd voor de actieve weggebruikers voorzien. We streven ernaar om voetgangers en fietsers vlot en zoveel mogelijk in 1 beweging te laten oversteken. Door het ondergronds brengen van de A12, komt er op de kruispunten wel voldoende ruimte voor voetgangers en fietsers om zich comfortabel op te stellen om eventueel te wachten.

De meest geschikte locatie voor een fietsbrug wordt in een andere studie in opdracht van AWV onderzocht. Een probleem daarbij is dat de aanloophellingen een grote ruimte innemen, deze ruimte is niet overal beschikbaar. Daarnaast worden in de studie voor de herinrichting van de A12/N177 voldoende veilige gelijkgrondse oversteken voor actieve weggebruikers meegenomen.

Een ondertunneling voor fietsers en voetgangers naar de zijstraten is in conflict met de A12 als die ook in een tunnel zit. In de studie voor de herinrichting van de A12/N177 worden voldoende veilige gelijkgrondse oversteken voor actieve weggebruikers meegenomen. In de doelstellingennota is een conflictvrije regeling opgenomen.

Het projectgebied situeert zich op de A12/N177 vanaf Bist x Langlaarsteenweg tot voorbij Terbekehofdreef x Atomiumlaan. Het onderzoek van een volledige fietsverbinding tussen Boom en Antwerpen valt hierbuiten. De uitbouw van de verbindingen van de fietsostrades naar de A12 valt eveneens buiten scope van deze studie.

De uitrusting van de N177 met brede en comfortabele dubbelrichtingsfietspaden die kunnen aansluiten op het bestaande Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk is wel omschreven in de doelstellingennota.

In de studie voor de herinrichting van de A12/N177 wordt een onderscheid gemaakt tussen de functie van de A12 en de functie van de N177.

Ter hoogte van het centrum van Aartselaar wordt rekening gehouden met de inwoners van Aartselaar, de bewoners van het woonzorgcentrum aan de N177, de passagiers van openbaar vervoer die zich te voet langs een deel van het traject verplaatsen en wordt daarom ook een volwaardig voetpad voorzien. Op andere locaties, buiten de bebouwde kom, kan het voetpad vervangen worden door meer ruimte voor andere weggebruikers.

De verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid vormen belangrijke doelstellingen voor het project. De verkeersmodelleringen en ruimtelijke inpassing zullen aangeven wat idealiter ingepland wordt.

De groenmogelijkheden worden afgewogen in het ontwerpend onderzoek van de studie. Bij intunneling van de A12 komt hiervoor ook ruimte vrij.

De visie is om bij de inrichting van de A12 meer te zoneren volgens het omliggend weefsel. Groen wordt voorzien als het de doelstelling van een goede verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid niet in het gedrang brengt. Zeker ter hoogte van het woonweefsel Aartselaar moet dit mogelijk zijn.

Het projectgebied situeert zich op de A12/N177 tussen Bist x Langlaarsteenweg en Terbekehofdreef x Atomiumlaan. De doortrekking van de N171 (fase 3) maakt deel uit van een andere studie. De afstemming tussen beide projecten gebeurt door AWV.

In de doelstellingennota is het beperken van sluipverkeer in de woonwijken opgenomen door het netwerk van hoofdwegen zo vlot mogelijk te laten functioneren.

Ter info: De doortrekking van de N171 fase 3 is inderdaad bedoeld om het sluipverkeer uit de wijken te krijgen. Het is evenwel niet de bedoeling om de N171 te laten functioneren als verbindingsweg tussen de A12 en de E19 op het niveau van de hoofdwegen. Daarvoor dienen de ring van Antwerpen (R1) en de ring van Brussel (R0).

Er moet rekening gehouden worden met de classificatie en functie van de wegen: A12 doorstroming, N177 ontsluiting bestemmingsverkeer. Het is echter niet de bedoeling dat de A12 een alternatief wordt voor de E19, want dan trekt de A12 verkeer aan dat op de E19 thuishoort. De E19 richt zich op doorgaand verkeer en verkeer op langere afstand. De A12 is bedoeld voor meer regionaal gericht verkeer. De derde opstelstrook is slechts een tijdelijke oplossing om de lichtenregeling goed af te wikkelen. Enkel ter hoogte van de kruispunten worden 3 rijstroken voorzien. Tussen Kontichsesteenweg en Leugstraat lopen de opstelstroken over in elkaar waardoor het over een doorlopende strook gaat.

Er wordt onderzocht wat de meest optimale snelheid is op de A12 en de N177 om aan alle doelstellingen zoveel mogelijk tegemoet te komen. Minimumsnelheden vormen geen harde eis of doelstelling.

De A12 krijgt het statuut van 'Vlaamse hoofdweg' en moet daarom voldoen aan minimale eisen naar snelheid en doorstroming. Er wordt onderzocht wat de meest optimale snelheid is op de A12 om zoveel mogelijk aan alle doelstellingen tegemoet te komen.

Deze studie spitst zich toe op de herinrichting van de A12/N177. Controle van de toepassing van verkeersregels en eventuele handhaving maakt hiervan geen deel uit.

Wel proberen we het wegbeeld maximaal af te stemmen op het bijhorende snelheidsregime, waardoor het verkeer zijn snelheid aanpast. Voor snellere wegen wordt daarbij een bredere rijstrook voorzien dan voor tragere wegen. Indien dit niet voldoende is om een snelheid af te dwingen, is het niet uitgesloten om handhaving te voorzien zoals trajectcontrole.

Gewestwegen en hoofdwegen hebben als belangrijke functie het verzamelen van verkeersstromen. Ook zwaar verkeer maakt deel uit van de verkeersstroom en moet mogelijk te blijven. De N177 werkt volgens de mobiliteitsplannen als een kamstructuur voor de omliggende gemeenten en dient de omliggende gemeenten en bedrijventerreinen (met vrachtwagens) vlot te ontsluiten op de hoofdwegen op regionaal niveau, dus de A12.

Het is in elk alternatief de bedoeling dat aan weerszijden van de N177 een dubbelrichtingsfietspad blijft bestaan, gezien de vele bestemmingen langs de N177. Het centrale fietspad in alternatief 3 en 4 is bedoeld voor fietsverkeer op langere afstand, dat op deze manier de conflicten met de vele toeritten op de N177 kan vermijden.

Het snelheidsregime hangt af van de categorisering van de wegen. De A12 is gericht op doorstroming, de N177 zorgt ook voor de ontsluiting van de omliggende gemeenten en heeft heel wat toeritten van aangelanden. Daarom laten we het verkeer op de N177 bij voorkeur op een lagere snelheid rijden dan op de A12.

Op dit moment worden de milieueffecten van de verschillende alternatieven volledig onderzocht. Op basis van dit onderzoek kan de Vlaamse regering een voorkeursalternatief kiezen. Op dat moment zullen alle aspecten in overweging genomen worden (niet enkel het MER) en zal de kostprijs dus ook een aspect vormen.

De uiteindelijke beslissing over het voorkeursalternatief wordt genomen door de Vlaamse regering. De betrokken gemeentebesturen zal wel om hun advies gevraagd worden en zij kunnen op die manier hun eventuele voorkeur meegeven aan de Vlaamse regering.

Het is te vroeg om zicht te hebben op effectieve uitvoering. We willen het MER afronden tegen eind 2022 zodat de Vlaamse Regering in het voorjaar van 2023 een voorkeursalternatief kan kiezen. Zodra hier zicht op is, kan een concretere planning worden gemaakt. De uitvoering is sterk afhankelijk van het gekozen alternatief. De lengte van de tunnels zal bepalend zijn voor de uitvoeringswijze en bijgevolg de uitvoeringstermijn.

Zodra er concreet zicht is op een voorkeursalternatief, kan de planning van de uitvoering gemaakt worden. Daarbij zal maximaal worden ingezet op minder hinder. Afstemming met de omliggende gemeenten maakt hier uiteraard deel van uit.